Hotărârea nr. 161/2012

HOTARAREnr. 161 din 2012-09-28 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT, PRECUM SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EVALUARII MANAGEMENTULUI LA INSTITUTIILE PUBLICE DE CULTURA DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 110/2010 ART.3 ALIN 2 DIN ANEXA NR.1 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 5/2013

Consiliul


General


al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, precum șr a Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la instituțiile publice de cultură de interes focal al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai ai Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane și al Direcției Generale ' Dezvoltare și Investiții - Direcția Cultura, învățământ, Turism; ...    .

.. , .Văzând . raportul Comisiei învățământ, cultură, culte și sport și avizul. ■Comisiei juridice” șî de disciplină din cadrul Consiliului’General ăl’ Municipiului București; : '    '    .    .

' în conformitate cu prevederile:    '

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul

instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nrl 269/2009, cu modificările șl completările ulterioare;    .

-    Hotărârii Guvernului nr, 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de

organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare/a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modeiului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură;    '

Luând în considerare prevederile art. 7 alin. (1) !it. a) din Anexa 1 Cap I B la Legea - cadru nr 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și d), alin. (6} lit. a) pct. 4, ari. 45 alin. (1), art, 61 alin. (2), art. 63 alin. {5j lit. c) și alin. (7J din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUi BUCUREȘTI ■    HOTĂRĂȘTE;

Art,1 Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a con curs ul_ui__..-_ de proiecte de management la instituțiile publice de cultură de interes jptțafLaț A’i Municipiului București, conform Anexei nr. 1.

' Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare $ evafuârif VîT, managementului instituțiilor publice de cultură de interes local al Mi'uniqipi^L^XfT B u c u re șt i, c o n fo rm, A nexe i n r. 2.    \ / ^ ■ y6le nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre^1 T ..

p:aiui Independenței NjA231-293: G^d pg&:El: Ct0042. sector e=, București, România; :sl.: -02* 3055500' Wjjw.lt rh r-

Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, concursurile de proiecte de management aflate în derulare se vor desfășura cu respectarea Regulamentului prevăzut la ari, 1.

Art.5 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea C.G.M.B, nr. 110/2010 își încetează aplicabilitatea.

Art.S Primarul General ai Municipiului București prin Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția' Generală Dezvoltare și Investiții -Direcția Cultură, învățământ, Turism, Direcția Buget și instituțiile publice de cultură de interes locai al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generai al Municipiului București din data de 28.09.2012, 2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Angelescu Ramjro Robert Eduard

București, 28.09.2012 Nr. 161


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TudorToma
ș    C/'v ;    7 7    /    .■ (

// /( j Splaiul Iiidtpwnder^ței\291-293, -sector 6, București, RgmSnia tel.: r 4021 o O j 55 00; www. bc.clirehLj-cirimarlri.ru

■O


<■, —

ANEXA NR.1

la H.C.G.M.B. nr. /£/ / Jg. 03 ■ 2012


^REGULAMENT

DE ORGANIZARE Șl DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE DE CULTURĂ DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CAPITOLUL I

Dispoziții generale

ART. 1

Concursul de proiecte de management pentru instituțiile publice de cultură de interes local al Municipiului București aflate în subordinea autorității executive a administrației publice locale a Municipiului București, respectiv Primarul Genera!, denumit în continuare autoritatea, se organizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfășurare a concursului de proiecte de management, Reguiamentului-cad.ru..- .de- organizare si desfășurare- a -evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum si modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură și Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 185/2DOS privind managementul instituțiilor publice de. cultură, aprobată cu modificări și.completări prin Legea _nr, 269/2009, denumita în continuare orr/onanfe de urgență, precum și cu cele ale prezentului regulament.

ART, 2

Concursul de proiecte de management se desfășoară conform calendarului stabjit de autoritate, cu respectarea prevederilor legale - în vigoare, respectiv stabilirea termenelor de:

a)    aducere la cunoștința publică a; condițiilor de participare la concurs, caietului de obiective, bibliografiei, prezentului regulament, precum și a datelor de depunere mapelor de concurs, a proiectelor de management și desfășurarea etapelor concursului;

b)    depunere de către candidați a proiectelor de management și a mapelor ce concurs cuprinzând documentele solicitate în anunțul public;

c)    analiză a proiectelor de management:

d)    susținere a proiectelor de management în cadrul interviului,

e)    soluționare a contestațiilor.


