Hotărârea nr. 136/2012

HOTARAREnr. 136 din 2012-08-30 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI IN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM SI DE AMENAJARE A TERITORIULUI CE INTRA IN COMPETENTA DE APROBARE A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 57-61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare coroborate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘT HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentui iocai de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în compețerfțsrT^aprobare a Consiliului General al Municipiului București, pc^wȘ^an^Xei^are face parte integrantă din prezenta hotărâr


Art.2 Se abrogă Hotărârea C.G.M.B. nr. 66/2005.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.08.2012.


ECRETAR GENERAL ICIPIULUI BUCUREȘTI


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Anexa nr. 1 la

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr...A.

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM


ȘI DE AMENAJARE A TERITORIULUI CE INTRĂ ÎN COMPETENȚA DE APROBARE A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Prezentul Regulament se adoptă în conformitate cu prevederile art. 57 și 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Art. 2. Participarea publicului la activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism constă în implicarea acestuia în etapele procesului decizional referitor la activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism, iar prin participarea publicului se asigură dreptul la informare, consultare și acces la justiție, potrivit legii, conform Metodologiei de informare și consultare aprobată prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010.

Art. 3. Obiectivele prezentului regulament sunt de a contribui la:

a)    îmbunatatirea procesului de fundamentare și luare a deciziei cu privire la planificarea dezvoltării și la intervențiile din raza administrativă a municipiului București, prin includerea proceselor participative în configurarea, planificarea și implementarea intervențiilor, în corelare cu prioritățile și necesitățile semnalate de cetățenii municipiului, de toți factorii interesați;

b)    educarea publicului cu privire la planificarea strategică și urbană, încurajarea participării

comunității in luarea deciziilor din acest domeniu; ‘    ’

c)    crearea unui cadru instituționalizat de ajustare continuă a intereselor membrilor comunității, satisfacatoare pentru toți cei implicați în procesul planificării urbane, în contextul respectării drepturilor individuale și totodată promovării interesului public.

d)    oferirea posibilității cetățenilor de a aduce la cunoștința autorității administrației publice locale a eventualelor observații, sugestii, semnalări, conflicte de interese cu privire la intenția anunțată;

e)    implicarea publicului în procesul de elaborare a documentațiilor de urbanism și în luarea


Capitolul II

ȘI LOCUL ÎN CARE PUBLICUL VA AVEA ACCES LA INFORMAȚII ȘI DOCUMENTAȚII

Art. 4. Atunci când iau decizia cu privire la inițierea elaborării unui plan de urbanism, ori când sunt informate cu privire la o astfel de intenție, Structura de specialitate responsabilă cu consultarea populației din cadrul Primăriei Municipiului București desemnează o persoană din structuraproprip responsabilă cu informarea și consultarea publicului pentru acea documentație.    /riȚĂi''


Art. 5. (1) Persoa:


nsabilă cu informarea și consultarea publicului are următoarel^tribuțiț:a)    coordonează redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat și în funcție de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului;

b)    răspunde de redactarea cerințelor specifice care vor fi incluse în documentele de selectare și desemnare a elaboratorului pentru documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului inițiate de autoritățile administrației publice locale;

c)    gestionează activitățile de informare și consultare a publicului pe tot parcursul documentației, până la înaintarea acesteia pe circuitul de aprobare;

d)    este persoană de contact din partea administrației publice locale pentru activitățile de informare și consultare a publicului în privința proiectului respectiv.

(2)    In funcție de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului poate fi sprijinită în îndeplinirea atribuțiilor sale de către un grup de lucru permanent, format din reprezentanți ai administrației publice locale, ai mediului de afaceri și ai societății civile, precum și din reprezentanți ai cetățenilor, conform Regulamentului local adoptat.

(3)    Grupul de lucru se va constituii la invitația elaboratorului documentației de urbanism către organizațiile profesionale stabilite prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, precum și către Structura de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, responsabilă cu consultarea populației.

Art. 6. în cadrul Primăriei Municipiului București structura care va prelua atribuțiile privind coordonarea informării și consultării publicului pentru documentațiile de urbanism este Serviciul Urbanism.

Art. 7. (1) în conformitate cu prevederile art.5 alin.4 din Legea nr. 544/2001 accesul la informațiile de interes public se poate realiza prin pagina de internet proprie, prin consultarea la sediul Primăriei Municipiului București.    '

(2)    Observațiile sau propunerile se pot realiza prin transmiterea acestora în format electronic pe site-ul Primăriei Municipiului București, prin poștă la adresa Primăriei Municipiului București - Splaiul Independenței nr. 291 - 293, cod poștal 060042, sector 6, București, Serviciul Urbanism sau prin intemediul registraturii - Direcția Generale Operațiuni / Direcția Relații Publice și Informare /, Serviciul Relații cu Cetățenii.

(3)    în termen de 5 zile de la primirea tuturor observațiilor, dacă acestea sunt întemeiate și respectă prevederile legale în vigoare, va fi înștiințat inițiatorul/elaboratdrul Planului Urbanistic cu privire la eventualele obiecții primite și se va solicita modificarea propunerii sau răspunsul motivat de refuz al acestora.

(4)    în termen de maxim 15 zile de la răspunsul argumentat al inițiatorului/ elaboratorului documentației de urbanism, vor fi informați proprietarii care au trimis opinii cu privire la observațiile primite și la răspunsul acestora pe pagina proprie de internet.

(5)    Se iau în considerare doar acele opinii care sunt însușite (prin menționarea numelui în clar, a calității în speța respectivă și a adresei de corespondență), sunt fundamentate din punct de vedere tehnic și care sunt formulate cu respectarea prevederilor legislației în domeniu.


(6)    Informațiile cuprinse în documentațiile de urbanism aprobate reprezintă informații de i public și vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitării, conform Legii nr. 544/2 modificările și completările ulterioare.

