Hotărârea nr. 127/2012

HOTARAREnr. 127 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI PE ANUL 2011 PRIVIND STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PROGRAMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A CALITATII AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului pe anul 2011 privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate a! Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția de Mediu;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza prevederilor art. 6, art. 70, art. 71, art. 72 și art. 90 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 54 și art. 83 alin. (1) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

-    Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 35/2007 privind metodologia de elaborare și punere în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL.AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H OTĂRĂȘTE:


PUblice, Direcția de Mediu, Direcția Generală de Poliție Locală și Control ă Municipiului București, Administrația Străzilor, Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București, Regia Autonomă de Transport București, precum și Primăriile sectoarelor 1-6, au obligația implementării măsurilor nerealizate sau în curs de realizare nominalizate în raport,

Arit.3 Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației, Comisia! Tehnică de Circulație, Direcția Urbanism, Direcția Utilităti Publice, Direcția' de Mediu, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Administrația Străzilor, Administrația Lacuri Parcuri și Agremept București, Regia Autonomă de Transport București, precum și Primăriile sectoarelor 1-6, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General a! Municipiului București diQ^țajde 30.08,2012.


PREȘEDINTE DE/ȘEDIJMȚ Olteanp Cristi

București, 30.08.2012 Nr. 127Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

/

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.PROGRAMUL INTEGRAT DE

GESTIONARE A CALITĂȚII AERULUI •)

RAPORT ANUAL 2011
PROGRAMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A CALITĂȚII

!    AERULUI

I

i

i

i

RAPORT ANUAL 2011Datorită depășirilor înregistrate la NO2, PM10 și CO, ARPM București a inițiat elaborarea Programului integrat de gestionare și alcătuirea Comisiei tehnice. Comisia tehnică a fost aprobată prin Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 256/1.04.2010, respectiv Ordinul Prefectului Municipiului București 256/1.04.2010 și are în componență reprezentanți ai următoarelor autorități și instituții: Agenția pentru Protecția Mediului București și Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Comisariatul Gărzii de Mediu al Municipiului București, Administrația Națională de Meteorologie, Institutul de Sănătate Publică și Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului București, Registrul Auto Român, RATB, Sucursala Electrocentrale București, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Municipiului București, Primăria Generală Municipiului București și Primăriile de sector, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară a Municipiului București, Camera de Comerț și Industrie.

Acest raport anual a fost realizat conform Ord.35/2007 al MMGA, după cum este prevăzut în art. 7.2'C 2e/2
CAPITOLUL I

Descrierea situației existente


1.1.Structura rețelei de monitorizare

Denumirea retelec. Rețea de monitorizare a calității aerului în mun. București

Prescurtare'. Rețea București.

Tipul de rețea - la nivel de aglomerare

Timpul d$ referință (GMT și local) - GMT+2

Responsabilul rețelei - Gabriel Ciuiu aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, 021-430.66.77, fax

021 -430.66.75.

Componența rețelei'.

Tip stație

Număr de stații

- trafic -

2    i

- industr

al

•n    i

J    1

- fond urban

1

1

- fond suburban    .

1    î

- fond re

gional    -

1

!


1.2. Informații generale cu privire la stații Denumirea stației: Cercul Militar Codul stației'. B001

Denumirea arealului/zonei din care face parte stația', zonă centrală

Codul zonei/PfisQl    ■    '    -_____

I

Tipul stcțției'. trafic

Responsabilul stației - Tudor Ioana, aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, 021-430.66.77, fax 021-430.66.75, office@arpmbuc.anpm.ro

Denumirea și adresa instituției tehnice responsabile cu întreținerea stației'.

ARPM București, aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, 021-430.66.77, fax 021-430.66.75, office@hrpmbuc.anpm.ro

Organisine sau programe cărora le sunt raportate datele - ANPM


Aria de țeprezentativitate ; Clasa stației

^Stafie de trafic


Raza ariei de reprezentativitate


Coordonatele geografice - latitudine 44°25’44” N, longitudine 26°7’15” E Altitudinea - 75 m

Poluanki măsurați - SCO. NCL, NOX, O3, CO, PM10, PM2.5, Pb Param firii meteorologici măsurați - temperatura, viteza vânt umiditatea relativă, presiunea atmosferică, radiația solară
Mediul local/morfologia peisajului - Stația este amplasată pe Calea Victoriei, nr 32-34, sect. 1, lângă clădirea Cercului Militar, în vecinătatea intersecției Bd. Elisabeta cu Calea Victoriei. Este o zonă cu trafic intens

Tipul zonei - urbană

Caracterizarea zonei - rezidențială și comercială

Numărul aproximativ de locuitori din zonă - 2500

Caracterizarea traficului - nu sunt surse importante de emisii în afara traficului Străzi canion - volum mare de trafic (>10.000 vehicule/zi)

Altele - situată la aproximativ la 25 m la intersecția Cal. Victoriei X Bd. Regina Elisabeta

Informații privind tehnicile de măsurare

Echipamente utilizate'.

-    Analizor de monoxid de carbon model CO 11 M2, analizor de ozon model 03 41 M2 , analizor de dioxid de sulf model AF 21 M2 , analizor de dioxid de azot model AC 31 M2 (toate analizoarele produse de Environnement SA- Franța) , prelevator de pulberi model DerendaLVS 31./PNS 2.1-15

-metoda de determinare-SO2.metoda fluorescenței în ultraviolet

-    NOx metoda prin chemiluminiscență

-    PMio metoda gravimetrică

-    CO metoda spectrometrică în infraroșu nedispersiv

-    ozon metoda fotometrică în UV Caracteristici de prelevare'. .

-    localizarea punctului de prelevare - fațada clădirii și pe trotuar

-    înălțimea punctului de prelevare: 4-5 m.

-    lungimea liniei de prelevare: 1,8 m.

-    timpul de prelevare: lh pentru SO2, NO2, 03, CO, 24 ore pentru PM 10 și Pb. Calibrare'.

-    tip - automat și manual

-    metoda: butelii, diluție, calibrare manuala

-    frecvența: o data la 6 luni calibrare, verificare “spân și zero” o data la 10 zile

Denumirea stației: Mihai Bravu

Codul stației'. B002

Denumirea arealului/zonei din care face parte stația', zonă centrală

Codul zonei'. B001

Tipul stației - trafic

Responsabilul stației - Mușat Elena, aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, 021-430.66.77, fax 021 -430.66.75, office@arpmbuc.anpm.ro

Denumirea și adresa instituției tehnice responsabile cu întreținerea stației'.

ARPM București, aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, 021-430.66.77, fax 021-430.66.75, office@arpmbuc.anpm.ro

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele - ANPM Xrza de reprezentativitate Clasa stației Statie de trafic

Raza ariei de reprezentativitate 10 - 100 m
Coordonâtele geografice - latitudine 44°26’26”N, longitudine 26°9’4” E Altitudinea- 75 m

Poluanții'măsurați - SCb, NO2, NOX, O3, CO, PiVfio, PM2.5, Pb

i

Mediul Idcal/morfologia peisajului - Stația este amplasată pe Bdul Mihai Bravu, sect. 2, într-o zonă intens circulată, în apropierea Liceului Iulia Hașdeu și lângă blocuri de locuințe.;

Tipul zortei - urbană

Caracterizarea zonei - rezidențială

Numărul .aproximativ de locuitori din zonă - 2500

Caracterizarea traficului

Străzi largi - volum mare de trafic (>10.000 vehicule/zi)

Informații privind tehnicile de măsurare

Echipamente utilizate’.

-    Analizor de monoxid de carbon model CO 11 M2, analizor de ozon model 03 41 M2 ,

analizor de dioxid de sulf model AF 21 M2 , analizor de dioxid de azot model AC 31 M2 (toate anjalizoarele produse de Environnement SA- Franța) , prelevator de pulberi model DerendaiLVS 31./PNS 2.1-15 '    _

-metodaide determinare-SOi.metoda fluorescenței în ultraviolet i    - NOx .metoda prin chemiluminiscență

i    - PM10 metoda gravimetrică

i    - CO metoda spectrometrică în infraroșu nedispersiv

:    - ozon metoda fotometrică în UV

Caracteristici de prelevare’.

-    localizarea punctului de prelevare - trotuar

-    înălțimiea punctului de prelevare: 4-5 m    '

-    Iungirqea liniei de prelevare: 1.8 m.

-    timpuljde prelevare: lh pentru SO2, NO2, 03, CO, 24 ore pentru PM 10 și Pb.

Calibrare’.

-    tip - automat și manual

-    metodă: butelii, diluție, calibrare manuala

-    frecvența: o data la 6 luni calibrare, verificare “spân și zero” o data la 10 zile

Denumirea stației: Titan

Codul stației’. B003

Denumirea arealului/zonei din care face parte stația’, zonă periferică

Codul zonei’. B002

Tipul stației - industrial

Responsabilul stației - Mușat Elena, aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, 021-430.66.77, fax 021-43(j).66.75, office@arpmbuc.anpm.ro

Denumirea și adresa instituției tehnice responsabile cu întreținerea stației:


Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele - ANPM Aria de reprezentativitate

Clasa stației

Raza ariei de reprezentativitate

Stație industrială

100 m - 1 km    !

Coordonatele geografice - latitudine 44°24’40” N, longitudine 26° 11 ’ 5” E

Altitudinea- 75 m

Poluanții măsurați - SO?, NO2, N0x, O3, CO, PM10, PM2.5, Pb

Parametrii meteorologici măsurați - temperatura, viteza vântului, direcția vântului, umiditatea relativă, presiunea atmosferică, radiația solară

Mediul local/morfologia peisajului - Stația este amplasată în cartierul Titan, str. Rotundă, sect. 3, în apropierea zonei de demarcație între obiectivele industriale de pe platforma Pallady și zonele rezidențiale

Tipid zonei - urbană

Caracterizarea zonei - rezidențială

Numărul aproximativ de locuitori din zonă - 15000

Caracterizarea traficului

. Străzi înguste - volum-' mic de trafic (<2.000 vehicule/zi)

Informații privind tehnicile de măsurare

Echipamente utilizate'.

-    Analizor de monoxid de carbon model CO 11 M.2, analizor de ozon model 03 41 M2 , analizor de dioxid de sulf model AF 21 M2 , analizor de dioxid de azot model AC 31 M2 (toate analizoarele produse de Environnement SA- Franța) , prelevator de pulberi model DerendaLVS 31./PNS 2.1-15

-metoda de determinare-SO2.metoda fluorescenței în ultraviolet

-    NOx metoda prin chemiluminiscență

-    PM10 metoda gravimetrică

-    CO metoda spectrometrică în infraroșu nedispersiv

-    ozon metoda fotometrică în UV Caracteristici de prelevare'.

-    localizarea punctului de prelevare - curți

-    înălțimea punctului de prelevare: 4-5 m

-    lungimea liniei de prelevare: 1,8 m.

-    timpul de prelevare: lh pentru SO2, NO2, 03, CO, 24 ore pentru PM 10 și Pb.

Calibrare'.

