Hotărârea nr. 14/2012

HOTARAREnr. 14 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUZ - STR. DRUMUL CRAITELOR NR. 56, SECTOR 5

Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUZ - str. Drumul Crăițelor nr. 56, sector 5


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:


-    Primăria Sectorului 5: certificat de urbanism nr. 1490 -C/22.12.2010;

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism - CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 43/14.07.2011;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului - Direcția Generală Dezvoltare Teritorială: aviz nr. 108/2011;

-Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 14133/72/26.08.2011;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 136167/21.10.2011;


-    Comisia tehnică de circulație:    acord de principiu nr.

1018748/9102/09.08.2011;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii rir.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.

(2) lit. e) din Legea nr. 215/2001


republicată, cu modificările și completările ulterioâfcf


■ ■ , v w. ■ ■■    . »■— y    p-~    i ■’-»,

in. (2) lit. c), alin. c) și art. 45 alin. privind a^îîStfiați^publică locală,


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București
v —    | L

omânia; tel.: +4021305 55 ObXwww.bfeuresti-primaria.roCONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism PUZ - str. Crăițelor nr. 56, sector 5, pentru o suprafață de teren studiată S = cca 10000,00 mp din care S = 937,00 mp teren reglementat.

Conform certificatului de urbanism nr. 1490-C/22.12.2010 amplasamentul ce face obiectul documentației de urbanism se încadrează în Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 completată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, în Zona S 1 - zonă cu destinație specială cu caracter urban formată din: unități militare; unități aparținând serviciilor speciale; penitenciare; unități de protecție civilă și de pază contra incendiilor; unități de poliție.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 50%; CUTmax = 1,8; Rmaxh =

P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: locuințe.

I    I

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 45%; CUTmax = 1,3; Rhmax = P+2E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 OO; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală de Dezvoltare Urt


Direcția Urbanism


Nr. 985570/05.04.2011


AVIZ DE URBANISM nr.PUZ - STR. DRUMUL CRĂIȚELOR NR. 56, SECTOR 5


BENEFICIAR: D-NUL SERSEA ADRIAN EUGEN

ELABORATOR: SC PRO HABITAT 4D SRL - URB RUR COSANA GH. A. TUDOR

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S=ccal0000,00 mp din care S=937,00 mp teren reglementat urbanistic ce a generat PUZ; AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Amplasamentul este situat în Sectorul 5 al Municipiului București, având ca punct de reper Șos. Alexandriei.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 completată prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, amplasamentul ce face obiectul studiului se încadrează în Zona SI - zonă cu destinație specială cu caracter urban formată din: unități militare;unități aparținând serviciilor speciale; penitenciare; unități de protecție civilă și de pază contra incendiilor;unități de poliție.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=50%; CUTmax=l,8; Rmaxh=P+2E.


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL. CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE


FUNCȚIUNI AVIZATE : locuințe.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=45%; CUTmax=l,3; Rmaxh=P+2E

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonare lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Regionale și Turismului, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB.

în conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină - C.G.M.B : Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora .

*    în conformitate cu prevederile art. 63 lit. g din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul documentației de urbanism răspunde pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului de urbanism.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.t "v .

1

V///,

^2

:Z


MpeuuLi Diayaunu

Gaz- Inel Mp

Traseu tehnologic ape industriale Locuințe existente Edificabil maxim Curte


Circulații carosabile Circulații pietonale

Edificabil maxim propus Edificabil vecinătate

Suprafața ce va trece in domeniul public

Zona de protecție apeduct (interdicție de construire)

Acces pietonal Acces carosabil


rare in P.U.G.


Bilanț teritorial general

Existent

Propus

Subzona

S1

L1a

P.O.T.

0.00%

45.00%

C.U.T.

<0.1

1.3

Hmax

P+2E

S teren

937.00 mp

S verde

937.00

325.00PROIECTAT


DESENATFAZA P.U.Z.


. SCARA- . SC. 1:500


PLANȘA

U7


4