Hotărârea nr. 140/2012

HOTARAREnr. 140 din 2012-08-30 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE TERMEN LIMITAT CATRE ASOCIATIA FOSTILOR DETINUTI POLITICI DIN ROMANIA - A.F.D.P.R., A IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. MANTULEASA NR. 10, SECTOR 3


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, către Asociația Foștilor Deținuți Politici din România - A.F.D.P.R., a imobilului situat în București, str. Mântuleasa nr. 10, sector 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu și Administrația Fondului Imobiliar;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

-    Solicitarea Asociației Foștilor Deținuți Politici din România nr. 151/2011;

-    Adresa Administrației Fondului Imobiliar către Direcția Patrimoniu nr. 28791/2012;

-    încheierea nr. 7/PJ/1990 a Judecătoriei Sectorului 1 București;

-    încheierea nr. 21/2012 a Judecătoriei Sectorului 3 - Secția Civilă;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45, alin: (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H OTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă darea în folosință gratuită, pe termen limitat, către Asociația Foștilor Deținuți Politici din România - A.F.D.P.R., a imobilului situat în București, str. Mântuleasa rir.1O, sector 3, având elementele de identificare prevăzute în anexa

nr.1.

Art.2 Folosința gratuită se acordă pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire anuală cu acordul Primarului General al Municipiului București.

Art.3 Se aprobă contractul - cadru de comodat prevăzut în anexa nr,.,:

Art.4 Se împuternicesc Primarului General al Municipiul


directorul general al Administrației Fondului Imobiliar pentru semn/feâ>wiFfa©t'bMT de comodat pentru imobilul prevăzut la art. 1.

Art.5 Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hdț^rân


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, Romania; tel.: +4021 305 55 00: vww.bucure$ti^n|gria^B^Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, OLTEANU CRISTIAN MARI

București, 30.08.2012 NR. 140

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2
NR.    j

DENUMIRE j

SUPRAFAȚA

SUBSOL

1

CASA SCĂRII

6,45 .

2

DEBARA

2,02

3

ATELIER

21,15

4

DEPOZIT

4,70

5

CORIDOR

5,07

6

MAGAZIE

8,78

7

CȘNTRALA

19,50

TOTAL

67,67

SUPANTA iulie P si ET. 1

1

CAMERA

MANS.

15,41

2

POD

39,44

TOTAL

54,85

MANSARDA


1

VESTIBUL

3,93

2

CAMERA

12,02

3

CAMERA

10,23

4

CASA SCĂRI

8,77

TOTAL

34,95

OFICIU

1,79

) s

CORIDOR    | 6,60    |

DEBARA

0,84

7 .

CAMERA

20,16

8

CAMERA

40,92

9

WC SERV,CI

1,52

10

CORIDOR

4,95

1 1

DEBARA-

CAMARA

5,99

12

CASA SCĂRI

8,77

13

VESTIBUL

8,74

14

WC

1,52

15

CULOAR

6,65

16

DEBARA - 4

2.62

17

BUCĂTĂRIE

20,00 :

18

CAMERA

20,14

19

TERASA

19,42

TOTAL    1 227.86

ETAJ 1

1

CASA SCĂRI

14,25

2

CAMERA

22,24

3

CAMERA

21,94

TOTAL

58,43

....._ J    „ J


ANEXA nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI propus a fi dat în folosință gratuită Asociația Foștilor Deținuți Politici din România - A.F.D.R.P.

Nr.

crt.

Amplasament

imobil

Elemente identificare

Destinație

?

Durata de dare în folosință gratuită

1

București, str.

Mântuleasa nr. 10,

sector 3

Suprafață utilă=443,76 mp,

Suprafață curte=445,73 mp

Sediu

1 an cu

posibilitate ie

prelungire

anuală

ANEXA nr. 2 fc,

ML

Q&-


I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul București, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, reprezentat prin dl. Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU - Primar General, și dl. Mihai Enăchescu - Director General Administrația Fondului Imobiliar, în calitate de COMODANTpe de o parte,

și

Asociația Foștilor Deținuți Politici din România - A.F.D.R.P., cu sediul in București, str. Mântuleasa nr. 10, sector 3, reprezentat de Octav Bjoza - președinte, in calitate de COMODATAR, pe de alta parte,

în temeiul HCGMB nr.........../2012 prin care se aprobă darea în folosință gratuită, convin la

incheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze:

II.    OBIECTUL CONTRACTULUI

Comodantul acorda comodatarului, in folosința gratuita, imobilul in suprafața de 445,73 mp, apartinind domeniului privat al municipiului București, situat in str. Mântuleasa nr. 10, sector 3, cu destinația de sediu.

III.    OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

3.1. Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

-    sa folosească bunul conform destinației lui;

-sa suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinței acestuia;

-    sa restituie bunul împrumutat la împlinirea termenului stipulat în acest contract, în integritatea sa;

-    sa nu gajeze, concesioneze sau sa subînchirieze bunul care face obiectul prezentului contract.


IV. DURATA CONTRACTUL


4.1. Părțile au convenit sa incheie prezentul contract pe termen de 1

4.2. Predarea - primirea bunului se va face pe bază de proces verbal.

4.3. Prin acordul pârtilor, prezentul contract poate fi prelungit anual în baza unui act adițional și poate sa inceteze si inainte de termen

V.    ÎNCETAREA contractul

5.1.    Prezentul contract inceteaza de drept, fara a mai fi necesara intervenția unei instanțe judecătorești, in cazul in care una din parti:

-nu isi executa una din obligațiile esențiale enumerate la capitolul III. din prezentul contract - cesionează drepturile si obligațiile prevăzute de prezentul contract, fara acordul celeilalte parti

-comodatarul este in incapacitate de a indeplini obiectul contractului prevăzut la capitolul II.

5.2.    Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va-notifica

celeilalte parti, cu cel puțin 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si producă efectele.    .......' •

5.3.    Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor scadente intre părțile contractante

VI.    FORȚA MAJORA

6.1.    Prin forța majora se intelege un eveniment independent de voința pârtilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut după încheierea contractului; care'împiedica părțile sa-si execute obligațiile asumate.

6.2.    Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

VII.    NOTIFICĂRILE INTRE PARTI

7.1.    In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre parti celeilalte, este valabil 'îndeplinita daca va fi transmisa la adresa/ sediul prevăzut in partea introductiva a prezentului contract :

7.2.    In cazul in care notificarea se face pe cale postai, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare

7.3. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre

daca nu sunt


VIII. LITIGII

8.1.    Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentanții lor

8.2.    In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pa cale amiabila, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Prezentul contract s-a încheiat in trei exemplare, cu valoare de original.

COMODANT,    COMODATAR,

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    ASOCIAȚIA FOȘTILOR DEȚINUȚI POLITICI

DIN ROMANIA- A.F.D.R.P.


Primar General,

Președinte, Octav BJOZAProf. Dr. Sorin Mircea OPRESCU

ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR

Director General , Mihai ENĂCHESCU

AVIZ FAVORABIL, DIRECȚIA JURIDIC Director Executiv, Adrian IORDACHE