-    tip - automat și manual

-    metoda: butelii, diluție, calibrare manuala

-    frecvența: o data la 6 luni calibrare, verificare “spân și zero” o data la 10 zile

Denumirea stației: Drumul Taberei

Codul stației'. B004

Denumirea arealului/zonei din care face parte stația', zonă perifericăCodul zonji'. B002

Tipul stației - trafic, industrial

Responsabilul stației - Mușat Elena, aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, 021-430.66.77, fax 021-430.6(5.75, office@arpmbuc.anpm.ro

Denumirea și adresa instituției tehnice responsabile cu întreținerea stației:

ARPM București, aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, 021-430.66.77, fax 021-430.66.75, office@arpmbuc.anpm.ro

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele - ANPM

Aria de r&prezentativitate

: Clasa stației

Raza ariei de reprezentativitate    1

Stație industrială

lOOm - 1 km

Coordonatele geografice - latitudine 44°24’42” N, longitudine 26°3’8” E

Altitudinea- 75 m

Poluanțir măsurați - SCO, NO2, NOX, O3, CO, PM10, PM2.5, Pb

Parametrii meteorologici măsurați - temperatura, viteza vântului, direcția vântului, um iditatea relativă, presiunea- atmosferică, radiația solară

Alte informații relevante', stația este definită ca industrială, însă ocazional se comportă ca stație de (rafie, fiind situată îri vecinătatea unei artere importante de circulație Mediul local/morfologia peisajului - Stația este amplasată în incinta stației ApaNova sect. 6 într-o zonă deschisă.

Tipul zonei - urbană

Caracterizarea zonei - rezidențială, industrială

Numărul aproximativ de locuitori din zonă - 10.000.    ■    .■

Caracterizarea traficului

Sjtrăzi largi- volum mare de trafic (>10.000. vehicule/zi)

Informații privind tehnicile de măsurare

Echipamente utilizate'.

-    Analizor de monoxid de carbon model CO 11 M2, analizor de ozon model 03 41 M2 , analizor de dioxid de sulf model AF 21 M2 , analizor de dioxid de azot model AC 31 M2 (toate analizoarele produse de Environnement SA- Franța) , prelevator de pulberi model DerendaiLVS 31./PNS 2.1-15

-metoda de determinare-SO2.metoda fluorescenței în ultraviolet

-    NOx metoda prin chemiluminiscență

-    PM10 metoda gravimetrică

-    CO metoda spectrometrică în infraroșu nedispersiv

-    ozon metoda fotometrică în UV/\/^<2Âag


-    timpul de prelevare: lh pentru S02, N02, 03, C0, 24 ore pentru PM 10 și Pb Calibrare:

-    tip - automat și manual

-    metoda: butelii, diluție, calibrare manuala.

-    frecvența: o data la 6 luni calibrare, verificare “spân și zero” o data la 10 zile

Denumirea stației: Baiotești

Codul stației'. B005

Denumirea arealului/zonei din care face parte stația: zona exterioară.

Codul zonei: B003

Tipul stației - fond regional

Responsabilul stației - Mușat Elena, aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, 021-430.66.77, fax 021 -430.66.75, office@arpmbuc.anpm.ro

Denumirea și adresa instituției tehnice responsabile cu întreținerea stației:

ARPM București, aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, 021-430.66.77, fax 021-430.66.75, office@arpmbuc.anpm.ro

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele - ANPM •

Aria de reprezentativitate

Clasa stației .    . Raza ariei de reprezentativitate    1

Stație de fond regional    200 - 500 km    j

Coordonatele geografice - în incintă unitate militară, nu este permisă dezvăluirea

coordonatelor

Altitudinea- 75 m

Poluanții măsurați - SO2, NO2, NOX, O3, CO, PM10, PM2.5, Pb

Parametrii meteorologici măsurați - temperatura, viteza., vântului, direcția vântului, umiditatea relativă, presiunea atmosferică, radiația solară.

Alte informații relevante: Direcția predominanta a vântului SV. Distanța până la primele obstacole este de aprox 80 metri, înălțimea obstacolelor (copaci) aprox 6 m.

Mediul local/morfologia peisajului - Stația este amplasată pe un dâmb de pământ (înalt de aprox 3 m) intr-o mica pajiște cu diametrul de aprox 200 m situata in pădurea Baiotești Tipul zonei - rurală

Caracterizarea zonei - naturală

Numărul aproximativ de locuitori din zonă - 6700

Caracterizarea traficului

- cel mai apropiat drum - drum județean, la aprox 1 km de stație

Informații privind tehnicile de măsurare

Echipamente utilizate:

- Analizor de monoxid de carbon model CO 11 M2, analizor de ozon model 03 41 M2 , analizor de dioxid de sulf model AF 21 M2 , analizor de dioxid de azot model AC 31 M2 (toate analizoarele produse de Environnement SA- Franța) , prelevator de pulberi model DerendaLVS 31./PNS 2.1-15

-metoda de determinare-SO2.metoda fluorescenței în ultraviolet - NOx metoda prin chemiluminiscență//


-    PMjo metoda gravimetrică

‘    - CO metoda spectrometrică în infraroșu nedispersiv

-    ozon metoda fotometrică în UV Caracteristici de prelevare:

-    localizarea punctului de prelevare - curți

-    înălțimea punctului de prelevare: 4-5 m

-    lungimea liniei de prelevare: 1,8 m.

-    timpul de prelevare: lh pentru SO2, NO2, 03, CO, 24 ore pentru PM 10 și Pb Calibrare;

-    tip - automat și manual

-    metoda:,'butelii, diluție, calibrare manuala.

-    frecvența: o data la 6 luni calibrare, verificare “spân și zero” o data la 10 zile

Denumirfea stației: Măgurele

Codul stației'. B006.

Denumirea arealului/zonei din care face parte stația: zona exterioară.

Codul zonei: B003

Tipul stației - fond suburban '    -

Responsabilul stației - Țudor Ioana, aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, 021-430.66.77, fax 021-430.66,75, office@arpmbuc.anprri.ro

Denumirea și adresa instituției tehnice responsabile cu întreținerea stației:

ARPM București, aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, 021-430.66.77, fax 021-430.66.75, office@arpmbuc.anpm.ro

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele - ANPM

Aria de reprezentativitate    -

Raza ariei de reprezentativitate


25 - 150 km


| Clasa stației Stafie de fond suburban

Coordonatele geografice- latitudine 44°20’56” N, longitudine 26°2’1” E

Altitudinea- 75 m

Poluanțîi măsurați - SO2, NO?, NOX, O3, CO, PM10, PM2.5, Pb

Parametrii meteorologici măsurați - temperatura, viteza vântului, direcția vântului, umiditatea relativă, presiunea atmosferică, radiația solară

Alte informații relevante - direcția predominantă avântului SV. Distanță până la primele obstacole - aprox 30 metri, înălțimea obstacolelor aprox 10 m

Mediul local/morfologia peisajului - Stația este amplasată in incinta Facultății de Fizica de la Măgurele Tipul zo'ției- suburbană Caracterizarea zonei - rezidențială Numărui aproximativ de locuitori din zonă - 5200 Caracterizarea traficului


- cel mai apropiat drum - drum județean, la aprox 20 m de stație


Străzi largi - volum moderat de trafic (între 2.000 și 10.000

Informații privind tehnicile de măsurare

Echipamente utilizate:

-    Analizor de monoxid de carbon model CO 11 M2, analizor de ozon model 03 41 M2 ,

analizor de dioxid de sulf model AF 21 M2 , analizor de dioxid de azot model AC 31 M2 (toate analizoarele produse de Environnement SA- Franța) , prelevator de pulberi model Derenda LVS 31./PNS 2.1-15

-metoda de determinare-SO2.metoda fluorescenței în ultraviolet

-    NOx metoda prin chemiluminiscență

-    PM)o metoda gravimetrică

-    CO metoda spectrometrică în infraroșu nedispersiv

-    ozon metoda fotometrică în UV Caracteristici de prelevare:

-    localizarea punctului de prelevare - curți

-    înălțimea punctului de prelevare: 4-5 m

-    lungimea liniei de prelevare: 1,8 m.

-    timpul de prelevare: lh pentru SO2, NO2, 03, CO, 24 ore pentru PM 10 și Pb Calibrare:

-    tip - automat și manual

-    metoda: butelii, diluție, calibrare manuala.

-    frecvența: o data la 6 luni calibrare, verificare “spân și zero” o data la 10 zile

Denumirea stației: Lacul Morii

Codul stației: B007

Denumirea arealului/zonei din care face parte stația', zonă periferică

Codul zonei'.P>QC2

Tipul stației - fond urban

Responsabilul stației - Tudor Ioana, aleea Lacul Morii nr. 1-'sector 6, 021-430.66.77, fax 021-430.66.75, office@arpmbuc.anpm.ro

Denumirea și adresa instituției tehnice responsabile cu întreținerea stației:

ARPM București, aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, 021-430.66.77, fax 021-430.66.75, office@arpmbuc.anpm.ro

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele - ANPM

Aria de reprezentativitate

Clasa stației

Raza ariei de reprezentativitate    i

Stație de fond urban

1-5 km    1

Coordonatele geografice - latitudine 44°26'33” N, longitudine 26°3’36” E

Altitudinea- 75 m

Poluanții măsurați - SO2, NO2, NOX, O3, CO, PM10, PM2.5, Pb

Parametrii meteorologici măsurați - temperatura, viteza vântului, direcția vântului, umiditatea relativă, presiunea atmosferică, radiația solară

Mediul local/morfologia peisajului - Stația este amplasată în aleea Lacul Morii nr. 1 la sediul ARPM București Tipul zonei - urbană


10


/b ofCaracterizarea zonei- rezidențială Numărul aproximativ de locuitori din zonă - 5000 Caracterizarea traficului

Stițăzi largi - volum moderat de trafic (între 2.000 și 10.000 vehicule/'zi)

Informații privind tehnicile de măsurare

Echipamente utilizate:

-    Analizor de monoxid de carbon model CO 11 M2, analizor de ozon model 03 41 M2 , analizor de dioxid de sulf model AF 21 M2 , analizor de dioxid de azot model AC 31 M2 (toate analizoarele produse de Environnement SA- Franța) , prelevator de pulberi model Derenda LVS 31./PNS 2.1-15

-metoda de determinare-SO2.metoda fluorescenței în ultraviolet - NOx metoda prin chemiluminiscență

,    - PMio metoda gravimetrică

1    - CO metoda spectrometrică în infraroșu nedispersiv

;    ■    - ozon metoda fotometrică în UV

Caracteristici de prelevare:

-    localizarea punctului de prelevare - curți

-    înălțimeia punctului de prelevare: 4-5 m

-    lungimea liniei de prelevare; 1,8 m.

-    timpul de prelevare: lh pentru SO2, NO2, 03, CO, 24 ore pentru PM 10 și Pb Calibrară:

-    tip - automat și manual

-    metoda: butelii, diluție, calibrare manuala.

