Hotărârea nr. 139/2012

HOTARAREnr. 139 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII " CENTRU DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI" (CRESA) SITUAT IN STR. SOLDAT GRIGORE RADUCANU, NR. 3, SECTOR 1, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Centru de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 arii ’’ (creșă) situat în str. Soldat Grigore Răducanu, nr. 3, sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive Municipiului București și raportul comun de Generale de Asistență Socială a Municipiului Generale de Dezvoltare și Investiții;

Văzând raportul Comisiei economice,

a Primarului General al specialitate al Direcției București și al Direcției buget, finanțe, raportul


Comisiei învățământ, cultură, culte și sport, raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 17/13.03.2012;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului, republicată;

-    Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

-    Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 137/2010 privind aprobarea contractului de finanțare nerambursabilă POSDRU/71/6.3/S/41699 dintre Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale Direcția Generală Autoritatea de

-_____\ -A

î \    • V.

Splaiul Independenței 291-293/secto.


urdști, Rdmârifâ;ite.y:'M-4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


/o u fi


Management pentru Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București în vederea implementării proiectului „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunități de angajare pentru tine”;

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 333/2010 privind împuternicirea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București pentru a demara procedurile legale în vederea identificării unor spații adecvate ce urmează a fi utilizate în vederea dezvoltării unor servicii sociale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Centru de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani” (creșă) situat în Str. Soldat Grigore Răducanu nr. 3, sector 1, București, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.08.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,București, 30.08.2012 Nr. 139


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2
ANEXA LA H.C.G.M.B.nr,/

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“ CENTRU DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI ” (CREȘĂ) SITUAT ÎN STR. SOLDAT GRIGORE RĂDUCANU, NR. 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Valoarea totală a investitiției inclusiv T.V.A 3.436.820 Ron reprezentând 740.740 euro Din care C+M 3.366.210 ron reprezentând 725.520 Euro

Cursul de referința 1 Euro = 4.64 Ron la data de 24.07.2012

Durata de realizare a investiției: maxim 10 luni

Sursa de finanțare a investiției: buget propriu al Direcției Generale de Asistență Socială Municipiului București

r    C