Hotărârea nr. 147/2012

HOTARAREnr. 147 din 2012-08-30 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI CU DESTINATIA DE "PUNCT DE PRIM AJUTOR" SITUAT IN PASAJUL UNIVERSITATII DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR BUCURESTI IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea spațiului cu destinația de „punct de prim ajutor” situat în Pasajul Universității din administrarea Administrației Străzilor București în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții și al Administrației Străzilor București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în. conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare și ale art.57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂR ĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea din administrarea Administrației Străzilor București a spațiului cu destinație medicală denumit “punct de prim ajutor” aflat în pasajul Universității, în suprafață de 23,30 mp în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art. 2 Predarea-primirea spațiului prevăzut la art.1 se va efectua în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pe baza unui proces-verbal încheiat între Administrația Străzilor București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art. 3 în calitatea sa de administrator, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va avea următoarele obligațifTo j-

a) să se îngrijească de bunul primit în administrare întocmai caSplaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

b)    să folosească bunul pentru uz și folosința publică și numai cu

destinația stabilită;    -

c)    să aducă la cunoștința proprietarului orice fapte și acte care pun în pericol integritatea bunului și, de asemenea orice acte sau fapte de natură să împiedice folosința normală a acestuia;

d)    să exploateze bunul, evitând distrugerea, degradarea și deteriorarea acestuia; să asigure permanent starea de curățenie și pe căile de acces, a împrejmuirilor corespunzătoare;

e)    să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinței acestuia, fără să ceară restituirea acestor cheltuieli;

f)    să efectueze la timp lucrările de întreținere în vederea preîntâmpinării și remedierii deteriorărilor și degradărilor constatate, pentru menținerea în funcțiune a bunului pe toată durata administrării;

g)    lucrările de intervenție la bunul dat în administrare se vor efectua

numai cu acordul proprietarului, precizându-se categoria lucrărilor propuse a se efectua și necesitatea/oportunitatea efectuării acestora; fac excepție lucrările de întreținere, de mică amploare și executate periodic și reparațiile curente.    .

Art. 4 Hotărârea H.C.G.M.B nr. 201/2009 se modifică în mod corespunzător. '    '

Art. 5 Administrația Străzilor București, direcțiile din cadrul Primăriei Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.08.2012.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2