Hotărârea nr. 146/2012

HOTARAREnr. 146 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI CA URMARE A PRELUARII ANSAMBLULUI DE ATRIBUTII SI COMPETENTE EXERCITATE DE MINISTERUL SANATATII CU PRIVIRE LA ASISTENTA MEDICALA SI MEDICINA DENTARA DIN UNITATILE DE INVATAMANT PUBLIC PRESCOLAR, SCOLAR SI UNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL BUCURESTI ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013

Consiliul General ai Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București ca urmare a preluării ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății cu privire la asistența medicală și medicina dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane;

Văzând raportul 'Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General a! Municipiului București;

în aplicarea prevederilor:

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile:

-    Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea - Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Anexei la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată - procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ-teritoriale, cu excepția celor din cadrul capitolelor bugetare "învățământ" și "Asigurări și Asistență Socială”, finanțate din bugetele locale, precum și din capitolul bugetar "Sănătate", indiferent de sursa de finanțare;

în temeiul prevederilor art. 36 alițW^^T^K alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 ^vinpL-aqrrH^trația publică locală, republicată, cu modificările și complCONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Organigrama, numărul total de posturi și statul de funcții ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București rămân neschimbate.

Art.3 Articolul 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 53/2009, modificat și completat conform articolului 4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 298/2009 își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 53/2009 modificată și completată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 298/2009 rămân neschimbate.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, precum și Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” și Cabinetele de asistență medicală și de medicină dentară din unitățile de învățământ preșcolar, școlar și universitar prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

București, 30.08.2012 Nr. 146Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucure5tHprimaria.ro    Pag 2ANEXĂ

la H.C.G.M.B nr.    / 3p ■ 0$

Regulament de Organizare și Funcționare al

Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București


CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

9

Art.1 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este serviciu, public organizat ca instituție publică de interes local al Municipiului București cu personalitate juridică, finanțată din bugetul Municipiului București, înființată prin Hotărârea Consiliului General al Municipuiului București nr. 378/09.12.2008, modificată prin Hotărârea CGMB nr. 298/31.08.2009.    i

Art. 2 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este organizată și funcționează în baza Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale și Hotărârilor CGMB nr. 378/2008 și nr. 425/2008

Art. 3 Sediul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București se află în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 București; sediul provizoriu se alflă în strada Sfânta Ecaterina nr. 3, sector 4, București.

Art. 4 Patrimoniul aflat în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București se stabilește prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București și se întregește, după caz, în condițiile legii.
CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 Obiectul de activitate al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București il constituie: asigurarea unui management eficient și eficace în unitățile sanitare publice pentru care se transferă managementul asistenței medicale, conform O.U.G, nr. 162/2008, administrarea și Întreținerea clădirilor în care își desfășoară activitatea unităților sanitare publice și unitățile de asistență medico-socială de interes local, transferate, precum și a terenurilor aferente acestora, controlul de fond al acestor unități sanitare, evaluarea indicatorilor privind activitatea desfășurată în unitățile sanitare publice cu paturi, exercitarea ansamblului de atribuții și competente preluate de la Ministerul Sănătății cu privire la asistența medicală și de medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București, asigurarea acordării asistenței medicale și de medicină dentară preșcolarilor, elevilor și studenților pe toată perioada în care se află în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București, precum și activitatea de soluționare legală a petițiilor cu privire la asistența medicală din domeniul său de competență.

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art 6 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București cuprinde in structura sa organizatorică - 3 direcții, 11 servicii și 1 birou, după cum urmează:

1. In subordinea Directorului general :

Director ( al Direcției medicală) Director ( al Direcției economică)
Director ( al Direcției administrativ)

Serviciul Resurse Umane și Securitatea Muncii

Serviciul IT

Serviciul Juridic

Serviciul “ Centrul Medico-Social de Recuperare a Copiilor cu Scolioză

2.    In subordinea Directorului (Direcția Medicală) :

Serviciul Management Spitale

Serviciul Medicină Socială și Școlară

3.    In subordinea Directorului (Direcția Economică) :

Serviciul Buget Contabilitate Serviciul Financiar

4.    In subordinea Directorului (Direcția Administrativ) :

Serviciul Patrimoniu . ;

Serviciul Urmărire Contracte Serviciul Achiziții Biroul Administrativ

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚII Șl RESPONSABILITĂȚI

J    7    J

A. ATRIBUȚIILE GENERALE ALE ADMINISTRAȚIEI SPITALELOR Șl’sERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Art. 7 In vederea realizării obiectului său de activitate Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București are în administrare/subordine, după caz, următoarele:

a) în administrare - unitățile sanitare publice cu paturi:6.    Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino"    /

7.    Spitalul Clinic de Ortopedie "Foișor"    ,

8.    Spitalul Clinic de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia"

9.    Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Sf. Ștefan"

10.    Spitalul Clinic "N. Malaxa"

11.    Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu"

12.    Spitalul Clinic de Boli Infectioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș"

13.    Spitalul Clinic "Colțea"

14.    Spitalul de Bolnavi Cronici și Geriatrie "Sf. Luca"

15.    Spitalul Clinic Prof. "Dr. Th. Burghele"

16.    Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu"

17.    Spitalul de Psihiatrie Prof.Dr.Alexandru Obregia

18.    Spitalul CETTT Sf.Stelian

19.    Spitalul de Psihiatrie Prof.Dr.Constantin Gogos

20.    Complexul de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri

b) în subordine - cabinetele de asistență medicală și de medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București organizațe într-o structură fără personalitate juridică,după cum urmeză:Nr.

crt.

Sector

Cabinete asistentă medicală / Cabinete medicină dentară

1

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 1

2

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 2

3

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 42

4

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 43    ..

5

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 44

6

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 46

7

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 47

8

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 50

9

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR, 52

10

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 56

11

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 85

12

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 97

13

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 116

14

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 117

15

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 122

16

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 146

17

• S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 203

18

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 206

19

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 222

20

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 248

21

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 251

22

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 252

23

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 281 "STEAUA1^    O"Ț

24

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 283

25

S1

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 285

26

S1

GRĂDINIȚA DE COPII M. AP.N. NR. 2

27

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 1 "SFINȚII VOIEVOZI"

28

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 3 "NICOLAE TITULESCU'

29

S1

rșCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 5 "CORNELIU POPESCU'

30

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 6

31

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 7

32

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 11 "I.HELIADE RADULESCU"

33

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 12 "HERĂSTRĂU"

34

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 13

35

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 17 "PIA BRĂTIANU"

36

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 45 "TITU MAIORESCU"

37

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 118 "VASILE ALECSANDRI"

38

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 152 "URUGUAY"

39

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 162

40

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 170 "GEO BOGZA"

41

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 171 "PETRE ISPIRESCU"

42

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 173 "EUGEN BARBU"

43

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 175 "SF. NICOLAE"

44

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 177 "NICOLAE GRIGORESCU"

45

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 178

46

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 179

47

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 181

48

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 182 "ALEXANDRU COSTESCU"    . V

49

S1

ȘCOALA CU CLASELE I-Vlll NR. 183

50

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 184

51

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 186 "ELENA VACARESCU"

52

S1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 192

53

S1

54

S1

COLEGIUL NAȚIONAL "I.L.CARAGIALE"

55

S1

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICĂ "TUDOR VIANU'

56

S1

COLEGIUL GERMAN "GOETHE"

57

S1

COLEGIUL NAȚIONAL "AUREL VLAICU"

58

S1

COLEGIUL NAȚIONAL "ION NECULCE"

59

S1

LICEUL TEORETIC "JEAN MONNET”

60

. S1

LICEUL TEORETIC "C-TIN BRÂNCOVEANU"

61

S1

LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA"

62

S1

LICEUL TEORETIC BULGAR "HRISTO BOTEV"

63

S1

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU VLAHUȚĂ"

64

S1

TlCEUTBILINGV "MIGUEL DE CERVANT^^ff^Ă

65

S1

LICEUL DE ARTE PLASTICE UsllCOLA^ONITZA^ G

66

S1

COLEGIUL NATIONAL DE MUZICĂ "GEORGE ENESCU"

67”!

S1

LICEUL GRECO-CATOLIC "TIMOTEI CIPARIU"

68

S1

LICEUL "GEORGE CĂLINESCU"

6S-7

S1

COLEGIUL ECONOMIC "V. MADGEARU"

70

S1

COLEGIUL TEHNIC "MEDIA"

71

S1

COLEGIUL TEHNIC MECANIC "GRIVIȚA"

72

S1

COLEGIUL TEHNIC DE MATERIAL RULANT pentru TRANSPORTURI FEROVIARE BUCUREȘTI

73

S1

COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ Șl LUCRĂRI PUBLICE "IOAN N. SOCOLESCU"

74

S1

COLEGIUL AGRICOL "VIACESLAV HARNAJ"

75

S1

COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ "HENRI COANDĂ"

76

S1

COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CEL BATRAN"

77

S1

COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR "MIHAI I"

78

S1

GRUP ȘCOLAR DE ARTE Șl MESERII "DIMITRIE

PĂCI U REA"

79

S2

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 7

80

S2

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 8 "LICURICI"

81

S2

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 12 "ALBINUȚA"

82

S2

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 16 "LUMINIȚA"

83

S2

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 23

84

S2

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 133 "LUMEA POVEȘTILOR"

85

S2

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 135

86

S2

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 137

87

S2

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 138

88

S2

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 147

89

S2

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 188 "CASTEL"

90

S2

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 189 "MALAXA"

91

S2

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 201 "CLOPQȚEL"

92

S2

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 233

93

S2

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 234 "ZORI DE ZI"

94

S2

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 236

95

S2

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 256

96

. S2

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 257 "ALICE"

97

S2

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 276

98

S2

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 277 "STELUȚA"

99

S2

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 280

100

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 4

101

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 10 "MARIA ROSETTI"

102

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 19 "TUDOR ARGHEZI"

103

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 23 "SF. SILVESTRU"

104

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 24

105

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 25

106

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 26

107

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 27 "PRINCIPESA

ILEANA"

108

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 28109

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 30 "GRIGORIE GHICA VOIEVOD"

110

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 31

111

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 32

112

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 39

113

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 40

114

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 41

115

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 46

116

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 49

117

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 50 "MAICA DOMNULUI"

118

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 51

119

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 52 "IANCULUI"

120

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 56 "J. MARTI"

121

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 58 "PETRE GHELMEZ"

122

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 62

123

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 64 "FERDINAND I"

124

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 66

125

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 71 "IOVAN DUCICI"

126

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 77

127

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 85 "VASILE BUNESCU"

128

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 145

129

S2

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 307

130

S2

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL"

131

S2

COLEGIUL NAȚIONAL "CANTEMIR VODĂ"

