Hotărârea nr. 131/2012

HOTARAREnr. 131 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENETRATIE SPLAIUL INDEPENDENTEI - CIUREL - AUTOSTRADA BUCURESTI - PITESTI SE PRELUNGESTE SUSPENDAREA H.C.G.M.B. NR. 131/2012 PRIN SENTINTA CIVILA NR. 7136/04.11.2014 PRONUNTATA DE TRIBUNALUL BUCURESTI-SECTIA A IX-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, PANA LA SOLUTIONAREADEFINITIVA SI IREVOCABILA A CAUZEI FORMULATA IN DOSARUL 15483/3/2013 SE ANULEAZA H.C.G.M.B. NR. 131/30.08.2012 PRIVIND APROBAREA PUZ PENETRATIE SPLAIUL INDEPENDENTEI-CIUREL-AUTOSTRADA BUCURESTI PITESTI.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel

- Autostrada București - Pitești


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 07/04.02.2011;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 43/2011;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: aviz de mediu, nr. 30/22.11.2010;

-    Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.: aviz nr. 92/38881/19.08.2010;

Ministerul Administrației și Internelor: 735.719/29.05.2008;

aviz

de principiu

nr.

- Serviciul Român de Informații -U.M. 96.065/24.04.2008;

0362

București: aviz

nr.

- Ministerul Apărării Naționale - Statul D/1349/04.08.2010;

Major

General: aviz

nr.

Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare

a PMB: aviz

nr.

889740/05.03.2010;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 1104/04.02.2011;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanjs^ul, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Re

, General de Urbanism, republicată; t    (j

■ -—.—

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021


- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit.'c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001    ' 1 "

cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘf Asistență tehnică^ HOTĂRĂȘTE:    <

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești, pentru o suprafață studiată de cca. 75 ha. zonă urbană caracterizată de existenta tuturor

J

formelor de proprietate.

încadrare în PUG/PUZ aprobate anterior - Conform PUG - Municipiul București și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, teritoriul studiat are reglementări de ordin general privind funcționalitatea, circulația, echiparea edilitară, a modului de utilizare a terenurilor, etc. Parțial, zona a fost studiată și prin PUZ - SECTOR 6 primind reglementări urbanistice și relaționări cu structura urbană și trama stradală â sectorului 6.

Indicatorii urbanistici caracteristici se mențin conform documentațiilor

»    J

de urbanism PUZ aprobate și PUG.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiunea avizată: Transport rutier - Reglementările cuprinse în prezentul PUZ detaliază rezolvarea arterelor de circulație și pot fi folosite exclusiv pentru autorizarea lucrărilor de construire a obiectivelor de utilitate publică și de amenajare a domeniului public.

Indicatori urbanistici aprobați: Nu se aduc modificări ale indicatorilor urbanistici prevăzuți în documentațiile de urbanism aprobate.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei alte documentații de urbanism cu

nnn+iniit HiforifAceastă hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.08.2012.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ OLTEANU CRISTIAN MARIAN


București, 30.08.2012 NR. 131

Pag 3


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 OO; www.bucuresti-primaria.ro

fO oty

i ! ! .


PRIMĂRIA MUNICirîULUi £«JC’JRE37-Direcția Generală Dezvoltare Urbană


Direcția Urbanism


Nr. 974352/ 745/ 04.02.2010

AVIZ DE URBANISM nrC/7 /^4g2.2011 PUZ - PENETRAȚIE SPLAIUL INDEPENDENTEI -AUTOSTRADA BUCUREȘTI - PITEȘTI

Prezentul aviz înlocuiește AVIZUL DE URBANISM nr. 32/ 1/16.12.2009 'RȘAp. -ca urmare a revizuirii soluției de circulație în nodul Sos. Virtuții - Splaiul Independente/Aiț^iț^V și se referă exclusiv la suprafața de teren cuprinsă pe teritoriul administrativ al Municipiului București, pentru restul suprafeței este necesară obținerea avizului serviciilor de specialitate competente ale

administrației publice locale ale unității administrativ-teritoriale respective.

BENEFICIAR:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECTANT:    S.C. PROIECT BUCUREȘTI S.A.

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: Cea 240 Ha. - zonă urbană și periurbană, aflate pe teritoriul administrativ al Municipiului București și pe cel al Comunei Chiajna, caracterizată de existența tuturor formelor de proprietate.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află în zona de vest a municipiului București - sector 6 și cuprinde teritoriul situat în lungul traseului penetrației autostrăzii A1 București - Pitești, stabilit prin PUG, de la intersecția-Splaiul Independenței cu Str. G-ral Paul Popovăț (zona Semănătoarea) până la confluența cu autostrada A1 pe teritoriul administrativ al comunei Chiajna.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, 'teritoriul studiat are reglementări de ordin general privind funcționalitatea, circulația, echiparea edilitară, a modului de utilizare a terenurilor, etc. Parțial, zona a fost studiată și prin PUZ - SECTOR 6 primind reglementări urbanistice și relaționări cu structură urbană și trama stradală a sectorului 6.

