Hotărârea nr. 160/2012

HOTARAREnr. 160 din 2012-09-28 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE TRANSMITERE A UNOR SUPRAFETE CONSTRUITE DE 10,369 MP, DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA REALIZARII UNOR PARCAJE SI SPATII PUBLICE

1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Guvernul României de transmitere a unor suprafețe construite de 10.369 mp, din administrarea Ministerului Transporturilor și infrastructurii, în administrarea Consiliului Generai ai Municipiului București în vederea realizării unor parcaje și spații publice

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate a! Direcției Generale infrastructură și Servicii Publice;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu' prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimui juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) iit. c} și art, 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ArLt (1) Se aprobă solicitarea către Guvernul României de transmitere a unor suprafețe construite de 10.369 mp, din administrarea Ministerului Transporturilor și infrastructurii, în administrarea Consiliului General al Municipiului București, Identificate conform anexelor nr. 1 - 7.

(2) Suprafețele prevăzute la alin. (1) vor avea încadrarea funcțională de parcaje și spații publice.

Art.2 Predarea - preluarea suprafețelor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de proces - verbal încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ, aprobat de Guvernul României-, în condițiile legii.

Art.3 (1) Finanțarea proiectelor se va asigura din bugetul propriu al municipiului București.    ,

(2) Exploatarea spatiilor cu rieile fupcțiuni se face de către municipiul

București.


Ârt.4 Anexele nr. 1/ T fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Splaiul Independenței Nr. 291-?.3S, Ccd pistol: GBC042 sector S, București, P,Qfțiâni<: bel.: -v,0Z l 3013 5c 00: ^vw.pr.p.'o

$-/c

Ari,5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General; al Municipiului București vor aduce !a îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    ,

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.09.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Angelescu Ramiro Robert Eduațdi T


r’    /’

i.    ;

București, 28,09.2012    ți ■

Nr. 1S0

¥</

v.

tvf’e-j'xs do/’j'/y 3. 7^/^    MrwfoAnexa nr.1 la HCGMB


DATE DH IDENTIFICARE


. ■ privind solicitarea către Guvernul României de transmitere a unor suprafețe construite da 10.369 mp, din administrarea Ministerului Transporturilor și infrastructurii,

în administrarea Consiliului General al Municipiului București in vederea realizării unor parcaje și spații publice

Nr.

crt.

Denumirea suprafeței transmise

Persoana de la care se ■    transmite

Persoana ltt care se transmite '

Suprafața

Indicativ vechi

Indicativ nou

0

I

2

4

5

6

1

Galeria Dsm J-Dobresc» - stația Universității

Ministerul Transpoiturior țy Infrastmclurii

Consiliul General a] Municipiului București

1.9S5 ni]]

Galerie tehnică edilitară

Spațiu public

2

Galeria f’-ța Romana - stafia Romana

Ministerul Tranaporturior și Infrastructurii

Consiliul General al Municipiului București

592 mp

Galerie tehnică edili tată

Spațiu public

1

3

Galeria P-ța Romana - Georgc linescu

Ministerul ■ Trausportuiioj' și

Infrasiniecurii

Consiliul General al Municipiului București

1.269 mp

Galerie telurică edilitară

Spațiu public

\4

' \

Galeria P-ța Victoriei - Aviatorilor

Ministerul Transporturier și Infrastructurii

Consiliul General al Municipiului București

2.322 mp

Galerie tehnică edilitară

Parcaj public

5

Galeria T’-ra Victori ci - Lase ar Catargiu

Ministerul Transporturi or și

Infrastructurii

Consiliul General al Municipiului București

1.538 mp

Galerie tehnică edilitară

Spațiu public

6,

Galeria P-ța Victoriei -lancu de lluncfknara

Ministen)] Transporți] l ior și Infrastructuri i

Consiliul General al Municipiu lui București

2.663 mp

Galerie tehnică ed Uitară

Parcaj public

.    /    Total

10.369 mp


i$tente-aîe-statjeî-de- metrey-' opuse

_.onaf- -Torrierticf'S-----

create pen,£ru_E£Gese--------


AW&aA    UCGtVVfe

nr«*gEi5Sitfi"i”ga*' == ?^n.Mma<• '□"■■mi. ~-jb muT' ■.'■jiciiii _•»?-- 1

GALERIA

STR, MM„ I. DOBRESCU STATIA UNIVERSITĂȚII


SPATII PUBLICE SUBTERANE-eidsț£r£ e ■ aU-stafei- -4a -fh* :r-9t;----


T-r.    ^C-<S\AK tac


PIAȚA VICTORIEI


GALERIA LASCAR CATARGIUi;,- •.<•, • . :    - >A^fesZ'c.;Cy;    - DiRECȚiA "ROISCTARt - et-%-E ■. Art&î

y#jîfcâHJLÂklț,blj.l!.C 'J cneji. S ■.    i.- JJTumi    ~“l‘Tl    t 4~    I»\

I-'■<■>. t «w.vUJX'' -C."ffC-^Wlr■ca..* JUJ1-r■ O*.ijt-"    ■ . EW \,-

t^flT7T> '7r    a    _    ,->v, Xne^î^teHie ■■ete^tEi^roe-r^otir-’ propuse    .    


/vsmsvÎA Va
! PIAȚA VICTORIEI

GALERIA I. DE HUNEDOARA PARCAJ SUBTERAN