132

S2

COLEGIUL NAȚIONAL "SPIRU HARET"

133

S2

COLEGIUL NAȚIONAL "IULIA HAȘDEU"

134

S2

COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ"

135

S2

COLEGIUL NAȚIONAL "VICTOR BABEȘ"

136

S2

COLEGIUL NAȚIONAL BILINGV "GEORGE COȘBUC"

137

S2

LICEUL TEORETIC "C.A. ROSETTI"

138

S2

LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU"

139

S2

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"

140

S2

LICEUL TEORETIC BILINGV "ITA WEGMAN"

141

S2

ȘCOALA CENTRALĂ

142

S2

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE"

143

S2

LICEUL WALDORF

144

S2

COLEGIUL ECONOMIC "A. D. XENOPOL"

145

S2

COLEGIUL ECONOMIC "HERMES"

146

S2

COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN"

147

S2

COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU"

148

S2

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL "SFÂNTUL PANTELIMON"

149

S2

GRUP ȘCOLAR ELECTRONICA INDUSTRIALĂ

150

S2

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL "CONSTANTIN BRANCUȘI"

151

S2

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL "MECANICĂ FINĂ"

152

S2

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

153

S3

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 3

154

S3

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 24155

S3

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 38

156

S3

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR. 64 "FLOARE DE COLȚ"

157

S3

GRĂDINIȚA NR. 67

158 T

S3

GRĂDINIȚA NR. 68

159

S3

GRĂDINIȚA NR. 69

160

S3

GRĂDINIȚA NR. 70

161

S3

GRĂDINIȚA NR. 71

162

S3

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 154

163

S3

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 160 "SOARELUI"

164

S3

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 161 "BRÂNDUȘA"

165

S3

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 187

166

S3

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 191

167

S3

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 196

168

S3

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 211

169

S3

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 216

170

S3

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 231

171

S3

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 232

172

S3

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 239

173

S3

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 240

174

S3

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 241 "PEȘTIȘORUL DE AUR"

175

S3

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 255

'    176

S3

GRĂDINIȚADE COPII NR. 284

177

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 16

178

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 20 "SIMION MEHEDINȚI"

179

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 21 "LIVIU REBREANU"

180

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 22 "MEXIC"

181

S3

ȘCOALA, CU CLASELE l-VIII NR. 47

182

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 54

183

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 55    ‘ .

184

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 67

185

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII. NR. 70

186

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 73 "BARBU . DELAVRANCEA"

187

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 75 "LEONARDO DA VINCI"

188

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 78

189

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 80

190

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 81

191

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 82

192

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 84 "NICOLAE

BALCESCU"

193

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 86

194

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 87 "MIHAI BOTEZ"

195

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 88 "MIHAI VITEAZUL"

196

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 89 "NICOLAE LABIȘ"

197

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 92

198

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 94    AL


199

S3 ) ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR 95

200

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 70

201

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIll NR. 116

202

S3

ȘCOALA CU CLASELE 1-VllT NR. 149

203

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 195

204

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 196 "FEDERICO GARCIA LORCA"

205

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 199 "ALEXANDRU IOAN CUZA"

206

S3

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 200

207

S3

COLEGIUL NAȚIONAL "MATEI BASARAB"

208

S3

LICEUL TEORETIC "AL. I. CUZA"

209

S3

LICEUL TEORETIC "DANTE ALIGHIERI"

210

S3

LICEUL TEORETIC "BENJAMIN FRANKLIN"

211

S3

LICEUL TEORETIC "NICHITA STĂNESCU"

212

S3

LICEUL BILINGV "DECEBAL"

213

S3

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "LOGOS"

214

S3

ȘCOALA SUPERIOARA COMERCIALĂ "NICOLAE

KRETZULESCU"

215

S3

COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU"

216

S3

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY"

217

S3

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BRAVU"

218

S3

ORUP ȘCOLAR "DRAGOMIR HURMUZESCU"

219

S3

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL "TIMPURI NOI"

220

S3

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL "UNIREA"

221

S3

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL "NICOLAE TECLU"

222

S3

GRUP ȘCOLAR DE CONSTRUCȚII-MONTAJ "ELIE RADU"

223

S3

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL NR. 19 (R.A.T.B.)

224

S4

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 4 "LIZUCA"..    ..

225

S4

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 30 "COPIII SOARELUI"

226

S4

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 60 "SCUFIȚA ROȘIE"

227

S4

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 62 "SÂNZIANA"

228

S4

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 149

229

S4

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 166 "PANSELUȚA"

230

S4

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 192 "PISICILE ARISTOCRATE"

231

S4

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 193 "DUMBRAVA MINUNATĂ"

232

S4

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 199 " STROP DE ROUĂ"

233

S4

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 207 "FLOARE ALBASTRĂ"

234

S4

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 224 "VESTITORII PRIMĂVERII"

235

S4

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 225 "VESELIEI"

236

S4

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 228 "PITICOT"

237

■ S4

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 238 "MĂRȚIȘOR"

238

S4

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 243 "ÎNȘIR'TE MĂRGĂRITE"

239

S4

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 262 "ALBĂ CA ZĂPADA Șl PITICII"

240

S4

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 263 "CIUPERCUȚA"

241

S4

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 264 "101 DALMAȚiWȚȚ=^,.1

242 ,

S4

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 36 "IONEL

TEODOREANU”

243

S4

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 74 "ENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU"

244

S4

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 79 "ACADEMICIAN NICOLAE TEODORESCU"

245

S4

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 93 "EMIL RACOVIȚÂ"

246

S4

ȘCOALA CU CLASELE l-VHI NR 96

247

S4

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 97

248

S4

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 98 "AVRAM IANCU"

249

S4

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR 99

250

S4

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 102 "GEN. EREMIA GRIGORESCU"    I

251

S4

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR 108 "ALEXANDRU OBREGIA"

252

S4

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR 109 "ȘERBAN-VODÂ"

253

S4

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 110 "GEORGE TOPÂRCEANU"

254

S4

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 111 "GEORGE

BACOVIA"

255

S4

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 113 "G-RAL DAVID PRAPORGESCU"

256

S4

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 119 "VASILE VOICULESCU"

257

S4

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 120 "MĂRȚIȘOR"

258

S4

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 129 "ELENA FARAGO"

259

S4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 133 "G-RAL ION

DRAGALINA"

260

S4

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 165

261

S4

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 189 "ALEXANDRU ODOBESCU"

262

S4

ȘCOALA CU CLASELE l-VIIINR. 190 "MARCELA

PENEȘ"

263

S4

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 194 "MARIN SORESCU"

264

S4

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 308

265

S4

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU"

266

S4

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI"

267

S4

COLEGIUL NAȚIONAL "ION CREANGĂ"

268

S4

COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAV ONICESCU"

269

S4

COLEGIUL TEHNIC "MIRON NICOLESCU"

270

S4

COLEGIUL TEHNIC "PETRU RAREȘ"

271

S4

LICEUL DE COREGRAFIE "FLORIA CAPSALI"

272

S4

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "DINU LIPATTI"

273

S4

LICEUL DE METROLOGIE "TRAIAN VUIA"

274

S4

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL "DACIA"

275

S4

GRUP ȘCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV "MIRCEA VULCĂNESCU"

276

S4

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "ȘTEFAfT^R^^^’

DEMETRESCU"    ° A277

S4

COLEGIUL ROMANO-CATOLIC "SFÂNTUL IOSIF"

278

S4

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "EMANUEL"

279

S4

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX

280

S5

GRĂDINIȚA DE COPII ELECTROMAGNETICA

281

S5

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 33

282

r S5

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 34

283

S5

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 35

284

----1

S5

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 53

285

S5

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 54 "MIHAI EMINESCU"

286

S5

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 55 "FLOAREA-SOARELUI"

287

S5

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR. 72

288

S5

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 73

289

S5

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 75

290

S5

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 168

291

S5

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR. 169 "PARADISUL VERDE"

292

S5

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR. 171

293

S5

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 178 "FLORI DE TEI"

294

S5

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 185 "GAROFIȚA"

295

S5

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 205

296

S5

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 242

297

S5

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 244

298

S5

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 245

299

S5

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 268

300

S5

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 269

301

S5

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 270 "CĂSUȚA FERMECATĂ"

302

S5

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 271

303

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 2

304

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 103

305

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. -114 "PRINCIPESA MARGARETA"

306

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII. NR. 115

307

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 124 "VOIEVODUL

MIHAI"

308

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 125

309

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 126

310

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 127 "REPUBLICA

PERU"

311

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 128

312

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 130 "LUCEAFĂRUL"

313

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 131

314

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 132 "GRIGORE TOCILESCU"

315

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 134

316

S5

ȘCOALA CU.CLASELE l-VIII NR. 135 "ȘTEFAN CEL MARE"

317

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 136

318

S5

_

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 139 "MIRCEA___. SÂNTIMBREANU"

319

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 141 "IOAN I.C.

BRĂTIANU"

320

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 143

321

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 144

322

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 146 "I. G. DUCA"

323

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 147 "PETRACHE POENARU"

324

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 148 "GEORGE CĂLINESCU"

325

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 150 "SF. ELEFTERIE"

326

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 188

327

S5

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 280 "MIHAIL

SEBASTIAN"

328

S5

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE LAZĂR"

329

S5

COLEGIUL ECONOMIC "VIILOR"

330

S5

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

331

S5

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

"DUMITRU MOȚOC"

332

S5

COLEGIUL TEHNOLOGIC "GRIGORE CERCHEZ"

333

S5

LICEUL TEORETIC "ȘTEFAN ODOBLEJA"

334

S5

LICEUL TEORETIC "D. BOLINTINEANU"

335

S5

LICEUL TEORETIC "ION BARBU"

336

S5

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL "D1MITRIE GUȘTI"

337

S6

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 40

338

S6

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 41

339

S6

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 57"H. CLINTON"

340

S6

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 87 "SPIRIDUȘII"

341

S6

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 94

342

S6

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 111    .

343

S6

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 170

344

S6

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 195 "PRICHINDEL"

345

S6

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 197 "ZÂNA FLORILOR"

346

S6

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 208

347

S6

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 209

348

S6

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 210

349

S6

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 217 "FLUTURAȘUL"

350

S6

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 218

351

S6

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 229

352

S6

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 230

353

S6

GRĂDINIȚA DE COPII NR, 246

354

S6

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 250

355

S6

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 272

356

S6

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 273

357

S6

GRĂDINIȚA DE COPII NR. 274

358

S6

GRĂDINIȚA NR. 309 "PARADISUL PITICILOR"

359

S6

GRĂDINIȚA DE COPII M.AP.N. NR. 1

360

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 59 "J^TRl£"-^X7

STU R DZA"    fp    \

12


361

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 117

362

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VJII NR. 142

t~353~

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIll NR. 153

364

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 156 "SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE"

365

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 157 "ION DUMITRIU"

366

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 160 "SFÂNTA TREIME"

367

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 161

368

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 163

369

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 164

370

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 167

371

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 168

372

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 169

373

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 172 "SF. ANDREI"

374

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 174 "CONSTANTIN BRÂNCUȘI"

375

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 176 "SFINȚII CONSTANTIN Șl ELENA"    ’    .

