Hotărârea nr. 13/2012

HOTARAREnr. 13 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. TARANCUTEI NR. 19, SECTOR 3


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. Țărăncuței nr. 19, sector 3 » » ’

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcției Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU - DU a PMB : aviz de urbanism nr. 28/10.05.2011;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 91/2011;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare rir. 13242/67/03.10.2011;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1011740/01.07.2011;

-    Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr.6793/7143/ 16.06.2011;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001_ privind administrația publică

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Țărăncuței nr. 19, sector 3, pentru o suprafață studiată de cca. 2700 mp. din care terenul care a generat PUZ în suprafață de 87mp proprietate privată persoane fizice.

Conform PUG-ului Municipiului București și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/ 2000 completată cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, zona studiată prin PUZ este cuprinsă în subzona L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție (enclavă în interiorul UTR L4a - subzona locuințelor colective înalte cu P+5-P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate).

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax.=45%; CUTmax.=0,9 - 1,3; RmaxH: P+2; H max =10 m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune: locuință individuală.

J    I

Indicatori urbanistici aprobați:    POTmax=80%; CUTmax=3,6;

Rhmax=P+2E+E3R; Hcornișă=10,5 m; Hmax. = 13 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani .

Ărt.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI TudorSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism


Nr. 982664/1754/21.04.2011

AVIZ DE URBANISM nr.^/fo.C^2011 PUZ - STR. ȚĂRĂNCUȚEI NR. 19, SECTOR 3


Prezentul aviz este emis în baza AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 2J 14.02.2011

BENEFICIAR:    IORTOMAN MIOARA

ELABORATOR:    SC DD DESIGN SRL - Arh. Urb. Angelica Ionela Stan (RUR)

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: O suprafață de aprox. 2.700 mp., din care parcela care a generat PUZ ST = 87 mp. proprietate privată persoane fizice.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se afla în zona de sud-est a Municipiului București în aria urbană delimitată de Sos. Mihai Bravul, B-dul Basarabia, str. Câmpia Libertății și str. Baba Novac. PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform RLU - PUG, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 completată cu HCGMB nr. 324/2010, amplasamentul este cuprins în L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție (enclavă în interiorul UTR L4a - subzona locuințelor colective înalte cu P+5 - P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate).

Indicatorii urbanistici reglementați: POT max. = 45%; CUT max. = 0,9 -1,3; RmaxH: P+2; H max. = 10 m.

CERTIFICAT DE URBANISM nr. 2012 din 21.12.2010 emis de PRIMĂRIA SECTORULUI 3.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SHNDICATOR1I URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNEA AVIZATA:    LOCUINȚA INDIVIDUALA

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:    POTmax = 80%; CUTmax = 3,6; Rh.max = P+2E+E3R;

Hcornișă = 10,5 m.; Hmax. = 13 m.

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației în vigoare.

In conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină - C.G.M.B; Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că_ acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora.

*    în conformitate cu art. 63 litera (g) din legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.LEGENDA


LIMITA TEREN CARE A GENERAT P.U.Z

LIMITA TERENURI STUDIATA PRIN P.U.Z

LIMITA PARCELE

LOCUINȚE COLECTIVE EXISTENTE

LOCUINȚE PE PARCELA EXISTENTE

CONSTRUCȚII EXISTENTE IN STARE BUNA INTEGRATE

EDIFICABILE PROPUSE ORIEN

EDIFICABIL PROPUS PRIN P.U.

SPATII PLANTATE


ARBORI EXISTENTI MENȚINUȚI

CIRCULAȚII CAROSABILE EXISTENTE

CIRCULAȚII OCAZIONAL CAROSABILE

CIRCULAȚII PIETONALE

DISTANTE OBLIGATORII n ALVEOLE / RETRAGERI PROPUSE J ORIENTATIV ALINIERE PRINCIPALA

^,--)mp Ig^p^p^O.OOmp

314.00 mp


îtU TAR^N

TI


V

CUTEI, NR.19


POTmax=80%

CUTmax=3.6

Hmax=P+2E+3Er

(H max = 13 m, 10.35 m


| Nr. locuri paj£are5Ș^prateran=3 ‘ '


.Jaxomisa)________-

i A?


i PR.NR,IORȚOMAN MIOARA '-/2007