-    frecvența: o data la 6 luni calibrare, verificare “spân și zero” o data la 10 zile

Denumirea stației: Berceni

CWw/,yz@zez: B008    -    ■'

Denumirea arealului/zonei din care fiace parte stația', zonă periferică

CoEzE zoțzez: B002

Tipul stației - industrial

Responsabilul stației - Tudor Ioana, aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, 021-430.66.77, fax 021 -430.166.75, office@arpmbuc.anpm.ro

Denumirea și adresa instituției tehnice responsabile cu întreținerea stației:

ARPM I^ucurești, aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, 021-430.66.77, fax 021-430.66.75, 0ffice@4rpmbuc.anpm.ro

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele - ANPM

Aria de reprezentativitate J

i Clasa stației

Raza ariei de reprezentativitate 100 m - 1 km


Stație industrială

.....’.............I ......................

f


Parametrii meteorologici măsurați - temperatura, viteza vântului, direcția vântului, umiditatea relativă, presiunea atmosferică, radiația solară

Mediul local/morfologia peisajului - Stația este amplasată în incinta Spitalului Obregia, sect. 4

Tipul zonei - urbană

Numărul aproximativ de locuitori din zonă - 5000

Caracterizarea traficului

Străzi înguste - volum moderat de trafic (între 2.000 și 10.000 vehicule/zi)

Informații privind tehnicile de măsurare

Echipamente utilizate:

-    Analizor de monoxid de carbon model CO 11 M2, analizor de ozon model 03 41 M2 , analizor de dioxid de sulf model AF 21 M2 , analizor de dioxid de azot model AC 31 M2 (toate analizoarele produse de Environnement SA- Franța) , prelevator de pulberi model DerendaLVS 31./PNS 2.1-15

-metoda de determinare-SO2.metoda fluorescenței în ultraviolet —    - NOx metoda prin chemiluminiscență

-    PMio metoda gravimetrică

-    CO metoda spectrometrică în infraroșu nedispersiv

-    ozon metoda fotometrică în UV

Caracteristici de prelevare:    '    -

-    localizarea punctului de'prelevare - curți

-    înălțimea punctului de prelevare: 4-5 m

-    lungimea liniei de prelevare: 1,8 m.

-    timpul de prelevare: lh pentru SO2, NO2, 03, CO, 24 ore pentru PM 10 și Pb Calibrare:

-    tip - automat și manual

-    metoda: butelii, diluție, calibrare manuala.

-    frecvența: o data la 6 luni calibrare, verificare “spân și zero” o data la 10 zile1.3. Prezentarea datelor de monitorizare

Pentru fiecare stație de monitorizare în care s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită plus marja de toleranță (VL+MT) sau depășiri ale valorilor limită (VL) și/sau depășiri ale valorilor țintă (VT), se prezintă următoarele date corespunzătoare anului 2007

Cod stație

Nr. depășiri

Indicatorul monitorizat

SO2

no2

PMio

Pb

CO

o3

B001

Cercul

Militar

VL+MT

0

227

57

0

n

VL/VT

0

653

57

0

3

0

B002

Mihai Bravu

VL+MT

0

42

187

0

5

VL/VT

0

110

187

0

5

0

B003

Titan

VL+MT

0

28

121

0

0

VL/VT

0

54

121

0

0

o

J

B004

Drumul

Taberei

VL+MT

0

64

62

0

0

VL/VT

0

157

62

0

,-AAj

1

-

B005

Balotes

ti

VL+MT

0

0

20

0

0

VL/VT

0

0

20

0

0

46

B006i

Magure

le

VL+MT

0

3

83

0

0

VL/VT

0

5

83

0

0

0

B007-

Lacul Mbrii

VL+MT

0

30

108

0

0

VL/VT

0

78

108

0

0

o

O

B008;

Bercerii

VL+MT

0

12

122

0

0

VL/VT

0

23

122

0

0

1

Datele prezentate mai sus sunt cele în baza cărora s-a luat decizia elaborării PIGCA. Evoluția ulterioară a calității aerului, ca urmare a implementării PIGCA este prezentată la Capitolul V.


CAPITOLUL II

Identificarea și validarea depășirii. Identificarea surselor 2.1.Identificarea depășirii

Identificarea depășirilor valorilor limită și/sau ale valorilor țintă, s-a efectuat de către responsabilul pentru validarea datelor în colaborare cu responsabilul stației de monitorizare .

Toate datele din tabelul de la punctul 1.3 au fost validate
14CAPITOLUL III


Măsuri și responsabilități

3.1.Informarea autorităților responsabile

Au fost informate privind inițierea programului integrat de gestionare a calității aerului următoarele autorități:

-    Ministerial Mediului și Gospodăririi Apelor

-    Agenția INațională pentru Protecția Mediului

-    Garda Națională de Mediu

-    Instituția prefectului

-    Comisia tehnică

3.2.Identificarea sursei/'surselor care au generat depășirea/depășirile

B001 CerculMilitar - trafic rutier

B002 Mihai Bravu - trafic rutier industria de transformare și pentru producerea de energie electrică și termică

B003 Titțn

- arderi îrl ii


-    arderi îrl industria de prelucrare

-    proceseșde producție

-    trafic rutier

B004 Drițmul Taberei

-    arderi îrl industria de transformare și pentru producerea de.energie electrică și termică

-    instalații-! de ardere ne industriale

-    arderi îrl industria de prelucrare

-    proceseide producție

-    trafic rutier

B005 Bațotești - factorii naturali, poluarea de fond

i

I

B006 Măgurele - factorii naturali, poluarea de fond

B007 Lacul Morii

-    trafic rptier

-    factorii naturali,

B008 BeCceni

-    arderi îh industria de transformare și pentru producerea de energie electrică și termică

-    trafic rutier

4.4. Informarea publicului3.5. Identificarea cauzelor care au generat depășirile

1    1 Depășiri ale valorilor limită și/sau valorii țintă pentru

Cod stațfe Tipul sursei :    indicatorii monitorizați

SO2

no2

PMio

Pb

CO

o3 '

B001

Cercul

Militar

trafic

X

X

X

B002

Mihai

Bravu

trafic

X

X

X

X

i

B003

Titan

industrială

X

X

X

X 1

B004

Drumul

Taberei

Industrial

trafic

X

X

X

X    i

i

B005

Balotes!

Fond regional' ' i

X

X

X

B006 ■ Fond

Măgurele suburban

X

X

X

B007

Lacul

Morii

Fond Urban

X

X

X

x ■

B008 , Bercen

.Industrial

X

X

X

X

3.5.1.Caracterizarea indicatorilor monitorizați * Dioxid de sulf - SO2

Gaz incolor, cu miros înțepător, amărui, produs ca urmare a arderii materialelor care conțin sulf. Surse naturale: erupțiile vulcanice, fitoplanctonul marin, fermentația bacterianiă în zonele mlăștinoase, oxidarea gazului cu conținut de sulf rezultat din descompunerea biomasei.

Surse arțtropice: sistemele de încălzire a populației care nu utilizează gaz metan, centralele termoelectrice și procesele industriale (siderurgie, rafinărie, producerea acidului sulfuric) și în măsură mai mică emisiile provenite de la motoarele diesel.

Efecte asupra sănătății: provoacă iritația ochilor și a primei părți a traiectului respirator, în atmosferă, contribuie la acidifierea precipitațiilor cu efecte toxice asupra vegetației și acidifierea corpilor apoși.


La temperatura mediului ambiental sunt prezenți în formă gazoasă. NO este incolor și inodor; NOz are culoarea brun roșcat și un miros puternic, înecăcios.

Surse naturale: sursa principală - acțiunea bacteriilor la nivelul solului.

Surse antropice: încălzirea rezidențială și evacuările de gaze de eșapament de la motoarele vehiculelor în etapa de accelerație sau la viteze mari. NO produce o cantitate mai mare de NO2 în procesul de combustie și în prezența oxigenului liber.

Efecte asupra sănătății: gaz iritant pentru mucoasă ce afectează aparatul respirator și diminuează capacitatea respiratorie (gradul de toxicitate al NOț este de .4 ori mai mare decât cel al NO). Oxizii de azot contribuie la formarea ploilor acide și favorizează acumularea nitraților la nivelul solului care pot provoca alterarea echilibrului ecologic ambiental.

*    Pulberi în suspensie - PMio/PM2,5

Sunt particule lichide și solide cu diametrul mai mic de 10

Surse naturale: erupții vulcanice, eroziunea rocilor și dispersia polenului.

Surse antropice: activitatea industrială, sistemul de încălzire a populației, centralele termoelectrice. Traficul rutier contribuie prin pulberile produse de-pneurile mașinilor la oprirea acestora și datorită arderilor incomplete.

Efecte asupra sănătății: toxicitatea pulberilor se datorează nu numai caracteristicilor fizico-chimice, dar și dimensiunilor acestora. Cele cu diametru de la 5-10 (PM10) la 2,5-5 (PMȘp) prezintă un risc"-mai mare de a pătrunde în alveolele pulmonare provocând

■ inflamații și intoxicări. Pe de altă parte, vehiculele emit și alte gaze iritante, elemente ‘    toxice (Cd, Pb, As, etc.) și substanțe cancerigene (hidrocarburi aromatice policiclice,

aldehide, nitrocompuși, etc.).

*    Plumb-Pb

Surse antropice: principala sursă de poluare o reprezintă emisiile motoarelor cu funcționare pe bază de benzină și industria în care sunt procesate metalele, un caz particular fiind topitoriile.

Efecte asupra sănătății: efect toxic la oameni, în cazul expunerii la concentrații ridicate, influențând sinteza hemoglobinei ce afectează rinichii, organele de reproducere, mecanismul gastrointestinal, articulațiile, sistemul cardiovascular și sistemul nervos.

'    * Monoxid de carbon - CO

La temperatura mediului ambiental este un gaz incolor și inodor, de origine atât naturală cât și antropică. Apare ca produs în toate procesele de combustie incompletă a combustibililor fosili. Surse naturale: arderea pădurilor, emisiile vulcanice și descărcările electrice.

Surse antropice: producerea oțelului și a fontei, rafinarea petrolului, sistemul termoelectric și mediul urban, în principal autovehiculele cu benzină în timpul funcționarii la turație mică.

Efecte asupra sănătății: gaz toxic, în concentrații mari este letal (aproximativ 100 mg/nf). Reduce capacitatea de transport a oxigenului în sânge cu consecințe asupra sistemului respirator și a sistemului cardio circulator. Poate induce reducerea acuității vizuale și a capacității fizice.

intermediul unei reacții care implică în particular oxizi de azot și compuși organici volatili. ?

Efecte asupra sănătății: concentrația de ozon la nivelul solului provoacă iritarea traiectului;respirator și iritarea ochilor. Concentrații mari de ozon pot provoca reducerea funcției respiratorii. Este responsabil de daune produse vegetației prin atrofierea unor specii de arbori din zonele urbane.

3.3.2.Depășiri ale valorilor limită și/sau ale valorilor țintă cauzate de surse liniare

Peptru eliminarea cauzelor externe și identificarea sursei de poluare , in cadrul procesului de validare a datelor au fost efectuate comparații cu evoluțiile concentrațiilor înregistrat^ în celelalte puncte de monitorizare. Perioada în care traficul din imediata vecinătate:este mai aglomerat este situată în intervalul orar 8-19 cu mici variații în timpul sfârșitului ide săptămână și diverse evenimente ocazionale. S-a constatat ca pentru stațiile Cercul Militar și Mihai Bravu și ocazional pentru Drumul Taberei creșterea concentrațiilor de poluanți (in special NO2 și CO) corespunde cu perioadele orare de trafic aglomerat .Datele meteo colectate de stații sunt comparate și coroborate cu datele obținute, <jle fa ANM, urmărindu-se în special temperatura, viteza vântului, calmul atmosferic și ceața.

3.$.3. Depășiri ale valorilor limită și/sau ale valorilor țintă cauzate de surse fixe

.Pentru analiza depășirilor înregistrate la stațiile industriale și de fond s-au folosit următoarele metode de analiza și validare:

-    analizarea listei principalelor surse de poluare a aerului din zona respectivă;

-    inventarul emisiilor acestor surse (valoarea emisiilor totale, coșuri de dispersie existente, Instalații de reținere a poluanților);

-    analiza datele meteo, cu direcția predominantă a vântului pe perioada depășirii valorii limită și/sau a valorii țintă;

-    verificarea date de monitorizare a emisiilor pentru unitățile din zonă.