CAPITOLUL ll

Organizarea și funcționarea comisiilor de concurs


ART. 3

(1)    Pentru desfășurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorității se înființează comisii de concurs, pentru fiecare insiituție sau categorie de instituție, după caz.

(2)    Comisiile de concurs, denurrfife :îp' continuare Comisii, sunt alcătuite din

specialiști în dpmeniu, în funcți^Tdeșfipuț.iriștiftiției publice de cultura în cauză,

i autorității, numiti.fprin/DjȘppzițieța/timarului General al MunicipiuLiî^=_-^ ’i' Z    :V.7    :    'S
f

l'o-

IO


li


f.T.A ‘Rl LFvA CL,-'


București: la propunerea Direcției Cultură, învățământ: Turism și reprezentanți a: Comisiei de învățământ cultură, culte, sport din cadrul CGMB la paritate cu cei din aparatul de specialitate al Primarului General.

(3) Numărul de reprezentanți ai autorității nu poate depăși o treime din numărul total al membrilor Comisiei.

ART. 4

(1)    Comisiife au următoarele atribuții principale:

a} elimină din concurs proiectele de management care conțin informații privind identitatea autorului;

b)    analizează proiectele de management depuse de candidați, acordând note pentru fiecare etapă a concursului;

c)    stabilește rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape;

d)    alte atribuții stabilite de autoritate, după caz.

(2)    Comisiile pot formula recomandări autorității privind durata contractului de management, în limitele prevăzute de lege șl, după caz, privind conținutul acestuia.

(3)    Lucrările și dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confidențiale.

art.5    •••• •    •    ■ ■

(1)    Secretariatul fiecărei ..Comisii este asigurat prin grija ■ DitecțîeîjMă.nă^earienru I ......

Res u rs e I o r U m a n e ș i D i rect i e i C u Itu'ră, I hvăță m â rit Tu ris m, ■...... iC7\c;' _ ■'    .

(2)    Secretariatul are următoarele atribuții:    (

a)    asigură condițiile tehnico-organizatorice pentru desfășurarea concursului; ■

b)    verifică legalitatea și conformitatea documentelor depuse de candidați;    '

c)    elimină, pe bază de proces-verbal, mapele de concurs incomplete și pe .cele ■' care conțin documente neconforme cu cerințele din anunțul public și îi anunță pe, candîdații în cauză;

d)    certifică pentru conformitatea cu originalul copiile actelor din dosarul de concuis, pe baza documentelor originale;

e} întocmește pentru membrii Comisiei declarațiile de confidențialitate, de compatibilitate, etc;

f)    transmite membrilor Comisiei, în copie, proiectele de management ale candidați lor cu dosare admise;

g)    participă la ședințele Comisiei, fără drept de vot;

h)    consemnează în documente redactate ia finele fiecărei etape nota fiecărui candidat;

i)    calculează nota fiecărui candidat și redactează procesul-verbal al concursului, consemnând, după caz, recomandările Comisiei:

j)    aduce la cunoștința candidaților, în scris, nota obținută în prima etapă a concursului, în.termenul stabilit prin calendarul de concurs și asigură afișarea acesteia, conform prevederilor legale în vigoare.

k)    aduce la cunoștința candidaților, în scris, rezultatul concursului, în termenul

stabilit prin calendarul de concurs, conform prevederilor legale în vigoare, și asigură afișarea acestuia la sediul autorității, precum și pe pagina de internet a autorități, după caz:    ......

l)    asigură aducerea la cunoștință? pubiîcă.-a? rezultatul ui final al concursului, a lisei rominaie a candidaților și a a Ițp'r'inform a ții: de-Interes public. în termenul stabilit pfn calendarul de concurs,- confirm, pră'i'ăderjlor .legale în vigoare (după expirareatermenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, după data soluționării acestora);

m) alte atribuții stabilite de autoritate, după caz,

CAPITOLUL Iii

Analiza și notarea proiectelor de management

Rezultatul concursului    A >

ART. 6

(1)    Membrii Comisiilor studiază individual proiectele de management primite în format electronic și/sau pe suport hârtie de ia secretariat.

