Hotărârea nr. 143/2012

HOTARAREnr. 143 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI SI A DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STRADA MIHAI VODA NR. 15, SECTOR 5


H O TĂ R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în București, strada Mihai Vodă nr. 15, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 37/22.05.2012;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 ■ privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2008 privind aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2008 pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, completată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin, (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂR ĂȘ TE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și Documentația de avizare a lucrărilor de interventi^cestrc consolidarea imobilului situat în București, strada Mihai Vodă/w. hb^s^tpir 5, conform anexei care face parte integrantă jd ir} piezentamo
Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se asigură din transferuri

de la bugetul statului pentru locuințele proprietate persoane fizice, de la

bugetul local pentru locuințele aflate în administrare și din sursele proprii

ale proprietarilor persoane juridice ai spațiilor cu altă destinație decât aceea

de locuință.

}

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


(-


CONFORM CU ORIGINALULSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 OO; www.bucuresti-primaria.ro


ANEXA nr.1


Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului

Consolidare imobil situat în strada Mihai Vodă nr. 15, sector 5


Valoarea totală a lucrărilor de consolidare , calculată la nivelul lunii iunie 2010, este de 1.977.221 lei (inclusiv TVA 24%) din care valoarea C+M este de 1.582.159 lei (inclusiv TVA 24%). conform Deviz general din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție elaborată de S.C. „IPROLAM " S.A. Indicele de actualizare este 1,0996 (iunie 2010 + aprilie 2012) conform Institutului Național de Statistică


CONFORM CU ORIGINALUL


Indicatori tehnico economici Deviz general

(inel. TVA 24%)

Indicatori tehnico economici actualizați la

nivelul lunii aprilie 2012

(incl.TVA 24%)

locuințe

proprietate

particulară

(buget de stat)

Spații cu altă destinație

(surse proprii)

Valoarea investiției:

TOTAL (lei)

din care C+M (iei)

1.977.221

1.582.159

100,000 %

2.174.152

1.739.742

87,306 %

1.898.165

1.518.900

12,694%

275.987

220.842

Suprafața    desfășurată

mp

831

Spații

nr.

12 apartamente + 2 S.A.D.-uriȘef serviciu,


Aurelia RADU


întocmit,

Expert

Dana SAVIN

Data: 28.05.2012
3