Hotărârea nr. 138/2012

HOTARAREnr. 138 din 2012-08-30 PENTRU MODIFICAREA CODURILOR CAEN 5530 SI 5540 DIN HOTARAREA CGMB NR. 405/2009 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea codurilor CAEN 5530 și 5540 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 405/2009 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, pentru anul 2010

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Venituri;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; ;    -

Ținând seama de Sentința Civilă nr. 204/19.01.2011 pronunțată de Tribunalul București-Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 20072/3/CĂ/2010, precum și de adresa Aparatului Permanent al C.G.M.B. nr. 20072/1.1719.03.2012 înregistrată la Direcția Venituri cu nr. 3290/20.03.2012;

în conformitate cu prevederile art. 288: din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c) și art.45 alin.(2) lit.c) din Legea, nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Pct.1.4.11 alin.1 din Anexa nr.2 a H.C.G.M.B. nr.405/2009 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, pentru anul 2010 se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Comercianții a căror activitate se desfășoară potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Ordinul nr. 337/2007/^^^î^ările ulterioare, în clasa 5610 - Restaurante și 5630 - Baruri/^alte^aetîvitățKde servire a băuturilor, datorează bugetului local al sectprulZji/^^^părOrază administrativ teritorială se află amplasată .unitatea safiBI&ul qie comercializare, o taxă de 3000 lei, pentrupendenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tei.: +4021 305 55 00; vww.pmb.ro

| CONFORM ICU ORIGINALUL

eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, stabilită de către Consiliul General al Municipiului București”.

Art.2 Celelelte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 405/2009 modificată și completată de Hotărârea C.G.M.B. nr. 2/2010 rămân neschimbate.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor sectoarelor 1 - 6 și instituțiilor publice de interes local ale municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.08.2012.


București, 30.08.2012 Nr. 138


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România te!.: +4021 305 55 00; wwWibucureșțLEUniailâlo    Pag 2