Capitolul III

CONȚINUTUL REGULAMENTULUȚLOC^L DE IMPLICARE A PUBLICI# UI ÎN


ELABORAREA SAU RID


e cu prevederile legale în materie, se


Art. 8. La nivelul Municipiului Brwreș-.^-^,^,.    _________ r_.    . .

adoptă documentațiile de urbanism d(pîai'n^ȚiffăȘ«tțcțgeneral, zonal și planul urbanistic de detaliu, denumite în cuprinsul prezentului Regîilânjșr^^^J(p,/PUZ, respectiv PUD.    "Secțiunea a l-a

PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (PUG - MB) ȘI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM (RLU) AFERENT ACESTUIA

Art. 9. Planul Urbanistic General al Municipiului București se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localității și se corelează cu bugetul și programele de investiții publice ale municipiului, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică,,

Art. 10. Informarea și consultarea publicului se fac obligatoriu în următoarele etape din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planului urbanistic general:

a) etapa pregătitoare

(1)    Structura de specialitate responsabilă cu consultarea populației din cadrul Primăriei Municipiului București, respectiv Serviciul Urbanism, informează publicul cu privire la intenția de elaborare sau de revizuire a PUG - MB, înainte de elaborarea documentelor necesare procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului. Informarea cu privire la intenția de elaborare a PUG -MB se face simultan, prin următoarele metode: anunțuri afișate la sediul autorității publice în spațiile accesibile tuturor cetățenilor, precum și printr-un anunț cu vizibilitate imediată publicat pe pagina proprie de internet.

(2)    Pentru această etapă se alocă o perioadă de 45 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a intenției, în care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri sau exprimate nevoi.

(3)    Anunțurile publicate pe pagina proprie de internet și cele afișate se vor menține pe toată perioada'în care pot fi transmise observații și propuneri.

(4)    Autoritățile administrației publice locale primesc de la public observații, sugestii sau propuneri cu privire la intenția de elaborare sau revizuire a PUG - MB și la informațiile furnizate prin anunț și pun la dispoziția publicului sinteza acestora și argumentația preluării sau nepreluării propunerilor, în maximum 15 zile de la data-limită stabilită pentru primirea lor.

(5)    Toate propunerile obținute și nevoile identificate în urma procesului de informare și consultare vor fi examinate și sintetizate și vor fi prezentate ca anexă la.documentația necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUG - MB.

(6)    Elementele de temă incluse în documentația necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG - MB privind obiectivele principale, aspectele și prevederile principale ce urmează a fi abordate, precum și procedurile specifice de informare și consultare a publicului pe parcursul elaborării sau revizuirii PUG - MB se redactează de către Serviciul Proiecte Urbane din cadrul Direcției Urbanism a Primăriei Municipiului București, împreună Structura de specialitate responsabilă cu consultarea populației din cadrul Primăriei Municipiului București, respectiv Serviciul Urbanism.

(7)    Documentația necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG - MB incluț mod clar obligațiile ce derivă din derularea activităților de informare și consultare a i


b) etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare

(1)    în etapa elaborării studiilor de fundamentare a propunerilor, cerințele și opțf legate de dezvoltarea urbană durabilă sunt obținute de elaboratorul documentației de urbanism p? metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse.

(2)    Cercetarea sociologică se efectuează de către persoane specializate în pregătirea, derularea și analizarea rezultatelor metodelor corespunzătoare, atestate conform legii în privința elaborării documentațiilor de urbanism și amenajagg^a^nWMui.sectorului de afaceri, reprezentanți ai cetățenilor, asupra evohnției propunerilor preliminare, a alternativelor și opțiunii preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

(2)    în vederea reducerii birocratizării și a costurilor se recomandă ca această consultare să fie organizată în mod unitar cu evaluarea de mediu, prin colaborarea cu autoritățile responsabile din domeniul mediului.

(3)    Informarea și consultarea publicului asupra propunerilor de PUG-MB se fac astfel:

(3.1)    Elaboratorul documentației de urbanism împreună structura coordonatoare a PUG-MB (Serviciul Proiecte Urbane) împreună cu structura de specialitate responsabilă cu consultarea populației din cadrul Primăriei Municipiului București (Serviciul Urbanism) informează publicul prin următoarele activități simultan:

(3.1.1)    publică pe propria pagină de internet anunțul cu privire la posibilitatea, modul și perioada, locul și orarul în care se pot consulta documentele complete ale propunerilor. Sintetizează observații și le transmit structurii responsabile pentru aprobarea finală a PUG-MB în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data ultimului anunț, precum și obiectivele, data, locul de desfășurare, ora de începere și durata estimată a dezbaterii publice care are loc la minimum 20 de zile de la data ultimului anunț.

(3.1.2)    afișează anunțul privind elaborarea PUG-MB și propunerile însoțite de explicații succinte, scrise și desenate, pe o perioadă de cel puțin 30 de zile, la sediul propriu și în alte locuri special amenajate.

(3.2.) Structura coordonatoare a PUG-MB (Serviciul Proiecte Urbane) împreună cu structura de specialitate responsabilă cu consultarea populației din cadrul Primăriei Municipiului București (Serviciul Urbanism) consultă publicul asupra propunerilor prin cel puțin următoarele activități: (3.2.1.) pun la dispoziția publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor pe durata a 45 de zile.    ■. ■

■ (3.2.2.) expun materialele grafice cu explicații formulate într-un limbaj nontehnic, pe durata a 60 de zile, într-un spațiu special amenajat și cu posibilitatea colectării în scris a observațiilor cetățenilor.

(3.2.3)    pregătesc, organizează și conduc o dezbatere publică cu privire la propuneri.

(3.3)    Persoana responsabilă cu consultarea populației din cadrul Serviciului Urbanism al Primăriei Municipiului București în colaborare cu persoana desemnată din cadrul .Serviciului Proiecte Urbane, informează publicul cu privire lâ rezultatele consultării prin publicarea pe propria pagină de internet a observațiilor și sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare și a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii

publice.

(3.4) Consultarea publicului pe propunerile de plan se face înainte de transmiterea documentației pe circuitul legal de avizare.