376

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 193

377

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 197

378

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 198

379

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 205 "ADRIAN

PĂUNESCU"

380

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 206

381

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 279 "SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL Șl GAVRIL"

382

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 309

383

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 310 "REGELE MIHAI I"

384

S6

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR.-311 .. '

385

S6 |

COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA"

386

S6

COLEGIUL TEHNIC "PETRU MAIOR"

387

S6

COLEGIUL TEHNIC DE POȘTĂ Șl TELECOMUNICAȚII "GHEORGHE AIRINEI"

388

S6

LICEUL "MARIN PREDA"

389

S6

LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU"

390

S6

COLEGIUL NAȚIONAL "GRIGORE MOISIL"

391

S6

LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU"

392

S6

LICEUL ECONOMIC "COSTIN C. KIRIȚESCU"

393

S6

COLEGIUL TEHNIC "CAROL I"

394

S6

COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU"

395

S6

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL "P. PONI"

396

S6

LICEUL "MIRCEA ELIADE"

397

S6

LICEUL ORTODOX "SF. ANTIM IVIREANU"

398

S6

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI"

399

U

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

400

u

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

I

401

U

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI

MEDICINA VETERINARA

-

402

U

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM „ION MINCU"

403

U

ACADEMIA NAȚIONALA DE EDUCAȚIE FIZICA SI

SPORT

404

U

UNIVERSITATEA NAȚIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ..I.L.CARAGIALE"

i

405

u

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE „CAROL DA VI LA"

406

u

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI

407

u

S.N.S.P.A

408

u

FACULTATEA DE ELECTRONICA , TELECOMUNICAȚII

SI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

409

u

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCȚII

410

u

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCȚII

Art. 8 Pentru realizarea obiectului său de activitate Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București are următoarele atribuții generale:

1.    - sprijină dezvoltarea instituțională a unităților sanitare publice și a unităților medico - sociale aflate în administrare și urmărește integrarea acestora în programele de dezvoltare socio - economică la nivelul comunităților locale.

2.    - asigură managementului asistentei medicale prin compartimentele cu atribuții specifice în acest domeniu;

3.    - fundamentează și înaintează propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea cu avizul conform al Ministerului Sănătății Publice, avizeaza statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare, schimbarea sediului și a denumirii pentru spitalele publice din domeniul său de competență, care se aprobă prin Hotărârea CGMB,

4.    - exercită atribuțiile și competențele ce decurg din calitatea de titular de buget;

5.    - controlează modul de utilizare de către unitățile sanitare publice, aflate în administrare, a fondurilor allocate.

Art. 9 Managementul asistenței medicale, prevăzut la art. 8 pct.2. se realizează prin:

-    evaluarea indicatorilor privind activitatea desfăurată în unitățile sanitare publice cu paturi și in alte structuri, aflate in domeniul său de competenă, stabiliți prin ordin al Ministrului Sănătății Publice si a contractului de management;

-    controlul'de fond al unitălilor sanitare.

evaluarea, coordonarea și monitorizarea modului de asigurare a asistenței medicale curative și profilactice din unitățile sanitare aflate în administrare, luâp^ măsuri pentru asigurarea accesului la asistența medicală a oricărei persoane-cu domiciliul pe raza municipiului București;

-    urmărirea aplicării criteriilor de control al calității serviciilor medicale;

-    monitorizarea asistenței materno-infantilă la nivelul structurilor specifice.

-    participarea la programele de instruire a personalului din serviciile de sănătate publică și a populației;

-    organizarea unor acțiuni de prevenire a îmbolnăvirilor și de promovare a sănătății;

-    colectarea și înregistrarea datelor privind sănătatea populației, utilizând informațiile în scopul identificării problemelor de sănătate ale acesteia;

-    identificarea problemelor de sănătate publică sau amenințărilor la adresa sănătății comunității

-    identificarea problemelor de sănătate publică apărute în rândul persoanelor aparținând grupurilor defavorizate;

-    elaborarea de studii asupra problemelor de sănătate ale populației din teritoriul municipiului București

-    stabilirea de relații de colaborare cu instituții și organizații, în vederea desfășurării unor acțiuni comune în domeniul sănătății publice;

-    colaborarea cu autoritățile locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice, în condițiile legii;

-    organizarea culegerii și prelucrării informațiilor statistice medicale de la unitățile

sanitare publice sau private;    .

-    întocmirea de rapoarte anuale privind starea de sănătate a comunității;

-    coordonarea, la nivel local, a implementării activităților ce decurg din obligațiile asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană și a planurilor de implementare a actelor comunitare referitoare la domeniul sănătății;

-    încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale pentru servicii de sănătate publică, conform legii

-    activității de sănătate publică a cabinetelor medicale, în condițiile legii.

-    participarea la activitatea de coordonare a acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele pentru situații de urgență și cu alte structuri ale Ministerului Sănătății Publice și poate înființa structuri definitive sau temporare in vederea acordării primului ajutor calificat.

-    Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București participa atât la activitatea de promovare a sănătății, prevenție și profilaxie în municipiul București.

B. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL Șl ALE COMPARTIMENTELOR COORDONATE DE ACESTA

Art. 10 Conducerea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București se asigură de către Directorul General, numit in condițiile legii.

1.    - Directorul general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București își desfășoară activitatea pe baza actelor normative in vigoare (Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, Dispoziții ale Primarului General, Legi, Hotărâri și Ordonanțe ale Guvernului, Ordine si a prezentului regulament etc

2.    - Directorul general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, cu alte persoane juridice, precum și cu personae fizice în limitele de competență stabilite prin lege, prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General.

Art. 11 Directorul general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București are următoarele atribuții, răspunderi și competențe :

-    Conduce și coordonează întreaga activitate a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

-    Este ordonator secundar de credite, sau după caz, ordonator terțiar de credite pentru structura fără personalitate juridică din subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

-    Stabilește, prin fișa postului, atribuțiile directorilor și le poate modifica în'funcție de necesități, pentru a asigura buna funcționare a administrației;

-    Dispune administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;

-    Fundamentează și propune proiectul bugetului pentru administrarea, protejarea, intretinerea, conservarea și valorificarea eficientă a patrimoniului pe care il inaiteaza ordonatorului principal de credite ;

-    întocmește și fundamentează propuneri privind proiectele de hotărâri în domeniul de activitate a instituției și le înaintează în vederea supunerii spre aprobarea CGMB, conform legii;

-    în limita competentelor acordate, aprobă încheierea contractelor, necesare pentru derularea activității curente, cu terți, în condițiile legii;

Dispune organizarea licitațiilor pentru achiziționarea de bunuri materiale și servicii, conform prevederilor legale;

-    Fundamentează și propune proiectul de organigramă, stat de funcții și regulament de organizare și funcționare ale instituției, în vederea supunerii spre aprobare, conform reglementarilor legale;

Aprobă Regulamentul Intern al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București; Verifică și răspunde de aplicarea normelor de protecția muncii, a normelor de securitate și sănătate, pază și stingerea incendiilor, conform prevederilor legale;

Verifica modul de întrebuințare a fondurilor bănești, mijloacelor fixe, materiilor prime, materialelor și a tuturor valorilor aflate în patrimoniul încredințat;

Exercită controlul direct asupra tuturor actelor și formelor prin care se centralizează veniturile și cheltuielile;

Coordonează activitatea de personal și stabilește atribuțiile acestuia,, prin fișa postului, asigură respectarea disciplinei muncii, îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către personalul instituției;

Organizează activitatea de formare șl perfecționare profesională a salariaților, urmărind pregătirea specifică și reorientarea unor categorii de salariați in contextul mutațiilor ce intervin in obiectul de activitate al administrației, potrivit cerințelor de modernizare a activității;

Coordonează, îndrumă și controlează activitatea din punct de vedere tehnic și organizatoric;

Răspunde de aplicarea legislației privind salarizarea personalului din unitate, în limita fondurilor bugetare aprobate și dispune intocmirea fișei postului și fișei performantelor profesionale individuale pentru întregul personal al administrației, conform legii;

Urmărește creșterea calității se'rviciilor/prestațiilor realizate în unitățile aflate în administrare;

Verifică și certifică propunerile de proiecte de investiții ale sectoarelor municipiului București pentru unitățile sanitare publice, preluate în administrare de municipalitate, conform Hotărârii CGMB nr. 425/2008.

Emite decizii de recuperare a pagubelor aduse unității;

Asigură activitatea de investiții, privind dotarea cu mijloace fixe (aparatura, mijloace de transport, etc.), necesare bunei funcționări a instituției și a unităților aflate în administrare; Conlucrează cu conducerile unităților sanitare publice și unitățile de asistență medico - socială pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a actului medical. Stabilește, împreună cu conducerile unităților sanitare publice și al unităților de asistență medico - sociale, nevoile de investiții, reparații curente, reparații capitale, modernizări și extinderi la imobilele în care acestea își desfășoară activitatea

Dispune punerea în practică a planului de investiții, reparații și consolidări a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de sănătate publică și a unităților de asistență medico - sociale, aflate în administrare ;

Fundamentează și înaintează propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea cu avizul conform al Ministerului Sanatatii; avizeaza statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare,schimbarea sediului și a denumirii spitalelor publice din domeniul său de competență care se aprobă prin hotărârea CGMB ;

Propune, bine fundamentat, înființarea de unități sanitare cu paturi și fără, în condițiile legii;

Dispune măsuri privind activitatea curentă a administrației, in condițiile legii, Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București și Dispozițiilor Primarului General ;-    Organizează recrutarea, selecționarea, încadrarea și promovarea personalului,

Dispune angajarea, sancționarea și încetarea contractului de muncă a personalului administrației, în condițiile legii;

- Avizează propunerile de prețuri și tarife pentru activitatile prestate în unităților sanitare publice și unitățile de asistență medico-socială de interes local , conform prevederilor legale în vigoare și le supune spre aprobare Ordonatorului principal de credite;

-    Răspunde de organizarea și buna funcționare a activității de perfecționare a pregătirii profesionale a salariaților și aprobă statul de plată al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

-    Răspunde de asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activității de audit public intern;

-    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare, hotărâri ale CGMB și dispoziții ale Primarului General;

-    în perioada când directorul general nu este prezent in instituție, atribuțiile funcției sunt execitate de către unul dintre directori, numit prin decizia directorului general;

-    în situația când postul de director general este vacant, atribuțiile funcției vor fi exercitate de către unul dintre directori sau de către persoana desemnată, în baza Dispoziției Primarului General

Art. 12 Atribuțiile compartimentelor din subordinea Directorului general sunt următoarele ;

1. SERVICIUL RESURSE UMANE Șl SECURITATEA MUNCII

Este în subordinea directă a directorului general.

