Hotărârea nr. 137/2012

HOTARAREnr. 137 din 2012-08-30 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA TEMPORARA A IMOBILULUI DIN STR. GENERAL BERTHELOT NR. 90, SECTOR 1 PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII INSTITUTIEI PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 35/2014

Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind darea în folosință temporară a imobilului din str. General Berthelot nr. 90, sector 1 pentru desfășurarea activității Instituției Prefectului Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu, Direcției Juridic și al Administrației Fondului Imobiliar;

Văzând avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    Adresa nr. 17198/23.08.2012 a Instituției Prefectului Municipiului București privind acordul pentru mutarea temporară a instituției în imobilul din str. G-ral H. M. Berthelot nr. 90, sector 1;

-    Adresele nr. 32738/27.08.2012 si nr. D.G. 512/29.08.2012 ale Administrației Fondului Imobiliar;

-    Adresa nr. 21548/28.08.2012 a Direcției Juridic - Serviciul evidență, analiză, soluționare si gestiune notificări Legea nr. 10/2001;

-    Adresele nr.’21550/28.08.2012 și nr.. 21550/1/30.08.2012 ale Direcției Juridic - Serviciul Instanțe Civile și Contencios Administrativ;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă darea în folosință temporară a imobilului situat în București, str. G-ral H. M. Berthelot nr. 90, sector 1 pentru desfășurarea activității Instituției Prefectului Municipiului București, până la finalizarea lucrărilor de consolidare a imobilului - Palatul Administrativ.

Art.2 Imobilul prevăzut la art.1 se-identifică conform planului scara 1:500, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Predare - primirea imobilului prevăzut l^^^^se^ace pe bază de proces - verbal încheiat între Administrația FonduluiLTmbbiliar șiÂnWutia Prefectului Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de special/    tui General al

Municipiului București și Administrația Fondului țpnop    yla îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.


1


CONFORM C» QRIGjiMALUi j Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinarâ^'a'Torisiliului Municipiului București, din data de 30.08.2012.PREȘEDINTE

OLTEANU


București, 30.08.2012 NR. 137

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2