Hotărârea nr. 154/2012

HOTARAREnr. 154 din 2012-09-28 PRIVIND MAJORAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2012 CU SUME ALOCATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SANATATII PENTRU FINANTAREA ACHIZITIONARII DE APARATURA MEDICALA DE URGENTA SI MODIFICARI IN STRUCTURA VENITURILOR BUGETULUI PE SECTIUNI MODIFICA HCGMB NR. 66/2012

Consiliu! General ai Municipiului-București


HOTĂRÂRE

privind majorarea bugetului propriu al municipiului București pe anul 2012 cu sume alocate din bugetul Ministerului Sănătății pentru finanțarea achiziționării de aparatura medicaiâ de urgență și modificări în structura veniturilor bugetului pe secțiuni

Având in vedere expunerea de motive a Primarului General a! Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice:

Văzând raportul Comisiei economice, buget; finanțe șl avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadru! Consiliului Generat al Municipiului București:

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2C06 privind finanțele publice locale, cu modificărite și completările ulterioare:

în temeiul prevederilor art.36 aiin.(4) lit.a) .și art.45 aii n.{2) lit.â) din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică îocalâ, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Ari. 1 Se aprobă modificările în nivelul și structura bugetului propriu al municipiului București pe anul 2012 conform anexelor nr,1 și nr.2,

Art,£ Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Arî.3 Primarul- Genera! al Municipiului București va include modificările din

prezenta hotărâre în bugetul propriu al municipiului București pe anul 2012 și anexele, sale.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.29.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Zc,

V SECRETAR GENERAL

"Ial municipiului bucurești..

Angeiescu Ramiro Robert Eduard,


București, 2S.U9.2012 Nr. 154


CIPIUL BUCUREȘTI


HCGMS NR. ANEXAIBUGETUL PE ANUL 2012

rarea bugetului eu sume aprobate din bugetul Ministerului Sanatatii si modificări in structura veniturilor bugetului pe secțiuni    ......

mii lei

r-

Prevederi

Prevederi

Institutis/indi câtor

Cod

Influente

indicator

J—„

aprobate

rectificate

TIUNEA DE DEZVOLTARE

din veniturile proprii aJe Ministerului Ssnalalii finanțare aparatura medicala de urgenta

turi din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor îce

.turi din vanzarea iocuiriteior construite din fondurile ilui

ituri din var.zarea unor bunuri aparțin and leniului privat al statului sau al unităților unistrativ teritoriale

■ozite speciale pentru construcții ce locuințe □aminte din secțiunea de funcționare tTlUNEA DE FUNCȚIONARE s defalcate din impozitul pe venit saminte din secțiunea de funcționare pentru riunca de dezvoiLzre

TAL CHELTUIELI BUGET LOCAL

?T| u N EA DE D EZVO LTARE

.eruri din bugetele locaie pentru finanțarea Jtuieli'or dc capital in domeniul sa natalii

CT! U NE A DE D EZVO ltar e

^nsferuri din bugetele locale pentru fi nan tarea Uluieli Ier de capital in domeniul sanatatii

CTIUNEA DE DEZVOLTARE

.NITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 1 nare

me dir. veniturile proprii ale Ministerului SansLatii tre bugetul local peri du finntarea aparaturii medicale urgenta in cana late

IHLTUIEUELiLE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE î care

lELTU.'ELI DE CAPITAL    /

.asini si echipamente si mȚ.oaco de trgriSf

3 962.916,00 1.399.337,00

43,00

43,00


3,962.959,00

1,399,830,00


42021301

0..00

43.00

43,00

390201

0,00

50,00

50.00

300203

0,00

960,00

960,00

390207

0,00

1,210,00

1.210,00

300210

0,00

2.750,00

2.750,00

370204

1.333.648,00

-5.000,00

1.333.845,00

2.563.073,00

0,00

2.563.079,00

40201

253.772,00

-5.003,00

253.772,00

370203'

-1.335-648,00 .

■    5.000,00

-1.333.648,00

4.149.916,00

43,00

4,149.959,00

1.586.837,00

43,00

1,586,380,00

510228

68.829,00

43,00

68.372,00

aWBIS

80,463,00

43,00

80.511,00

510228

68.829,00

43,00

63.372,00

867,00

43.00

910,00

43101701

0,00

43,00

43,00

1,263,00

- .-43,00 ■

1.306.00

1.263,00 '

43,00

1,306,00

710102

,i .263,00

43,00-

1.306,00

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


ANEXA 2 HCGMB NR:


MU


Anexa nr.2.37.10.1 la HCGMEJ 66/2012


I Credita de angajament UCredtto bugetare


BUGETUL PE ANUL 2012

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2012 cu finanțare integrala sau parțiala do ia buget


-i

<i

%!


INSTITUȚIA : SPITALUL CLINIC DE COPII "DR. VICTOR GOMOlU'fJitr t(?f

Cod

D euuin irea ebreeti v a In i paLa iile ep cri i exise. lucrărilor (Inuman)

-Nr.si data actului de aprobare

Valoare

ijctala

Valoare

letala

actualizata

cin <jurrt:

'Prevederi 2012'

' Listi mari |

aoij

istmul oj-L

Total

; 1    finanțate din:

Realizat

cumulat la

3 i. 12.201 1

Rnmtis dc

exsenLîiL

SluSC

propti!

