Hotărârea nr. 150/2012

HOTARAREnr. 150 din 2012-09-04 SE CONSTITUIE COMISIA DE SELECTIE, FORMATA DIN 5 MEMBRI, SPECIALISTI IN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE, PENTRU A INTREPRINDE TOATE DEMERSURILE LEGALE SI ADMINISTRATIVE IN VEDEREA ORGANIZARII PROCEDURII DE EVALUARE/SELECTIE PREALABILA PENTRU NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA REGIILE AUTONOME DE INTERES LOCAL ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA REGIILE AUTONOME DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI SI LA SOCIETATILE COMERCIALE LA CARE MUNICIPALITATEA ESTE ACTIONAR UNIC, MAJORITAR SAU LA CARE DETINE CONTROLUL, DUPA CAZ. SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 212/2013 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 90/2014

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei de selecție formată din 5 membri, specialiști în recrutarea resurselor umane, pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la regiile autonome de interes local ale Municipiului București și la societățile comerciale ia care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în aplicarea prevederilor art. 5 din OUG nr. 109/30,11.2011 - privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin, (1), alin (2) lit, a) si alin (3) lit. c), alin, (9) si art. 45 alin (1) și alin. (5) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 - (1) Se constituie comisia de selecție, formată din 5 membri, specialiști în recrutarea resurselor umane, pentru a întreprinde toate demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la regiile autonome de interes focal ale Municipiului București și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

(2)    Membrii comisiei de selecție sunt prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

(3)    Secretariatul Comisiei de selecție va fi asigurat de către Direcția Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de^specialitate al Primarului General al Municipiului București.

Art.2 Comisia prevăzută la art. 1 se va întruni în termen de maxim 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în vederea demarării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice și Regia Autonomă de Transport București,

Art.3 Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice va fi format din 7 persoane, dintre care 8 selectate de Comisia prevăzută la art, 1 și 1 reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice,

Art4 Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București va fi format din 7 persoane, dintre care 6 selectate de Comisia prevăzută la art, 1 și 1 reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice,

Art,5 Primarul General al Municipiului București, Direcția Utilități Publice, Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației, Direcția Managementul Resurselor Umane, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice, Regia Autonomă de Transport București și Comisia prevăzută la art. 1 vor aduce ia îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Generai a! Municipiului București din data de 04,09.2012.


București, 04.09,2012 Nr. 150Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel,: +4021305 55 00; www.bucurestl-prltnarl3.ro    Pag 2

Anexa la Hotărârea CGMB nr. 150/04,09,2012

privind constituirea Comisiei de selecție formată din 5 membri, specialiști în recrutarea resurselor umane, pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la regiile autonome de interes local ale Municipiului București și la societățile comerciale ia care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz

1,    Doamna Hugei Anda

2,    Domnul Benghea Măiăieș Andrei

3,    Doamna Dobre Violeta

4,    Domnul Mincă Lucian Nicușor

5,    Domnul Mihalache Eugen

Splaiul Independenței 291^293, sector 6, București, România tel: +402.1 305 55 00; ww^teyi^i^rimaria.xe    Pag 3