Conform protocolul realizat cu Comisariatul municipal al Gărzii de -Mediu București; acesta transmite date legate de activitatea agenților economici din zonă, de numărul <ji rezultatelor controalelor efectuate la sediul și la punctele de lucru ale acestora precum și) măsurile ce.le-au fost impuse și modul în care acestea au fost respectate.

3.6. Sesiunile de lucru ale Comisiei tehnice Comisia Tehnică își desfășoară activitatea în ședințe publice; Coordonatorul

activității;și Președinte al Comisiei este Directorul Coordonator al APM București.

In aciivitatea sa, Comisia Tehnică poate solicita ca la ședințele sale să participe

experți (persoane fizice sau juridice) care prin experiența lor să ajute la identificarea surselor de poluare și la luarea celor mai bune decizii în vederea gestionării calității aerului (ai fost solicitata opinia reprezentantului Brigăzii de Politie Rutiera a Municipiului București: pentru masurile legate de trafic).

Hotărârile Comisiei Tehnice se iau doar în cadrul ședințelor, prin vot al membrilor. O hotărâre este considerată adoptată dacă este votată de jumătate +1 din numărul de membri

care alcătuiesc Comisia Tehnică.

obat. ROF-ul poateComisia Tehnică are atribuțiile conforme ROF-ului

fi consulțat pe pagina de web http://arpmbuc.anpm.ro.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

/ \/


Programul de gestionare revizuit a fost aprobat prin hotărârea 234/2010 a Consiliului General al Municipiului București.

După aprobarea Programului. Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, în colaborare cu Comisariatul Gărzii de Mediu al municipiului București monitorizează stadiul realizării măsurilor. Responsabilii acțiunilor sunt obligați să respecte termenele din programul integrat și să raporteze stadiul acțiunilor și realizarea măsurilor. Această raportare se transmite la ARPM București-până la data de 15 decembrie a fiecărui an, însă pentru o evaluare periodică s-au cerut responsabililor raportări trimestriale.


ARPM București elaborează anual raportul privind stadiul realizării măsurilor din programul integrat de gestionare, în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul administrației publice locale. Raportul anual se supune aprobării consiliului local.

Daca în timpul derulării programului integratului apar depășiri ale valorilor limită sau valorilor țintă pentru alți poluanți, se revizuiește programul integratul de gestionare, cu parcurgerea acelorași pași.

CAPITOI.IT. V

STADIUL ÎNDEPLINIRII MĂSURILOR


PROGRAMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A CALITĂȚII AERULUI

RAPORT ANUAL PE 2011 PRIVIND STADIUL ÎNDEPLINIRII MĂSURILOR

Responsabil

Termen

Acțiuni

Estimarea

Observații

de

costurilor/

realizare

Stadiul măsurii raportat

Surse de

al

finanțare

măsurii

Nu au răspuns


1. Stabilirea unei „zone verzi” în care se vor imp jos)_


ementa următoarea măsură („zona verde” se suprapune peste zona A din HCGMB 134/2004 prezentată mai


Menținerea HCGMB 134/2004 cu privire la circulația autovehiculelor de mare tonaj . (peste 5 t), cu excepția autovehiculelor de salubritate, transport in comun, politie, pompieri, salvare


-CGMB

aprobă

programul

revizuit

-PMB-

Brigada de

Politie

Rutiera

București(ția

îrală de liție Locală Ăi Control


Permanent


PMB-Prin HCGMB nr.234/29.09.2010 s-a aprobat PIGCA revizuit pentru 2010

-Se aplică în continuare HCGMB 134/26.08.2004, cu modificările și completările ulterioare.

Până la 30.09.201 1, încasările PMB din eliberarea autorizațiilor de acces în zona centrală au fost de cca. 9.800.000 lei, la care se adaugă încasările de cca. 1.1 OS.OOOlei obținute din vânzarea autorizațiilor prin benzinăriile MOL, cu care PMB are contract de servicii.


Se organizează acțiuni de control în trafic ale echipajelor mixte (polițiști locali PMB- DGPLC -agenți BPR) pentru verificarea accesului și circulației autovehiculelor de mare tonaj pe teritoriul municipiului București. Au fost aplicate 360 sancțiuni contravenționale21


/ktcăfîb'cc/ /f>    Zc/ Z-


Măsuri/

Acțiuni

Responsabil

Termen

de

realizare

al

măsurii

-'    Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

Estimai Va costurilor/ Surse de finanțare

Observ ații

Nu au răspuns

2. Interzicerea staționării vehicule

or individuale pe prima bandă de circulație a străzilor principale între orele 8-20 și dedicarea acestei benzi:

transportului în comunțpe arterele de circulație cu minim 2 benzi pe sens);

- vehiculelor de salvare, poliție, pompieri, salubritate, inclusiv taxiuri;

- circulației bicicliștilor, acolo unde nu se pot amenaja

PMB și

Brigada de Politie

Rutiera

București

aug.2010-oct.2011

(141uni)

-PMB- S-a derulat Studiul privind identificarea și analiza posibilităților de introducere a sensurilor unice de circulație, a benzilor de rulare dedicate transportului public și de realizare de parcaje supraetajate în apropierea arterelor majore din zona centrală

- S-a instituit restricția de staționare pe bd.Ion ' Mihalache între orele 7.30 - 19.30; acțiunea va. continua pe arterelor de categoria l-a și a Il-a între orele 8-20 se va face pe măsură ce se vor realiza locuri de parcare în parcaje supraterane sau subterane în zone adiacente.

cost foarte

mare

(peste

500.000e/an) pentru soluții alternative de parcare

A

H-i ll

^//

Brigada de Politie Rutiera București

-    a fost implementat un proiect pilot de interzicerea opririi vehiculelor pe Bd. Ion Mihalache, intre orele 7.30-19.30;

-pe Sos. Colentina s-a realizat banda proprie pentru transportul public de persoane;

-    au fost realizate piste pentru bicicliști pe 29 de artere principale de circulație din zona centrala și mediana a Capitalei.

( 3. Mărirea suprafețelor de spațiu verde și întreținerea corespunzătoare a acestora prin

a) Asigurarea

J suprafeței de

spațiu verde de

PMB Direcția de Mediu -Serviciul

31 dec

2010

3 1 dec

PMB - Informațiile din Cadastru Verde folosesc și la întocmirea Registrului local (municipal) al spațiilor verzi, conform obligațiilor ce revin

Val totală 11.106.000 leiStadiul măsurii raportat

minim 20 mp/locuitor

până ta......~......—

31.12.2010, respectiv 26 mp/locuitor până la 31.12.2013 urmărindu-se distribuirea echilibrata a acestuia astfel încât fiecare locuitor al municipiului București să poată accede la un spațiu verde amenajat cu destinație publică în maxim 15 minute de mers pe jos


Avize și Acorduri


2013


durata totală 28 luni, din care:

faza 1= 9 luni Faza II = 19 luniadministrației locale din Legea 24/2007.

Conform Contractului de prestări servicii

nr.'G29.'30.19.2000-----------------privind.......—.......realizarea

“Cadastrului Verde al Municipiului București-Registrul spațiilor verzi", SC THEOTOP SRL, a predat un număr de 5 din totalul de 6 livrabile, conform contractului.

A fost prelungită durata de finalizare a contractului cu încă 6 luni, până la 3 1.12.2011 \ conf. Act adițional 2 cu nr. 351/29.06.2011, prin . care se aprobă decalarea termenului de predare a Livrabilului 6 (Dezvoltare și implementare, aplicație GIS și Instruire utilizatori) cu 6 luni.

In perimetrul spațiilor verzi publice de pe teritoriul capitalei au fost identificați în total 1.717.339 arbori (1.392330 izolați, 130.986 în parcuri, 194.023 în cadrul pădurilor parc-Kiscleff, Băneasa), astfel:

Prin inventarierea spațiilor verzi din cele 6 sectoare a rezultat o suprafață totală de 4.512,2 ha (3.174,1 ha spații verzi izolate - plantații de aliniament, spații verzi aferente ansamblurilor de locuințe, aferente unităților de învățământ, cultură, spitale, etc.; 669,6 ha parcuri; 668,4 ha păduri parc).

Prin realizarea Cadastrului Verde s-au inventariat spațiile verzi publice din municipiul București și vegetația din perimetrul acestora, rezultând un indice total de 23,21 mp/locuitor, astfel încât municipalitatea și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în OUG nr.l14/2007 pentru modificarea și completarea OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, referitoare la obligația de a asigura din te renul


pentru 2011 3.000.000 lei

— (ic ta------------

bugetul local

aprobat prin

HCGMB

62/13.04.11


23Măsuri/

Acțiuni


Responsabil

Termen

de

realizare


Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

al


măsurii

intravilan o suprafață de spațiu verde de minimum 20mp/cap locuitor, până la data de 31 decembrie 2010.

- Până la 30.11.2011 s-au plantat 4.000.000 de fire de flori, 60. 000 de plante bulboase și 5.110 de arbori și arbuști în parcurile administrate de ALPAB, pe Axa N-S, pe malurile râului Dâmbovița, pe aliniamentele și scuarurile ■ din sectorul 5 și alte zone din București.

S-au regazonat toate suprafețele deteriorate aflate în scuaruri și aliniamente.

In cadrul acțiunilor desfășurate sub egida PMB, în cadrul campaniei Capitala Crește Verde, spații . abandonate au fost salubrizate și amenajate cu material dendro-floricol.

ALPAB execută amenajarea și schimbarea Parcului Opera.

-    a fost plantat de gard viu din Buxus-120 m

-    au fost regazonate zonele afectate și s-au plantat 112 tufe de flori

Au fost organizate acțiuni de greblare în parcurile pe care le administrează, în urma cărora s-au strâns aproximativ 2 de tone de frunze.


Estimarea

costurilor/

Surse de finanțare


Observații

Nu au răspunsPMB ■ Proiectul “Plan Integrat de Dezvoltare -

Zona centrală a municipiului București” și

elaborarea documentațiilor tehnico - economice

pentru proiectele individuale prin care Planul

Integrat va fi implementat, fac obiectul

contractului de servicii nr. 444/31.12.2010.

Obiectivele proiectului sunt:

-consolidarea identității orașului și susținerea

vitalității și atractivității acestuia

- dezvoltarea economică locală și regenerarea______


Stadiul măsurii raportat


Realizat


urbană durabilă prin îmbunătățirea calității spațiilor publice și valorificarea elementelor xtriturcrle'f'-'de—patrimoniu ȘT'tnristice ale zonei centrale a Bucureștiului.

Ca urmare a derulării Proiectului vor rezulta:

-    Planul Integrat de Dezvoltare Urbană „Zona Centrală” în , conformitate cu conținutul recomandat în Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” a Programului Operațional Regional 2007 - 2013.

-    Temele de proiectare, studiile de prefezabilitate pentru proiectele individuale negociate prin care se va implementa PIDU.

-    Studiile de fezabilitate/Documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectele, individuale identificate prin care se va implementa PIDU, precum si, dacă este cazul, cererile de finanțare pentru pachetul de proiecte individuale din cadrul PIDU, care vor fi finanțate prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013.

-    Proiectul tehnic și detaliile de execuție pentru proiectele individuale identificate prin care se va implementa PIDU.