(4) Pentru propunerile ce aduc modificări importante unor părți mari din localitate sau care afectează un număr mare de persoane, administrația publică locală poate să:

(4.1) informeze publicul prin expoziții în cartiere, emisiuni radio sau TV, broșuri, anunțuri în școli etc.;

(4.2.) consulte publicul asupra propunerilor prin: dezbateri publice pe anumite subiecte critice, dezbateri sau întruniri în anumite zone, interviuri de grup, grupuri consultative structurate pe domenii sau pe anumite categorii de public etc.;

(4.3) organizeze ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri itinerante etc., pentru identificarea propunerilor alternative și ideilor inițiate de public prin interacțiune cu echipele de lucru, punerea în comun a cunoștințelor și competențelor sau identificarea interese mutuale etc.

(5)    în vederea introducerii în circuitul legal de avizare a PUG - MB și RLU, Structura de specialitate asigură realizarea raportulpE^instS|aSE^opulației.

(6)    Raportul consultării însoțit de^p^ctul—de. vetlâ'e al structurii de specialitate din cadrul

Primăriei Municipiului BucureștZfi^^^M^gfj^țîrb^li'Sm, se pre^f^-Gonsiliului ^General al Municipiului București spre însușî£e5p|'dșpmgere'în-vederea; "    ’

autoritățile administrației publice locale pot solicita opinia unor experți atestați sau a unor asociații profesionale din domeniu.

d)    etapa aprobării PUG-MB

Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării PUG-MB se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

e)    etapa monitorizării implementării PUG-MB

Informațiile conținute în PUG și RLU aferent reprezintă informații de interes public și vor fi puse la dispoziție automat prin publicare pe site-ul primăriei și vor fi eliberate la cerere


544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


Secțiunea a Il-a


PLANUL URBANISTIC ZONAL (PUZ)    ?

ȘI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM (RLU) AFERENT ACEST VIA INIȚIAT DE AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Art. 11. Informarea și consultarea publicului se fac obligatoriu în următoarele etape din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor urbanistice zonale:

a) etapa pregătitoare - de inițiere

(1)    Obligațiile ce derivă din .procedurile specifice de informare și consultare a publicului se vor transmite inițiatorului prin certificatul de urbanism.

(2)    în funcție de impactul estimat al PUZ, (suprafața studiată, modificări propuse, specificul


investiției ce a generat elaborarea documentației) pentru argumentarea unor obiective ale planului sau pentru identificarea și evaluarea unor posibile opinii și interese divergente, în vederea determinării oportunității planului în interes public, administrația publică inițiatoare poate aduce la cunoștința publicului intenția de elaborare a PUZ și obiectivele acestuia prin anunțuri pe pagina proprie de internet, afișări ale anunțului în zona de studiu preconizată, eventuale întâlniri cu locuitorii din zonă etc.

(3)    Documentația necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUZ trebuie să includă și obligațiile elaboratorului ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului.

(4)    Afișarea în vederea informării populației se face pe panouri conforme cu modelul prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezentul Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului și intră în sarcina elaboratorului documentației de urbanism.

(5)    Pe pagina proprie de internet se vor afișa: anunțul de intenție datat și însușit, fotografiile datate și însușite prin care se face dovada amplasării panoului privind consultarea populației (conform modelului prezentat în Anexa 1 la prezentul Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului), ilustrarea propunerii / planul de reglementări, certificatul de urbanism, ce stă la baza întocmirii documentației de urbanism.

(6)    Pentru această etapă de consultare a publicului se alocă o perioadă de 15-25 de zile calendaristice (funcție de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor PUZ), de la data aducerii la cunoștința publicului a anunțul cu privire la elaborarea documentației de urbanism,

Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului.

b) etapa elaborării propunerilor

(1)    Elaboratorul documentației de urbanism va include în documentația de urbanism observațiile formulate de către persoanele interesate la prima faza, dacă acestea sunt fondate.

(2)    Elaboratorul va completa obligatoriu în vederea parcurgerii etapei de elaborare a propunerilor, pe lângă documentația de urbanism, în format electronic pe CD, în format convențional (jpg / tif / pdf), cererea privind consultarea populației pentru aceasta etapă datată și însușită, fotografiile datate și însușite prin care se face dovada amplasării panoului privind consultarea populației la faza de elaborare a documentației de urbanism (conform modelului prezentat în Anexa 2 la prezentul Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului), planul de reglementări. Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului asupra evoluției acestora, astfel încât să fie argumentate beneficiile aduse în interes public și să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

(3)    Structura de specialitate responsabilă cu consultarea populației - Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, informează publicul prin publicarea pe pagina proprie de internet a documentelor enumerate anterior.

(4)    Elaboratorul PUZ confecționează și afișează anunțul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite conform Anexei 2 la prezentul Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, în loc vizibil la terenul care a generat PUZ.

(5)    In situația în care pe adresa Serviciului de Urbanism sau pe site-ul Primăriei Municipiului București sunt primite comentarii, observații și propuneri sau exprimate nevoi, în termen de 10 zile de la finalizarea etapei de consultare,.persoana desemnată responsabilă cu consultarea populației din cadrul Serviciului Urbanism, informează elaboratorul documentației cu privire la obiecțiile primite și solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora.

(6)    Serviciul Urbanism are obligația, potrivit Ordinului 2701 / 2010 pentru aprobarea Metodologiei

de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de _ amenajare a teritoriului si de urbanism, să informeaze publicul cu privire la rezultatele informării și consultării prin publicarea pe propria pagină de internet a răspunsului formulat de către elaborator, în termen de maxim 10 zile de la primirea acestuia. '    :

(7)    Se iau în considerare doar acele opinii care sunt însușite (prin menționarea numelui în clar, a calității în speța respectivă și a adresei de corespondență), sunt fundamentate din punct de vedere tehnic și care sunt formulate cu respectarea prevederilor legislației în domeniu.

(8)    Pentru această etapă de consultare a publicului pe parcursul elaborării propunerilor se alocă o perioadă de 15-25 de zile calendaristice (funcție de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor PUZ), de la data aducerii la cunoștința publicului a anunțul cu privire la elaborarea documentației de urbanism, perioadă în care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri sau exprimate nevoi.