(2)    Analiza și notarea proiectelor de management se fac în baza criteriilor generale din caietul de obiective, stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

(3)    Comisia își desfășoară activitatea în ședințe, organizate la sediul autorității, în cadrul cărora membrii acesteia:

a) analizează caietul de obiective și stabilesc punctajul/griia de evaluare pentru următoarele criterii generale în baza cărora se notează proiectele de management și interviul:

■ '1, analiza socioculturală a mediului-îri' care își desfășoară activitatea . :......instituția publică de cultură și propuneri .privind evoluția acesteia în sistemul..

instituțional existent;    ■:■    ■

■    2. analiza activității instituției publice de cultură și, în funcție de specific,

propuneri privind îmbunătățirea acesteia;. ■ ■    ■' ■ ■ ■

■    r 3. analiza organizării instituției publice de cultură și propuneri de ■ reorganizare și/sau restructurare, după caz;

4.    analiza situației economico-financiare a instituției publice de cultură;

5.    strategia, programele și pianul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii

specifice a instituției publice de cultură,, conform sarcinilor și obiectivelor formulate de autoritate;    '    '    . ;    '

6.    o previziune a evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare necesare spre a fi alocate de către autoritate.

b)    dezbat, analizează și notează proiectele de management - pentru prima etapă a concursului;

c)    acordă note pentru cea de-a doua etapă a concursului - susținerea în cadrul interviului a proiectelor de management de către cândidații admiși;

(4) Data, ordinea de zi și locul de desfășurare a ședințelor sunt anunțate de către secretariat cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea acestora.

ART 7

(1)    Notarea proiectului de management se face prin acordarea de către fiecare membru al Comisiei de note, de la 1 la 10, pentru fiecare etapă.

(2)    Nota obținută pentru flecare etapa se calculează prin media aritmetică 3 notelor acordate de fiecare membru.

(3)    Sunt declarați admiși și po,t susține’interviul candidații ale căror proiecte de

management au obținut în prima/et^pă'a concursului, nota mai mare de 7, calculalâ conformr-alin. (2).    /"/    ,7    ’    ■    ■ ■

■ 0) Rezultatul fina! al concursului, pentru fiecare candidat, se obține prin calculul mediei aritmetice a notelor obținute pentru fiecare etapă,

(5)    Este declarat câștigător candidatul care a obținut cea mai mare medie, cu condiția ca aceasta să fie de minimum 7.

(6)    în cazul în care mai mulți candidați obțin medii egale, este decîarat câștigător

candidatul care a obținut nota cea mai mare la proiectul de management. ..    , ■

CAPITOLUL IV Soluționarea contestațiilor

ART. 3    ' .

Candidații nemulțumiți pot depune contestații asupra modului de respectare a -procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului ta sediul autorității, în termenul stabilit prin calendarul de concurs, conform prevederilor îegaie în vigoare.

ART, 9

(1)    Contestațiile se soluționează în termenul stabilit prin calendarul de concurs, conform prevederilor iegaie în vigoare.

(2)    Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită din membri numiți prin Dispoziție a Primarului General, la propunerea Direcției Cultură, învățământ, Turism.

('3) în comisia de soluționară a contestațiilor nu-pot fi numiți membrii care-au făcut parte din comisia concursului a cărai procedură a fost contestată. .......    ..........

ART. 10    ■ ■'<'■    ■    ■

Membrii comisiilor de concurs, ai comisiilor de soluționare a contestațiilor, precum

și membrii secretariatelor acestora vor beneficia, conform art. 52 din O.U.G.- nr. 159/2008, cu modificările și completările ulterioare, de o indemnizație în cuantum de 1D% din indemnizația Primarului General, în calitate do ordonator principal de credite, plătită din bugetul instituției publice de cultură pentru care se organizează și desfășoară concursul de proiecte de management. ■    .

