Hotărârea nr. 149/2012

HOTARAREnr. 149 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA UNEI/UNOR FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE SI/SAU EXTERNE IN VEDEREA TOTALA DE PANA LA 800.000.000 EURO SAU ECHIVALENT IN LEI, IN VEDEREA RESTRUCTURARII DATORIEI IN VALOARE DE PANA LA 500.000.000 EURO SI REALIZAREA DE INVESTITII

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 800.000.000 euro sau echivalent lei, în vederea restructurării datoriei în valoare de până la 500.000.000 euro și realizarea de

investiții

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe și Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.

64/2007 privind datoria publică, - cu modificările și completările ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art.2 litera e) din Ordonața de Urgență nr. 64/2007 privind datoria, publică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.9 pcL8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. b), alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), precum și ale art. 63 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru refinanțarea datoriei publice locale și realizarea investițiilor publice de interes local prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

aprobă contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau are totală de până la 800.000.000 euro (sau echivalent lei), cu o ână la 20 de ani.

Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru investițiilor publice de interes local prevăzute în anexa la prezenta


Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, Româma; tel.: +4021 305 55 00; mvw.pmb.ro

t    r    {. •), < ; ,1 a    y^-


hotărâre, precum și pentru asigurarea resurselor financiare necesare plății de


(principal) în anul 2015 aferentă emisiunii de euro-obiigațiuni emise de munfeFprQI București în anul 2005, cod ISIN XS0222425471.    ’    .

Art.3 Anexa cuprinzând lista investițiilor publice de interes local face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se mandatează domnul Prof. Univ. Dr. Sorin Mircea Oprescu, în calitate de Primar General al Municipiului București, să negocieze și semneze, în numele și pe seama municipiului București contractul/contractele de împrumut intern/extern menționate, la art. 1, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern/extern.

Art.5 Din bugetul local al municipiului București se asigură integral plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art.6 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului București următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, precum și orice

modificări și/sau completări ale acesteia;    s

b)    valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare a municipiului București;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de garanție și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e)    dobânzile, comisioanele și orice ,alte costuri aferente fiecărei finanțări

rambursabile;    .

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.    •

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.7 Se împuternicește domnul Prof. Univ. Dr. Sorin Mircea Oprescu, în calitate de Primar General al Municipiului București să semneze în numele și pentru Municipiul București acordul/acordurile de garantare a împrumutului/împrumuturilor menționate la art.1, precum si toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării/finanțărilor rambursabile interne/externe.

Art.8 Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data i

Olteanu Cristian Marian


București, 30.08.2012 Nr. 149


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2ANEXA 1 la HCGMB nr.    'privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile

interne și/sau externe în valoare totală de până la 800.000.000 euro sau echivalent^ în vederea restructurării datoriei în valoare de până la 500.000.000 euro și realizarea de investiții
Modernizare Piața Eroii Revolutiei+Pasaj pietonal
Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu-

Modemizare sistem rutier Bd. N. Grigorescu (Camil Ressu, Splaiul Unirii) HCGMB 265/02.11.2006

Buzesti - Berzei - Uranus-Dublarea

diametralei N-S

Splaiul Independentei - Ciurel -Autostrada București - Pitești HCGMB 25/01.02.2006; 266/02.11.2006; HCGMB 123/2007

Mihai Bravu-Splaiul Unirii- HCGMB 57/2010


Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu' Străpungere Buzesti-Berzei-Uranus- etapa I


Penetrație Splaiul Independentei - Ciurel - Aut. Buc-Pitesti


îmbunătățire condiții de circulație pasaj suprateran

Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai Bd.Liviu RebreanuSala Polivalentă


Sala Polivalentă

5

Reabilitare bazine olimpice Lia Manoliu

Reabilitare bazine olimpice Lia Manoliu

6

Reabilitare Sala Atletism Lia Manoliu

Reabilitare Sala Atletism Lia Manoliu

7

Reabilitare Stadion Atletism Iolanda Balaș

Reabilitare Stadion Atletism Iolanda Balaș

8

Buzesti - Berzei - Uranus - Dublarea diametralei N-S HCGMB 262/02.11.2006; HCGMB 122/2007, 51/2009

Străpungere Vasiie Parvan- Uranus -etapa II

9

Prelungirea Ghencea - Domnești HCGMB 264/02.11.2006; HCGMB 122/2007

Optimizare trafic-Penetratie Prelungirea Ghencea-Domnesti

10

Str. Avionului HCGMB 56/2008

Străpungere si supralargire

11

Bd.Timisoara HCGMB 328/2006; HCGMB 125/2007

Penetrație Bd.TIMIȘOARA

12

Nod intermodal Răzoare HCGMB 126/2007

Pasaj suprateran-Nod intermodal Razoare

0-, ■■

13

Bd.Liviu Rebreanu HCGMB 190/2007 ......

Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai Bd.Liviu Rebreanu

■ 14

Fabrica de Glucoza HCGMB

58/2010,31 1/2010,337/2010

Supralargire sos.Fabrica de Glucoza (Calea Floreasca-sos.Petricani)

15

Pasaj subteran Piața Presei Libere - HCGMB 202/2009,32/2010

Pasaj subteran    ■

16

Piața Romană HCGMB 330/2006    .

Modernizare Piața Romană și pasaj pietonal

17

Splai Dudescu-Sos.Olteniței - HCGMB

191/2007    -

Străpungere

18

Pasaj subteran    ......

Sincai

19

Pasaj subteran

Nerva Traian

20

Pasaj subteran    ---------

Tancului

21

Pasaj subteran

Ferdinand

22

Pasaj subteran

Mihai Bravu

23

Pasaj subteran

Chisirfau    L f    M

Z_Bl etew \

24

Pasaj subteran

De,finului ^1-8^

c

25

Pasaj suprateran D-na Ghica

Uf *

'' fCl C 1    XX*

gasaj suprateran

26

Piața Arcul de Triumf - HCGMB 184/2007

i-

Pasaj pietonal

27

Bd.Marasesti - Hanul lui Manuc-HCGMB

25/2006

întregire Splaiul Unirii -zona Bd.Marasesti - Hanul lui Manuc

28

Bdul General Vasile Milea - HCGMB 28/2006

Reabilitare sistem rutier

29

Str. Brașov - cu pasaj rutier la intersecția str. Brasov-bd.Ghencea -HCGMB 44/2010

Supralargire str. Brașov pana la Sos. Alexandriei cu pasaj rutier la intersecția str. Brasov-bd.Ghencea

30

Dimitrie Pompei si Barbu Vacarescu -

HCGMB 56/2010

Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai

31

Parcare multietajata Tip 130,300- HCGMB 213/2009

Parcari publice

32

Penetrație București- Autostrada București-Brașov    .. ..

Penetrație Bd.Poligrafiei / Bucureștii Noi-

Autostrada Bucuresti-Brasov

' r: > ■ *

I

.33

Refacere Zona Istorica

Etapa IICC-tT B î

f V ff(- c vfM\v<. Gene'