Hotărârea nr. 162/2012

HOTARAREnr. 162 din 2012-09-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI AUTORITATII MUNICIPALE DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE (AMRSP) PE ANUL 2012


HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) pe anul 2012

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun af Direcției Utilități Publice și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice:. raportul Comisiei economice, buget finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General ai Municipiului București;

în conformitate cu prevederile;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 112/30.08.2012 pentru aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul tuturor serviciilor comunitare de utilități publice din răspunderea municipiului București;

-    Contractului de Concesiune Partea a IV a - Tariful, ale Clauzei 13.5 - cu privire la încasarea și plata cotei pentru Autoritatea de Reglementare Tehnică,

-    Art. 67 alin (1) Iit. c), art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) Iit. a) și art, 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), conform anexei care,-face--parte integrantă din prezenta hotărâre.    . /z ? ' J 'T ;,

Art,2 Direcțiile din cadrul aparatului de: specialitate a! Primarului Genera! a! Municipiului (Bucureștii. Autoritatea Municipală de

(L


.'■1, L'/',


SH^iul iiicepend^rțEsi Nr. 2’j 1 ,Cl’U    QC0042.    b. EiMcu-'izti. hurâPis: tel : ^<021 3Cb fc CO; mrb "■

Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), S,C, Apa Nova București S.A.r RADET București, R.A.T.B., operatorii serviciului de transport persoane în regim de taxi, SC. Luxten Lighting S,A. și operatorii serviciului de salubrizare din municipiul București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28,09.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Angelescu Ramiro Robert Edudrj


X SECRETAR GENERAL alțmunicipiului bucurești


București, 23.09.2012

Nr. 162

3 -    //AjAfr


Splaiul Independenței 231-293. secțnr d^DucuTești, Hcmănia tel.; +4021 303 53 00; WWW, bu c u re» :i-p q im a ri ii-rti


Pag 2Anexa la HCGMB nr.


0$.


BUGET AJMJtS.P. - 2012

Nr.

Rd,

DENUMIRE rSDlCATePLS

Prevederi Anul 2012 (ROM

A

B    . ... •

C

TOTAL VENITURI    p-’:? -: : ■ i<: V --j

3 667 176

A. Venituri curente

3 517 176

- Cota din tariful licitat de S.C. Apa Nova București S.A, conform Contractului de

1 657 131

Concesiune, Partea a IV a - Tarif si HCGMB nr. 112 Z 201

- Cota fixa din tariful aprobat al opera torni ui serviciului public de producere, transport, distribuind e si furnizare a energici termice, .RADET, conform HCGMB ut. 112/2012

1 521 855

- Cota fixa din lari ful aprobat al operatorului serviciului de transport public local. RATE, conform HCGMB nr, 112 Z 2012

338 190

- Cota fixa din tariful licitat al operatorului serviciului de iluminat public local, conform HCGMB nr. 112 Z 2012

0

- Cota fixa din tari .tul licitat al operatorul ui se: viciului public tic salubrizare, conform HCGMB nr. 1.12 7 2012

(1

(1 EURO = 4.50*) 2 ROM)

B. - Sold reportat BUGET AMRSP 2011

150 000

1

TOTAL CHELTUIELI

3 635 196

A, CHEI TUIELI CURENTE 2012

3 555 196

CHELTUIELI PERSONAL

1 728 020

CHELTUIELI MATERIALE ST SERVICII

1 827 176

Cheltuieli pentru întreținere si gospodărire

60 000

! *Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional

1 572 176

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

30 000

Reparații curente

95 000 J

.

Reparații capitale

0

Carii si Publicării

20 000

Alte cheltuieli

50 000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

80 000

Cheltuieli de capital'

80 000

Investiții ale instituțiilor autonome si aetivitatiior autofnaniatc

80 000

D, REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

31 980

Rezerve, Excedent/Dclicir

31 980

Rezerve

0

Excedent

31 980

Deficit

0 ...

*Din tare: 120 000 Euro/an - pentru contractele cu cei. trei membri ai Comisiei de Expert i conform HCGMB nr. 112 Z30.0S.2012

Bugetul AMRSP se Împarte in mod egal pe cele IV trimestre si eventualele excedente se reportează de la ur trimestru la altul, cheltuielile putând fi făcute pe aceeași clasif eatie economica

//


DIRECȚIA UȚHaTATI PUBLICE Dire^^Rw^fljBv-î

AMRSP

Director

Adrian, CRISTE A


A-

s. .


Epia'Z InrJiîf^rtdeTliid nr.'2j)T-Zt!a. c'jcTpc'ol.ș.l CBCC42, s^ifor 6, Bucuiesli, fUmănlii'' reL:O21.2O5.țt:ifd^Y . -Vi ,.z- y/ hGp:!www.Fmt- ti S.'' ?.■    •,■■:'■■■    ! ri

U VUA,

>’i-    / :    /    \


.S

ffî/s/șTXț&uff'