OBIECTIVE;

•    întocmirea bazei de date privind evidența personalului angajat, încheierea, modificarea și executarea contractelor de muncă, ținerea la zi a carnetelor de muncă, efectuarea instruirii privind protecția muncii și a prevenirii incendiilor.

•    Stabilirea, cu aprobarea directorului general, a cursurilor de formare profesională, participarea angajaților la aceste cursuri, urmărirea criteriilor de performanță la angajați.

ATRIBUȚII Șl COMPETENȚE:

- Colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, în vederea întocmirii și fundamentării propunerilor privind proiectele organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale instituției;

- Crează, administrează și exploatează baza sa de date cuprinzând evidența tuturor categoriilor de angajați ai Administrației Spitalelor și ServicDet^R


CM Pprecum și a angajaților cabinetelor de asistență medicală și de medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București organizați într-o structură fără personalitate juridică în subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București cu un număr de 950 posturi;

întocmește statul de funcții, si statul de personal ( schema de încadrare) ale structurii fără personalitate juridică, aflată în subordine si le supune spre aprobare Directorului General numai cu avizul Direcției Medicale.

-    Monitorizează posturile vacante/temporar vacante și răspunde de organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor posturilor, in condițiile legii, intocmeste documentele privind încadrarea in munca a candidatilor declarați admiși, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examen/concurs in conformitate cu prevederile legale;

-    întocmește, ține evidența, păstrează și completează dosarele de pesonal ale angajaților;

-    întocmește proiectele de decizii și ține evidența deciziilor directorului general privind activitatea de personal-salarizare: de numire și eliberare din funcție a personalului, de sancționare, de acordare a unor sporuri prevăzute de lege, de detașare, de trecere temporară în altă muncă, de stabilire sau modificare a retribuției cu ocazia majorărilor generale de retribuție, de promovare, etc.;

-    Organizează concursuri de promovare pentru personalul incadrat la structura fara personalitate juridica din subordine;

-    Efectuează lucrări pentru incheierea, modificarea, suspendarea si încetarea

contractului individual de munca, precum si acordarea tututor drepturilor prevăzute de legislația muncii;    ■

-    Asigură colaborarea între administrația publică locală a municipiului Bucurețti și organizațiile neguvernamentale, pentru ajutoare umanitare, pentru ședere gratuită în țară a unor persoane care reprezintă organizații neguvernamentale și care desfășoară activitatea în domeniul medico-social pe raza municipiului București;

-    întocmește sinteze, analize și informări referitoare la actele administrative din evidența Serviciului Resurse Umane și Securitatea Muncii;

-Ține evidența concediilor de odihnă, a învoirilor, a concediilor pentru evenimente deosebite, a concediilor medicale, a concediilor pentru studii, a concediilor pentru îngrijirea copiilor etc. și verifică întocmirea fișelor de prezență pentru personalul din cadru! Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București ;

-    întocmește și ține evidența legitimațiilor și a ecusoanelor angajaților Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

-    întocmește și depune în termen dosarele de pensionare pentru limită de vârstă și invaliditate, urmărind rezolvarea lor;

-    întocmește și eliberează adeverințe sau alte documente solicitate de persoanele care


au sau au avut cs    stenței.-    Asigură și răspunde de ducerea la îndeplinire a tuturor prevederilor legale privind angajarea personalului, executarea contractelor de muncă, modificarea sau încetarea contractelor de muncă și a celor prin care se reglementează relațiile de muncă ale angajaților.

-    Pentru asigurarea exercitării atribuțiilor care decurg din obiectul de activitate al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București conlucrează cu Serviciul juridic la întocmirea de convenții și contracte cu persoane fizice/juridice în condițiile legii, le supune spre aprobare Directorului General și urmărește rezolvarea lor;

-    Asigură aplicarea măsurilor disciplinare propuse de conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a instituției, aprobate de către Directorul general cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind legislația muncii;

-    Răspunde de intocmirea contractelor individuale de munca, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care decurg din acesta, în conformitate cu legislația muncii in vigoare;

-    Răspunde de înființarea și înregistrarea la autoritatea publică competentă a Registrului general de evidență a salariaților;

-    Gestioneză fișele postului și fișele de evaluare a performanțelor profesionale

individuale ale angajaților, întocmite de către conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, conform legii;    -

-    Asigură și răspunde de luarea tuturor măsurilor de sănătatea și securitatea muncii pentru personalul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, conform legii;

-    la măsuri pentru asigurarea fiecărui loc de muncă cu instrucțiuni tehnice și de protecție a muncii specifice activității;

-    Organizează înstruirea periodică la locul de 'muncă;' a personalului cu privire la funcționarea, exploatarea și întreținerea echipamentelor tehnice în condiții de siguranță, cunoașterea și aplicarea normelor și instrucțiunilor de lucru și protecția muncii; îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției , în domeniul său de activitate.

2. SERVICIUL IT

Este în subordinea directă a Directorului General

OBIECTIVE:

- Crearea paginii WEB pentru Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și actualizarea acesteia;
- Crearea unei rețele interioare între compartimentele Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, precum si cu unitățile aflate inadministrare;    <<<

Elaborarea unei strategii comune de aplicare a tehnicii IT în unităților din administrare pentru raportarea și analizarea activităților desfășurate;

ATRIBUȚII:

J

-    întreținerea rețelei de calculatoare aflate in dotarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

-    întreținerea programelor soft;

-    întreținerea tehnică a aparaturii informatice din dotare ;

-    Elaborarea unui plan integrat de management al informațiilor din unitățile aflate în administrare;

-    Dezvoltarea si coordonarea departamentelor IT din unitățile aflate în administrare; îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției , în domeniul său de activitate.

3. SERVICIUL JURIDIC:

Este în subordinea directă a Directorului general.

în îndeplinirea sarcinilor/atribuțiilor de serviciu, va colabora cu compartimentele din cadrul Direcției Juridic, Contencios și Legislație, precum și cu alte compartimente de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, cu orice alte servicii, instituții, agenții, după caz, care dețin acte sau informații necesare desfășurării activității specifice.

OBIECTIVE:

- Asigurarea condițiilor de legalitate a tuturor actelor, faptelor și măsurilor întreprinse de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București în îndeplinirea tuturor atribuțiilor specifice;

ATRIBUȚII Șl COMPETENTE;

-    Acordă consultanță juridică tuturor compartimentelor din cadrul Administrației Spitaielor și Serviciilor Medicale București;

-    Colaborează la întocmirea proiectelor actelor administrative emise de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București ( decizii^^fș;t^m.ente, ordine și instrucțiuni etc) precum și a altor documente elaborate de-    Avizează pentru legalitate proiectele de decizii, regulamente și instrucțiuni elaborate în cadrul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

-    Asigură consultanță de specialitate/avizează asupra legalității măsurilor ce urmează a fi luate, în desfășurarea activității, precum și asupra oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

-    Avizează și întocmește proiecte de contracte sau proiectele oricăror acte cu caracter juridic, în legătură cu activitatea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și își dă avizul cu privire la acestea;

-    Reprezintă interesele instituției în fața instanțelor judecătorești ori în fața oricăror autorități, precum și în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice, după caz;

-    Urmărește și studiază actele cu caracter normativ și semnalează conducerii, sarcinile ce revin instituției potrivit acestor reglementări legale, comunicând săptămânal, sub semnătură persoanelor interesate,actul normativ nou apărut;

-    Organizează săptămânal sau ori de cîte ori este necesar, prezentarea actelor normative noi și prelucrarea celor de interes general, la solicitarea compartimentelor din cadrul instituției;

-    Rezolvă orice lucrări sau situații cu caracter juridic ( petiții, cereri, sesizări,etc.);

-    îndeplinește orice alte atribuții la solicitarea superiorilor ierarhici pentru bunul mers al activității instituției;

-    Asigură reprezentarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București în fața instanțelor judecătorești, precum și, după caz, în relațiile cu celelalte autorități, în limitele sale de competență;

-    Asigură consultanță juridică direct sau prin serviciile juridice contractate

-    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg' din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției , în domeniul său de activitate'.

4. SERVICIUL “CENTRUL MEDICO-SOCIAL DE RECUPERARE A

COPIILOR CU SCOLIOZĂ"

Este în subordinea directă a Directorului general.

ATRIBUȚII:

-    organizează acțiuni de tratament si prevenire a afecțiunilor coloanei vertebrale;

-    identifică, cu ajutorul medicilor școlari, problemele de sănătate ale copiilor din unitățile școlare;


-    stabilește relații de colaborare cu diverse instituții și organizații, în vederea desfășurării de acțiuni comune în domeniul sănătății coloanei vertebrale;

-    colaborează cu autoritățile locale în aplicarea reglementărilor din domeniul specific ăl sănătății publice, în condițiile legii;

-    organizează culegerea și prelucrarea informațiilor statistice medicale privitoare la afecțiunile coloanei vertebrale la copii, de la unitățile sanitare publice sau private;

-    întocmește rapoarte anuale privind starea de sănătate a copiilor;

-    încheie contracte cu furnizorii de servicii medicale pentru servicii de sănătate din domeniul vizat;

-    participă la încheierea contractelor de servicii medicale cu furnizorii și cu medicii școlari;

-    colaborează cu Serviciul Achiziții din cadrul instituției pentru organizarea, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări de investiții, de achiziție de servicii și de furnizare de bunuri, procedurile de selecție și contractare pentru execuția lucrărilor, a obiectivelor de investiții, pentru prestarea de servicii și achiziții de bunuri;

-    redactează, împreună cu celelalte compartimente din cadrul instituției, proiectele în vederea obținerii de finanțări din fonduri europene sau internaționale și întocmește documentațiile necesare obținerii de credite, de orice natură, pentru finanțarea obiectivelor de investiții, a. lucrărilor, a.serviciilor și a achiziționării de bunuri;

-    colaborează cu Biroul Administrativ în vederea întocmirii, fundamentării și vizării propunerilor pentru reparații ale bunurilor, mijloacelor materiale, și aparatelor din dotarea serviciului și urmărește lucrările care se efectuează ;

