Hotărârea nr. 15/2012

HOTARAREnr. 15 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. JEAN MONNET NR. 16, SECTOR 1, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Jean Monnet nr. 16, sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Municipiului București: certificat de urbanism nr. 2177/966292/31.12.2010; -Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU- DU a PMB: aviz de urbanism nr. 38/24:06.2011;

-    Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură și Patrimoniul Național a Municipiului București: aviz nr. 961/SMI/1356/Z/15.12.2011;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 120/2011;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 14.846/73/16.12.2011;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 14.846/73/27.12.2011;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1036166/21.10.2011;

-Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 1016130/8733/28.07.2011;

-    Serviciul Român de Informații - U.M. 0362 București: aviz nr. 52.905/27.10.2011;

-    Ministerul Administrației și Internelor - Direcția Generală Logistică: aviz de principiu nr. 3.348.331/05.12.2011;

-Ministerul Apărării Naționale - Statul Major General: aviz nr. D.4135/31.10.2011; în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publipă--locală.k republicată, cu

modificările și completările ulterioi/

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, BucureștbRom apt


Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Str. Jean Monnet nr. 16 sector 1, București", pentru terenul ce a generat PUZ cu o suprafață de S=237,75 mp, teren situat în intravilan, proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, conform Deciziei nr. 239/16.09.2010 eliberată de A.P.P.S.-R.A., proces-verbal de punere în posesie încheiat în 13.10.2010 eliberat de A.P.P.S.-R.A, extras de carte funciară nr. 107536/25.10.2010 și extras de carte funciară nr. 107536/19.12,2011.

Conform PUG-ului Municipiului București și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 și cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, zona studiată prin PUZ se află în UTR - subzona Cb1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate.

Conform PUZ - Zone protejate, aprobat cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000, imobilul este cuprins în zona protejată nr. 57- Parcelarea Monnet - subzona L2b.

Indicatori urbanistici reglementați Z.P. 57: POTmax=40%; CUTmax=2,5; Hmax=13+3m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: locuințe.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=60%; CUTmax=3; RHmax=S+P+3E+4Er; Hmax=18m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism

I

Nr. 1008993/5308/23.06.2011

AVIZ DE URBANISM nr.:>&    .2011

P.U.Z. - STR. JEAN MONNET, Nr. 16, SECTOR 1, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: RADU AUREL - GHEORGHIȚĂ SĂNDEL

ELABORATOR: S.C. URBAN AMBITION S.R.L. - Urb. AURORA BANCĂU    ,3/^ ,

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin P.U.Z.: teren care a generat P.U.Z S= 237,75 mp, teren situat în intrayi a persoanelor fizice sau juridice, conform Deciziei nr. 239/16.09.2010 eliberat de A.P.P.S.-R.A., Profet posesie nr. 13.10.2010 eliberat de A.P.P.S.-R.A si Extras de Carte funciara nr.107536 din 25.10.2010 AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: zona studiată se află în zona de nord a orașului, în perimetrul delimitat de Str. Jean Monnet, Str. Moliere, Bd. Mircea Eliade și Bd. Primăverii.

PREVEDERI P.U.G./P.U.Z. APROBATE ANTERIOR: Conform P.U.G.-M.B. și Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 și cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, zona studiată prin P.U.Z. se află în UTR - subzona Cb1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate; Conform P.U.Z. - Zone protejate, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 279/2000, imobilul este cuprins în ZONA PROTEJATĂ Nr. 57 - Parcelarea Monnet - subzona L2b. Indicatori urbanistici reglementați Z.P. 57: POTmax=40%; CUTmax=2,5; Hmax=13+3m.

Certificat de Urbanism emis de Primăria Municipiului București - nr. 2109/ 892991/ 961503 din 24.12.2010.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SHNDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: LOCUINȚE.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=60%; CUTmax=3; RHmax=S+P+3E+4Er; Hmax=18m.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, avizul Ministerului Culturii si Patrimoniului Național, avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a P.M.B., avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației în vigoare, în conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridica si de Disciplină - C.G.M.B: Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat P.U.Z.; Extras de Carte Funciară pentru terenul proprietate al A.P.P.S.-R.A, privind inscrierea servitutii de trecere (drumul de acces pentru imobilul de la adresa STR. JEAN MONNET, Nr. 16, SECTOR 1, pe traseul fostei străzi Victor Hugo); Declarație Notarială din care să rezulte ca proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora.

în conformitate cu art. 63 litera (g) din legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


<RÎ4I


ITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHE PĂTRAȘCU%

}

60

!

30

ț

10

i

j

i

100
SV


LIMITE


SE


^»»R— 9?


ÎNCADRARE IN TERITORIU    SC.l: J 5000LIMITA ZONEI STUDIATE LIMITA ZONEI REGLEMENTATE

LIMITE PROPRIETATE    >

LIMITA PUZ APROBAT ANTERIOR & ?