Zona a mai fost studiată și reglementată printr-o serie de documentații PUZ primind reglementări urbanistice și relaționări cu -structura parcelarului existent și dinamica investițională:

Indicatorii urbanistici reglementați: conform documentațiilor de urbanism PUZ aprobate și PUG.

SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC ZONAL,
CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

REGLEMENTĂRILE CUPRINSE ÎN PREZENTUL PUZ AU CARACTER DIRECTOR SI POT FI FOLOSITE EXCLUSIV PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE A OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICA Șl DE AMENAJARE A DOMENIULUI PUBLIC.

Pentru construirea în interiorul parcelelor se impune elaborarea unor planuri urbanistice zonale, a căror arie de studiu este delimitată de străzi pe UTR-urile precizate în planșa de reglementări sau, unde este posibil, se aplică reglementările planurilor urbanistice zonale în vigoare.

FUNCȚIUNEA AVIZATA: .    TRANSPORT RUTIER

REGLEMENTARI CIRCULAȚII: Conform planului și profilurilor transversale caracteristice reprezentate.

• Soluțiile de detaliu ale lucrărilor de artă vor fi supuse avizării Comisiei de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București.

INDICATORI URBANISTICI:    Nu se aduc modificări ale indicatorilor urbanistici prevăzuți in documentațiile de


urbanism aprobate.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul CNADNR, avizul Ministerului Apărării Naționale, avizul Ministerului Administrației și Internelor, avizul Serviciului Roman de Informații, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de AJȘ^ae^vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.


Prezentu după apr) Certific;


^^ryn'd'^fflca,^Completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior și poate fi folosit numai «hba/dgjoijnlen'îăȘ'eȚde urbanism.sedya^etijDera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

•w
ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI j ARH. GHEORGHE PJkJRAȘCU


arh. Stelian


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poșiâr060042, sector 5, București, Român Tel: 021.305.55.00 int. 1700    / /Ăc „ k .

http://www.pmb.ro    / Ode infrastructura îS 110KV)cu interdicție (autorizarea construcțiilor ile impuse prin avizul

)VA)

rul cimitirelor -50,Om iilor va tine cont de avizul sanitar)

urilor arheologice cu e pana la obținerea

jlturii

DULUÎ CONSTRUIT are se pastreaza ropuse spre demolare

59

60


61


62


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA URBANISM


VlkAT SPRE NESCHIMBARE

Anexă la avi?. CTATU N r.......y,„............din .(A'.
REVIZII

A

Nr.crt

Nume

Semnătura

Descrierea reviziei
BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -1

PENETRAȚIE SPLAIUL INDEPENDENTEI -AUTOSTRADA BUCUREȘTI - PITEȘTI

rLAN KLbLtlVlLN 5AK!

BANISTICE

TRONSON 3

63Se proiecție a Caii Ferate; idefX. | ra ( 100,Om )    [ o’j \

Se proiecție fata de infrastructura 3 (APEDUCT,LES 110KV)cu interdicție va de construire ( autorizarea construcțiilor cont de restricțiile impuse prin avizu!

si avizulAPANOVA)

le proiecție in jurul cimitirelor -50,Om izarea construcțiilor va tine cont de iile impuse prin avizul sanitar)

le proiecție a siturilor arheologice cu ctie de construire pana la obținerea ii Ministerului Culturii

ASUPRA FONDULUI CONSTRUIT


/, ifi-JS.

tj/t! /JxsmÎ /\A /'    O&i&o. ZV\

O '


ii Ferate de


de infrastructura

S 110KV)cu interdicție (autorizarea construcțiilor iîe impuse prin avizul

>VA)

’ul cimitirelor -50,Om iilor va tine cont de avizul sanitar)

jriîor arheologice cu e pana la obținerea

ilturii


DULUS CONSTRUIT jre se pastreaza 'opuse spre demolare

59


60

\ 'V    ,jb’.

V

\'Y


REVIZII

Nume


Nume


Nr.crt


Verificator/

Expert


■l

i


V ai

PROILC! JiUCLIKCS n


Director


Șef proiect complex


Șef proiect specialitate


Elaborat61


Semnătura


S.C. PROIECT R.C. J40/15/1990 Tel: 037 206 91, E-Mail: ofljce

arh. Viorel CO

PRIMAK1A MUNICIPIULUI B UC UffiȘTI X DIRECȚIA URBANISM "VîzzspRirN^^

Ansxă la aviz CTATU

.......7..........dlndlci;.^


Nr.