-    îndeplinește și alte atribuții stabilite de către Directorul general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, sau care decurg din Hotărâri ale CGMB și din Dispoziții ale Primarului General. “

C. ATRIBUȚII DIRECTOR al DIRECȚIEI MEDICALĂ

Șl ALE COMPARTIMENTELOR COORDONATE DE ACESTA

DIRECȚIA MEDICALĂ

Art. 13 Directorul Direcției Medicală este în subordinea directă a directorului general și are următoarele atribuții:

- Conduce, îndrumă și controlează activitatea compartimentelor din cadrul Direcției Medicală, respectiv Serviciul Management Spitale și Serviciul Medicină Socială și Școlară;23-    Asigură implementarea la nivel local a strategiilor de sănătate elaboratele. Ministerul Sănătății Publice, referitoare la asigurarea asistenței medicale a populației;

-    Evaluează necesarul de servicii medicale curative la nivelul municipiului București, pe domenii de asistență medicală și participă la încheierea contractelor între furnizorii de servicii medicale, respectiv unitățile sanitare publice, aflate în administrare și casele de asigurări de sănătate;

-    Participă cu date specifice la elaborarea rapoartelor privind starea de sănătate a comunității și a situației privind necesarul de servicii de sănătate pentru populația municipiului București

-    Participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de sănătate la nivel local, pe baza nevoilor de sănătate ale populației și în conformitate cu strategiile de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății Publice;

-    Organizează rețeaua unităților sanitare publice, aflate în administrare, în vederea asigurării eficienței și calității actului medical;

-    Evaluează, coordonează și monitorizează serviciile medicale furnizate în cadrul rețelei de asistență medicală primară, școlara si rețelei ambulatorii de specialitate, precum și al rețelei de asistență de urgență spitalicească organizată la nivelul Municipiului București'

-    Participă la elaborarea planului de intervenție în caz de dezastre și epidemii;

-    Organizează și actualizeaza permanent evidența unităților sanitare aflate în administrare;

-    Analizează nevoile de servicii medicale ale populației și propune modificarea structurii/ reorganizarea unităților sanitare publice aflate în administrare, conform legii;

-    Analizează și înaintează Directorului general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București propunerile conducerilor unităților sanitare publice cu paturi, aflate în administrare privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii, în vederea aprobării acestora de către Directorul General Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, cu avizul Ministerului Sanatatii, în condițiile legii.

-    Avizează statul de funcții și schema de personal ale structurii fără personalitate juridică, aflată în subordinea Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București in vederea supunerii spre aprobare Directorului General.

-    Organizează și actualizeaza evidența medicilor si personalului medical auxiliar din structurile unităților sanitare publice și unitățile de asistență medico-socială ale municipalității.

-    Organizează, impreuna cu Serviciul IT al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, culegerea și prelucrarea informațiilor statistice medicale primite

-    Asigură informarea personalului medical din unitățile sanitare publice, aflăt& în administrare, în legătură cu normele de etică profesională și deontologie medicală și informarea pacienților cu privire la drepturile și îndatoririle acestora;

-    Organizează evidența parteneriatelor public-privat și asigură sprijin local în implementarea strategiei municipalității de participare a sectorului privat la îmbunătățirea performanței sectorului sanitar, în condițiile legii;

-    Coordonează activitățile medicale furnizate prin unitățile de asistență medico-socială, aflate în administrare și asigură îndrumarea metodologică în acordarea serviciilor medicale în aceste unități;

-    Evaluează, coordonează și monitorizează activitatea de medicină preventivă la nivelul municipalității.

-    Evaluează nevoile de servicii medicale preventive la nivelul municipiului București desfășurate prin unitățile proprii sau prin parteneriate cu organizații neguvernamentale din domeniul sănătății și fundamentează bugetul necesar desfășurării acestora;

-    Propune sancționarea /schimbarea managerilor unităților sanitare aflate in subordine in urma evaluărilor efectuate, în condițiile legii

-    Participă la elaborarea Raportului stării de sănătate a comunității și a Raportului stării de sănătate în relație .cu factorii de risc din mediul de viață și muncă;

-    Participă la îndeplinirea planurilor de acțiuni privind implementarea legislației ' specifice și de consolidare.instituțională în domeniu la nivel local;

-    Analizează și rezolvă sesizările și reclamațiile referitoare la asigurarea asistenței medicale a populației în unitățile sanitare publice, aflate în administrare.

-    Dispune controlul și aprobă, după caz, referatele de evaluare a unităților sanitare aflate in administrare;

-    Coordonează, la nivel local, programe de promovare-a sănătății și educației pentru sănătate;

-    îndeplinește și alte atribuții stabilite de către Directorul general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, sau care decurg din legislația în vigoare, din Hotărâri ale CGMB și din Dispoziții ale Primarului General;

Art. 14 Atribuțiile compartimentelor din subordinea Directorului Direcției Medicală sunt următoarele :

1. SERVICIUL MANAGEMENT SPITALE

Este subordonat directorului Direcției Medicală.

-    Organizează rețeaua unităților sanitare publice aflate în administrare în vederea asigurării eficienței și calității actului medical;

-    Actualizarea permanentă a evidenței unităților sanitare aflate in administrare;
-    Analizează nevoile de servicii medicale ale populației și propune modificarea

structurii organizatorice a unităților sanitare aflate în administrare;    _

-    Analizează și înaintează directorului/ directorului general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București propunerile conducerilor unităților din administrare privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare,schimbarea sediului și a denumirii acestora, în vederea aprobării de către Primarul Generalxcu avizul conform al Ministerului Sănătății

-    Organizează evidența parteneriatelor public-privat și asigură sprijin local în implementarea strategiei municipalității de participare a sectorului privat la îmbunătățirea performanței sectorului sanitar;

-    Analizează și rezolvă sesizările și reclamațiile referitoare la asigurarea asistenței medicale a populației in unitățile sanitare cu paturi aflate in subordine

-    Evaluează periodic performanța spitalelor pe baza indicatorilor specifici

-    Dispune controlul si aprobă, după caz, referatele de evaluare a unităților sanitare aflate in administrare

-    Propune schimbarea managerilor unităților sanitare aflate in administrare, în condițiile legii, in urma evaluărilor și controalelor efectuate care justifică această propunere.

-    Propune incheierea contractelor pentru derularea de activitati curente cu terți agenti economici, conform legii;

-    Primește și evaluează indicatorii privind activitatea desfăuratâ in unitățile sanitare publice cu paturi

-    Participă la identificarea căilor de imbunătățire a indicatorilor de performanță specifici, împreună cu managementul unităților sanitare aflate în administrare.

-    Asigură controlul de fond al unităților sanitare, in colaborare cu celelate compartimente ale al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București , după caz

-    Asigură soluționarea legală a petițiitor cu privire la asistența medicală din unitățile sanitare din domeniul său de competentă.

-    Are atribuții de inspecție și control față de unitățile sanitare aflate în administrare.

-    Coordonează organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de conducere ale unităților sanitare aflate în administrare, în condițiile legii.

-    Propune strategii de dezvoltare a unităților sanitare aflate in administrare, in funcție de nevoile identificate

-    Evalueaza posibilitatea de accesare a fondurilor europene disponibile pe acest domeniu și propune spre aprobarea Directorului General proiectele potențial
2. SERVICIUL MEDICINĂ SOCIALĂ Șl ȘCOLARĂ Este subordonat directorului Direcției Medicală.

-    Asigură implementarea la nivel local a strategiilor de sănătate elaborate de Ministerul Sănătății Publice, referitoare ia asigurarea asistenței medicale a populației in aria sa de competentă

-    Participă cu date specifice la elaborarea rapoartelor privind starea de sănătate a comunității și a situației privind necesarul de servicii de sănătate pentru populația municipiului București

-    Colaborează împreună cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului București pentru a dezvolta și implementa programe medico sociale ( asistenta medico socială la domiciliu, programe de asigurare de hrana la anumite categorii medico sociale)

-    Identifică și colaborează cu Organizații Neguvernamentale pentru îndeplinirea unor obiective medico sociale specifice

-    Evaluează, coordonează și monitorizează serviciile medicale furnizate în cadrul rețelei de asistență medicală primară, școlara a rețelei ambulatoriilor de specialitate, precum și al rețelei de asistență de urgență spitalicească organizată la nivelul Municipiului București

-    Organizează impreună cu departamentul IT al al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, culegerea și prelucrarea informațiilor statistice medicale primite de la unitățile sanitare cât și deîa alte unități cu responsabilități in acest domeniu ( Institui de Management, Centrul de Statistica al Ministerului Sanatatii);

-    Asigură informarea personalului medical în legătură cu normele de etică profesională și deontologie medicală și informarea pacienților cu privire la drepturile și îndatoririle acestora;

-    Organizează evidența parteneriatelor public-private și asigură sprijin local în implementarea strategiei municipalității de participare a sectorului privat la îmbunătățirea performanței sectorului sanitar;

-    Coordonează activităților medicale furnizate prin unitățile de asistență medico-socială și asigură îndrumarea metodologică în acordarea serviciilor medicale în aceste unități;

-    Coordonează, analizează și evaluează activitatea angajaților cabineteior de asistență medicală și de medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București organizați într-o structură fărăpersonalitate juridică în subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

-    Propune Directorului Direcției Medicală spre avizare Regulamentul de Organizare și Funtionare, statul de funcții , stat de personal, precum și Regulamentul Intern al structurii fără personalitate juridică, aflată în subordinea Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București în vederea supunerii spre aprobare Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

-    Analizează și rezolvă sesizările și reclamațiile referitoare la asigurarea asistenței medicale a populației.

-    Asigură eficacitatea acțiunilor și a eficienței în utilizarea resurselor.

-    Identifică și implementează programe de educarea a comunității pentru sanatate;

-    Identifică și implementează, impreună cu alte organisme guvernamentale si neguvernamentale ( ONG) programe de promovare a sănătății reproducerii și a planificării familiale;

-    Propune programe pentru promovarea unor atitudini comportamentale favorabile unui stil de viata sănătos;

-    Propune programe și proiecte pentru activități de prevenire și profilaxie primară, secundară și terțiară; ;

-    Dezvoltă proiecte de consiliere medicală si sociala:

-    Dezvoltă și coordonează activități de recuperare medicală.

-    Coordonează activitatea in cabinetele medicale școlare, identifică nevoile suplimentare și propune măsuri de dezvoltare a serviciilor medicale în școli

-    Coordonează activitatea medicilor si asistenților de pe raza municipiului București, aflați in relații contractuale cu cabinetele medicale.școlare pe acest domeniu..

