Hotărârea nr. 145/2012

HOTARAREnr. 145 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) - BDUL BUCURESTII NOI NR. 50, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ)

B-dul Bucureștii Noi nr. 50, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de;

Primăria Sectorului 1 București: certificat de urbanism nr. 389/49/B/6676/19.03.2012;

-    Primăria Municipului București: aviz de oportunitate nr. 12/09.04.2012;

-    Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism - CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 74/29.06.2012;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 9526/33/29.05.2012;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română : aviz de pricipiu nr. 18209/569/04.07.2012;

-    Primăria Sectorului 1 București : Comisia socio-economică de examinare și avizare a împlantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare : aviz nr. 260E/01.06.2012;

-    Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB: aviz nr. 1080314/18.05.2012;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de pricipiu nr. 1065350/2143/18.05.2012;

-    Documentul de planificare a procesului de informare si consultare a publicului, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

-    Raportul informării și consultării publicului în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizargau^xecutării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulteri^fg;î■ .■ / '' -y W

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, Bdfcurești, Rfc^nia; tel.: >402^ 305 55 00; www.btKtțiresti-prlmaria.ro

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de

Urbanism, modificată și completată;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația public, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal B-dul Bucureștii Noi nr. 50, sector 1, în conformitate cu părțile componente ale documentației de urbanism (Avizul de Urbanism nr. " 74729.06.2012, Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare și Regulamentului Local de Urbanism), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.08.2012..
SECRETAR GENERAL x JAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

>T    TUDOR TOMABucurești, 30.08.2012 NR. 145


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


Pag 2
j I t    w

- - '    MUNiCiPSULUÎ BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

% 1

-- - Direcția Urbanism

Serviciul Urbanism

AVIZ DE URBANISM nr.^A/..'r.^fe..2O12 PUZr- B-DUL BUCUREȘTII NOI NR. 50, SECTOR 1, BUCUREȘTI


BENEFICIAR: S.C. BETHALAND INVEST SA ELABORATOR: S.C. ASTRAGAL SRL - Urb./Arh. Oana Rădulescu NR. ÎNREGISTRARE CERERE :    1086607/12.06.2012.

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S-l8196,00 mp din acte (cu mențiunea suprafața din măsurătorile cadastrale este de S-l 8132,00 mp), suprafață care a generat PUZ, proprietate persoană juridică.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU - Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, în sectorul 1. PREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR: Conform P.U.G. Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010 și H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011, amplasamentul reglementat urbanistic se încadrează în Subzona A2a-subzonă destinată unităților predominant industriale.

INDICATORII URBANISTICI REGLEMENTAȚI:    Y

POTmax= 80%; CUTmaxvo lume trie = 15 mc/mp. teren; Hmax=20,00m;    ^Y-Y\Y /

CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 389/49/B/6676/2012 eliberat de Primăria Sectorului 1;    /

AVIZULUI DE OPORTUNITATE nr. 12/09.04.2012;    Y '

AVIZUL PRELIMINAR nr. 8/05.05.2012.

AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTLDecizia nr. 9526/33/29.05.2012;

COMISIA DE COORDONARE LUCRĂRI EDILITARE-P.M.B: Avizul nr. 1080314/18.05.2012;

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE-PMB: Avizul nr. 1065350/2143/18.05.2012;

AVIZ AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ.

Comisia socio-economică de examinare și avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafața mare de pe lângă Primăria Sectorului 1 - Aviz nr. 260E/01.06.2012.

Extras de Carte Funciară pentru imobilul ce a generat PUZ (în conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină-C.G.M.Bf.m. 31240/14.06.2012.

Declarația Notarială autentificată cu nr. 1290/14.06.2012 de Biroul Notarial Monica Pop și Asociații din care rezultă că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului.de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B, și că acesta își asumă orice consecințe juridice, ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate ai acestora. {în conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină — C. G.M.S).