(9)    După finalizarea acestei etape se va emite Avizul Preliminar de Urbanism, împreună cu planșa de reglementări anexată, care vor include toate observațiile cu privire la sugestiile persoan^wJNic/S< interesate, dacă acestea sunt fondate și dacă elaboratorul documentației de urbanism nu diș altfel prin răspunsul formulat.


c) etapa avizării

(1)    Informarea și consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte de avizului Arhitectul Șef.

(2)    Elaboratorul documentației de urbanist    feta obligatoriu în vederea parcurgerii acestei

etape, în format electronic pe CD, îu/for    eni^ănal (jpg / tif / pdf), cererea privind

consultarea populației pentru aceast^țștajy    înșușită, Avizul Preliminar de UrbașjȘnîUjA^'


împreună cu planșa de reglementări virzg.ț2

argumentat al elaboratorului cu priviri


tul je urbanism aferent, precum și răspunsul

fjmatede către cetățeni (dacă acesexprimate). Pe parcursul avizării este recomandată consiMtarea publicului asupra evoluției documentației de urbanism, astfel încât să fie argumentate beneficiile aduse în interes public și să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

(2)    Serviciul Urbanism informează publicul prin publicarea pe pagina proprie de internet a documentelor enumerate anterior, sintetizează observațiile în vederea întocmirii Raportului informării și consultării publicului, conform Anexei 4 la prezentul Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului.

(3)    în funcție de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor PUZ, structura de specialitate responsabilă cu consultarea populației din cadrul Primăriei Municipiului București poate solicita:

(3.1)    informearea publicul să se realizeze și prin expoziții în zonă, emisiuni TV, broșuri, anunțuri în școli etc.;

(3.2)    să se consulte publicul prin: dezbateri publice, interviuri de grup, grupuri consultative pe domenii sau pe anumite categorii de public etc.;

(3.3)    să se organizeaze ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri etc., pentru identificarea și punerea în comun a cunoștințelor și competențelor sau identificarea intereselor mutuale etc.

(4)    Toate aceste modalități de consultare a publicului se vor realiza sub directa îndrumare a structurii de specialitate responsabilă cu consultarea populației din cadrul Primăriei Municipiului București, respectiv Serviciul Urbanism, în colaborare cu Serviciul Proiecte Urbane din cadrul Direcției Urbanism, cu sprijinul actorilor direct implicați (inițiatori, beneficiari, elaboratori).

(5)    In situația în care pe adresa Serviciului de Urbanism sau pe site-ul Primăriei Municipiului București sunt primite comentarii, observații și propuneri sau exprimate nevoi, în termen de 10 zile de la finalizarea etapei de consultare, persoana desemnată responsabilă cu consultarea populației din cadrul Serviciului Urbanism, informează elaboratorul documentației cu privire la obiecțiile primite și solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora.

(6)    Serviciul Urbanism are obligația, potrivit Ordinului 2701 / 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, să informeaze publicul cu privire la rezultatele informării și consultării prin publicarea pe propria pagină de internet a răspunsului formulat de către elaborator, în termen de maxim 10 zile de Ia primirea acestuia.

(7)    Se iau în considerare doar acele opinii care sunt însușite (prin menționarea numelui în clar, a calității în speța respectivă și a adresei de corespondență), .sunt fundamentate din punct de vedere tehnic și care sunt formulate cu respectarea prevederilor legislației în domeniu.

(8)    Pentru această etapă de consultare a publicului pe parcursul elaborării propunerilor se alocă o perioadă de 15-25 de zile calendaristice (funcție de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor PUZ), de Ia. data aducerii la cunoștința publicului a anunțul cu privire Ia elaborarea documentației de urbanism, perioadă în care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri sau exprimate nevoi.

(9)    Elaborarea propunerii finale, care include toate observațiile avizatorilor și care se supune procedurii de transparență decizională, se finalizează prin emiterea avizului Arhitectului-Șef.

d) etapa aprobării PUZ

(1)    în vederea aprobării PUZ în scopul fundamentării deciziei Consiliului General al Municipiului București, persoana desemnată cu consultarea populației din cadrul Serviciului Urbanism asigură elaborarea raportului consultării publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile date și argumentarea lor. în vederea fundamentării tehnice a deciziei, autoritățile administrației publice locale pot solicita opinia unor experți atestați sau a unor asociații profesionale din domeniu.

(2)    Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării PUZ se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența de cri

administrația publică, cu completările s la informațiile de interes public, cuTib-Uivi MU


e) etapa monitorizării implementării PUZ

Planșa cie reglementări urbanistice și regulamentul local reprezintă informații de interes public și vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.


Secțiunea a IlI-a    ș

PLANUL URBANISTIC ZONAL (PUZ)

ȘI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM (REU) AFERENT ACESTUL^^^ INIȚIAT DE UN INVESTITOR PRIVAT, PERSOANĂ FIZICĂ SAU JURIDICĂ

Art. 12. Informarea și consultarea publicului se fac obligatoriu în următoarele etape din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor urbanistice zonale:

a) etapa pregătitoare - de inițiere

(1)    Obligațiile ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului se vor transmite inițiatorului prin certificatul de urbanism și prin avizul de oportunitate.

(2)    Beneficiarul / elaboratorul PUZ confecționează și afișează anunțul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite conform Anexei 1 la prezentul Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, în loc vizibil la parcela care a generat intenția elaborării PUZ.

(3)    Elaboratorul documentației de urbanism trebuie să transmită, pe lângă documentația de urbanism, obligatoriu în format electronic pe CD-, în format convențional (jpg / tif / pdf), anunțul de intenție datat și însușit, fotografiile datate și însușite prin care se face dovada amplasării panoului privind consultarea populației (conform modelului prezentat în anexa 1 la prezentul Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului), ilustrarea propunerii / planul de reglementări, certificatul de urbanism ce stă la baza întocmirii documentației de urbanism, avizul de oportunitate emis în conformitate cu legislația în vigoare,

(4)    Structura de specialitate responsabilă cu consultarea populației.— Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, informează publicul prin publicarea pe pagina proprie de internet a documentelor enumerate anterior.

(5)    în termen de maxim 10 zile de la data înregistrării în cadrul Serviciului de Urbanism, persoana responsabilă desemnată cu consultarea populației informează publicul cu privire la intenția de elaborare sau de revizuire a PUZ printr-un anunț cu vizibilitate imediată publicat pe pagina proprie de internet.

(6)    Pentru această etapă se alocă o perioadă de 15 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a intenției, în care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri sau exprimate nevoi.

(7)    în situația în care pe adresa Serviciului de Urbanism sau pe site-ul Primăriei Municipiului București sunt primite comentarii, observații și propuneri sau exprimate nevoi, în termen de 10 zile de la finalizarea etapei de consultare, persoana desemnată responsabilă cu consultarea populației din cadrul Serviciului Urbanism, informează beneficiarul/elaboratorul documentației cu privire la obiecțiile primite și solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora.

(8)    Serviciul Urbanism are obligația, potrivit Ordinului 2701 / 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, să informeaze publicul cu privire la rezultatele informării și consultării prin publicarea pe propria pagină de internet a răspunsului formulat de către


rimirea acestuia, ușite (prin menționări eiua), sunt fundamentate ' r legislației în domeniu.beneficiar/elaborator, în termen de maxi

(9) Se iau în considerare doar acele calității în speța respectivă și a adresei tehnic și care sunt formulate cu respectări

(10) în această etapă, persoana desemnată responsabilă cu consultarea populației pentru documentația respectivă întocmește Documentul de planificare a procesului de informare și consultare a publicului, conform anexei 3 a prezentului Regulament local de implicare a publicuh în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului.


b) etapa elaborării propunerilor

(1)    Elaboratorul documentației de urbanism va include în documentația de urbanisr

formulate de către persoanele interesate la prima faza, dacă acestea sunt fondate.    y

(2)    Elaboratorul va completa obligatoriu în vederea parcurgerii etapei de elaborare a propunerilof pe lângă documentația de urbanism, în format electronic pe CD, în format convențional (jpg / tif / pdf), cererea privind consultarea populației pentru aceasta etapă datată și însușită, fotografiile datate și însușite prin care se face dovada amplasării panoului privind consultarea populației la faza de elaborare a documentației de urbanism (conform modelului prezentat în Anexa 2 la prezentul Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului), planul de reglementări, precum și răspunsul argumentat al elaboratorului cu privire la opiniile exprimate de către cetățeni (dacă acestea au fost exprimate). Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului asupra evoluției acestora, astfel încât să fie argumentate beneficiile aduse în interes public și să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

(3)    Structura de specialitate responsabilă cu consultarea populației - Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, informează publicul prin publicarea pe pagina proprie de internet a documentelor enumerate anterior.

(4)    în situația în care pe adresa Serviciului de Urbanism sau pe site-ul Primăriei Municipiului București sunt primite comentarii, observații și propuneri sau exprimate nevoi, în termen de 10 zile de la finalizarea etapei de consultare, persoana desemnată responsabilă cu consultarea populației din cadrul Serviciului Urbanism, informează elaboratorul documentației cu privire la obiecțiile primite și solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora.

(5)    Serviciul Urbanism are obligația, potrivit Ordinului 2701 / 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, să informeaze publicul cu privire la rezultatele informării și consultării prin publicarea pe propria pagină de internet a răspunsului formulat de către elaborator, în termen de maxim 10 zile de la primirea acestuia. '

(6)    Se iau în considerare doar acele opinii care sunt însușite (prin menționarea numelui în clar, a calității în speța respectivă și a adresei de corespondență), sunt fundamentate din punct de vedere tehnic și care sunt formulate cu respectarea prevederilor legislației în domeniu.

(7)    Pentru această etapă se alocă o perioadă de 15 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a intenției, în care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri sau exprimate nevoi.

(8)    După finalizarea acestei etape se va emite Avizul Preliminar de Urbanism, împreună cu planșa de reglementări vizată, care vor include toate observațiile cu privire la sugestiile persoanelor interesate, dacă acestea sunt fondate și dacă elaboratorul documentației de urbanism nu dispune altfel prin răspunsul formulat.

c) etapa avizării

(1)    Informarea și consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte de emiterea avizului Arhitectul Șef.

(2)    Elaboratorul documentației de urbanism va completa obligatoriu în vederea parcurgerii acestei etape, în format electronic pe CD, în format convențional (jpg / tif / pdf), cererea privind consultarea populației pentru aceasta etapă datată și însușită. Avizul Preliminar de Urbanism,

împreună cu planșa de reglementări vizată

de urbanism aferent, precum și răspunsul

de către cetățeni (dacă acestea au fost

îltarea publicului asupra ep&riufhri beneficiile aduse în interes iAwic ș’f'sa

argumentat al elaboratorului cu privire

exprimate). Pe parcursul avizării este, documentației de urbanism, astfel încât fie preîntâmpinate eventuale dezacordur

(3)    Structura de specialitate responsabilă cu consultarea populației - Servicul Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, prin persoana desemnată pentru documentația respectivă informează publicul prin publicarea pe pagina proprie de internet a documentelor enumerate anterior, sintetizează observațiile în vederea întocmirii Raportului informării și consultării publicului, conform Anexei 4 la prezentul Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului.

(4)    în situația în care pe adresa Serviciului de Urbanism sau pe site-ul Primăriei Municipiului București sunt primite comentarii, observații și propuneri sau exprimate nevoi, în termen de 10 zile de la finalizarea etapei de consultare, persoana desemnată responsabilă cu consultarea populației din cadrul Serviciului Urbanism, informează beneficiarul/elaboratorul documentației cu privire la obiecțiile primite și solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora.

(5)    Serviciul Urbanism are obligația, potrivit Ordinului 2701 / 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, să informeaze publicul cu privire la rezultatele informării și consultării prin publicarea pe propria pagină de internet a răspunsului formulat de către elaborator, în termen de maxim 10 zile de la primirea acestuia.

