Hotărârea nr. 152/2012

HOTARAREnr. 152 din 2012-09-04 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI VA FI ALCATUIT DIN CINCI MEMBRI, PANA LA DATA NUMIRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE O.U.G. NR.109/2011 PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA A INTREPRINDERILOR PUBLICE.

privind revocarea din funcție a unor membri ai Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București, numiți prin Hotărârea CGMB nr.82/2009, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadru! Consiliului Genera! al Municipiului București:

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și compleîâri’e ulterioare:

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin,(3) lit.c) și art.45 alin.țl) și alin.(5) din Legea nr,215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și compietârile ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ArtA Consiliul de Administrație la Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București va fi alcătuit din cinci membri, până la data numirii Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr, 109/2011 priv’nd.guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,    ■

Art.2 Se revocă din funcția de membru în Consiliu! de Administrație la Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București următorii:

a)    Domnul Becheanu Mihai Bogdan

b)    Domnul Stelică Constantin    -

c)    Doamna Albani Laura Maria    '

d)    Domnul Zahia Zlotea Dragoș

Art.3 Direcțiile din cadru! aparatului de specialitate ai Primarului 'Generai, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București și persoanele prevăzute la artA vor aduce îa îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.09,2012.

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: QSOQ42, sector 6, București, România; te,1.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro