Hotărârea nr. 156/2012

HOTARAREnr. 156 din 2012-09-28 PRIVIND APROBAREA EXPROPIERII IMOBILULUI RAMAS DE EXPROPIAT, A PROPRIETARILOR SI A SUMEI AFERENTE DESPAGUBIRII IN CADRUL PROCEDURILOR DE EXPROPIERE A IMOBILELOR IN VEDEREA CONTINUARII SI FINALIZARII LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "DUBLAREA DIAMETRALEI N-S PE TRONSONUL BUZESTI-BERZEI-VASILE PARVAN, ETAJ 1 DIN TRONSONUL BUZESTI-BERZEI-VASILE PARVAN - B.P. HASDEU - URANUS- CALEA RAHOVEI"

7


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea exproprierii imobilului rămas de expropriat, a proprietarilor și a sumei aferente despăgubirii în cadrul procedurilor de expropriere a imobilelor în vederea continuării și finalizării lucrării de utilitate publică „Dublarea Diametralei N-S pe tronsonul Buzești-Berzei -Vasile Pârvan, etapa 1 din tronsonul Buzești - Berzei -Vasile

Pârvan - B.P.Hașdeu - Uranus - Calea Rabovei”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi. Drumuri, Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art, 5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 36 alin, (9) și art. 45 alin, (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locaiă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă exproprierea imobilului situat în Municipiul București, rămas de expropriat în vederea continuării și finalizării lucrării „Dublarea Diametralei N-S pe tronsonul Buzești - Berzei -Vasile Pârvan, etapa 1 din tronsonul Buzești -Berzei - Vasile Pârvan - B.P.Hașdeu - Uranus - Calea Rahovei’, lista proprietarilor așa cum rezultă din evidențele Agenției Naționale ....de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau ale unităților-adminisfrativ teritoriale, precum și suma aferentă despăgubirii estimate d'e către" expropriator prevăzute în

/(


■    -S. ■■ ■

(2) Expropriator este Municipiul București.

Art.2 Suma estimată de către expropriator în cuantum total de 16.995 !eir aferentă despăgubirii pentru imobilui prevăzut la art. 1, va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului București din anul 2012.

Art.3 Suma prevăzută la art. 2 se virează în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, la solicitarea expropriatorului, într-un cont deschis pe numele Municipiului București, la dispoziția proprietarilor imobilului.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generai al Municipiului București din data de 23.09.2012

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

r    ff

// " z

Angelescu Ramiro Robert EduiarjJ

I


SECRETAR GENERAL ALMUNICIPiULUI BUCUREȘTI

■ 3 A.    =rA—- -Tju doLJorna_


București, 28.09.2012 Nr, 156

3 , sAcyf    MtsHh1


EV / ZfA-

SfTl si i j I I fi de p cil doritei 291^93. set Lor 6, Bucii reșt i, R jiu sti i a la I.: -1-402 i. 305 5:? 00; www. huzurești c ri nța ri a. r<?    Pa e 2


//■ /n ■* szj


IMOBIL PROPRIETATE PRIVA TĂ, PROPRIETARJI/DEȚINĂTORU ACESTUIA $1 SUMA AFERENTĂ DESPĂGUBIRII ESTIMATĂ DE CĂTRE EXPROPRIATOR

"1

-----T -----

Numele și prenumele

Adresa

Număr

Număr

Suprafață

Suprafață expropriată

Oferta de

p r opr ietar ui ui/dețiu ătn r ului

imobilului

poștală

cadas

tru!

carte

funciară

totală imobil

despăgubire

ȘTEFĂNESCÎl CONSTANTIN ' 'ȘTEFAN15SCU TLTNA

Set, Berzei tir. 70, ap.

D(2), etaj

14544/2

34322

0 tup teren

9,37 mp construcție

0 jTip teren

9,37 mp construcție

16.R95 Ici

Ui/curc,?îi, Sector }

■j.

_

..

TOTAL

16.895 lei