Hotărârea nr. 132/2012

HOTARAREnr. 132 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. N. TONITZA NR. 7-9, SPLAIUL INDEPENDENTEI, SECTOR 3

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. N. Tonitza nr. 7 - 9, Splaiul Independenței, sector 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 44/ 10.11.2010 - R 27.06.2011;

-    Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură și Patrimoniul .Național a Municipiului București: aviz nr. 128/Z/08.02.2011;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 5787/33/ 04.04.2011;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 47/2011;

-    Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 958875/08.12.2010;

-    Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 17145/ 14.12.2010; în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilpr-de'construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;-

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.c) și art.45 alin.(2) lit.e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

e aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. N. Tonitza nr. 7 - 9, Splaiul de^fei, sector 3, pentru o suprafață studiată de oca. 9,5 ha. din care terenul erat PUZ, în suprafață de oca. 2.500 mp. aparține persoanelor fizice și și, preponderent, domeniului privat al Municipiului București.

Conform PUG-ului Municipiului București și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000


Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România' te

completată cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, amplasamentul este cuprins în CP1a - subzona centrală suprapusă peste nucleul istoric. Conform PUZ - Zona Centrului Istoric al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 252/2004, zona se suprapune parțial Subzonelor Istorice de Referință - SIR 11 (Splai - Halelor) și SIR 12 (Sf. Dumitru - Franceză).

Pe amplasament, inclusiv sub Str. Tonitza este propusă realizarea unui parcaj subteran de mare capacitate cu acces unic din Splaiul Independenței.

Condiții de construire aprobate:

Parcaj Supraetajat și Subteran, Servicii, Comerț, Birouri, Administrație;

Indicatori urbanistici aprobați:

POT max. = 85%; CUT max. volumetric =18 mc./mp teren;

Hmax:Corp A: 24,61-27,74 m retras; H cornișă = H cornișă Splaiul Independentei nr. 2J; Corp B: 23,00 m;

Corp C: 14,00 - 17,20 m retras; H cornișă = H cornișă Str. Tonitza nr. 11;

Corp D: 5,00 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei alte documentații de urbanism cu conținut diferit.

Art4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.08.2012.


București, 30.08.2012 Nr. 132


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro