Hotărârea nr. 129/2012

HOTARAREnr. 129 din 2012-08-30 PENTRU APROBAREA "PLANULUI COMITETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SITUATII DE URGENTA PE ANUL 2012" PRIVIND ASIGURAREA RESURSELOR UMANE, MATERIALE SI FINANCIARE NECESARE GESTIONARII SITUATIILOR DE URGENTA

Consiliul Generai al Municipiului București

^^Tj-jsses&aBa


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea „Planuiui Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgentă pe anul 2012” privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București șl raportul de specialitate ai Direcției Generale Operațiuni - Direcția Apărare și Protecție Civilă:

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe șl avizul Comisiei juridice și de disciplină din, cadru! Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 âlin, (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 8 și art. 45 alin. (2) din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.    .

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:    •    '    ,

Art.1 Se aprobă ,.Planul Comitetului Municipiului' București pentru Situații de Urgență pe anul 2012" pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgența, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. .

Art.2 Planul va fi adus la îndeplinire de către instituțiile ce aparțin de Consiliul Generai ai Municipiului București, cuprinse în Pian, numai în caz de situații de urgență, în funcție de bugetele alocate de către aceste instituții pentru situații de urgență.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară Municipiului București dîn date de 30.08.2012,


t

V-


splaiul independențe! Nr. 291-233, Cod ocsial. 060042, sector 6, bucurești, România; tel.. -*-4021 305 55 00: www/pmb.ro