-    Asigură buna desfășurarea a activitatilor de educație sanitară și preventivă în școlile de pe raza municipiului București, impreună cu alte organisme autorizate

- îndeplinește și alte atribuții stabilite de directorul medical și conducerea instituției în domeniul său de activitate

D. ATRIBUȚII DIRECTOR al DIRECȚIEI ECONOMICĂ Șl ALE COMPARTIMENTELOR COORDONATE DE ACESTA

DIRECȚIA ECONOMICĂ:

J

Art.15 Directorul economic are în subordine următoarele compartimente funcționale: Serviciul Buget-Contabilitate și Serviciul Financiar și are

următoarele atribuții:


-    conduce și    răspunde de întreaga activitate desfășurată în cadrul

compartimentelor mai sus menționate;

răspunde de organizarea și funcționarea în bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale;

asigură și răspunde de înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor în funcție de natura lor;

asigură și răspunde de evidențierea corectă a rezultatelor economico-financiare;

verifică toate operațiunile contabile pe care instituția le are cu terțe persoane fizice sau juridice;

urmărește evidențierea întârzierilor în contabilizarea operațiunilor, a înregistrărilor eronate în evidențele contabile, precum și înlăturarea greșelilor din bilanț și din alte situații;

-    asigură și răspunde de respectarea obligațiilor ce derivă din legile cu caracter fiscal, stabilirea și vărsarea la bugetul de stat și la bugetul local, de către instituție, în mod complet și la termenele fixate a impozitelor, taxelor și celorlalte drepturi cuvenite statului;

asigură și răspunde de recuperarea la timp a debitelor, precum și recuperarea lipsurilor constatate în gestiuni;

controlează utilizarea conform dispozițiilor legale a fondurilor destinate plății salariilor și a altor drepturi de personal, a cheltuielilor materiale, ajutoarelor sociale și a cheltuielilor de capital;

-    verifică și semnează actele în baza cărora se fac încasări și plăți, contracte economice, documente contabile pe baza cărora se fac înregistrările în evidențele contabile, precum și situațiile, extrasele, balanțele, conturile de execuție bugetară sau de gestiune a bilanțurilor; refuzul semnării actelor enumerate se face în scris, exprimându-se detaliat motivul care stă la baza acestuia;

-    asigură controlul asupra tuturor actelor și formelor legal întocmite prin care se autorizează cheltuielile, în general, sau din care derivă direct sau indirect angajamente legale și bugetare;

-    verifică modul cum se efectuează și înregistrează sumele de bani de către casieria centrală a instituției;

răspunde de asigurarea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate a desfășurării în bune condiții a activității administrației; răspunde de asigurarea creditelor necesare, în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de C.G.M.B.;

-    asigură verificarea întocmirii actelor justificative și a documentelor contabile, potrivit prevederilor legale, precum și efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile;

-    controlează și dispune ținerea la zi a evidenței contabile privind operațiile referitoare la executarea bugetului și la utilizarea fondurilor bănești, materialelor, combustibilului, precum și a tuturor valorilor și bunurilor;
-    verifică întocmirea corectă și în termen a formelor legale cu privire lâ depunerile și plățile de bani, controlând respectarea plafonului de sume de bani stabilit de efectuarea plăților;

-    dispune măsurile necesare în vederea prevenirii lipsurilor, fondurilor și întrebuințării ilegale sau returnarea mijloacelor bănești sau a valorilor materiale de orice fel;

-    dispune măsuri de clasare și păstrare în ordine și în condiții de siguranță a documentelor justificative ale operațiilor contabile și evidența pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale;

-    controlează modul de întocmire al documentelor de plată către trezorerie;

-    verifică și răspunde de încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul;

-    participa la analiza și selectarea ofertelor de achiziții publice;

răspunde de raportările lunare la direcțiile de specialitate din    de modul

în care au fost utilizate creditele bugetare, aprobate de C.G.M.B., precum și de veniturile încasate;

-    răspunde de întocmirea și. transmiterea la ordonatorul principal de credite a raportului explicativ al dărilor de seamă și bilanțurilor contabile lunare, trimestriale, anuale și a execuțiilor bugetare potrivit prevederilor legale;

-    face propuneri privind comisiile de inventariere și urmărește modul de desfășurare a acestora, luând măsurile ce se impun în vederea realizării în conformitate cu prevederile legale a acestora;

-    controlează și ia măsuri pentru buna conservare și securitate a documentelor instituției în scopul prevenirii distrugerilor și pierderilor;

participă la întocmirea proiectului de buget anual al instituției;

răspunde de întocmirea fișei postului și a fișelor performanțelor profesionale

individuale pentru salariații din subordine;

aplică prevederile Codului de conduită a personalului contractual din subordine;

-    răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

-    avizează și repartizează, după caz, bugetul de venituri și cheltuieli al unităților sanitare subordonate și urmăresc utilizarea eficientă a fondurilor alocate;

aprobă casările pentru unitățile subordonate din teritoriu și urmăresc modul de utilizare a acestora, conform normelor specifice;

-    îndrumă metodologic din punct de vedere financiar-contabil unitățile administrate;

-    întocmesc lunar, pe baza datelor operative, execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie a unităților sanitare din administrare,

îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normativeArt.16 Atribuțiile compartimentelor din subordinea Directorului Direcției Economică sunt următoarele:


1. Serviciul Buget - Contabilitate are următoarele atribuții:

asigură și răspunde de înregistrarea actelor justificative documentelor contabile, cu respectarea dispozițiilor legale; organizează și exercită controlul gestionar prin sondaj a administrației;


și întocmirea


gestiunilor


-    întocmește lunar balanța de verificare pentru conturile sintetice analitice și urmărește concordanța dintre acestea;

-    întocmește lunar execuția bugetară;

-    întocmește trimestrial și anual bilanțul contabil și raportul explicativ la acestea; prezintă spre aprobare directorului economic, bilanțul contabil și raportul explicativ, participă la analiza rezultatelor economice și financiare, pe baza datelor din bilanț și urmărește aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce-i revin;

-    asigură și răspunde de efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe și circulante, mijloacele bănești, fondurile proprii și alte fonduri, debitori, creditori și alte decontări, investiții, cheltuielile bugetare și veniturile;

răspunde de organizarea și întocmirea evidenței contabile a patrimoniului;

-    organizează și răspunde de inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale ale administrației și urmărește ■ definitivarea, potrivit legii, a rezultatelor inventarierii;

-    înregistrează în evidențele contabile sumele- privind obiectivele de investiții;

-    ține evidența veniturilor încasate pe categorii de venituri, conform clasificației bugetare și raportează, la sfârșitul lunii, veniturile încasate și virate la bugetul de stat și local;

-    analizează activitatea economico-financiară pe bază de bilanț și propune măsuri concrete și eficiente pentru îmbunătățirea continuă a activității economico-financiare;

răspunde de întocmirea fișei postului și a fișelor performanțelor profesionale individuale pentru salariații din subordine;

-    aplică prevederile Codului de conduită a personalului contractual din subordine;

-    asigură măsurile și răspunde de organizarea protecției muncii, de securitatea muncii, precum și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul biroului ;


si cele

-    întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale ale direcției; verifică, analizează și •. centralizează situațiile financiare ale unităților din subordine, potrivit normelor legale, răspunzând de realitatea și exactitatea datelor cuprinse; prezintă situațiile financiare periodice, verifică și avizează, în prealabil, piățile din conturi la trezorerii și bănci, după caz;

-    răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

-    îndeplinește și alte atribuții stabilite de directorul economic și conducerea instituției în domeniul său de activitate

2. Serviciul Financiar are următoarele atribuții:

-    participă la întocmirea proiectului de buget anual al instituției;

-    întocmește anual propunerile de necesar de fonduri;

ia măsurile necesare ca administrația să-și desfășoare activitatea, astfel încât cheltuielile să nu depășească prevederile anuale de la buget;

-    asigură și răspunde de respectarea strictă a nivelului de cheltuieli stabilite prin creditele bugetare aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

-    răspunde de imobilizările financiare și ia măsurile necesare pentru prevenirea formării de noi imobilizări;

urmărește permanent și răspunde de utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare și ia măsuri pentru diminuarea lor;

r mobilizează rezervele existente și urmărește creșterea rezultatelor financiare ale instituției;

asigură în baza documentelor prezentate de Serviciul Resurse Umane efectuarea corectă a calculului privind drepturile .bănești ale salariaților, a reținerilor din salarii și a obligațiilor față de bugetul de stat și local, asigurările sociale, alte fonduri speciale;

-    întocmește și depune, lunar, declarațiile privind obligațiile de plată ale angajatorului și angajatului pentru CAS, șomaj, sănătate;

-    întocmește fișele fiscale F1 și F2, conform prevederilor legale în vigoare;

-    asigură respectarea încadrării în limitele cheltuielilor de investiții aprobate, atât cantitativ cât și valoric pe obiective de investiții;

-    asigură desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii în activitatea curentă și investiții;

colaborează cu instituții guvernamentale abilitate, în vederea obținerii de Fonduri de Preaderare și Fonduri Structurale și credite externe și monitorizează oportunitățile privind programele de finanțare ale Uniunii Europene, ale Fondurilor Structurale destinate administrației publice locale precum și furnizarea acestor informații compartimentelor de specialitate în cazul în care ASSM este eligibilă pentru aceste programme și proiecte ; monitorizează derularea programelor finanțate de organizații guvernamentale și neguvernamentale ;

-    verifică și analizează sursele de venituri ale bugetului local, care vor sta la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, identificând noi surse de venituri, în conformitate cu legislația în vigoare inclusiv fonduri r
-    identifica parteneri pentru accesarea potențiala a fondurilor europene dedicate sistemului sanitar

urmărește și stabilește baza legală a cheltuielilor, creșterea eficienței în utilizarea resurselor bugetare;

verifică, analizează legalitatea, necesitate și oportunitatea propunerilor de modificare în cursul anului a bugetului instituției si a instituțiilor din subordine

efectuează, în condițiile legii, controlul respectării disciplinei financiare și bugetare la unitățile din administrare

ia măsurile corespunzătoare pentru încasarea în termenul legal a contravalorii lucrărilor executate sau a serviciilor prestate, a chiriilor, taxelor debitorilor, etc.;

exercită controlul zilnic asupra operațiilor efectuate din casierie și asigură încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, propunând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul;

-    întocmește documentația necesară deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria Statului;

-    asigură, controlul financiar preventiv ce constă în verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni care fac obiectul acestuia din punct de vedere al legalității și regularității; încadrări în limitele angajamentelor bugetare stabilite prin bugetul anual aprobat potrivit legilor în vigoare;

răspunde de întocmirea fișei postului și a fișelor performanțelor profesionale individuale pentru salariații din subordine;

aplică prevederile Codului de conduită a personalului contractual din subordine;

-    asigură măsurile și răspunde de organizarea protecției muncii, de securitatea muncii, precum și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul serviciului ;

-    răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

-    îndeplinește și alte atribuții stabilite de directorul adjunct economic și conducerea instituției în domeniul său de activitate.