-    Planul Integrat de Dezvoltare Urbana TUB

(PIDU - TUB), necesar accesării fondurilor europene pe axa prioritară 1 (POR 2007-2013).

Proiectul PIDU Zona Centrală a municipiului București va fi finalizat in 2013(detalii în anexă

Urbanism).    _ _

PMB-* Proiectul Parcul Gliencea - Drumul Cooperativei, face parte dintr-un Plan Integrat de dezvoltare a zonei de sud-vest a capitalei, care are, printre alte obiective și :


25


Pentru

finanțare Faza I, s-a depus o cerere laz/    d f Le/ 2...


Stadiul măsurii raportat

-crearea unui parc/zonă verde cu funcție de recreere, socială și agrement;

-îmbunătățirea calității mediului;

-valorificarea terenurilor libere prin amenajarea de noi spații verzi;

-ameliorarea accesibilității în zonă.

Grup țintă: populația din zonă -cca. 24.600

persoane

Terenul care a generat Studiul are suprafața de 8,16 ha.

S-a întocmit Studiul de fezabilitate pentru realizarea parcului, aprobat de către Consiliul Tehnico Economic PMB prin avizul nr.68/ 06.10.2009.

Proiectul pentru amenajare parc a fost aprobat în ședința CGMB din 26.11.2009.

Proiectul va face obiectul unui concurs de soluții de urbanism pentru selectarea echipei de proiectare, căreia i se va atribui contractul pentru realizarea:


-Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.), în vederea aprobării prin HCGMB;

-Planului Integrat de Dezvoltare (P.I.D.);

-studiilor de fezabilitate pentru obiectivele de investiții ce se vor realiza pe amplasamentul ce a generat P.U.Z.

Au fost elaborate caietul de sarcini, tema, regulamentul de concurs și studiul de oportunitate, care au fost transmise Direcției de Achiziții.

ALPAB-

Intreținerea


Din motive financiare, proiectul nu a fost continuat in 2011.__

în vederea acestui lucru s-a recurs la plantarea a 3.000.000 de fire de flori și plantarea a 2.785 de

Estimai'Jâ costurilor/ Surse de finanțare


Ministerul Mediului pentru obținerea de fonduri structurale nerambursabile derulate prin Adm. Fondului de Mediu, reprezentând 89,5 % din valoarea eligilbilă, diferența de 10,5% fiind contribuție de la buget ALPAB (din care 60% asigurate în natură, prin manopera efectuată de ALPAB).

Pentru Faza II se vor depune cereri ulterioare de accesare fonduri structurale.


Observații

Nu au răspuns
spațiului verde în


vederea

îndeplinirii

respectării


normelor europene de mărire a suprafețelor pe cap de locuitor.Termen

de

realizare


al


măsurii

Stadiul măsurii raportat

arbori și arbuști. Totodată, în cadrul acțiunilor ■ desfășurate sub egida PMB, în cadrul campaniei ' CapitafaTtrețte Verde, a fost safubrizat și amenajat cu material dendro-floricol spatii abandonate din Capitală.

Acțiunile de plantare au fost făcute în toate parcurile pe care. le administrăm, pe Axa N-S, pe malurile râului Dâmbovița, aliniamentele și ansamblurile Sector 5, scuaruri Sector 5, dar și alte zone din București.


PS1 -arbori plantați în aliniamente stradale-2087-- suprafețe înierbate 56.000 mp_.

PS2-a) inventarierea și intabularea spațiilor verzi din sector în vederea elaborării „Registrului Local al Spațiilor Verzi” cf. Legii 24/2007, în scopul protecției și conservării spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității-pregătire procedură de achiziție (derulare)

b)    achiziție terenuri în vederea extinderii de zone verzi cf. OUG114/2007

c)    menținerea în condiții de siguranță, in conformitate cu tehnologia de întreținere a vegetației îmbătrânite, inclusiv tratare și plombare a scorburilor, lucrări ce se execută în permanență în parcurile și grădinile publice (unde se impune), iar în aliniamente (Bd. Carol I, Șos. Pantelimon, Șos. Iancului, Bd. Biruinței, Fluierului, Basarabiei, etc) se efectuează lucrări conform avizelor PMB-Direcția de Mediu

-creșterea rezistenței lemnului la frângere și prăbușire prin aplicarea lucrărilor de întreținere și regenerare a arborilor:Șos. Colentina,

Andronache, Pache Protopopescu, Al. Mozaicului,


Estimai ca costurilor/

Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns

i

Scopul programării pentru amenajarea obiectivelor menționate este distribuirea echilibrată a acestora, astfel încât fiecare locuitor al sect 2 să poate accede la un spațiu verde amenajat cu destinație publică în maxim 15 minute de mers pejosMăsuri/

Acțiuni


Termen

de

realizare

al


Acțiuni
Stadiul măsurii raportat

măsurii

Cernăuți, Zambilă loniță, Șos. Pantelimon, Al. • Cislău, Vatra Luminoasă, Maior Coravu, Al. Belvedere, Str. Herța, Pescărușului, cartier amiral Murgescu, Cartier Andronache, Colenina, Floreasca, Tei, Calea Mșilor, Bd. Ferdinand 1, Țepeș Vodă, etc.

c) amenjarea de zone verzi nou înființate:

-Parcul Rodica, a cărei execuție s-a finalizat și . recepționat în luna mai 2011.

- Parcul Ecologic Dobroiești, finalizat octombrie--20011


-    zona de agrement mal lac Fundeni (str. Ciocârliei) - Parc Sf. Pantelimon finalizat septembrie 2011

-    parcul de utilitate publică Ion Creangă în curs de execuție

-    amenajarea peisagistică și arhitecturală zone verzi cartier Baicului, în curs de execuție

d) reamenajarea de grădini publice precum și zone de agrement +jocuri de copii din cvartaluri din locuințe-identificare locații precum și finalizarea propunerilor de amenajare. .PS3- suprafață parcuri 86,96 ha

-    suprafață spațiu verde (aliniamente, scuaruri, miniparcuri, spații verzi din jurul blocurilor) 277,

5 ha

-    amplasarea spațiilor de recreere este la mai

puțin de 10 min de mers pe jos_

PS4-suprafață totală spațiu verde

amenajat/reabilitat 105.000 mp, total locații-85 în suprafață de 195.000 mp, arbori defrișați 209 buc, arbori toaletați 5924 buc, arbuști toaletați 7380 mp, gazonat 2225 mp, plantări flori 4500 buc,
Măsuri/

Acțiuni


Responsabil

Termen

de

realizare

al

măsurii


Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

EstimaîAâ costurilor/ Surse de finanțare


Observații

Nu au răspuns

reconstrucție ecologică (redare spații verzi) 2000 mp


PS5- total gazonat 2900 mpPS6- Lucrări de amenajare spații verzi și locuri de joacă.

-Modernizare urbanistică spații verzi în cartierul Drumul Taberei delimitat de str. Drumul Taberei, Str. Râul Doamnei, Prelungirea Ghencea și str. Brașov-fază de precontractare

- Modernizare urbanistică spații verzi în cartierul Militari delimitat de șoș. Virtuții, str. Arieșul Mare, str. Baia de Arieș, Bd. luliu Maniu-fază de precontractare

-Amenajare parc ANL Brâncuși, sect. 6-durata de implementare 16.05 2011 -16.05.2012

-Modernizare arhitecturală și peisagistică a Parcului Drumul Taberei, sec 6-faza de precontractare

Defișări arbori 666 ex

Toaletări arbori 3800 ex

Reduceri coronament arbori 420 ex

Extras rădăcini 349 buc

Cosit 300 ha

Greblat 400 ha

Amplasat vase de lemn plantate cu material

dendrologic 120 buc

Plantat material floricol 230.084 buc

Plantat gard viu 137.502 buc

însămânțat ierburi perene (gazonat) 70 mp

Igienizat spații verzi 600ha

Ridicat resturi vegetale 2900 mc


29


1 1.000.000 RON

34.786.114,17 RON


27.181.199,16

RON


2.292.491,10

RON

75.188.177,45

RON

17.472.842 lei
Măsuri/

Acțiuni

Responsabil

Termen

de

realizare

al

măsurii

Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

Estimai ca costurilor/ Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns

b)

CGMB-

31.12.2012

PMB- Direcția Generală Dezvoltare Urbană

cost foarte

PS3, PS5

Aprobarea

legiferare,

Regulile de construire în oraș sunt stabilite prin

scăzut, implică

pentru realizarea

Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului

doar cheltuieli

oricărei

Autoritățile

Urbanistic General al Municipiului București,

de personal sau

construcții noi

publice locale

aprobat prin HCGMB nr. 269/2000. RLU

măsuri

pe suprafețe mai

și APM

stabilește, în funcție de unitatea teritorială de

administrative

mari de 1000

București-

referință în care este inclusă parcela, care sunt

mp va fi

implementare,

indicatorii urbanistici maxim admiși; printre

condiționată de

aceștia se numără și POT (procentul de ocupare a

amenajarea și

Autoritățile

terenului).

întreținerea

publice locale

Planul Urbanistic General    al Municipiului.

corespunzătoare

și Garda de

București, aprobat prin HCGMB nr. 269/2000,- va

a unui spațiu

Mediu-

fi revizuit și actualizat începând cu anul 2011.    ■

verde cu

verificare

Măsura propusă va fi introdusă prin RLU, în

suprafața de cel

zonele în care este posibil. Oricum, la avizarea

puțin 30 % din

noului PUG/RLU vor participa și invitați din

suprafața totală

partea autorității locale de mediu cu competențe

a parcelei

de reglementare în domeniu, care își vor putea

afectată

expune punctul de vedere în ceea ce privește

proiectului, din

implementarea acestei măsuri a PIGCA.

care cel puțin

Revizuirea PUGMB va face obiectul unui concurs

2/3 va fi pe sol,

de soluții de urbanism, in 20.11.

iar restul va

La sfârșitul lui 2011 va fi finalizata Strategia de

avea asigurată o

dezvoltare urbana integrata a municipiului

grosime

București și a teritoriului sau de susținere și

soluW'ccțtîfe să\

influenta. Contractul este încheiat pe o perioada de

peftnita

12 luni. La acest moment a fost predata etapa I de

■<je£v o

\

studiu - audit al dezvoltării actuale, viziune și

^egetfațiejfîflsHțîM

misiune.

Italia

Wsssk

PSl-Serv Disciplina în Construcții din cadrul

mWWW'*

Direcției (jciierăle cie rolițic C-oniunitciră verilică

cie cfns^jtV p ț |

respectarea prevederilor din autorizația de

excesului ae'’

construire

/O <7? 'Us/2 7^


Măsuri/

Acțiuni


umiditate.


Responsabil

Termen

de

realizare

al

măsurii


Acțiuni

Observații

Nu au răspuns

Stadiul măsurii raportat

PS2-se-are4nvedere- conservarea- unei suprafețe de 30% din suprafața parcelei pentru spații verzi, lucru care face și obiectul avizelor de mediu; în cursul anului 2010 s-au recepționat clădiri și ansambluri rezidențiale ce includ cca. 4780 locuri de parcare sub și supraterane și 18.800 mp spații, verzi; în cursul anului 2011 s-au recepționat clădiri și ansambluri rezidențiale ce includ cca. ■■. 580 locuri de parcare sub și supraterane și 7000 mp spații verzi. In anul 2010 au fost eliberate 42 de autorizații de construire pentru amenajare parcaje de reședință și 13 autorizații de construire pentru amenajare locuri dejoacă. în 2011 a fost eliberată 1 autorizație de construire și 11 certificate de urbanism pentru amenajare locuri de parcare, precum și 16 certificate de urbanism pentru amenajare parcaje de reședințe sau supraetajate.