(6)    Se iau în considerare doar acele opinii care sunt însușite (prin menționarea numelui în clar, a calității în speța respectivă și a adresei de corespondență), sunt fundamentate din punct de vedere tehnic și care sunt formulate cu respectarea prevederilor legislației în domeniu.

(7)    Pentru această etapă se alocă o perioadă de 15 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a intenției, în care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri sau exprimate nevoi.

(8)    Elaborarea propunerii finale, care include toate observațiile avizatorilor și care se supune procedurii de transparență decizională, se finalizează prin emiterea Avizului Arhitectului-Șef.

d) etapa aprobării PUZ

(1)    în vederea aprobării PUZ în scopul fundamentării deciziei Consiliului General al Municipiului București, persoana desemnată cu consultarea populației din cadrul Serviciului Urbanism asigură elaborarea raportului consultării publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile date și argumentarea lor. în vederea fundamentării tehnice a deciziei, autoritățile administrației publice locale pot solicita opinia unor experți atestați sau a unor asociații profesionale din domeniu.

(2)    Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării PUZ se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională 'în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

e) etapa monitorizării implementării PUZ

Planșa de reglementări urbanistice și regulamentul local reprezintă informații de interes public și vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.


Secțiunea a IV-a

PLANUL URBANISTIC DE DETALIU (PUD)

Art. 13. Informarea și consultarea publicului se fac obligatoriu în următoarele etape din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor urbanistice de detaliu:


a) etapa pregătitoare - de inițiere

(1)    Obligațiile ce derivă din procedurile sp^iîrce^de-ia -lîîâfe și consultare a publicului se vor transmite inițiatorului prin certificatul de ur

sunțț stabiliți prin Ordinul 2701/2010, generat PUD.


(2)    Identificarea proprietarilor interesați da pro respectiv proprietarii parcelelor vecine pe toate


(3)    Beneficiarul / elaboratorul PUD confecșionează și afișează anunțul pe panouri/ intemperii, cu caracteristici stabilite conform Anexei 1 la prezentul Regulament local de imp\ publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, vizibil la parcela care a generat intenția elaborării PUD.

(4)    Pe lângă documentația de urbanism, documentația înregistrată trebuie să cuprindă obligatoriu în

format electronic pe CD, în format convențional (jpg / tif / pdf), anunțul de intenție datat și însușit, fotografiile datate și însușite prin care se face dovada amplasării panoului privind consultarea populației (conform modelului prezentat în anexa 1 la prezentul Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului), ilustrarea propunerii / planul de reglemetări, certificatul de urbanism ce stă la baza întocmirii documentației de urbanism, precum și o declarație notarială a inițiatorului (persoană fizică/juridică) din care să rezulte faptul că au fost întreprinse toate demersurile în vederea înștințării proprietarilor parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD.

(5)    Structura de specialitate responsabilă cu consultarea populației - Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, informează publicul prin publicarea pe pagina proprie de internet a documentelor enumerate anterior.

(6)    Pentru această etapă se alocă o perioadă de 15 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a intenției, în care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri sau exprimate nevoi.

(7)    în situația în care pe adresa Serviciului de Urbanism sau pe site-ul Primăriei Municipiului București sunt primite comentarii, observații și propuneri sau exprimate nevoi, în termen de 10 zile de la finalizarea etapei de consultare, persoana desemnată responsabilă cu consultarea populației din cadrul Serviciului Urbanism, informează beneficiarul/elaboratorul documentației cu privire la obiecțiile primite și solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora.

(8)    Serviciul Urbanism are obligația, potrivit Ordinului 2701 / 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a- publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, să informeaze publicul cu privire la rezultatele informării și consultării prin publicarea pe propria pagină de internet a răspunsului formulat de către elaborator, în termen de maxim 10 zile de la primirea acestuia.

(9)    Se iau în considerare doar acele opinii care sunt însușite (prin menționarea numelui în clar, a calității în speța respectivă și a adresei de corespondență), sunt fundamentate din punct de vedere tehnic și care sunt formulate cu respectarea prevederilor legislației în domeniu.

(10)    In această etapă, persoana desemnată responsabilă cu' consultarea populației din cadrul Servicului Urbanism întocmește Documentul de planificare a procesului de informare și consultare a publicului, conform anexei 3 a prezentului Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului.

b) etapa elaborării propunerilor

(1)    Elaboratorul documentației de urbanism va include în documentația de urbanism observațiile formulate de către persoanele interesate la prima faza, dacă acestea sunt fondate.

(2)    Beneficiarul / elaboratorul PUD confecșioneazș și afișează anunțul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite conform Anexei 2 la prezentul Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, în loc vizibil la parcela care a generat intenția elaborării PUD.

(3)    Elaboratorul va completa obligatoriu în vederea parcurgerii etapei de elaborare a propunerilor, pe lângă documentația de urbanism, în format electronic pe CD, în format convențional (jpg / tif / pdf), cererea privind consultarea populației pentru aceasta etapă datată și însușită, fotografiile datate și însușite prin care se face dovada amplasării panoului privind consultarea populației la faza de elaborare a documentației de urbanism (conform modelului prezentat în Anexa 2 la prezentul Regulament local de implicare a publicului îrmă^înxjfdăjsau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului), planul de reglemgfmfi. precurn sUfaspunsul argumentat al elaboratorului cu privire la opiniile exprimate de către/^ăteipi-^dacaAacegi^a au fost exprimate). Pe parcursul

elaborării propunerilor este recomandatîncât să fie argumentate beneficiile aduse în interes public și să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

(4)    Structura de specialitate responsabilă cu consultarea populației - - Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București informează publicul prin publicarea pe pagina proprie de internet a documentelor enumerate anterior.

(5)    Pentru această etapă de consultare a publicului pe parcursul elaborării propunerilor se alocă o perioadă de 15 zile calendaristice, de la data aducerii la cunoștința publicului a anunțul cu privire la elaborarea documentației de urbanism, perioadă în care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri sau exprimate nevoi.