Credite

inC-'cxl

Alte

surse

Surse

Buget.

local

1 ransfer

Buget de stat

. ......

■5

J

4

5

6

7

8

9

10

1 Ț

12

TOTAL

I

0,00

0,00

0,00

0,00

1.306,00

396,00

0,00

0,00

8G7J0

43,00

0,00

di îi cuie;

TI

0,00

0,00

0,00

0J)0

1.300,00

396,00

0,00

0,00

867,00

43,00

0,00'

A. Obiective de investiții in con di mure

J

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

!J,OU

0,00

■ 0,00

0,00

o,oo-

0,00

II

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Obiective de investiții noi

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.7.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

n

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L-Alte cbclluieli dc investiții.

i

X

X

X

X

' 1.306.00

396,00

0,00

0,00

867,00

43:C0

0,00

din care:

ii

X

X

X

X

1.306,00

39*00

0,00

0,00

867,00

43,00

0,00

b. Doimi independente

i

X

X

X

X

1.306,00

396,00

0,00

0,00

067,00

43,00

0,00

ii

X

X

X

X

1.306,00

396,00

0,00

0,00

067,00

43,00

0,00

C.c.Ciieltuieli pl. elaborarea studiilor de

i

X

X

X

X

. 0,00

0:00

0,00

0,00

0,00

(3,00

0,00

preti.-zabilitfiîB, a studiilor de fezabilitate

ii

X

X

X

X

0,00

' 0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0;00

si a altei' studii aL’mesire obiectivelor de

X

X

X

x

A


■x

0,00


x

0,00


. o,oy


(Lor.) o.OO 0,00


.MU- <■

:--£Wo "';'W    ■    0,00


li


1 Credite de angajament LECmlitc bugetare

STITUTIA : SPITALUL CLINIC DE COPII "DR. VICTOR GOMOIU"

.....-J-    .......... .    ........-    -■-■    ...........


Cod


J"J t-fi li n l irca obiectivului


C,ATlr cheltuieli de investitii.    I

dine arc:    II

C, b, l)f»ia ii înd epcrnl en (e    I

(!

M a sini. ccfii p arnen le si mij I o in: e    1

dc tr hun port    fi

Aparat anestezii: generala

Aspira toi- chirurgical

Biutipa chirurgie cu 3 .ED -uri


Masa operație tu articularii multiple si mobilitate complexa

Trusa ORL pediatrie

■Set h roii !i o scop rigid ex ir a etic carp străin tr ah cobrei n sici

Set c sofa gos cop rigid extracție corpi străiniesoEigiexti

Hi sicii! de videoendoscupie gastroendosc.opie eu accesorii; videognsfroscop pediatric, videocoiouoscup pediatric

Sistem pentru intervenții chirurgicale mitiiui iiivnzivc folosind jet plasma Suport treier pt aparatura sa! a operație I musul a iu smirne u tar inox


x

x

X

X

X

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc


X

x

X

x

x


Pic tisnw graf pediatric Monitor pacient funcții viliile Inluzonwte

TTifl^ a for biberoane


: -7 ■»


L'<?;;jrî

-V?


■CW . •

?,ți •' $v: 7


țiu/i;£U- gfrz? stingutue


buc

buc

buc

buc

Inie

buc

buc

l>ltc
f

l'z'

Prevederi

2012

Kî li irmri j

kitaiilnte [lin:

V'

-inî.

F.L.

TdLiI

Surse proprii fc! dezvtilrijre

Credite

ini/ext

Aik

surse

Surse

Buget

local

'I'Tlilwiuj'

Buget df: si al

.' ■ mii'    |

1

urma 1 tur

4

•3

* i

■n

$

9

li)

] 1

\

1.306,00

30(j,00

300,00

0,00

0,00

867,00

43,00

0,00

X

1.306,00

0,00

0,00

8 67,00

43,00

0,00

X

1.306,00

30Cj,O0

0,00

0,00

567,00

43,00

0,00

1.306,00

396,00

0,00

0.00

867,00

43,00

0,00

X

1.306,00

396,00

0,00

0,00

867,00

43,00

0,00

X

1.306,00

306,00

0,00

0,00

867,00

43,00

0,00

1

133,011

133,00

0,00

0,00

0,00

133,00

0,00

0,00

1

5,50

5,50

0,00

0,00

0,0(J

5,50

0,00

0,00

'n.

1

47,50

47,50

0,00

0,00

0,00

47,50

0,00

0,00'

1

109,00

100,00

o,Joo

0,00

0,00

109,00

0,00

0,oo‘

1

15,50

15,50

0,00

0,00

0,00

15,50

0,00

0.00

■nJ

1

34,50

34,50

0,00

0,00

0,00

34,50

0,00

04)0

■A

1

34,50

3-L50

0,00

0,00

0,00

34,50

0,00

0,00

1

440,00

440,00

0,00

0,00

0,00

437,70

0,00

0,00

1

41,00

41,00

0,00

0,00

0,00

41,00

0,00

0,00

1

6,50

■    6,50

0,00

0,00

. 0,00

6.50

0,00

3,00

1

225,00

225,00

225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

32,50

' 65,00

6^,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

5,ti3

00,00

00,00

0,00

0,00

O..0O

0,00

0,00

1

16,00

16,00

1 J,(?0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

45,30

îfl

0\()0

0,00

0,00

2,30

43,Oț)

1