Este avută în

vedere

i

conservarea unei suprafețe de 30% din ’ suprafața parcelei pentru spații verzi, lucru care face și obiectul avizelor de mediu cu excepția situației parcelelor de colț și a altor situații prevăzute de regulamentul de urbanism (PUZ zone protejate, PUG București, PUZ sect 2)


I’S4-Potrivit datelor rezultate din ședințele comitetului Special Constituit pentru avizarea planurilor și programelor supuse HG 1076/2004 din cadrul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului:    suprafață spații verzi pe sol

permeabil = 3481 mp, suprafață dale înierbate = 50 mp, se vor planta 25 arbori. •

31Măsuri/

Acțiuni


Termen

de

realizare

al

măsurii


Stadiul măsurii raportat

Estimai ea costurilor/ Surse de finanțare


Observații

Nu au răspuns


MB-

Direcția

Urbanism


Permanent,

în curs de

derulare

Termenele

sunt și în

funcție de

răspunsul

forurilor

competent

e abilitate

să emită

avizele,

respective

CGMB

care va

aproba

respective

documenta

ție de

urbanism.


PS6-Lipsă legiferare

PUG București și RLU aferent (aprobat prin PICGMB nr. 269/2000) nu au fost revizuite și actualizate. In forma actuală, măsurile nu pot fi aplicate în orice unitate teritorială de referință, zonă urbanistic regională

Măsuri parțiale tranzitorii, în lipsa normelor specifice legiferate. Adaptarea și armonizarea’ măsurilor cu prevederile documentațiilor de urbanism aprobate în vigoare

Măsuri alternative de suplinirea lipsei normelor specifice legiferate

Propunere studiere normare pentru legiferarea în. cadrul documentației de urbanism PUZ coordonator sector 6, cu valabilitatea expirată, care se află în curs de revizuire, reavizare și reaprobare.

In lipsa reglementărilor specifice necesare, rezultatele studiului implementării diferențiale a măsurilor, prin armonizarea la caracteristicile reglementărilor urbanistice aferente fiecărei unități teritoriale de referință, vor fi. preluate în RLU aferent PUZ coordonator sector 6, care se supune avizării și aprobării.

începând din iunie 2011, etapizat în cursul anului 201 l-în curs de derulare, taxele sunt și în funcție de răspunsul forurilor competente abilitate să emită avizele respective de CGMB care va aproba respectiva documentație de urbanism.


PMB- începând cu anul 2011, va fi elaborat noul Plan Urbanistic General al municipiului București, care va corecta disfuncționalitățile apărute în teritoriu ca urmare a manifestării, în ultimii ani, a urbanismului derogatoriu.


32


/Z c? 7c/''?Măsuri/

Acțiuni


punând în plan central -satisfacerea interesului public.

Se va efectua un controlul mai strict al aplicării prevederilor Legii nr. 242/2009 de aprobare a OG nr. 27/2008 privind amenajarea teritoriului și urbanismul


c)

Reglementarea prin HCGMB a obligației proprietarilor și administratorilor de terenuri neutilizate timp de un an de a lc^


Autoritățile publice locale


CGMB,


Autoritățile publice localeTermen

de

realizare

al

măsurii


permanent


Stadiul măsurii raportat

Modificările aduse, în 2011, Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, eu modificările și completurile ulterioare, limitează strict aplicarea urbanismului derogatoriu.


PMB- Prin Hotărârea CGMB nr.121/30.06.2010 s-au aprobat măsurile de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în municipiul București.

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București - Direcția Control a verificat terenurile virane în scopul identificării proprietarilor și somării acestora pentru a salubriza și împrejmui terenurile pe care le dețin.

S-au dat 85 somații.


PSl-In anul 20.10 nu s-au împrejmuit terenuri neutilizate datorită legislației slab definite în acest sens, în momentul de față se pot aplica doar prevederi legate de îngrădirea perimetrală a proprietăților/terenurilor_

PS2-ADP sect 2 Politia Locală sect 2 urmăresc


Estimai vă costurilor/ Surse de finanțare


cost mediu

(10.000-

100.000€/an)


Observații

Nu au răspuns

PS5,
fa


Măsuri/

Acțiuni


Termen

de

realizare

al

măsurii


Stadiul măsurii raportat

__/"V

EstimaWa costurilor/ Surse de finanțare


Observații

Nu au răspuns

îngrădirea terenurilor și păstrarea curățeniei, urmând a se impune acoperirea cu vegetație până la utilizarea acestora


PS3- s-au aplicat 5 sancțiuni contravenționale la persoane juridice, în valoare de 25.000 lei pentru neîngrădirea terenurilor aflate în proprietate.


PS4-121 de terenuri în procedură de identificare a proprietarilor, din care pentru 14 terenuri au fost. trimise somații, 28 de terenuri rezolvate cu o suprafață de aprox 6567 mp_ - ■


PS6-au fost identificați proprietarii a 21 9 terenuri virane insalubre și neîngrădite. Proprietarii au fost somați să îngrădească și să salubrizeze terenurile' deținute. Au fost aplicate 4 sancțiuni

contravenționale.


d) înăsprirea sancțiunilor contravenționale pentru

persoanele fizice și juridice care nu asigură întreținerea corespunzătoare a spațiilor verzi deținute în proprietate sau în adu


Autoritățile publice locale


permanentPMB-Sancțiunile contravenționale pentru persoanele fizice/ juridice care nu întrețin corespunzător spațiile verzi, au fost cuprinse în Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul municipiului București, aprobate prin HCGMB304/31.08.2009, „care a abrogat HCGMB nr. 10/2001.

-Au fost verificate terenurile yirane în scopul identificării proprietarilor și somării acestora de a s și împrejmui terenurile pe cere le dețin: 85 somați -Au fost verificate arterele de circulație în scopul controlării respectării programelor de lucru privind salubritatea stradală aprobate de primăriile de sector avizate de Primăria Municipiului București, avându-se în vedere și starea de curățenie a spațiilor verzi


PS1- La niv. Sectorului 1, înăsprirea sancțiunilor este inoperabilă, nefiind în vigoare o Hotărâre de Consiliu în acest sens, însă cfm.HCLMB nr. 3/1995


PS5
Măsuri/

Acțiuni


Responsabil

Termen

de

realizare

al

măsurii


Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

și HCGMB nr. 126/2004 pentru nerespectarea -normelor privind ocuparea terenurilor aparținând ■

-domeniului-public șipentrumerefacere pavaj,.....- -

s-au aplicat 10 sancțiuni contravenționale PS2- în perioada 1.01-30.06.2011 au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 590.995 lei.

PS3- s-au aplicat 442 sancțiuni contravenționale în valoare de 86.000 lei pentru nerespectarea '. normelor de salubrizare și igienizare a mun; București

- s-au aplicat 88 sancțiuni contravenționale în valoare de 4650 lei pentru nerespectarea normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul mun. București

- s-au aplicat 2 sancțiuni contravenționale în valoare de 23.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind administrarea rețelelor edilitare stradale


PS4- 11 sancțiuni contravenționale aplicate_

PS 6- Au fost aplicate 405 sancțiuni contravenționale și 161 avertismente. Valoarea sancțiunilor este de 53.540 lei


Estimarea costurilor/ Surse de finanțare


Observații

Nu au răspuns

e) replantarea aliniamentelor stradale și a coșurilor de gunoi în stațiile de autobj.


Autoritățile publice locale


permanentPMB-Direcția de Mediu a inițiat proiectul de hotărâre privind “Amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din municipiul București”, aprobat prin HCGMB nr.114/30.06.2011. Potrivit acestei hotărâri, toți administratorii legali ai fâșiilor plantate (plantațiilor de aliniament stradal), respectiv primăriile sectoarelor 1-6 și Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București au obligația de a planta arbori în aliniament și de a acoperi (amenaja) suprafața


35REALIZATMăsuri/

Acțiuni


Responsabil


Termen

de

realizare

al

măsurii

'    Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

Estimat M costurilor/ Surse dc finanțare

Observații

Nu au răspuns

alveolei cu material dendrologic ( arbuști, înlocuitor de gazon, gazon ) și totodată de a le întreține.

Direcția de Mediu a adus la cunoștință tuturor acestor administratori prevederile hotărârii și obligativitatea începerii inventarierii golurilor din aliniamente, inclusiv extragerea rădăcinilor și completarea alveolelor cu pământ vegetal, urmând ca în perioada optimă din primăvară 2012, să demareze    plantarea arborilor și amenajarea

alveolelor, utilizând specii rezistente la condițiile, de microclimat specific urban identificate • în cadrul Cadastrului Verde al Municipiului București.

în caz de nerespectare au fost prevăzute sancțiuni între 3000-5000 lei.

1

PSl-coșuri stradale amplasate 14000 buc. Coșuri stradale înlocuite 400'buc

- s-au replantat 2084 arbori; coșuri stradale înlocuite 239

PS2-Supercom SA a amplasat 110 coșuri stradale

PS3- replantare arbori 22 buc

- coșuri de gunoi montate 69 buc

PS4-s-au montat 1794 coșuri gunoi, suprafață întreținută 1015448 mp, montat stâlpi 44 buc

PS5-coșuri gunoi 80 buc

PS6- Amenajare peisagistică B-dul Iuliu Maniu (Lujerului - Autostrada)

1.500.000 RON 15.000- 25.000 EUR

Lucrări de întreținere și reparații drumuri executate pe artere de circulație, străzi aferente ansamblurilor de locuințe, parcuri de agrement, alei stradale și pietonale, parcaje de reședință:6195 mp

3.945.608,58

lei


■f-Măsuri/

Acțiuni

Responsabil

f) Amplasarea în stațiile de

. .. autobuz a...............

Operatorii

salubrizare


Termen

de

realizare

al

măsurii


permanent


Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

Observații Nu au răspuns

coșurilor stradale pentru deșeuri.

Coșurile stradale pentru deșeuri se vor amplasa astfel încât să nu îngreuneze sau să împiedice accesul sau coborârea din mijloacele de transport în comun.


PMB-Direcția Utilități Publice -SMDSIP


PMB--Măsura a fost prevăzută în Normele de salubrizare ale municipiului București aprobate p; m liUGAlB in .120/3 0.06.2010.

-    Direcția Utilități Publice -Măsura a fost prevăzută în Normele de salubrizare ale municipiului București aprobate prin PICGMB nr. 120/30.06.2010.

S-au amplasat coșuri de deșeuri în stațiile de ■ autobuz de către operatorii de salubrizare:

-    sectorul 1- 269 coșuri

-    sectorul 2- 353 coșuri

-    sectorul 3- 487 coșuri

-    sectorul 4- 273 coșuri

-    sectorul 5 - 240 coșuri

-    sectorul 6- 529 coșuri.____•


PS 4- s-au înlocuit 85 de coșuri și s-au montat 124. de coșuri


PS6- înlocuirea coșurilor deteriorate din stațiile mijloacelor de transport -s-au înlocuit 302 coșuri


SUPERCQM -amplasare 460 coșuri stradale


ROMPREST-amplasare 14000 coșuri, s-au înlocuit 239 coșuri stradale în sect 1___


PS2,PS3,PS4,

PS5


15.000-25.000 E


7200 euro
URBAN-s-au înlocuit 202 coșuri stradale


REBU- s-au achiziționat și montat 132 de coșuri stradale de tablă și 132 coșuri stradale de plastic


ROSAL - s-au montat 690 coșuri de gunoi


ransport în comun integrat de o calitate înaltă și nepoluant urmărindu-se:    _

PMB- RATB a încheiat procesul de modernizare a parcului de autobuze, având, în prezent, în structura parcului circulant doar autobuze


anual


32697 euro


26664 lei/ Surse proprii


Autorități publice locale


echipate cu motoare care respectă standardele de emisii impuse de reglementările europene ( Euro III si Euro IV).