(6)    în situația în care pe adresa Serviciului de Urbanism sau pe site-ul Primăriei Municipiului București sunt primite comentarii, observații și propuneri sau exprimate nevoi, în termen de 10 zile de la finalizarea etapei de consultare, persoana desemnată responsabilă cu consultarea populației din cadrul Serviciului Urbanism, informează beneficiarul/elaboratorul documentației cu privire la obiecțiile primite și solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora.

(7)    Serviciul Urbanism are obligația, potrivit Ordinului 2701 / 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, să informeaze publicul cu privire la rezultatele informării și consultării prin publicarea pe propria pagină de internet a răspunsului formulat de către elaborator, în termen de maxim 10 zile de la primirea acestuia.

(8)    Se iau în considerare doar acele opinii care sunt însușite (prin menționarea numelui în clar, a calității în speța respectivă și a adresei de corespondență), sunt fundamentate din punct de vedere tehnic și care sunt formulate cu respectarea prevederilor legislației în domeniu.

(9)    După finalizarea acestei etape se va emite Avizul Preliminar de Urbanism, împreună cu planșa de reglementări vizată, care vor include toate - observațiile cu privire la sugestiile persoane^ interesate, dacă acestea sunt fondate și dacă elaboratorul documentației de urbanism nu altfel prin răspunsul formulat.


c) etapa avizării

(1)    Informarea și consultarea publicului cu privire la propunerile de PUD se fac înaint avizului Arhitectul Șef.

(2)    Elaboratorul documentației de urbanism va completa obligatoriu-în vederea parcurgerii acestei etape, în format electronic pe CD, în format convențional :(jpg / tif / pdf), cererea privind consultarea populației pentru aceasta etapă datată și însușită, Avizul Preliminar de Urbanism,

împreună cu planșa de reglementări vizaă, precum și răspunsul argumentat al elaboratorului cu

privire la opiniile exprimate de către cetățeni (dacă acestea au fost exprimate). Pe parcursul avizării este recomandată consultarea publicului asupra evoluției documentației de urbanism, astfel încât să fie argumentate beneficiile aduse în interes public și să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

(3)    Structura de specialitate responsabilă cu consultarea populației - Servicul Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București informează publicul prin publicarea pe pagina proprie de internet a documentelor enumerate anterior, sintetizează observațiile în vederea întocmirii Raportului informării și consultării publicului, conform Anexei 4 la prezentul Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului.

(4)    Pentru această etapă de consultare a publicului pe parcursul elaborării propunerilor se alocă o perioadă de 15 zile calendaristice, de la data aducerii la cunoștința publicului a anunțul cu privire la elaborarea documentației de urbanism, perioadă în care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri sau exprimate nevoi.

(5)    în situația în care pe adresa ServiciuhiDde Urbanism sau pe site-ul Primăriei Municipiului București sunt primite comentarii, obș^^niAșf'UnMurieri sau exprimate nevoi, în termen de 10 zile de la finalizarea etapei de consultare/^rsoâftâ-desen^mttă responsabilă cu consultarea populației din

cadrul Serviciului Urbanism, inftauez obiecțiile primite și solicită modiffarea pVi


nhîaruKelaboratorul documentației cu privire la )orj sau Răspunsul motivat de refuz al acestora.

\\-r

ti//

(6)    Serviciul Urbanism are obligația, potrivit Ordinului 2701 / 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, să informeaze publicul cu privire la rezultatele informării și consultării prin publicarea pe propria pagină de internet a răspunsului formulat de către elaborator, în termen de maxim 10 zile de ia primirea acestuia.

(7)    Se iau în considerare doar acele opinii care sunt însușite (prin menționarea numelui în clar, a calității în speța respectivă și a adresei de corespondență), sunt fundamentate din punct de vedere tehnic și care sunt formulate cu respectarea prevederilor legislației în domeniu.

(8)    Persoana desemnată responsabilă cu consultarea populației din cadrul Serviciului Urbanism întocmește Raportului informării și consultării publicului, conform Anexei 4 la prezentul Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului.

(9)    Elaborarea propunerii finale, care include toate observațiile avizatorilor și care se supune procedurii de transparență decizională, se finalizează prin emiterea Avizului Arhitectului-Șef.

d) etapa aprobării PUD

(1)    In vederea aprobării PUD în scopul fundamentării deciziei Consiliului General al Municipiului București, persoana desemnată cu consultarea populației din cadrul Serviciului Urbanism asigură elaborarea raportului consultării publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile date și argumentarea lor. In vederea fundamentării tehnice a deciziei, autoritățile administrației publice locale pot solicita opinia unor experți atestați sau a unor asociații profesionale din domeniu.

(2)    Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării PUD se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind- liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.-


Capitolul IV

MODALITATE DE FINANȚARE A ACTIVITĂȚILOR DE INFORMARE ȘI CONSULTARE

Art. 14. (1) Panourile pentru anunțurile afișate pe teritoriul zonei tratate de planuri de urbanism vor” fi amplasate pe toată perioada procesului de elaborare sau revizuire a documentației, iar sarcina amplasării acestora va fi a beneficiarului cu aportul elaboratorului ce va pune la dispoziție informații tehnice referitoare la documentația în curs de elaborare, atât ca proces, cât și din punct de vedere al costurilor.

(2) Solicitanții vor face dovada amplasării panourilor prin fotografii color, datate și însușite cu privire la valabilitatea datelor puse la dispoziție în perioada procesului de elaborare.

