Hotărârea nr. 141/2012

HOTARAREnr. 141 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STR. FRANCEZA NR. 9, SECTOR 3

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în București, str. Franceză nr. 9, sector 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico Economic al Primăriei Municipiului București - nr. 7/25.01.2012;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 491/2009 privind aprobarea Programului de acțiuni pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico - economici pentru consolidarea imobilului situat în str. Franceză nr. 9, sector 3, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Finanțarea investiției prev de la bugetul statului pentru locui/ bugetul local pentru locuințele aflat"---S '    •- -~--''V-. ' Z - , - —-\

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod posta!: 060042, sector 6,    tel.: +4021 305 55 00; www.prrib.ro

proprietarilor persoane juridice ai spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință.

' I

Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.08.2012.


PREȘEDINTE DE ȘEDINT;

s /

Olteanu Cristian Mâri'a

Nr. 141

SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

, TudorToma


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-orimaria.ro

Pag 2

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului Consolidare imobil situat în str. Franceză nr.9, sector 3

ANEXA nr. 1

CCuj


Valoarea totală a lucrărilor de consolidare din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, calculată la nivelul lunii ianuarie 2011, este de 20.359.999 lei (inclusiv TVA 24%) din care valoarea C+M este de 15.982.095 lei (inclusiv TVA 24%).

Valori(inclusiv TVA) conform Deviz General proiect de consolidare actualizate la nivelul lunii decembrie 2011 conform indicilor lunari ai prețurilor de consum publicați de Institutul Național de Statistică (ianuarie 2011 - decembrie 2011 =i ,0235)

Total

Locuințe

proprietate

particulară

(buget de stat)

Locuințe și Spații cu alte destinații (buget local)

Spații cu alte destinații

(surse proprii)

100%

42,17%,

24,60%

33,23%

Valoarea investiției :

Total (lei)

20.838.459

8.787.578

5.126.261

6.924.620

din care C+M (lei)

16.357.674

6.898.031

4.023.988

5.435.655

Suprafața desfășurată (mp)

6.040,80

2.547,40

1.486,04

2.007,36

Spații

(nr.)

51 ap.+ 2 sad

28 ap.

23 ap.+1 sad

1

Durata de realizare a investiției

(luni calendaristice)

24 luni


Șef serviciu,Aurelia RADU


întocmit,

Expert
C/ /■

Lăcrămioara IONIȚĂ


Data: 23.01.2012