RATB este beneficiarul proiectelor unice debo/<L


Măsuri/

Acțiuni

Responsabil

Termen

de

realizare

al

măsurii

-    Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

RATB)

modernizare strada și linie de tramvai; proiectele unice sunt inițiate, finanțate și derulate de P.M.B.' Au fost date în exploatare lucrările de modernizare pe calea de rulare a tramvaielor pe linia inelarăl și pe relația str.Tunari-Bdul Dacia.

Pasajul Basarab și Linia inelară 1 de tramvai au fost date în exploatare.

S.C. Metrorex S.A.- Extinderea rețelei de metrou: > Magistrala 5 de metrou Drumul Taberei —

Pantelimon    ■■

(17 km, 27 stații), Realizare Etapa I: Secțiunea

Răul Doamnei — Eroilor, In curs de semnare contract de execuție lucrări de structură, cu • tronsonul Drumul Taberei — Universitate (9

km, 14 stații)

• tronsonul Universitate — Pantelimon (8 km, 13 stații)

Magistrala 4 de metrou Racord Gara de Nord -Străulești, cu

•    tronsonul 1 Mai- Parc Bazilescu (21,6 km, 2 stații) Realizat

•    tronsonul Parc Bazilescu - Străulești (1,6 km,

2 stații)

Proiecte tehnice în faza de pregătire

A

i—i u

>

*

S.C. Metrorex S.A - Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional,. Henri Coandă (15,6 km și 19 stații) Pregătirea documentațiilor pentru angajarea firmei care va asigura proiectarea, consultanța și urmărirea lucrărilor

S.C. Metrorex S.A S-a incheiat contractul cu

~    ' 38

Estimaida costurilor/ Surse dc finanțare

Observații

Nu au răspuns

1

In derulare

623,5 mii euro/ Credit extern

BEI și Bugetul de stat

823,3 mii euro/Credit extern BEI și Bugetul de stat

136 mii lei/ Bugetul de stat

165 mii euro/ Bugetul de stat

1.000 mii. euro/ Credit extern JICA și Bugetul de stat

195 mii euro/

Măsuri/

Acțiuni

Responsabil

Termen

de

realizare

al

măsurii

Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

firma de consultanță pentu Achiziționarea a 37 de trenuri noi de metrou

S.C. Metrorex S.A - Modernizarea instalațiilor electrice aferente infrastructurii rețelei de metrou (27 substații electrice). în anul 2010 au fost finalizate și recepționate un număr de 7 substații.

b) Extinderea și

RATB

permanent

PMB- Pentru aceasta măsură, responsabilitățile

integrarea

Autorități

trebuie    stabilite de viitoarea    Autoritate

superioară a

publice locale

Metropolitană de Transport care va trebui să

traseelor de

stabilească ce moduri de transport trebuie

transport public

dezvoltate și cum să se integreze atât din punctde

de suprafață și

vedere al costurilor de utilizare cât și a

subteran, urban

intermodalității și accesibilității.

și regional,

RATB a prelungit rețeaua de troleibuze cu 10

inclusiv cu

km.

sistemul

Pentru îmbunătățirea calității serviciilor, s-au

feroviar, prin

instituit cale proprie pentru vehiculele de

utilizarea

transport în comun pe Bdul Unirii, Bdul

preponderentă a

Elisabeta, Calea Rahovei și cale semiproprie pe

vehiculelor

nepoluante

Bdul Timișoara.

c)Măsuri pentru

RATB.

Permanent,

RATB - Proiectarea sistemului integrat de

acoperirea

evaluare

transport subteran și de suprafață, urban și

superioară a

Metrorex,

anuală

regional, inclusiv cu sistemul feroviar corelat cu

i zonei centrale a

reducerea circulației rutiere în zona centrală.

municipiului

Autorități

PMB- Extinderea la parcul de vehicule a

BugyfeștEpidn

publice locale

Sistemului de management al transportului

^yJ.o;Qe/M

public - PTM ( Public Transport Management).

In acest moment sunt 301 vehicule (autobuze,

troleibuze, tramvaie)

>

'T' II

ȘA'f N Ețâ

39


39
Măsuri/

Acțiuni


Responsabil

Termen

de

realizare

al


Acțiuni

măsurii

(metrou, tramvaie) și/sau prioritizarea vehiculelor de transport în comun în intersecții


d) îmbunătățirea

calității

serviciilor

oferite de

transportul

public (creșterea

frecvenței

vehiculelor,

îmbunătățirea

facilităților

oferite în stații,

acces la

informații

înaintea și în

timpul

călătoriei) și

creșterea

gradului de

securitate al


Autorități publice locale


permanent


RATB - S-au modernizat în Uzina de Reparații 6 tramvaie prin îmbunătățirea din punct de vedere al nivelului de zgomot: două tramvaie V3 A •• CHPPC și patru tramvaie V2ST.

Au fost extinse 12 trasee de transport public spre marile centre comerciale și rezidențiale - amplasarea de grafice orare în fiecare stație și pentru fiecare linie.

PMB-RATB face eforturi de îmbunătățire a serviciului de transport public prin schimbarea parcului de vehicule, asigurarea frecvenței și respectarea programelor de circulație în măsura în care nu intervine influența traficului generalRATB - Ca urinare a implementării Sistemului Automat de Taxare, s-a introdus cârdul activ


Estimat vii costurilor/ Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns

F

Program

finalizat.


Măsuri/

Acțiuni

Responsabil

Termen

de

realizare

al

măsurii

sistemului de bilete integrate

publice locale

5. Asigurarea necesarului de locuri de parcare prin:


a) Folosirea multifuncțională a spațiilor în vederea măririi numărului de parcări prin realizarea parcărilor pe mai multe niveluri


Autoritățile

Decembrie

publice locale

2012

o\

\A

] HI

/ ¥

A y/

* s/.


Acțiuni
Stadiul măsurii raportat

care combină abonamentele pentru transportul de suprafață cu cel subteran RATB-METROREX. Aparatele-de citire (validatoare- electronice) au fost ampla-sate în toată rețeaua de metrou PMB- RATB are un nou sistem de taxare, integrat cu cel al METROREX;

Programul este finalizat și funcțional. __

PMB - In cadrul Serviciului Proiecte Urbane au fost elaborate Planuri Urbanistice zonale pentru ;-parcajele subterane din Piața Alba Iul ia,Dorobanți și Walter Mărăcineanu, Primele doua au fost aprobate prin HCGMB. De asemenea, SPU elaborează PUZ pentru zona Piața Presei Libere.

Este în curs de execuție parcajul subteran de la Universitate ( cca 300 de locuri); este realizată documentația pentru parcajele subterane de la Piața Charles de Gaulle, Piața Walter Mărăcineanu, Piața Dorobanților și str.Ed.Quinet, care vor fi realizate prin Parteneriat Public Privat

PS1- s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții „Amenajare parcări subterane în zona străzilor Ștefan Burileanu, Clucerului, Teheran, Banu Manta

PS2-s-au demarat proceduri pentru str. Mătăsari-Studiu Fezabilitate pentru 26 amplasamente. Sutdiu de fezabilitate+PUD pentru următoarele amplasamente

-    Bd. Dacia nr. 260

-    Șoș. Colentina nr.2A-2B

-    Bd. Chișinău nr. 12

Prin toate certificatele de urbanism este solicitat avizul Comisiei de Circulație din cadrul PMB,

Estima teu costurilor/ Surse de finanțare

valoare = 12.378.584,59 eu re

Observații

Nu au răspuns

■ -.........................................

-..........................-

PS4prin care se impune numărul se locuri de parcare auto/biciclete, pe cât posibil amplasate subteran PS3 - s-au amenajat următoarele parcări supraterane:

Str. Rotundă: 174 locuri-finalizată

Str. Câmpia Libertății: 255 locuri-finalizare

2012


Str. Lucrețiu Pătășcanu: 107 locuri- finalizare 2012


PS5-10 garaje dezafectate


PS6- s-au emis dispoziții pentru dezafectarea construcțiilor provizorii-47 garaje Parcări supraterane minim 500 locuri Parcare supraterană str. Fabricii Parcare supraetajată str. Apusului In prezent sunt date în exploatare 15 unități Smart ■ Parching (1 unitate=12 locuri) în 9 locații, ceea ce reprezintă 180 locuri de parcare


b) Amenajarea parcărilor auto la sol prin utilizarea sistemului dalelor

înierbate, acolo unde condițiile tehnice o permit


Autoritățile publice locale


Decembrie

2012PS1- s-au realizat 2 parcări; se vor identifica parcări care necesită reparații' prin utilizarea sistemului dalelor înierbate, acolo unde condițiile

tehnice o permit_'•    _ _

PS2 - au fost realizate 1200 locuri de parcare, Parcări de reședință în execuție-176 locuri Parcări de reședință pentru care s-a obținut Autorizația de Construire-163 de locuri pe 3175 mp

Parcări de reședință aflate la stadiu de Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic-313 locuri pe 7344 mp

Parcaje de reședință realizate prin programul de reabilitări alei-341 locuri


PS5- 1429 locuri parcare, suprafață 18.425, 94 mp


PS6- Parcare ANL BRANCUȘI-300 locuri


Estimabil costurilor/ Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns

12.620 lei

78.000 lei 265.000 lei

PS3, PS4

2.200 mii lei

A

"D C!'/ ^/2
6. Introducerea inspecției tehnice de


Legiferare

CGMB,

RAR


poluare pentru '


autovehiculele cu masa maximă autorizată sub 3,5 tone cu norma de poluare Euro 0, Euro 1, Euro 2 cu valabilitate de 1 an E


După aprobarea la nivel naîîonâT”


La întâlnirea dintre reprezentații RAR • și MMP s-au discutat toate aspectele referitoare la această măsură și s-a .stabilit ca. propunerea de modificare a RTNR 1 trebuie sa vină din partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, inițiatorul acestui act normativ.

