Hotărârea nr. 16/2012

HOTARAREnr. 16 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CAROL DAVILA NR. 68, SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Carol Davila nr. 68, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al

Municipiului București și raportul Direcției Generale de Dezvoltare Urbană -

Direcția Urbanism:

*

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

Văzând documentele emise de:

-Primăria Municipiului București: certificat de urbanism nr. 693/908102/26.05.2010;

-Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU- DU a PMB: aviz de urbanism nr. 3/18.01.2011;

- Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului - Direcția Generală Dezvoltare Teritorială: aviz nr. 52/2011;

-Ministerul Culturii și Patrimoniului National - Direcția pentru Cultură și Patrimoniul Național a Municipiului București: aviz nr. 334/Z/30.03.2011; -Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 3470/15/17.03.2011;

-Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1008289/17.06.2011;

-Comisia tehnică de circulație:    acord de principiu nr.

983382/2642/15.03.2011;

-Primăria    Municipiului    București - Direcția Juridic: adresele    rir.

2107/10.02.2011 și nr. 2108/10.02.2011;

-Primăria    Municipiului București - Direcția Patrimoniu: adresa nr.

978331/2602/02.03.2011;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului BucujLQșți nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic Generați cuTcmoijifîdăQle și completările ulterioare;    v'    '

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, B urești, România; iteț;: 3-4021305 55 QZQ: wwlr jLucuresti-primaria.ro
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “Str. Carol Davila nr. 68, sector 5", pentru o suprafață de teren S=296,27 mp din care S=107,27 mp teren proprietate persoană fizică și S=189,00 mp, teren propus pentru concesionare.

Conform PUZ Zone construite protejate aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000 - Zona protejată nr. 45- parcelarea Cotroceni.

Indicatorii urbanistici reglementați: POT=68%; CUTmax=1,8; Hmax=10,00 m -peste înălțimea admisă se acceptă realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m față de planul vertical al fațadei. înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m înălțimea clădirilor existente învecinate. Se admite realizarea unui element arhitectural care poate depăși cu 3 m înălțimea maximă verticală (10 m), desfășurat pe cel mult o treime din lungimea fațadei.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: locuințe.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax =60%, CUTmax=2,15, RmaxH = S+P+2E-3Eretras-Hmax = 13.00 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism !

Nr. 968374/17.01.2011

AVIZ DE URBANISM nr.


2-Q//


'fe


PUZ - STR. CAROL DAVILA NR. 68, SECTOR 5


:}■


BENEFICIAR : DOMNUL HETEL GHEORGHE-ALEXANDRU ELABORATOR: SC DiSIGN SERVICES SRL - URB. RUR MARIUS TURCU

și S=189,00mp, teren


SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S=296,27 mp din care S=107,27mp teren proprietate persoană fiz propus pentru concesionare;

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul se află situat în Sectorul 5 al Municipiului București, având ca puncte de reper urban B-dul Eroilor - B-dul Eroii Sanitari - str. Carol Davila.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR : PUZ ZONE CONSTRUITE PROTEJATE APROBAT PRIN H.C.G.M.B. NR. 279/2000 - ZONA PROTEJATĂ NR. 45 - PARCELAREA COTROCENI.

Indicatorii urbanistici reglementați: POT=68%; CUTmax=I,8; Hmax=10,00 m - peste înălțimea admisă se acceptă realizarea unui


singur nivel (3 m) retras la 1,5 m față de planul vertical al fațadei. înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m înălțimea clădirilor existente învecinate. Se admite realizarea unui element arhitectural care poate depăși cu 3 m înălțimea maximă verticală (10 m), desfășurat pe cel mult o treime din lungimea fațadei.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNI AVIZATE : locuințe .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=60%, CUTmax=2,15; RmaxH=S+P+2E-3Eretras-Hmax=13,00m.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Regionale și Turismului, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, Adresă emisă de Direcția Patrimoniu - P.M.B. -Serviciul Evidență Fond Imobiliar de Stat cu privire la situația juridică a terenului propus pentru concesionare, Adresă emisă de Direcția Juridic-P.M.B - Serviciul Instanțe Civile și Contencios Administrativ cu privire la posibilele procese asupra terenului respectiv, în care P.M.B. ar putea fi parte, Adresă Direcția Juridic-P.M.B - Serviciul evidență analiză, soluționare și gestiune Notificări LI 0/2001, alte avize conform legislației în vigoare.

în conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină - C.G.M.B : Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora .

*    în conformitate cu prevederile art. 63 lit. g din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul documentației de urbanism răspunde pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului de urbanism.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.


y ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 6 "%ĂRH. GHEORGHtfPĂTRAȘCU


Șef serviciu, ;L Arh. Stelian Alexarțirul
LEGENDASEHN/ăâ^Â^T^^ 1*UDIATE


tfOP/l ETATE

X

T’URBANI


ACCES PIETONAL

ACCES CAROSABIL


CIRCULAȚII

TROTUAR
BILANȚ

PUZZP45 Parcelarea Cotroceni

PUZ PROPUS

S teren

296,27 mp

S construita

-

160,00 mp

POT

65%

60%

CUT

1.8

2.15

R.l.

S+P+2+3R

H maxim

10,0teH--3m

-13,00 nS