Art. 15. Autoritățile administrației publice de la nivelul Primăriei Municipiului București au responsabilitatea organizării, desfășurării procesului de participare a publicului in cadrul activitatilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Capitolul V

DEFINIREA SITUAȚIILOR ÎN CARE SE CONSIDERĂ CĂ REGULAMENTUL LOCAL A FOST ÎNCĂLCAT ȘI MĂSURILE ADMINISTRATIVE DE SANCȚIONARE

Art. 16. Se consideră că Regulamentul hocrij fost încălcat dacă nu se respectă documentul de planificare a procesului de informare și cons€weMpj^Rcului sau dacă nu se întocmește Raportului informării și consultării publicului;


Art. 17. Documentul de planificare a procesului de informare și consultare a publicului, în baza căruia se desfășoară procesul de participare, reprezentat in Anexa 3 la prezentul Regulament de consultare a populației, trebuie să cuprindă următoarele informații:

a)    identificarea părților interesate, persoane fizice sau juridice, instituții publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism;

b)    modalitatea prin care vor fi anunțați cei interesați și cei potențial afectați referitor la inițierea procesului de elaborare a planului de urbanism și de schimbările propuse;

c)    modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectați sau interesați de a discuta propunerea cu inițiatorul și proiectantul și de a-și exprima rezerve, a formula observații sau a sesiza probleme legate de propunerile din planul de urbanism, înainte de supunerea spre avizare;

d)    calendarul propus pentru îndeplinirea obligațiilor de informare și consultare a publicului;

e)    datele de contact ale reprezentantului proiectantului.

Art. 18. Raportul informării și consultării publicului, conform Anexei 4 la prezentul Regulament de consultare a populației, fundamentează decizia Consiliului General de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism, va cuprinde cel puțin următoarele informații:

(1)    . Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

(1.1)    datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

(1.2)    conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

(1.3)    localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

(2)    Numărul persoanelor care au participat la acest proces;

(3)    Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare:

(3.1)    modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

(3.2)    probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună eu motivația acestui lucru;

(3.3)    alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Art. 19. Raportul consultării, însoțit de punctul de vedere al persoanei desemnate responsabilă cu consultarea populației din cadrul Serviciului Urbanism se prezintă Consiliului Generai al Municipiului București spre însușire sau respingere. în vederea fundamentării tehnice a deciziei, se poate solicita opinia unor experți atestați sau asociații profesionale din domeniu..

Art. 20. Măsurile administrative de sancționare pentru persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului sunt cele prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Capitolul VI


DISPOZIȚII FINALE


Art. 21 Prezentul Regulament intră în vigoare la după adoptarea în Plenul Consiliului General. 'l-

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Data anunțului: ........... (ziua/luna/anul)

INTENȚIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ......................

(general, zonal, de detaliu)

Adresa:..................................

Argumentare:    ............................

REPREZENTARE VIZUALĂ SUGESTIVĂ

(SCHEMATICĂ)

A INTENȚIEI


Inițiator: ..............................

(numele și prenumele/denumirea)

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI

privind intenția de elaborare a planului urbanistic................................

(general, zonal, de detaliu)

în perioada.........zile din momentul afișării pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București - www.pmb.ro

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului:

SERVICIUL URBANISM

adresa: Splaiul Independenței nr 291-293, sector 6, tel:021.305.55.00 interior 1701 Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare

Răspunsul la observațiile transmise va fi postat pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București - www.pmb. secțiunea Urbanism - Consultarea publicului - Anunț de intenție - PUG / PUZ / PUD.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

• etapa pregătitoare - anunțarea intenției de elaborare -......zile

® etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare -.......zile

ț/'^fotapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare -.......zile


Datele Vdțfi inscrise intr-un panou de minimum 60x90cm, confecționat din materiale rezistente la intemperii și afișat la loc vizii

UOĂmuluîL701/2010

REPREZENTARE VIZUALĂ SUGESTIVĂ (SCHEMATICĂ)

A INTENȚIEI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Data anunțului: ........... (ziua/luna/anul)

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC .......................

(general, zonal, de detaliu)

Adresa:..................................

Argumentare:    ............................

Inițiator: .......-.......................

(numele și prenumele/denumirea)

Elaborator: ..............................

(denumirea)

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI

asupra documentelor expuse pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București www.pmb.ro, la secțiunea Urbanism -Consultarea publicului - Consultarea pe parcursul elaborării - PUG / PUZ / PUD

Consultarea publicului se va realiza pentru o perioada de.............zile din momentul afișării pe pagina de internet a Primăriei

Municipiului București

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA


(metoda/scopul/data, ora/locul, durata)

Răspunsul la observațiile transmise va fi postat pe pagina de internet a Primăriei .cțgți^nicipiului București www.pmb.ro la secțiunea Urbanism - Consultarea public iltarea pe parcursul elaborării.

îruĂtura responsabilă cu informarea și consultarea publicului: SERVICTUĂm

sa:    Splaiul Independenței nr 291-293, sector6, tel: 021.305.55.00 irjjtd.

MQjg.sțdrvații 1 e sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborar

ta


TSăîtrevoi' fi inscrise intr-un panou de minimum 60x90cm, confecționat din materiale-rezistente la intemperii și afișat la loc vizibil pe toata perioada, înGonfcl Ordinului 2701/2010.    ’    V*


Anexa nr. 3 la HC'M'Z’ IU/.Sâ. C%Mt2

Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București


DOCUMENTUL DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI

PUZ/PUD - Str.................................., sector


București


1. Identificarea părților interesate, persoane fizice sau juridice, instituții publice care pot fi interesate de prevederile propuse prin planul de urbanism sau amenajarea teritoriului;

2. Modalitatea prin care vor fi anunțați cei interesați referitor la inițierea procesului de elaborare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului și de schimbările propuse;

3. Modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectați sau interesați de a discuta propunerea cu

• inițiatorul si proiectantul si de a-si exprima rezerve, a formula observații sau a sesiza probleme legate de propunerile din planul de urbanism sau amenajare a teritoriului, înainte de supunerea spre avizarea autorităților competente.

4. Calendarul propus de inițiator pentru îndeplinirea obligațiilor de informare si consultare a publicului;

5. Datele de contact ale reprezentantului proiectantului, responsabil cu informarea si consultarea publicului;

ELABORATOR:


- arh. / urb..............................................RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLIC

PUZ/PUD - Str.


.nr............. sector.........., București1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

- Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului

- Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații

- Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise

2. Numărul persoanelor care au participat la acest proces

3. Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare:

- Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public

- Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru

- Alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea^^^^njfi^

--~/7    J-

Z*-

Notă : Se vor anexa documentele la care se face referire.


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘT ARH. PĂTRAȘCU GHEORGHE

Șef serviciu,    Referent

urb. Ciobanu Oprescu Olivia Ana .    A: