Hotărârea nr. 148/2012

HOTARAREnr. 148 din 2012-08-30 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIILOR CU DESTINATIA DE "PUNCT DE PRIM AJUTOR" SITUATE IN INCINTA STADIONULUI NATIONAL LIA MANOLIU, DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI, AGREMENT BUCURESTI IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind transmiterea spațiilor cu destinația de „punct de prim ajutor” situate în incinta Stadionului Național Lia Manoliu, din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri, Agrement București în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂR ĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri, Agrement București în, administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a spațiilor medicale denumite “puncte de prim ajutor” din incinta Stadionului Național Lia Manoliu - Arena Națională, conform anexelor nr. 1 - 7 la prezenta hotărâre.

Art.2 Predarea-primirea spațiilor prevăzute ia art. 1 se va efectua în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pe baza unui proces-verbal încheiat între Administrația Lacuri, Parcuri, Agrement București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.


Art.3 în calitatea sa de administrator, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va avea următoarele obligații:

a)    să se îngrijească de bunul primit în administrare întocmai ca proprietarul acestuia;

b)    să folosească bunul pentru uz și folosința publică și numai cu destinația stabilită;

c)    să aducă la cunoștința proprietarului orice fapte și acte care pun în pericol integritatea bunului și, de asemenea orice acte sau fapte de natură să împiedice folosința normală a acestuia;

d)    să exploateze bunul, evitând distrugerea, degradarea și deteriorarea acestuia; să asigure permanent starea de curățenie și pe căile de acces, a împrejmuirilor corespunzătoare;

e)    să efectueze la timp lucrările de întreținere în vederea preîntâmpinării și remedierii deteriorărilor și degradărilor constatate, pentru menținerea în funcțiune a bunului pe toată durata administrării;

f)    lucrările de intervenție la bunul dat în administrare se vor efectua numai cu acordul proprietarului, precizându-se categoria lucrărilor propuse a se efectua și necesitatea/oportunitatea efectuării acestora; fac excepție lucrările de întreținere, de mică amploare și executate periodic și reparațiile curente;

Art.4 Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Administrația Lacuri, Parcuri, Agrement București, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri-

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.08.2012.


\,Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www, bucurestl-primaria.ro


2