ARHITECT ȘEF^Z


Descrierea reviziei

Referat / Expertiză Nr. / Data

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - D

PENETRAȚIE SPLAIUL INDEPENDENTEI -1 AUTOSTRADA BUCUREȘTI - PITEȘTI

rN REGLEMENTARI NISTICE

TRONSON 2

Pr

2


Rev:


Planșa

09
a Caii Ferate de

)

fata de infrastructura :T,LES 110KV)cu interdicție ruire (autorizarea construcțiilor trictiile impuse prin avizul ANOVA)PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘT!| direcția urbanism VIZAT SPRE NESCHIMBARE Anexă la aviz CTATU Nr.......in jurul cimitirelor -50,0m tructiilor va tine cont de prin avizul sanitar) a siturilor arheologice cu >truire pana la obținerea ji Culturii

-ONDULU! CONSTRUIT te care se pastreaza

REVIZII

A

Nr.crt

Nume

Semnătura

Descrierea reviziei

C'-VX

Verificator/

Expert

Nume

//<j

JSB-M.

Referat / Expertiză Nr. 1 Data

S.C. PROIEC' R.C. J40/1 Tel: 0

E-Mail: dffrcefflpl

;Uh^157ipO5

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCI


Director


ifro ht


arh. Viorei CONSTĂNTINESCU


Șef proiect complex urb. Valeriu MANEA

Șef proiect specialitate urb. N.A. CH1RAN


Elaborat


urb. L. IOVANESCU


PENETRAȚIE SPLAIUL INDEPEN AUTOSTRADA BUCUREȘTI-PIT


/    S+P+5 /

/    proiect /


PRiMARIA MUNICIPIULUI BU<
DIRECȚIA URBANI;


Nr.......2..............din..OV/P.

ARHITECT ȘEr


’a

terdictie

construcțiilor

avizul


>0,Gm it de


ce cu iereaA

Nr.crt

Nume

Semnătura


i Vermnator/ Expert


Nume


c-Cefința


Referat / Expertiză Nr.


pRQirc r. șueurxsj i


Director


S.C. PROIECT BUpi^§t -â-K R.C.

Tei:

E-Mail; offlb@pf).re .


Șef proiect complex urb. Valeriu MANEA


Șef proiect specialitate urb. N.A. CHIRAN


Elaborat


urb. L. IOVANESCU


60


61


62


BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI


PENETRAȚIE SPLAIUL INC AUTOSTRADA BUCURES1


Tlan reglementari

.URBANISTICE


TRONSON 1


ocsrs;


Data:


Rev:


:1000 lan. 20:1


63


1 585 800

65

564 000

23

292 800

12

778 000

32

400 800

16

6200« îh

< i • V    . - -jTr;

?? /«S5t<-«jrs.'*/ >ie%, r V\ m» '~J7

>>,. ;i®c // Z/fe ?:t-ir* / /

//    J2?2!    / i,
e de

structura CV)cu interdicție


izarea construcțiilor jse prin avizul

Lirelor -50,Om tine cont de ;anitar)

rheologice cu la obținerea

REVIZJI

A

Nr.crt

Nume

Semnătura


Verificator/

Expert


Nume


Semnătura

//


5,UCC/<,

Cerjriiâ.^


CONSTRUIT

pastreaza

spre demolare


S.C. PROIECT B^URE®

R.C. J40/15/1990 W(

Tel: 037 206 91 00 fKo2T'^95 04/

Director

arh. Viorel CONSTANTÎNESG'U

A / ?

Șef proiect complex

urb. Valeriu MANEA    \

7AA

Șef proiect specialitate

urb. N.A.CHIRAN A

Elaborat

urb. L. lOVANESCl/Ji'vfc


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Aparatul Permanent al C.G.M.B., etaj 3, cam. 2

Nr. 15483/1.1./05.11.2013Către,-    PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - D-lui Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu

-    SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -D-lui Tudor Toma

-    DIRECȚIA URBANISM

9

-    DIRECȚIA TRANSPORTURI, DRUMURI, SISTEMATIZAREA CIRCULAȚIEI

-    DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ

-    DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Vă informăm că prin Sentința civilă nr. 7136 din data de 04.1 1.2014 (neredactată la data prezentei adrese ) pronunțată de către Tribunalul București - Secția a IX - a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 15483/3/2013, instanța de judecată a admis acțiunea formulată de către reclamanții Cocoșilă Dănuț, Plopeanu Fănel și Cordoneanu Ovidiu Cristian, și a dispus anularea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 131/30.08.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal '‘Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel — Autostrada București - Pitești”, ca nelegal emis, cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Având în vedere dispozițiile art. 15 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ și ținând cont că executarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 131/2012 a fost suspendată prin Sentința civilă nr. 1062/2013 irevocabilă ( anexată în copie ), măsura suspendării, dispusă în condițiile art. 14, se prelungește de drept până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 15483/3/2013.

Anexăm în copie: extras de pe site-ul public “portalul instanțelor” cu informații referitoare la soluția pronunțată prin Sentința civilă nr. 7136 din data de 04.11.2014.

/

DIRECTOR EXECUTIV