Hotărârea nr. 134/2012

HOTARAREnr. 134 din 2012-08-30 SE APROBA REALIZAREA PROGRAMULUI MULTIANUAL "PINACOTECA MUNICIPIULUI BUCURESTI".

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind realizarea Programului Multianual „Pinacoteca Municipiului București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General a! Municipiului București și referatul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte și sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și art. 45 alin, (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă realizarea Programului Multianual „Pinacoteca Municipiului București”.

Art.2 Se aprobă ca măsură preliminară. realizarea studiului de fezabilitate „Pinacoteca Municipiului București" în valoare de 70. mii Iei. Studiul se include în Lista obiectivelor de investiții a Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic pe anul 2012 și se finanțează din Bugetul aprobat al Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic pe anul 2012, de la art. 20.30.30 din sumele aprobate prin diminuarea cu aceeași sumă aprobată’ pentru lăcașuri de cult la poziția Biserica Udricani.


Art.3 Pentru optimizarea execuției bugetului Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, ordonatorul principal de credite va putea redistribui pe lăcașuri de cult sumele aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 66/2012 și diminuate conform art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.4 Ordonatorul Principal de Credite va include în buget modificările din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.08.2012.


Splaiul Independenței Nr. 291-292