Hotărârea nr. 157/2012

HOTARAREnr. 157 din 2012-09-28 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 186/2008 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 186/2008

7'Consiliul General al Municipiului București

hotărâre

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B, nr, 136/2008 privind însușirea inventarului bunurilor oare alcătuiesc domeniul public al municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Genera! al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    Adresa nr. 328/17.08.2012 a Direcției Generale Operețiuni privind realizarea Centrului Municipal Integrai pentru Situații de Urgență;

-    Adresa nr. 3906301/23,04.2012 a Ministerului Administrației și Internelor -Direcția Generală Logistică;

-    Adresa nr. 446515/26.04.2012 a Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală de Legislație și Reglementare în Domeniul Activelor Statului;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr, 213/1993 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin.. (3) din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică focală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea anexei ia Hotărârea C.G.M.G, nr, 186/2008' privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului București, în sensul că imobilul înscris la poziția 9907, delimitat pe pianul topografic scara 1:500, va avea datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2 Imobilul prevăzut la ari. 1 rămâne în administrarea Direcției Generale Operațiuni.

Art,3 Anexa la Hotărârea..,43^1^ B.. nr. 186/2008 privind însușirea


Ari,4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General ai Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.OS.2012.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


_____lU^âîJ-Proa?^-»^PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Angelescu Ramiro Robert Edu ard /

V'7. ■ ' L .i

București, 23.09.2012    'V-C ' ■'

Nr. 157    /

TT    cx/ <fcre//Y

3 ,

r=,f.P iZi

a’uT ■■

feTir


SfJăiul independenței 251


-2<sK Si'


ctof ți, EJtizsșii, ft3|-,v-,r:ie tel: +4021 305 £5 00; ^//■<.bucu!:eșîi-prim£iri?-ra


Pag 2//" -

3.

./ J

Anexa Ia HCGMB nr.

Inventarul bunurilor caro alcătuiesc domeniul public al Municipiului București

——-----

..    Cod

Nr. crt.    ,

1 clasificare

1

Denumirea bunului

Elemente de Identificare

Anul

dobândirii, după caz, at dării In folosința

Valoare

Inventar

ROM

Denumire act proprlerata sau alte acte doveditoare

Elemente de Identificare descriptive

Adresa

Vecini

Tip grtera

Denumire artere

Nr, Postai

Sector

G507    '    1.6.3.

- ,L .. I

Centrul Municipal Integrat psirru Situații de Urgentă

4 corpuri, 5c totala=449 mp,

Stere n^S? 50 mp

Șes.

Cotrocor.i

1

34

1

6

2004

l.GO1

Legaa nr. 213/1993, DPG nr. 301/2004

/'' I7.I

1

i,

<'■

ii

j

!

i;>v. :

■s

■ t'* , ț\

l.\    1' p- ■'    rr AAEEîfA


y /* ■ ,A"AO :\ '

.. A|,