Hotărârea nr. 158/2012

HOTARAREnr. 158 din 2012-09-28 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "RECONFIGURARE INTERSECTIE SOS. PANTELIMON-BD. CHISINAU SI PASAJ RUTIER DENIVELAT SUBTERAN

•    ~'S


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor terinicoeconomici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Re configura re intersecție Șos. Panielimon - Bd. Chișinău și pasaj rutier denivelat subteran"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri șl Sistematizarea Circulației;

Văzând raportui Comisiei economice, buget, finanțe și. avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico' - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 55/27.09.2012;

în conformitate cu prevederile ari. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările șt completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ș; completările ulterioare.

CONQÎLIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Indicatorii tehnico-econom ici ■ pentru obiectivul de investiții „Re configura re intersecție Șos. Pantelimon - Bd. Chișinâu și pasaj rutier denivelat subteran" prezentați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea proiectului se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Arț.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. ■

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Genera! al M u n i ci pi u I ui B u cu rești di n d ata d e 26.09,,2p:i 2/7    ,

]■

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Angeiescu Ramiro Robert Eduard

București, 23.09.2012 Nr. 153


Splaiul Independentei 291-293, acelor l5Ț.BLlcijreFjl:l1 Românie; te!SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI.BUCUREȘTI

+4021 305 55 00; Ww .U ue u resti pti ma ri.a. rt :■

ANEXĂ

La H.C.G.M.B NTU/^/^W <■

'    I

V..


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

privind aprobarea indicatorilor tebnicn-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reeon figura re intersecție sos.Pantelimon - Bd.Chisinau si pasaj rutier denivelat subteran”

1* VALOAREA TOTALA ( fara T.V.A. ) din care :

lucrări de construcții montaj ( C+M) fara TVA


107-289,39 mii lei - 23,952.80 mii Euro

92,■176,69 mii lei — 20-645,31 mii Euro


( 1 Euro = 4.4792 lei dîn 10.09.2012)

2. VALOAREA TOTALA ( inclusiv T.V.A, ) din care :

lucrări de construcții montaj { C+M) cu TVA


133.03S,S5 mii Sei - 29.701,48 mii Euro 1 ] 4.671,100 mii lei -25.600, SO mii E u ro


( I Euro - 4,4792 lei din 10.09.2012)


3. CAPACITATI

3.1    Pasajul rutier subteran

-    lungimea totală de 373 m-din care:

-    rampa sudică- 165 m;

-    rampa nordică — 124 m:

-    lungime in subteran - 84 m:

lățime liberă rampa nordică 16 m (deschidere unică) ;

lățime liberă rampă sudică: două deschideri inc^endente de 8 m flecare;

-    suprafață. caro săbii pasaj rutier s ubteran: 6 8 00 ni2;'

3.2    Refaceri suprafețe adiacent pasajului rutier pentru trotuare ți artere locale precum și în intersecție:

-    Refacere carosabil: 175S4 m':

-    Refacere trotuare: 10800 m‘;

-    Refacere spații verzi: 6970 uf;fi

.z