Capitolul V Dispoziții finale

ART. 11    

Caietul de obiective pentru fiecare instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București se întocmește de către Direcția Cultură. învățământ, Turism și se aprobă prin Dispoziția Primarului General.

ART 12    ’

Toate documentele aferente organizării și_desfâșurării concursurilor de proiecte de management, conform prezentului regulament, se înregistrează !a Direcția Managementul Resurselor Umane

ART. 13

Denumirile structurilor la care se face referire în prezentul regulament se modifică corespunzător schimbării organigramei aparatului de specialitate al Primarului General.

ART 14

Prezentul regulament se completea_ză..cru prevederile legale în vigoare aplicabile și se modifică si se corn plete a zâ^bofâspunzător actelor normative apărute ulterior

J    L-ȚA


l'O

4'T,,


'V

..a


■■


fa H C.G M.B. nr.


ANE^A NR.2


rtll, 2012


REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl DESFĂȘURARE A EVALUĂRII MANAGEMENTULUI

INSTITUȚIILOR PUBLICE DE CULTURĂ DE INTERES LOCAL AL MU NICI PI ULUI BUCUREȘTI     - .

CAPITOLUL I Dispoziții generale


’Z


--------------! y-<:CL.a.uțu-c'--7

ART. 1, - Evaluarea managementului de către autoritatea executivă a administrației publice locale a Municipiului București, respectiv Primarul General, denumit în continuare autoritatea pentru instituțiile publice de cultură de interes local al Municipiului București, denumite în continuare instituții, sa face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr, 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru

'"■'::"de' organizare si" desfășurare a concursului -de' proiecte - de-” ^management, ■ ■ ■■ --Regulamentuiubcadru-- de., organizare, si. desfășurare . a .evaluării., managementului....

modelului-cadru al caietului de' obiective, modelului-cadru al raportului de activitate,

■ precum si modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultura și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind

■ managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin .

Legea nr. 259/2009, denumită în continuare ordonanță de urgență, precum și cu cele ale prezentului Regulament.

ART. 2. - Prezentul regulament a Fost elaborat pentru evaluarea managementului realizat în perioada stabilită în contractul de management, și-prevederile sale se aplica:

a)    în cazul evaluării anuale a managementului.

b)    în cazul evaluării finale a managementului.

ART. 3. - (1} Evaluarea managementului se face pe baza raportului de activitate întocmit de conducătorul instituției publice de cultură, denumit în continuare manager.

(2) Raportul de activitate se depune la sediul Primăriei Municipiului-București.

ART. 4. — Evoluarea managementului prevăzută ia art, 2, se desfășoară conform

calendarului stabilit de autoritate, în condițiile legii, la propunerea Direcției Cultură, învățământ, Turism.

CAPITOLUL IE

Organizarea și funcționarea comisiei de evaluare.

Procedura de evaluare

ART. 5. -    (1) Comisiile de evaluare, denumite în continuare Comisii, sunt

alcătuite din specialiști în domeniu și reprezentanți ai autorității, numiți prin Dispoziție a Primarului General, la propunerea Direcției Cultură, învățământ, Turism,

(2) NumăruE de reprezentanți ai autorității nu poate depăși o treime din număru; to ta I a I m e m b ri I o r Comisie i. . ț ' T. .

\RT. 6. - (1) Membrii-ComișiîlpCstudiază individual rapoartele de activitate șl


Stei^manageriale/brirfțjte ,țn:.format;electronic și/sau pe suport de hârtie de la ’t^ateie C,omi$iik$, ■■'T. -.T Av '


tZR"

./

(2) Com/'sî/7e își desfășoară activitatea în ședințe, organizate la; sediul autorității.. în cadrul cărora membrii acesteia:

a) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de activitate și stabilesc punctajul/grila de evaluare pentru criteriile în baza cărora se va nota raportul de activitate și interviul;

b} studiază și evaluează raportul de activitate, în corelare cu referatele-anaiiză întocmite de reprezentanții compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al autorității,

c)    se deplasează, după caz, la sediul instituțiilor - toți sau o parte dintre membri, desemnați cu majoritate de voturi în vederea evaluării activității managerului, pe baza raportului de activitate al acestuia, raportat la prevederile contractului de management;

d)    evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susținut de manager:

e)    dezbat, analizează și acordă note pentru fiecare etapă a evaluării;

1) elaborează un raport de evaluare motivat asupra rezultatului obținut de managerii instituțiilor în urma evaluării și face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv reînnoirea ori rezilierea contractului de management

■ ■ g) certifică? prin semnătură, toate-acte le-și-documentele Comisiilor, întocmite do-secretariatul fie cărei .Comisii,...... ........... .    ..... .......... .

