Hotărârea nr. 153/2012

HOTARAREnr. 153 din 2012-09-28 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 28.09.2012-27.12.2012

?.


Consiliul General ai Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 28.09.201 2 - 27,12,2012

Având în vedere referatul Secretarului General a! Municipiului București:

Conform prevederilor ari. 9 alin. (1) și ari. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr, 673/2002 și art. G alin, (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 137/2005;

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica .locala, republicată, cu modificările și compietările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se alege domnul consilier Ana'eleșcu Ramiro Robert Eduard în funcția de președinte de ședință a Consiliului Genera! al Municipiului București pe perioada 28.09.2012 ~ 27.12.2012.    .    '

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28 00.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Z    ■■ G. SECRETAR GENERAL

1 G / c    AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Angelescu Ramiro Robert Eduard ': •/..;/' ,    ~Ț;-GudoM£ma^._.._

București, 28.09,2012 Nr. 153

CI /

:G? ■

îp'ojL-l l i-Ue p creier cai Nr. 2£l -2G5, Coc    OKICMZ,    6, Eucurcsti. r.a+.iF, tel.: +4021 205 55 00: ■,■■■■

Ga