E. ATRIBUȚII DIRECTOR al DIRECȚIEI ADMINISTRATIV

Șl ALE COMPARTIMENTELOR COORDONATE DE ACESTA

DIRECȚIA ADMINISTRATIV !

TVA--    coordonează, conduce și controlează activitatea Serviciului Patrimoniu,, Serviciului Urmărire Contracte, Serviciului Achiziții și Biroului Administrativ ;

-    controlează modul de respectare și aplicare a legislației specifică activității compartimentelor subordonate ;

-    stabilește, împreună cu compartimentele administrative ale unităților de sănătate publică și ale unităților de asistență medico-sociale, aflate în administrare, nevoile de întreținere și reparații, modernizare a imobilelor în care acestea își desfășoară activitatea ;

-    dispune de punerea în practică a planului de investiții, reparații și consolidări a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de sănătate publică și unitățile de asistență medico-sociale, aflate în administrare ;

participă la fundamentarea bugetului și înaintează propuneri Directorului general în urma analizelor efectuate, împreună cu structurile administrative ale unităților sanitare publice, unităților de asistență medico-sociale, aflate în administrare și cu Serviciul patrimoniu din cadrul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

-    răspunde de organizarea tehnico - materială a unităților sanitare publice care nu au personalitate juridică și organizează activitățile de reparații curente la acestea;

-    întocmește și fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, proiecte de dispoziții ale Primarului General și proiecte de decizii ale Directorului general specifice domeniul său de activitate ;

-    răspunde de perfecționarea pregătirii profesionale a angajaților din cadrul compartimentelor subordonate și asigură mijloacele necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților;

-    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, trasate de Directorul general al instituției, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General ;

-    colaborează și conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu compartimentele omologe din cadrul Primăriei Municipiului București sau din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local al Municipiului București, pe domeniul său de activitate ;

-    răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență ;

Art.18 Atribuțiile compartimentelor din subordinea Directorului - Direcției Administrativ sunt următoarele ;
1. SERVICIUL PATRIMONIU

Se subordonează Directorului Direcției Administrativ

Atribuțiile Serviciului patrimoniu :

-    ține evidența fizică a mijloacelor fixe și a imobilelor unităților sanitare publice și unităților medico-sociale date în administrare, conform prevederilor : O.U.G. nr. 162/2008, H.G. nr. 1567/2008, H.C.G.M.B. nr. 378/2008 și H.C.G.M.B. nr. 425/2008, precum și ale altor acte normative;

-    ține evidența fizică centralizată a mijlocelor fixe și obiectelor de inventar, din patrimoniul unităților sanitare publice și unităților de asistență medico-sociale aflate în administrare, achiziționate din fondurile alocate din bugetul local ;

culege date din teren privind starea funcțională a imobilelor în care îsi desfășoară activitatea unitățile sanitare publice și unitățile de asistență medico-sociale, aflate în administrare și face propuneri pentru întreținerea, repararea și consolidarea acestora ;

-    întocmește și transmite Directorului direcției și Biroului administrativ necesarul de mijloace fixe și obiecte de inventar;

-    analizează starea de uzură fizică sau morală a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar și face propuneri privind casarea acestora, asigură evidența mișcărilor patrimoniului și întocmește rapoarte asupra declasării obiectelor de inventar din patrimoniul instituției ; propune constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului instituției, conform normelor în vigoare și colaborează la întocmirea inventarului ;

-    colaborează cu Serviciul Achiziții și Serviciul Urmărire Contracte pe durata efectuării lucrărilor de investiții, reparații capitale și curente ale clădirilor și instalațiilor aferente, ale unităților sanitare și unităților medico-sociale aflate în administrare ;

ține o legătură permanentă cu șefii compartimentelor administrative ale unităților sanitare publice, aflate în administrare, pentru a se sesiza operativ defecțiunile apărute la clădirile și instalațiile aferente acestora ;

-    stabilește cerințele (exigențele esențiale) pentru care se face verificarea tehnică a proiectelor și întocmește documentația necesară stabilirii prin licitație a verificatorilor tehnici atestați, în condițiile legii ;

-    colaborează la întocmirea planului anual de investiții și achiziții, conform legii ; răspunde la sesizările pe domeniul specific de activitate al instituției și pe

domeniul său competență ;

-    colaborează și efectuează schimb de informații, în vederea actualizării datelor, cu alte instituții ale administrației centrale sau locale, colectează și centralizeză date

privind evoluția proprietății, astfel încât în orice mc actualizată asupra patrimoniului; colsctează acte normative care constituie cadrul juridic al modificărilor de proprietate ; constituie și exploatează baza de date referitoare" la situația juridică a imobilelor (terenuri și clădiri) ce alcătuiesc patrimoniul de administrare al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.-    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, trasate de Directorul general al instituției, directorului direcției, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General ;

-    întocmește și fundamentează propuneri privind proiecte de Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, proiecte de dispoziții ale Primarului General și proiecte de decizii ale Directorului general, în domeniul său de activitate.

2. SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE

Se subordonează Directorului Direcției Administrativ

»

Atribuțiile Serviciului Urmărire Contracte :

I

-    urmărește modul de îndeplinire al condițiilor, a tuturor clauzelor contractelor de achiziție publică și a obligațiilor asumate de contractant, de la data intrării lor în vigoare, pe durata de execuție a lucrărilor, cât și în perioada de garanție și informează, periodic și detaliat și transmite în timp util, Directorului direcției , rapoarte cu privire la situația constatată și a respectării tuturor dispozițiilor legale ce reglementează derularea contractelor de către contractanți și participă la recepția obiectivelor de investiții, a lucrărilor, a serviciilor; verifică pe teren și urmărește realizarea în teren a lucrărilor pe ansamblu, verifică și vizează situațiile de lucrări, borderoul acestora și talonul situațiilor de lucrări, urmărește în teren execuția lucrărilor, pe parcursul desfășurării investiției ;

-    colaborează cu Serviciul Achiziții Publice, Serviciul Patrimoniu și Biroul Administrativ, precum și cu compartimentele din cadrul Direcției Economică, în vederea întocmirii listelor anuale pentru lucrările de investiții și planificării fondurilor necesare finalizării acestora, face propuneri fundamentate de completare sau dezvoltare ale investițiilor, ale lucrărilor și ale serviciilor necesare ;

-    participă la predarea amplasamentelor și urmărește respectarea termenului de începere și terminare a lucrărilor, face recepțiile lucrărilor executate la imobile de către prestatori, constructori, executanți ;

-    urmărește comportarea lucrărilor puse în funcțiune pe perioada de garanție prezentând note de constatare și dispune efectuarea eventualelor remedieri de către executant, constructor, prestator, după caz ;


prin decizia Directorului General, participă și răspunde de efectuarea recepțiilor de materiale, de servicii și lucrări făcând parte din comisiile de recepție, conform legislației în vigoare ;

-    întocmește centralizatoarele cu datele privind imobilele care necesită reparații curente, reparații capitale, consolidări la imobilele unităților sanitare și unităților medico-sanitare, aflate în administrare și întocmește materiale referitoare la stadiul lucrărilor; -întocmește și transmite trimestrial, Directorului direcției, raportul contractelor de achiziții publice efectuate și a altor contracte încheiate de instituție, cu situația lor detaliată ;

-    urmărește obținerea avizelor legale necesare întocmirii autorizațiilor de construire pentru lucrările derulate;

-    urmărește execuția pe faze de proiectare și respectarea tuturor etapelor graficelor de execuție a lucrărilor prezentând un raport Directorului direcției, asupra celor constatate ; asigură recepția proiectelor, a lucrărilor la data terminării acestora;

-    participă și contribuie la întocmirea programelor de finanțare a obiectivelor de investiții din cadrul unităților sanitare și medico-sociale aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și asigură decontarea serviciilor și lucrărilor contractate, în condițiile contractuale și stipulate de lege;

-    participă la întocmirea și actualizarea cărții tehnice a construcției în perioada de garanție, conform legii;

-    colaborează permanent cu contractanții (executanți, prestatori, furnizori și alte entități implicate în derularea contractelor de achiziție publică) pe parcursul derulării acestora ;

-    colaborează cu organele abilitate să controleze calitatea lucrărilor executate, .a serviciilor prestate, a bunurilor furnizate, urmărind respectarea standardelor, normelor de calitate specifice; urmărește finanțarea și decontarea acestora, conform legii;

-    îndeplinește orice alte sarcini care îi - revin, trasate de Directorul direcției, Directorul General al instituției, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General ;

-    colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea și cu compartimentele omologe din cadrul instituțiilor și serviciilor publice din cadrul Primăriei Municipiului București pe domeniul său de activitate ;

-    ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență ;373. SERVICIUL ACHIZIȚII    C

Se subordonează Directorului Direcției Administrativ

Atribuțiile Serviciului Achiziții ;

I    ’

-    întocmește anual planul de investiții și achiziții (pentru proiectare, concurs de soluții și lucrări etc.) și organizează achizițiile in conformitate cu legislația în vigoare privind procedurile de achiziții publice ;

-    întocmește și fundamentează listele cu propunerile de investiții pentru obiectivele care necesită consolidări și alte lucrări de orice natură ; întocmește temele necesare proiectelor de investiții ;

-    organizează, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări de investiții, de achiziție de servicii și de furnizare de bunuri, procedurile de selecție și contractare pentru execuția lucrărilor, a obiectivelor de investiții, pentru prestarea de servicii și achiziții de bunuri ;

elaborează dosarele de achiziții publice și proiectele contractelor aferente acestora, realizând toate fazele procedurii achiziției publice, prevăzute de lege, elaborând toate documentațiile, instrucțiunile pentru ofertanți, necesare și pe care le implică toate tipurile de proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice (intocmește documentația de elaborare și prezentare a ofertei la procedurile de achiziții publice organizate, asigură întocmirea formalităților de publicitate / comunicare pentru procedurile organizate și vânzarea / transmiterea documentației de elaborare și prezentare a ofertei, întocmește în termen legal corespondența proceselor verbale de deschidere, analiză și atribuire a contractelor de achiziție publică, asigură comunicarea către ofertanții participanți a rezultatelor procedurilor de achiziție publică ; asigură inregistrarea contestațiilor și comunicarea acestora către ministere, ofertanții implicați în procedura și comisia de analiză și soluționare a contestațiilor, asigură transmiterea rezultatului analizei contestațiilor tuturor factorilor în drept; întocmește, cu respectarea legii, proiectul contractului de achiziție publică și negociează clauzele legale contractuale; asigură încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări, asigură întocmirea dosarului achiziției publice pentru fiecare contract atribuit și ține evidența acestora, îndeplinește, cu respectarea țermenelor legale și a tuturor formalităților, și alte atribuții prevăzute de legea în vigoare privind achizițiile publice) ;

