Hotărârea nr. 159/2012

HOTARAREnr. 159 din 2012-09-28 PRIVIND INTEGRAREA TARIFARA PENTRU SISTEMUL DE TRANSPORT PUBLIC DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 197/2012

Consiliu! Genera! a! Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind integrarea tarifara pentru sistemul de transport public din Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate ai Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei Lransporturi și infrastructura urbană și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General ai Municipiului București;

în conformitate cu prevederile acordului de colaborare dintre Primăria Municipiului Bucureștf Regia Autonomă de Transport București, Metrorex S.A. și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ILC,F.R. Călători’l-S.A, privind integrarea tarifară pentru sistemul de transport public în zona Metropolitană a Municipiului București;

în baza prevederilor art.1 alin. {4} lit. i) și fit. n) și srt. 17 alin. (1} Ist. m) din Legea nr, 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art, 36 aiin. (2) lit. d), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 14 și srt. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Ari.,1 Se aprobă noile titluri de călătorie comune pe mijloacele de transport în comun afe Regiei Autonome de Transport București, Metrorex S.A'. și C.F.R. - Călători, valoarea acestora și modul de decontare între RA.T3, Metrorex S.A. și C.F.R. - Călători, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcții te din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Genera!' al Municipiului București și Regia Autonoma de Transport București vor aduce te îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.09,2012. 2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Angeiescu Ramiro Robert Eduand i',

București, 2S.09.20f2

Nr. 159

SECRETAR GENERAL ,AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudcxjoma._____

:-v‘"


Splaiul TidșperiQ.ințci Nr. 2*31-235. Cz.d costal: ^<(;OC42. sr-jefcr S, Buc-urz-jii, România; +4ri2'; HOc 55

" rfa ff' fc ■

Tarife■    4:.>" { i '' i


Consiliul General al Municipiului București


Consiliul General al Municipiului București


ANEXA

la Ho taranca nr. /.£ a / J >


Titlu de călătorie*


bilet un ic 60 minute (valabile pe RATB si Metrorex) bilet eu 10 calatorii de cate 60 minute pentru fiecare călătorie

(valabile pe RATB ai Metrorex)_____

abonament de o A (valabile pe RATB si Metrorex)


bilet 90 minute (valabile pe RATB ai pe inelul de calc ferata al munl ei pi ului București CT.R -Calatori)______


bilet 90 minute (valabile pe RATB, Metrorex si pe inelul de

i cale ferata al municipiului București CFR-Calaiori) _

Mod de decontare :


Titlu de călătorie


bilet unic 60 minute (valabile pe RATB si MeLrorex)


bilet cu 10 calatorii de cate 60 minute pe tieeare călătorie (valabile pe RATB si Metrorex)_____


abonament de o zi (valabile pe RATB si Metrorex) bilet 90 minute (valabile pe RATB si pe inelul de calc

ferata al mun ie ipiuiui Bucur ea i 1 Cb'K —Calatori)_

bilet 90 minute (valabile pe RATB, Metrorex si pe inelul de cale ferata al municipiului București CFR-Calatori)_____________


Tarif

(RONȚ


L6

5


J

RATD

(RON).

3 '

METROREX

(RON)

2

CFR-Calatori ■ (RON)

-

15

15

X

S

-

■A

■o

Zi

3

i

2

2

■!


*    A ceste titluri de călătorie, nu suni valabile pe liniile expres si nici pe cele cu tarif special, ale RATB

*    Suportul tehnico-lina ne iar penLru emiterea, comercializarea si gestionarea valorilor biletelor, va fi asigurat de RATB

*    Biletele prevăzute mai sus accepta ultima validare cu un minut inainte de expirarea perioadei sLabilite(60 min sau 90 min) si permit călătoria pana la eapatu! liniei, la RATB și CFR-Calatori si pana la ieșirea din sLatie, la Metrorex.

*    La C1B - C a 1 alo ri bilete I e sunt valahi I e pe. inc Iul de ea I e ferata al mimiei p iu I u t B u e urc st i.

*    Realirairea acestora se va face pe cartela Ultițțlight tip multiplu din SAT - RATB.

-------------- ■—-------ZfeZ--

Spiaiul Independenței 2^3.-293, sețțnr 6. București, România; tel,: v402± 305 55 00: wwvj-tujeLjrestkpUrnaria;ifo.

-a    X A    - " -■ -li;- i'

El j X-cJ?