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: HYPERMARKET CU FUNCȚIUNI TEHNICE AFERENTE- SERVICII, PARCAJ. INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

POTmax=30%; CUTmax=0,30 mp ACD/mp teren; Rhmax=PARTER - Hmax=7,50m.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu im .ulterioare, și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.    zC (4


și completările


După aprobare, acesta modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterii

Decizia privind aprobarea PUZ aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.    /

/’    t    \

în conformitate cu art. 63, alin. (2), litera g) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbani trîfil ^fijiodțifuS&flle și completările ulterioare: „(2) Constituie contravenții următoarele fapte : (...) g) semnarea, în conformitate ăPCpreveifeîitț    alin. (ți), de

documentații de amenajarea teritoriului și urbanism care conțin date eronate, dacă nu intră sub incidența legii penale    /    /

ARHITECT ȘEF AL MU^ÎCIÎ>ÎUI/^ BUCUREȘTI ARH, GHEpRGHE PĂTftAȘ,CU


Șef serviciu, urb. Ciobanu Oprescu Olivia /jna

Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060C42, sector 6, București, România Tei: 021.305.55.00 int. 1701

http://www.pmb.ro
Red. 4ex./28.06.2012

! /o Y

U K A ȘGENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI.


Mc - subzona mixtă cu funcțiuni comerciale de tip Hipermarket si sericii conexe cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțime PARTER ÎNALT.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

Sunt admise următoarele utilizări:

-    birouri / sedii ale unor companii și firme

-    comerț cu amănuntul;

-    parcaje la sol și multietajate;

-    spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

-    spații plantate - scuaruri;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.'


- pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică; ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

Se interzic următoarele utilizări:

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    construcții provizorii de orice natură;

-    dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

-    depozitare en-gros;

-    stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

-    curățătorii chimice;

-    depozitări de materiale    refolosibile;

-    platforme de precolectare a    deșeurilor urbane;

-    depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de

pe parcelele adiacente;

yr


/.


STRADA TRANSILVANIEI NR. 35. SECTOR 1 ■ ________

R.C. J408232/ 2003    ,^cjS32M2fl>

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelșle vecine său Wi


care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.


SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE.-ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR


ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Pentru activitati comerciale, în cazul parcelarului existent suprafața minimă a parcelei construibile este de 300 mp.    j

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT XAX

Spatiile comerciale de tip hipermarket vor fi retrase de la aliniament cu minim 10 metri

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

clădirile se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri, retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 6.00 metri;

se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separație dintre zona mixtă și zona rezidențială, o funcțiune publică sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere față de limitele laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri;

distanța dintre clădirea unei biserici ortodoxe și. limitele laterale și posterioare ale parcelei este de minim 10.00 metri;

clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate, din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri;

se admite regimul compact de construire cu condiția respectării celorlalte prevederi ale regulamentului,

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

-    clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE.

-    parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;

în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULJELQELina reHnncți^nariK diferite lor activități se admite numai

i ? 3? 1 ' i

/    ,-zZ

/    U/Ș-

STRADA TRANSILVANIE; NR. 35, SECTOR 1 - BUCUREȘTI R.C, J40 / 6232!2003    CJ


ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR/


-    înălțimea admisibilă pentru clădiri este Parter^

-    sunt permise construcții sau semnale pertîhrmarcâreăactîvitatii care depasesc inaltimeasclS3Mj comerciale

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de “coerență” și “eleganță”;

pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare.


ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

-    în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;

-    se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații;

se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice din spațiile rezervate pietonilor, din spațiile mineralizate și din spațiile plantate cu gazon;

-    se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit și a antenelor pentru telefonia mobilă și dispunerea vizibilă a cablurilor TV;

.    .    - cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi

uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu arbori acolo unde este posibil;

se recomanda ca parcajele sa fie plantate cu un arbore la fiecare 10 locuri de parcare; în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări

sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.


ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T. maxim 30%,

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 0,3 mp. ADC / mp. teren


întocmit: arh. Oana Radulescu


ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T. maxim 30%,


ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 0,3 mp. ADC/ mp. teren

întocmit: arh. Oana Radulescu


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


M - ZONA MIXTĂ.


GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI.


