Hotărârea nr. 144/2012

HOTARAREnr. 144 din 2012-08-30 PRIVIND REINCADRAREA PE SECTIUNI A UNOR SUME IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2012, CORESPUNZATOR CLASIFICATIEI BUGETARE


HOTĂRÂRE

privind reîncadrarea pe secțiuni a unor sume în Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2012, corespunzător ciaslficației bugetare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Muncipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice:

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Generai ai Municipiului București;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă reîncadrarea pe secțiuni a unor sume în bugetul propriu ai Municipiului București pe anul 2012, conform anexei care „face parte integrantă din prezenta hotărâre.    . '

Art. 2 Primarul General ai Municipiului București va include modificările din prezenta hotărâre în bugetul propriu ai Municipiului București pe anul 2012,

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului. General ai Municipiului București din data de 30.08.2012.București, 30.08.2012 Nr. 144

Soisici !r,e;

oeocenre' V. 291-293

Coci potisl; 050042, seccoo S. București, România; cei.; m2' 303

00 c.ovvc.Dmb rc


ANEXA

Reîncadrarea pe secțiuni a unor sume in Bugetul propriu ai mun.București pe anui 201;

mu >.ei

Denumire indicator

Cod

Buget aprobai

Influente

Buget

modificat

cf.clasificatie

bugetare

BUGETUL LOCAL - TOTAL VENITURI

3.962.916,00

0,00

3.952.SI 6,00

Sect/unea o'e funcționare

Fondul European de garantare agricola

45.02.06

28.300,00

-28.300,00

0,00

Sume primite in contul plsulor efectuate in anul curent

42.02.06.01

28-, 300,00

-28.300,00

0.00

Secțiunea de dezvoltare

Fondul European de Dezvoltare Regio'nla

45.02.01

0,00

23.300,00

28.300,00

Sume primite in contul plăților efectuate In anul curent

45.02.01.01

0,00

28.300,00

28.300,00

BUGETUL LOCAL - TOTAL CHELTUIELI

4.149.916,00

0,00

4.143.916,00

,Â!te servicii pubiice generale - fota! capito!

54.92

44.313,00

0,00

•44.313,00

Secțiunea de funcționare

■ ■. V

TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI

55.01

0,00

2.500,00

2.500,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0,00

2.500,00

2.500,00

Secțiunea de dezvoltare

TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI

55.01

0,00

-2.500,00

-2.500,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0,00

-2.500,00

-2.500,00

•InVatamânt - total capitol    .

65,02

-    249.242,00

. 0,00

249.242,00

Secțiunea de funcționare

TITLUL VI! ALTE TRANSFERURI

55.01

0,00

78,00

78,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0,00

78,00

78,00

Secțiunea de dezvoltare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55,01

0,00

-78,00

-78,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

-78,00

-y o

-1 o, u UZ/p ;/ ■


lUtL