Hotărârea nr. 130/2012

HOTARAREnr. 130 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2012

Vrt


Consiliul General al Municipiului BucureștrC : '

HOTĂRÂRE    Ă;,.

privind aprobarea Pianului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al municipiubiGLȚĂrt"

București pentru anul 2012

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Operațiuni - Direcția Aoărare și Protecție Civilă;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de discip'ină din cadrul Consiliului General al Municipiu lui București:

îrr conformitate cu prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

îrs temeiul prevederilor ari.36 alin.(2) lit.d), afin.(6) lit.aț pct.8 șl art.45 aîin.(1) din Legea nr,215/2001 privind administrata publică locală, republicată, cu modificările și completările. ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H O T Ă R Ă Ș T E :

Ari.1 Se aproba Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al municipiului București pentru anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generai ai Municipiului București din data de 30,08.2012.


București, 30,08.2012 Nr. 130

SplaiuS    Nr. 231-2S3, Cod postai: C60042. sector. 6. Sucjre^, Român,

♦4021 305 55 Oft ww pmb ro