Mc - subzona mixtă cu funcțiuni comerciale de tip Hipermarket si sericii conexe cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțime PARTER ÎNALT.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

Sunt admise următoarele utilizări:

-    birouri / sedii ale unor companii și firme

-    comerț cu amănuntul;

-    parcaje la sol și multietajate;


-    spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

-    spații plantate - scuaruri;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

- pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică; ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

Se interzic următoarele utilizări:

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    construcții provizorii de orice natură;

-    dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

-    depozitare en-gros;

-    stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

-    curățătorii chimice;

-    depozitări de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a    deșeurilor urbane;

-    depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; activități care utilizează pentru depozitare ji producție terenul vizibil din circulațiile publice

sau din instituțiile publice;

lucrări de terasament de na^wsă.afecteze âMetejările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente, t fțȘ'-'A    ’ A&iceA

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine^g care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.    z c

//>' C ■ i!+SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR v

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Pentru activitati comerciale, în cazul parcelarului existent suprafața minimă a parcelei construibile este de 300 mp.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE ALINIAMENTSpatiile comerciale de tip hipermarket vor fi retrase de la aliniament cu minim 10 metri

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE ALE PARCELELOR

LATERALE Șl POSTERIOARE


clădirile se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri, retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 6.00 metri;

se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separație dintre zona mixtă și zona rezidențială, o funcțiune publică sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere față de limitele laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri;

distanța dintre clădirea unei biserici ortodoxe și limitele laterale și posterioare, ale parcelei este de minim 10.00 metri;

clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță .de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri;

se admite regimul compact de construire cu condiția respectării celorlalte prevederi ale regulamentului.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

- clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE.

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;

în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICț

"O jyj ,<\ 'X

- staționarea autovehiculelor ȚfdcesareJunctiortâȚjT diferitelor activități se admite numai in


interiorul parcelei, deci în afar^circulațiilorgublideȚ/I astragalsrl

STRADA TRANSILVANIE] NR. 35, SECTOR 1 - BUCUREȘTI


ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

- înălțimea admisibilă pentru clădiri este Parter înalt;

■ sunt permise construcții sau semnale pentru marcarea activitatii care depasesc inaltirh comerciale

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentatrvitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de “coerență” și “eleganță”;

pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare.


ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

-    în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;

-    se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații;

se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice din spațiile rezervate pietonilor, din spațiile mineralizate și din spațiile plantate cu gazon;

-    se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit și a antenelor pentru telefonia mobilă și dispunerea vizibilă a cablurilor TV;

. - cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți . (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu arbori acolo unde este posibil;

se recomanda ca parcajele sa fie plantate cu un arbore la fiecare 10 locuri de parcare; în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări

sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare.

ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRI.

-    se recomandă separarea spre stradă a terenurilor cu garduri transparente. Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor fi opace și vor avea înălțimea de minim 2,20 metri;

-    spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separateSECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15- PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T. maxim 30%,

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)


CUT maxim = 0,3 mp, ADC / mp. teren
îauc uiciuuaia auueș ~ <


Platforme

Acces auto

RESPECTĂRII PREVEDERILOR LEGII NR 255/20WPRIVIND ț EXPROPIEREA PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICAAcces pietonal Acces aprovizionare | le circulație propuse I jj

Z- Bucureștii Noi 43

Z ■ Bucureștii Noi 43

u propuse prin PUZ ■

Bucureștii Noi 43

Z- Bucureștii Noi 43

tălpi iluminat/RATB

I / Semnal (H=22,0m)

Steag

Post trafo îngropat 7cst-uafo

ÎSTENT

PROPUS

TW    ss 3    ffi»J ‘fi O

iWpsldș! :p!Ș B    8$ $    &

KET

ita

%

Suprafața

>3

02

3

47.4 5.0

46.5 1,1

5449,0

4541,0

7152,132

1023,0

30,0

25,0

39/

5f6

132

-i

100,0

18165,132

100,0


ATI


5,132 mp din măsurători) care cadastrala dii

:/mp. teren