Hotărârea nr. 142/2012

HOTARAREnr. 142 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI SI A DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, P-TA PACHE PROTOPOPESCU NR. 11, SECTOR 2

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în București, P-ța Pache Protopopescu nr. 11, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Investiții;

. Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 14/02.03.2012;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și-completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 491/2009 privind aprobarea Programului de acțiuni pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin.(4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici și documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru consolidarea imobilului situat în P-ța Pache Protopopescu nr. 11, sector 2, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


a art. 1 se asigură din uGob^jnțele proprietate persoane ate în administrare și din


Art.2 Finanțarea investi transferuri de la bugetul sta fizice, de la bugetul local

305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro

sursele proprii ale proprietarilor persoane juridice ai spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.08.2012.


CRETAR GENERAL JNICIPIULUI BUCUREȘTI

București, 30.08.2012 Nr. 142


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului

Consolidare imobil situat în p-ța Pache Protopopescu nr. 11, sector 2

ANEXA rir.1

uz ZZZ,


Valoarea totală a lucrărilor de consolidare , calculată la nivelul lunii martie 2011, este de 4.670.414, lei (inclusiv TVA 24%) din care valoarea C+M este de 3.689.142 lei (inclusiv TVA 24%). conform Deviz general din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție elaborată de S.C. „PROCEMA ENGINEERING" S.R.L. Indicele de actualizare este 1,0133 (martie 2011 + ianuarie 2012) conform Institutului Național de StatisticăIndicatori tehnico economici Deviz general

(inel. TVA 24%)

Indicatori tehnico economici actualizați la nivelul lunii ianuarie 2012 (inel. TVA 24%)

locuințe

proprietate

particulară

(buget de stat)

Valoarea investiției:

100,000 %

100,000 %

TOTAL

(lei)

4.670.414

4.732.530

4.732.530

din care C+M

(lei)

3.689.142

3.738.207

3.738.207

Suprafața desfășurată

mp

1410

Spații

nr.

10 apartamente


întocmit,

Expert


Dana SAVIN

Data: 12.03.2012

Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România Tel.: 021/305 55 06; Tel. centrală: 021/305 55 00/55 int. 1101; Fax: 021/312 00 30 httD://www.pmb.ro