Hotărârea nr. 151/2012

HOTARAREnr. 151 din 2012-09-04 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI VA FI ALCATUIT DIN CINCI MEMBRI, PANA LA DATA NUMIRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE O.U.G. NR.109/2011 PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA A INTREPRINDERILOR PUBLICE.

HOTĂRÂRE

privind revocarea din funcție a unor membri ai Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Transport București, numiți prin Hotărârea CGMB nr.83/2009, cu modificările și completările ulterioare

Având In vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiuiui București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin,(2) lit.a), alin.(3) lit.c) și art.45 alin.(1) și alin.(5) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Consiliul de Administrație la Regia Autonomă de Transport București va fi alcătuit din cinci membri, până ia data numirii Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art,2 Se revocă din funcția de membru în Consiliul deAdministrație la Regla Autonomă de Transport București următorii:

a)    Doamna Ciufudean Nicoieta ioana

b)    Domnul Stancu Sotir

c)    Domnul Popescu Viorel

d)    Domnul Vlad Gabriel

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate a! Primarului General, Regia Autonomă de Transport București și persoaneie prevăzute la art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.09.2012.SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Tema

'teiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel: +4021 305 55 00; www pmb.ro