Hotărârea nr. 135/2012

HOTARAREnr. 135 din 2012-08-30 PENTRU APROBAREA REALIZARII STUDIULUI DE FEZABILITATE PRIVIND PROGRAMUL MULTIANUAL INTEGRARE SI DEZVOLTARE INFORMATICA A ACTIVITATILOR ECONOMICO - FINANCIARE ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INSTITUTIILOR DE SUBORDONARE LOCALA.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea realizării Studiului de fezabilitate privind Programul multianual integrare și dezvoltare informatică a activităților economico - financiare ale Primăriei Municipiului București și instituțiilor de subordonare locală

5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice și al Direcției Sisteme Informatice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă realizarea Studiului de fezabilitate privind Programul multianual integrare și dezvoltare informatică a activităților economico - financiare ale Primăriei Municipiului București și instituțiilor de subordonare locală.

I

Art.2 Se aprobă includerea în Lista obiectivelor de investiții a Primăriei Municipiului București - Anexa 2.38.1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 66/23.03.2012 a „Studiului de fezabilitate privind realizarea Programului multianual integrare și dezvoltare informatică a activităților economico - financiare ale Primăriei Municipiului București și instituțiilor de subordonare locală" în valoare de 60 mii lei la capitolul 51.02 articolul 71.01.

Art.3 Suma se asigură pr Municipiului București anexa 2Art.4 Ordonatorul Principal de Credite va include în buget modificările din prezenta hotărâre .

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.08.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SECRETAR GENERAL

Municipiului bucurești

TudorToma

București, 30.08.2012 Nr. 135


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2