-    urmărește modul de îndeplinire al condițiilor și ale tuturor clauzelor contractelor de achiziție și a obligațiilor asumate de contractant, de la data intrării lor în vigoare, pe durata de execuție a lucrărilor, cât și în perioada de garanție și informează, periodic și delaliat, și transmite în timp util, Directorului direcției, rapoarte cu privire la situația constatată și a respectării tuturor dispozițiilor legale ce reglementează derularea contractelor de achiziție publică , propunând soluții de efeterWpg&:și respectare a


clauzelor contractuale de către contractanți și participă la recepția obiectivelor" de investiții, a lucrărilor, a serviciilor;

-    întocmește caiete de sarcini împreună cu proiectantul pentru organizarea licitațiilor privind efectuarea reparațiilor curente, reparațiilor capitale și lucrărilor de consolidare a imobilelor;

-    redactează, împreună cu celelalte compartimente din cadrul instituției, proiectele în vederea obținerii de finanțări din fonduri europene sau internaționale și întocmește documentațiile necesare obținerii de credite, de orice natură, pentru finanțarea obiectivelor de investiții, a lucrărilor, a serviciilor și a achiziționării de bunuri ;

-    răspunde de întocmirea programelor de finanțare a obiectivelor de investiții și promovează propunerile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiții ;

-    întocmește centralizatoarele cu datele privind imobilele care necesită reparații curente, reparații capitale, consolidări la imobilele unităților sanitare și unităților medico-sanitare și întocmește materiale referitoare la stadiul lucrărilor; întocmește și transmite Directorului direcției, trimestrial, raportul contractelor de achiziții, publice efectuate și a altor contracte încheiate de instituție, cu situația lor detaliată.

-    întocmește, cu respectarea legii, orice alte proiecte de contracte economice, înțelegeri, convenții, protocoale, acorduri, în care Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este' parte și după semnarea de către părți/ încheierea acestor contracte urmărește respectarea, executarea lor și întocmește și transmite Directorului direcției rapoarte cu privire la situația constatată propunând soluții;

-    colaborează permanent cu proiectanții în procesul de elaborare a documentațiilor tehnico-econornice și recepționează documentațiile tehnico-economice verificate de verificatorii atestați și le înaintează pentru obținerea autorizațiilor de construire pentru lucrările ce se efectuează și derulează de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

-    asigură decontarea serviciilor și lucrărilor contractate, în condițiile stipulate de

lege;

-    colaborează cu organele abilitate să verifice calitatea lucrărilor, cât și operațiunile de finanțare și decontare a lucrărilor;

-    colaborează permanent cu contractanții (executanți, prestatori, furnizori și alte entități implicate în derularea contractelor de achiziție publică) pe parcursul derulării acestora ;

-    organizează sistemul de selecție a societăților comerciale care execută lucrări, servicii constituind o bază de date privind evoluția prețurilor pe piața materialelor, forței de muncă, transporturi etc. și asigură permanent corectitudinea informațiilor și actualizarea lor în bazele de date aferente ;

-    asigură colaborarea permanentă între prestatorul de servicii și executantul de lucrări, pentru realizarea obiectivelor de investiții în parametrii tehnico-economici


-    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, trasate de Directorul direcțieTp Directorul general al instituției, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General ;

-    colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea și cu compartimentele omologe din cadrul Primăriei Municipiului București sau instituțiilor și serviciilor publice de interes local al municipiului București, pe domeniul său de activitate ;

-    ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență ;

-    întocmește și fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, proiecte de Dispoziții ale Primarului General și proiecte de decizii ale Directorului general în demeniul său de activitate/competență.


4. BIROUL ADMINISTRATIV

Se subordonează Directorului Direcției Administrativ

Atribuțiile Biroului administrativ:

>

-    derulează planul de aprovizionare al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București ;

-    ține evidența fizică a mijloacelor fixe și obiectele de inventar din patrimoniul unității;

-    răspunde de întocmirea fișelor de magazie și a celor de inventar;

-    asigură dotarea instituției cu mijloacele materiale necesare desfășurării în bune condiții a activităților;

-    verifică, în mod obligatoriu, ca materialele propuse spre aprovizionare, să nu existe ca stocuri în magazia centrală, evitându-se crearea de stocuri fără mișcare ;

-    asigură, prin depositul propriu, gestionarea (achiziționare, depositare, distribuire internă și externă) materialelor consumabile procurate ;

-    ia măsuri în vederea contractării cât mai multor furnizori, obține oferte și propune


-    organizează și conduce activitatea de secretariat, registratură si arhivă ;

-    întocmește, fundamentează, vizează propunerile pentru reparații ale bunurilor, mijloacelor materiale, mașinilor, aparatelor din patrimoniul instituției și urmărește, recepționează și vizează lucrările ;

-    se preocupă de verificarea structurală a imobilului în care își desfășoară activitatea instituția și ia masuri de reabilitare, în timp util, în vederea asigurării funcționării în bune condiții a activității,

-    urmărește și recepționează lucrările de remediere operativă a defecțiunilor apărute la instalațiile din dotarea unităților sanitare publice și în care își desfășoară activitatea instituția, a instalațiilor (electrice, sanitare, termice), operațiilor de zugrăveli ale suprafețelor interioare și exterioare ale imobilelor din patrimoniu ;

-    organizează și supraveghează efectuarea și întreținerea curățeniei în sediul instituției pe căile de acces și pe spațiile verzi aferente, inclusiv dezăpezirea, asigură desfășurarea în bune condiții a activității de igienizare și deservire generală a instituției ;

-    emite comenzi, pe linia aprovizionării cu materiale de întreținere și gospodărire către furnizori, pe. baza referatelor întocmite de șefii de compartimente ai unităților și serviciilor administrative ale unităților sanitare publice și unităților de asistență medico-sociale, aflate în administrare, aprobate în mod obligatoriu de conducerea acestora ;

-    întocmește și vizează FAZ - urile ( Foaia de Activitate Zilnică) pentru mașinile din dotare Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București; întocmește, fundamentează, vizează pentru realitate cererile, referatele de materiale specifice întreținerii și funcționării autoturismelor;

-    asigură paza imobilului și stabilește și urmărește respectarea reglementărilor privind accesul cetățenilor în instituție, precum și prevenirea și stingerea incendiilor, inclusiv asigurarea materialelor necesare ;

-    conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției, realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, pe domeniul său de activitate;

-    coordonează și răspunde de activitatea P.S.I. ;

-    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de către Directorul direcției, Directorul general al instituției sau stabilite prin legislația în vigoare, Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, Dispoziții ale Primarului General;

-    răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de activitate / competență ;

-    întocmește și fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, proiecte de Dispoziții ale Primarului
\J

General și proiecte de decizii ale Directorului general în domeniul "său de activitate.

CAPITOLUL V

X,PERSONAL SALARIZARE

Art. 19 Angajarea personalului și stabilirea nivelului de salarizare a personalului angajat se fac conform legislației în vigoare .

CAPITOLUL VI

BUGETUL Șl RELAȚIILE FINANCIARE

Art. 20 Bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București se aprobă prin hotărârea CGMB,;

Art 21 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este titular de buget și ordonator secundar de credite, precum și ordonator terțiar de credite pentru structura fără personalitate juridică subordonată acesteia.

Art. 22 (1) Cheltuielile pentru activitățile desfășurate de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în îndeplinirea obiectului său de activitate/atribuțiilor ce îi revin, se finanțează de la bugetul local, precum și din sumele încasate în urma operațiunilor de închiriere, asociere, concesionare, casare a mijloacelor fixe , cu respectarea dispozițiilor legale.

(2) Finanțarea cabinetelor de asistență medicală și de medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București ,organizați într-o structură fără personalitate juridică în subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București se realizează conform prevederilor legale în vigoare

Art 23 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București poate folosi pentru desfășurarea și extinderea activității sale, în condițiile legii, mijloace materiale și bănești primite de la persoane juridice și fizice, din țară sau străinătate, sub formă de donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.CAPITOLUL VII AUDITUL PUBLIC INTERN

Art. 24 Activitatea de audit public intern este asigurată de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București

CAPITOLUL VIII DISPOZIȚII FINALE

Art. 25 Compartimentele din structura organizatorică a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București sunt obligate să coopereze, să stabilească relațiile funcționale între ele, în vederea întocmirii în termenul legal a lucrărilor al căror obiect implică coroborarea de competențe în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Art. 26 Toate compartimentele instituției vor studia, analiza și propune măsuri pentru raționalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenței, sporirea vitezei de circulație a documentelor, urmărind fundamentarea legală a acestora.

în acest sens:

1.    Conducătorii compartimentelor:

a)    - organizează evidența indicatorilor din domeniile de activitate ale compartimentelor și întocmesc rapoarte statistice pe care le transmit în termenul legal ;

b)    - răspund de perfecționarea pregătirii profesionale a personalului și asigură mijloacele necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității ;

c)    - asigură securitatea materialelor cu conținut secret și răspund de eventualele scurgeri de informații și documente din compartimentele instituției.

2.    Toți salariații au obligația:

a) - de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului intituției și a dotărilor, luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale ;


apărute, precum și din sarcinile de serviciu dispuse de conducerea instituției, atriBuțit menite să concure la realizarea integrală a sarcinilor și la îmbunătățirea activității, atât în timpul programului de lucru, cât și în afara acestuia ;

c) - de a respecta legile șl normativele în vigoare, disciplina muncii și prevederile

Regulamentului de ordine interioară al instituției.

Art. 27 Neîndeplinirea de către personalul instituției a sarcinilor de serviciu, în totalitate și în termen legal, precum și comiterea de abateri de la normele de comportare și disciplină se sancționează conform legislației în vigoare.

Art 28 Prezentul Regulament de organizare și funcționare se va difuza, sub semnătură, tuturor compartimentelor din cadrul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art. 29 Litigiile de orice fel în care Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este parte sunt de competenta instanțelor judecătorești, potrivit legii.

Art. 30 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se completează cu reglementările legale în vigoare și'se modifică și completează ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, aprobată prin hotărârea CGMB nr. 378/09.12.2008, modificată prin Hotărârea CGMB nr.298/31.08.2009, sau modificări și completări ale legislației aplicabile, ulterioare aprobării acestuia.