Hotărârea nr. 133/2012

HOTARAREnr. 133 din 2012-08-30 PRIVIND REALIZAREA PROIECTULUI CULTURAL "BUCURESTII LUI CARAGIALE"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂ RE

privind realizarea Proiectului Cultural "Bucureștii lui Caragiale”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și referatul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte și sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și art. 45 alin. (2) - din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂR ĂȘTE:

Art.1 Se aprobă realizarea Proiectului Cultural „Bucureștii lui Caragiale” și instituțiile responsabile cu realizarea proiectului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea cheltuielilor aferente realizării Proiectului Cultural „Bucureștii lui Caragiale ” se va suporta din bugetele aprobate ale instituțiilor menționate în anexa la prezenta hotărâre, de la articolul bugetar 20.30.30, pentru proiecte culturale.

Art.3 Suplimentarea bugetelor instituțiilor responsabile cu realizarea proiectului se va putea face, după caz, la rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2012.

Art.4 Primarul General al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și instituțiile prevăzute în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în Municipiului București din data de 30.08.20


PREȘEDINTE

Olteanu Crirdinară a Consiliului General alBucurești, 30.08.2012 Nr. 133*

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

flbdfo/b ~ <2 f le?/2-

Anexa la HCGMB nr. ,/gj/    ■ Z($2-

Instituțiile publice de cultură ale municipiului București, co-organizatoare ale Festivalului .^Bucureștii lui Caragiale”

Nr.

crt.

INSTITUȚIA PUBLICĂ DE CULTURĂ

DIRECTOR/MANAGER

1.

Administrația Monumentelor și Patrimoniului

Turistic

Traian Radu NEGREI

2.

Teatrul de Comedie

George MIHĂITĂ

n

3.

Teatrul METROPOLIS

George IVAȘCU

4.

Teatrul MASCA

Mihai MĂLAIMARE

5.

Teatrul NOTTARA

Marinela ȚEPUȘ

6.

CreArT

Claudia POPA

7.

Muzeul Național al Literaturii Române

Lucian CHIȘU

8.

Biblioteca Metropolitană București

Florin ROTARU

9.

Circ&Variete Globus

Brândușa NOVAC