"    (3) Data,-ordinea de'zi și locul de desfășurare a ședințelor Comisiilor sunt

anunțate, de că trd-secretarii desemnați, cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea acestora.    ...

ART. 7, - (1) Secretariatele Comisiilor au rolul de a organiza evaluarea și sunt alcătuite din reprezentanți ai autorității, numiți prin Dispoziție a Primarului General, după cum urmează:

a)    un reprezentant al Direcției Managementul'Resurselor Umane;    "

b)    un reprezentant al Direcției Cuiturâ, învățământ, T-urism;

c)    un reprezentant al Direcției Buget, ■    '

(2) Membrii Secretariatelor Comisiilor participă la ședințele Comisiilor, fără drept de vot.    '

ART. S. - (.1) Reprezentanții Direcției Managementul Resurselor Umane din cadrul Secre târfa fe/o r Com/s/;7or a u u rm ăto a re I e atr i b u ț i i:    .

a)    întocmesc referatul-anaîiză, urmărind corelația dintre raportul de activitate și contractul de management, cu privire la managementul resurselor umane pe care îl înaintează reprezentanților Direcției Cultură, învățământ, Turism ;

b)    . consemnează la finele fiecărei etape notele acordate, împreună cu reprezentanții Direcției Cultură, învățământ, Turism;

c)    calculează rezultatul evaluării;

d)    consemnează, după caz: recomandările Comisiiior privind activitatea managerului, raportat la prevederile contractului de management;

e)    întocmesc procesul-verbal al fiecărei etape:

f)    comunică și aduc la cunoștință publică rezultatul evaluării.

(2) Reprezentanții Direcției Cultură, învățământ, Turism din cadrul Secretariatelor Comisiilor au următoarele atribuții:

a) întocmesc rețeț atu Pa riali za,--urmărind corelația dintre raportul de activitate și contractul de man^jtmehi.'. ..cu privire ia p.rograme/proiecte și managementul


‘l_

b)    înaintează membrilor Comisiilor raportul de activitate, însoțit de referatele-analiză;

c)    consemnează la finele fiecărei etape notele acordate, împreună cu reprezentanții Direcției Managementul Resurselor Umane.

(3) Reprezentanții Direcției Buget din cadrul Secreta.riațelor Comisiilor întocmesc și înaintează reprezentanților Direcției Cultură, învățământ, Turism referatul-a na liză, urmărind corelația dintre raportul de activitate și contractul de management, ou privire la managementul financiar.

ART. 9. - (1) Analiza și notarea rapoartelor de activitate și a interviului se fac în raportul de evaluare în baza următoarelor criterii de evaluare a managementului instituțiilor

a)    evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea și în raport cu sistemul instituțional existent;

b)    îmbunătățirea activității instituției;

c)    organizarea/sistemul organizaționa, al instituției;

d)    situația economico-financiară a instituției;

e)    strategia, programele și implementarea planului de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituției, conform sarcinilor și obiectivelonmanagemeniului;

■1) evoluția economico-financiară a .instituției, .pentru următoarea perioadă....de......

management, cu menționarea resurselor' financiare necesare de alocat de către ■ ■■ autoritățile administrației publice locale ale Municipiului București,

(2)    Evaluarea se face prin acordarea de către fiecare membru al Comisiilor a unei note - Nota A, de la 1 la 10, pentru prima etapă, Nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a li- . a, facându-se media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiilor.

