Hotărârea nr. 128/2012

HOTARAREnr. 128 din 2012-08-30 PENTRU COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 128/2011 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR ACHIZITIONATE SAU CONSTRUITE DIN FONDURI PROPRII ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI, PROPUSA DE CATRE COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR SOCIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI, SOLICITANTI DE LOCUINTE SOCIALE

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 128/2011 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor achiziționate sau construite din fonduri proprii ale Municipiului București, propusă de către Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București, solicitant! de locuințe sociale

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Spațiu Locativ și cu Altă Destinație; '    '

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General ai Municipiului București;

în baza prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Genera! al Municipiului București nr. 330/2009 privind' repartizarea locuințelor din fonduri proprii ale Municipiului București;

în temeiul prevederilor ari. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind .administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 128/2011 se completează cu persoanele nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Consiliul Generai al Municipiului București împuternicește „Comisia de evaluare a situațiilor deosebite în care se găsesc cetățenii municipiului București, soiicitanti de locuințe sociale” constituită prin


/ z V

Municipsului București și a instituțiilor subordonate acestora, cu probleme sociale.

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 128/2011 rămân neschimbate.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de .specialitate a! Primarului Generai ai Municipiului București vor aduce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din date de 30.08.2012.


5OAL MUfjpPldgUȚBjdbUREȘTIPREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


Olteanu Cristian Marian

București, 30.08.2012" Nr. 128

splaiul Independenței 291-293, sector 6. București, România tel.: -f-4021 305 5c 00; www.bucurestl-Drimaria.ro    Pag 2


Anexă, KHotărârea CGMB


ista ele repartizare a locuințelor achiziționate sau constituite din fonduri proprii ale Municipiului i'ucurești, propusă de către Comisia de evaltiare a siîuațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București, solicitanți de locuințe sociale


1. Apostol ion

15. luliu Paula Cristina

2. .Andrei Nicoleta

16 . Ioniță Angela

3. Airinei Maria

17. Merculov Elena

4. Bodârlău Georgeta

18. Mieluță Mariana

5. Bogdan Mariana

19. Manea Marian

6. . Bucătaru Olga    ;    ■

20. Nechifor Nicolae

7. Caboc Gheorghe

21. Petre Filofteia

8. Ciucișan Nicuiina

22. Raportoru Georgeta

9. Croitoru Ion

23. Radu Alexandra

10. Dascălu Ion

24. Radu Log'nin Necuiai

11. Dobre Bănica

25, Șperlă Maria

12. Gafencu Alexandru

' 26. Vajda Constanța

13. Groasă Virgini a

■ 27. Zbârcea Nicolae ț

14. Jienescu Ștefan

/

//

/{'