Hotărârea nr. 163/2012

HOTARAREnr. 163 din 2012-09-28 PENTRU COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 128/2011 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR ACHIZITIONATE SAU CONSTRUITE DIN FONDURI PROPRII ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI, PROPUSA DE CATRE COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR SOCIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI, SOLICITANTI DE LOCUINTE SOCIALE COMPLETEAZA HCGMB NR. 128/2011

Consiliul General al Municipiului București

—■^.'Wrw^irfȚT^—^-'-1 ^țp: ........."1

hotărâre

pentru completarea anexei !a Hotărârea C.G.M.B. nr. 128/2011 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor achiziționate sau construite din fonduri proprii ale Municipiului București, propusă de către Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii municipiului București, solicitant! de locuințe sociale

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Spațiu Locativ și cu Altă Destinație;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

Tn conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 330/2009 privind repartizarea locuințelor din fonduri proprii ale Municipiului București;

în temeiui prevederilor art. 36 afin, (2) lit. d}, alin. (6) lit a) pct. 2 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa (a Hotărârea C.G.M.B. nr. 128/2011 se completează cu persoanele nominațizate jn anexa care face parte integrantă din prezenta/Hotărâre. Z.ȚT    ■.

L M4 GTTL 'T

„i -4<------ ,

T Splai-c' InțJepKnd'jntei 2SJ£££fe, sector 6. București, Rornwil;i:to!-.: -4021 305 55;00; sw’.'j.iniei'resti-p r i rp i h rc


------....._.....Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 128/2011 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General a! Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.09.2012.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

z

1/

Angelescu Ramiro Robert Eduafd.-

I'

București, 28,09.2012    L

Nr. 153


'    ?7v SECRETAR GENERAL

VAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

:T;    ■■    Tudor TemaC&jess£^_

3 .1|V


Splaiul kidepti2Sl-2d3,/îiec{L 5, București, Romauia tel.: e-40'21 3 OS 55 00; wu/^bucurest!rJ±fJrnrJ_n_LKT'


Pag 2f-

Anexă, la, Ho târârea CGMB Nr.

Lista de repartizare a locuințelor achiziționate sau constituite din fonduri proprii ale Muri ici piu lui București, propusa de către Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite Iu care se găsesc

cetățenii Mwiicîpiuhti București, soliei iau fi de locuințe sociale

1,    Pușcașii Petru Costica

2,    .Radu Adrian

3,    Iordan Paula