(3)    Nota finală dată de fiecare membru se calculează astfel: (A + B)/2=_______

(4)    Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiilor, astfel:

[Rezultatul Final] = (Nota 1 + Nota 2 + 'Nota 3 + Nota 4 + Nota x) / x,

X“ nr. membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva evaluare

(5)    în cazul-în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este nesatisfăcător;

(6)    în cazul în care rezultatul evaluării finale este situat peste nota 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerințele caietului de obiective întocmit de autoritate,

CAPITOLUL Iii

Soluționarea contestațiilor

ART. 10. - Managerii nemulțumiți de rezultatul evaluării pot depune contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea evaluării prevăzute la art. 2 la Direcția Managementul Resurselor Umane, în termenu! stabilit prin calendarul evaluării, conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 11. - Contestațiile prevăzute la art. 10 se soluționează de a comisie de soluționare a contestațulQr<.0htorm calendarului evaluării.

ART. 12. - (1) :C:pmîsia.de soluționare a contestațiilor este alcătuită din membri numiți prin Dispoziție Pr.imafuÎLii General, la propunerea Direcției Cultură, învățământ,

(2) în comisia de soluționare a contestațiilor nu pot fi numiți membrii care au făcut parte din comisia de evaluare a managementului instituției a cărei procedură a fost contestată.

ART, 13 - Membrii comisiilor de evaluare, ai comisiiîor de soluționare a contestațiilor, precum și membrii secretariatelor acestora vor beneficia, conform arî. 52 din 0.U.G. nr. 169/2008, cu modificările și completările ulterioare, de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația Primarului General, în calitate de ordonator principal de credite, plătită din bugetul instituției publice de cultură pentru care se organizează și desfășoară evaluarea managementului.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

ART. 14 - Toate documentele aferente evaluării managementului instituțiilor publice de cultură de interes local al Municipiului București, organizată și desfășurată conform prezentului regulament, se înregistrează la Direcția Managementul Resurselor Umane.

ART.' 15 - Denumirile structurilor lă care'se face referire'îrr pfeze'btul regulament..-' s'e""modifică ■ corespunzător schimbării organigramei- aparatului-de ■ specialitate -al Primarului General    '■

ART. 16'- Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare aplicabile și se- modifică și se completează corespunzător actelor normative apărute ulterior aprobării acestuia.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar Genera


OPINIE MOTIVATAEu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin, (1) din. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasem na rea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 161/20.09.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, precum și a Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la instituțiile publice de cultură de interes local al Municipiului București, întrucât există neconcordanțe între prevederile ^rt/-3 {-2) din anexa 1 la hotărâre și prevederile arf 6 din Ordonanța • de:Urgență a.G.uveroului.nr.cl8.9/20Q6 privind.managementul instituțiilor publice de . -cultură, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ia art. 3 (2) din anexa 1 se menționează astfel:

„Comisiile de concurs, denumite în continuare Comisii, sunt alcătuite din specialiști în domeniu, în funcție de tipul instituției publice de cultură în cauză, reprezentanți ai autorității, numiți prin Dispoziție a Primarului Generat al Municipiului București, la propunerea Direcției. Cultură, învățământ, Turism și reprezentanți ai Comisiei de învățământ, cultură, cuite, sport din cadrul CGMB la paritate cu cei din aparatul de specialitate al Primarului General ”, iar la art. 6 alin (1) lit. a și b) din OUG nr. 189/2008, se prevăd următoarele:    '

„Art.6 (1) Pregătirea concursului de proiecte de management de către autoritate constă în:

a)    elaborarea și aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, de soluționare a contestațiilor, precum și a caietului de obiective, pe baza documentelor prevăzute la art 5;

b)    desemnarea componenței comisiei de concurs și a celei de soluționare a

contestațiilor.”    ’

De asemenea, prin hotărârea CGMB nr. 161/2012 se abroga hotărârea CGMB nr. 110/2010 care a fost anulată în parte prin Sentința Civilă nr. 1036/14.03,2011, pronunțată de către Tribunalul București - Secția a IX - Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul numărul 54074/3/CA/2010.    ' '

SECRETAR GENERAL al MunicipîulyLBucurești ^__J^dgTTQfe:

3paibJ Tdape xJKNlK! r SA-l-JsJ-J ’T ccrtîl K'M, v>-in< f. p<njrt?li, Rcp-.in.;.

Si'. i-