PMB


Implementarea proiectului de gestionare a traficului derulat de către PMB -Mașter Plan General pentru Transport Urban


Implement

are

progresivă,

conform

specificații

lor

proiectului , raportare anuală a stadiului


PMB -implementat de Consorțiul SWARCO-UTI

-    include un sistem adaptiv de control al traficului (UTC), un subsistem de management al vehiculelor aparținând operatorilor transport public (PTM) (cu funcția de'Follw-me), un subsistem cu funcția de vizualizare a vehiculelor în intersecții;


-    include aplicații specifice ce prezintă informații cu privire la numărul de autovehicule, viteza cu care rulează pe tronsonul respectiv, lungimea cozii la semafor, gradul de încărcare pe fiecare bandă (prin senzori inductivi încastrați în partea carosabilă sau prin detectori video), prelungirea timpului de verde pe artera respectivă până în maximul de verde setat, starea semafoarelor implicit a instalației electrice de semaforizare;

-    include 140 de intersecții în sistem centralizat, controlate prin unități SPOT (sistem centralizat) sau de către controlerul de trafic ITC2 (sistem local)

EstimaWâ costurilor/ Surse de finanțare

Observații


Nu au răspunsEstimaiA'a costurilor/ Surse de finanțare


Observații

Nu au răspuns

-permite monitorizarea flotei RATB (autobuze, • troleibuze, tramvaie) - 300 de vehicule, cu cerere de prioritate (verde la cerere), citind informațiile despre vehicul de la 100 de metri prin intermediul unității OBU instalate la bordul vehiculului, comunicația fiind realizată prin sistem TETRA și


WiFi;


-    permite prioritizarea pentru unitățile de urgență,

(verde la cerere) - testat pentru 3 vehicule de intervenție (salvare, poliție, pompieri); -    -

-    monitorizarea video a intersecțiilor se face printr-un sistem de camere video cu circuit închis (color ziua, alb-negru noaptea - în funcție de gradul de luminozitate).

-    în Sistemul de Management al Traficului din București (BTMS) sunt cuprinse în prezent 152 camere de supraveghere și sunt 134 de intersecții supravegheate în sistem centralizat. Există dotate cu echipamentele necesare 230 autobuze, 38 tramvaie, 34 troleibuze.


8. Creșterea nivelului general de tarifare și colectare a taxelor pentru parcarea de tranzit, în special in zona centrală


PMB,

Autoritățile

publice

locale;


Decembrie

2010


PMB - Conform

HCGMB 124/ 25.03.2008 privind strategia de parcare pe teritoriul municipiului București - s-au încasat aprox 14.400.000 leiPS 6 - în anul 2010 s-a amenajat o parcare de tranzit (Park and Drive) situată pe Bd. Iuliu Maniu, în apropierea autostrăzii București -Pitești, cu aproximativ 700 de locuri - Autogara


44Măsuri/

Acțiuni

Responsabil

Termen

de

realizare

al

măsurii

Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

Estimarea costurilor/ Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns

Militari.

9. Crearea cle faci 1 [tați pentru deplasarea cu bicicleta

PS2,PS5. PS6


' a) ExfihcTereă șî.....

conectarea căilor de rulare a bicicletelor, urmărind atât funcția de recreere, prin acoperirea zonelor culturale și de agrement, dar și

îndeplinirea necesităților de transport.


Autofitățtte......

publice localePermanent'


Permanent


PM15 Realizarea proiectului T.t fB. ------------

Transcentral Urban București, inițiat de către PMB - Direcția Urbanism, va stabili traseele ciclabile.

Comisia Tehnică de Circulație analizează periodic posibilitatea înființării unor noi benzi dedicate1 . bicicliștilor, în funcție de evoluțiile traficului și .de găsirea unor soluții alternative pentru traficul auto individual și pentru parcări.

Planul Director TUB a fost finalizat. Pe baza concluziilor lui se va realiza PIDU-Zona centrală a municipiului București, care face obiectul unui contract de.proiectare ce se va finaliza in 2013.

PIDU Zona Centrala a municipiului București face obiectul unui contract de proiectare care se va finaliza in 2013.

DTDSC-în semestrul I 2011, în municipiul București au fost realizate piste de biciclete în lungime de 40 km cale dublă;

ALPAB- Au fost realizați 10,km de pistele în parcurile Herăstrău, Tineretului și Izvor


PS 1 -din anul 2009 este în derulare Proiectul LA PEDALE, în parteneriat cu Asoc. Green Revolution

- nu dispune de terenuri pentru crearea facilităților


PS3 - 5500 ml în parcurile.Al. I. Criza și Titan


PS4- amenajări în Parcul Lumea Copii 1 or


PMB -S -au dat în folosință gratuită pentru o perioadă de 5 ani, un număr de'250 biciclete, amplasate la 13 unități de învățământ ( școli și


45
Măsuri/

Acțiuni

Responsabil

Termen

de

realizare

al

măsurii

A-    Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

parcărilor pentru biciclete la instituțiile publice, unități de învățământ, centre

comerciale și în parcările publice auto

Autoritățile

publice locale

împreună cu

operatorii

economici,

instituții

publice

licee) și 11 instituții publice.

S-a achiziționat (conform OUG 34/2006 actualizată 2011) serviciul de întreținere și reparații pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță, a celor 250 de biciclete.

PS3 - s-au amplasat 96 rasteluri de biciclete

c) eliberarea autorizației de construire numai cu condiția amenajării locurilor de parcare pentru biciclete

PMB

Autoritățile publice locale

Permanent

PMB- Nu există bază legală la nivel național sau local pentru impunerea acestei reglementări.

PS1 -în derulare

PS4-se eliberează conform legislației în domeniul disciplinei în construcții .

//m £ //iăgSgS

1L <z:    \\4VAH5r533c"

11 > 2 1

v N-

a/

PS6-Lipsă legiferare

PUG București și RLU aferent (aprobat prin HCGMB nr. 269/2000) nu au fost revizuite și actualizate. In forma actuală, măsurile nu pot fi aplicate în orice unitate teritorială de referință, zonă urbanistic regională

Măsuri parțiale tranzitorii, în lipsa normelor specifice legiferate. Adaptarea și armonizarea măsurilor cu prevederile documentațiilor de urbanism aprobate în vigoare

Măsuri alternative de suplinirea lipsei normelor specifice legiferate

Propunere studiere normare pentru legiferarea în

|------

EstimaWa costurilor/ Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns/o ef 2o/^Măsuri/

Acțiuni


Responsabil

Termen

de

realizare

al

măsurii


Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

Estimarea costurilor/ Surse de finanțare


Observații

Nu au răspuns

d) organizarea unui serviciu public de închiriere a bicicletelor


Autoritățile publice locale


31.12.2012cadrul documentației de urbanism PUZ

coordonator sector 6, cu valabilitatea expirată,

care -se-află-în- cups-de-revizuire,- reav+zar© -șî-------------

reaprobare.

în lipsa reglementărilor specifice necesare, rezultatele studiului implementării diferențiale a măsurilor, prin armonizarea la caracteristicile reglementărilor urbanistice aferente fiecărei unități teritoriale de referință, vor fi preluate în RLU ■ aferent PUZ coordonator sector 6, care se supune .

avizării și aprobării.___

PMB- Prin proiectul IVLLO, în parteneriat-cu „Green Revolution” și cu ONG-uri, au fost amenajate centre de închiriat biciclete în parcurile administrate de ALPAB (bicicletele pot fi luate gratuit, în baza unui act de identitate) pentru toți cei care vor să practice acest sport în parc în Parcul Herăstrău-2, Parcul Izvor-1, Parcul Tineretului-X.

în baza unui alt proiect, Cicloteque, desfășurat în parteneriat cu    „Mai Mult Verde”, mai

există 2 centre în Parcul. Tineretului și Parcul Herăstrău, de unde cetățenii pot închiria biciclete contra cost.

La sfârșitul anului, parteneriatul ALPAB cu Green Revolution - Proiectul „Ivelo ” a fost premiat, în ziua de 25 noiembrie 2011, cu premiul Național Energy Globe Award „Oscarul pentru mediu”, cea mai prestigioasă distincție internațională, care se acordă anual, pe domeniile sustenabilității și al dezvoltării durabilețîn 20 lî au fost înscrise 800 de proiecte din 100 de țări).

Prin premierea proiectului Ivelo se dovedește că acesta este unic în România prin efectele lui___


fi
Măsuri/

Acțiuni


Responsabil


Termen

de

realizare


Acțiuni
Stadiul măsurii raportat

al


măsurii


e) limitarea

Comisia

vitezei de 30

tehnică de

km/h pe străzile

Circulație

secundare din

împreună cu

interiorul

Brigada de

zonelor

Poliție

rezidențiale și în jurul unităților de învățământ. Pentru unitățile de învățământ situate pe străzile

principale se vor lua alte măsuri de siguranță.

Rutieră


31.12.2010


benefice, un număr foarte mare de oameni,

550.000 de utilizatori în parcurile administrate de ALPAB, conștientizând că bicicleta este o alternativă la mijloacele de transport care

p o 1 u eaza.____

PS1- Urmează să se realizeze___

PS3 - s-a înființat un serviciu în parcul Titan și 360 locuri de parcare pt biciclete_\ ,

PMB - La solicitarea cetățenilor sau în urma . analizei proprii, Comisia Tehnică de Circulație a-Municipiului București a avizat instituirea restricției de viteză ( 30 km/h) și montarea unor ■ limitatoare de viteză pe un număr mare de străzi ■ secundare.

Administrația Străzilor a avizat limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30 km/h pe 58 străzi secundare din interiorul zonelor rezidențiale și din zona unităților de învățământ.


BPR-s-a limitat viteza de deplasare și s-au instalat dispozitive pentru limitarea vitezei pe 268 de

străzi secundare_______

PS1-ADPS SI a montat dispozitive pentru limitarea vitezei semnalizate vertical corespunzător și Atenție denivelări-116 locații

-    nu s-a amplasat pe nici o stradă indicatorul Circulația interzisă în ambele sensuri

-    total străzi cu sens unic 32___

PMBPReăîizât

y ;v|--.

Estimarea

costurilor/

Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns

1

1-■-

\

/■cia
' C/ f //' V? L®/ 2 yy


Măsuri/

Acțiuni

Responsabil

Termen

de

realizare

al

măsurii

A--    Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

1 stima, du costurilor/ Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns

unei lățimi minime a

trotuarelor, care.....

să nu fie afectată parcării

vehiculelor sau extinderii de construcții, astfel încât să asigure deplasarea în condiții de siguranța a pietonilor și bicici iști lor

Autoritățile publice locale

30.06.2010

Conform HCGMB nr.66/2006 Comisia Tehnică-de Circulație avizează, acolo unde condițiile

tehnice permit,- amplasar-ea unor-stâipișori la......-......-

bordura trotuarului, pentru o circulație în siguranță a pietonilor.

PS 6 - pentru a asigura lățimea minimă a trotuarelor și pentru a asigura deplasarea în condiții de siguranță'a pietonilor și bicicliștilor, au fost ridicate de pe trotuar un număr de 4454 autovehicule, conform HCL 4/2010. Totodată, au fost puse în execuție dispoziții pentru dezafectarea construcțiilor provizorii (florării, chioșcuri de difuzare presă, măsuțe terasă)

biek^iști ,înv \ s p e c i; ntftosofTeî A' culturale sau de agrement. Autoritățile locale vor stabili zonele

\C©WB

) d

/PMB-

aMsc

Autoritățile publice locale

31.12.2012

PMB - Realizarea proiectului P1DU - Zona Centrală a municipiului București va conține și propuneri de amenajare a traseelor ciclabile și a spațiilor publice pietonale.

Prin Dispoziția Primarului General nr.766/2005, cu modificările și completările ulterioare s-a instituit zonă pietonală în Centrul Istoric.

ALPAB- în Parcul Cișmigiu a fost creată, în zona cunoscută sub denumirea „Cetate”, o zonă de acces exclusiv pentru pietoni

PS2, PS5

<

J

Măsuri/

Acțiuni

Responsabil

Termen

de

realizare

al

măsurii

-A,:l    ...

Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

-t.L'j—

Estimai Lâ costurilor/ Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns

accesibile bicicliștilor și vor amenaja trasee

marcate/semnali

zate

corespunzător

PSl-în derulare, din anul 2009 este proiectul LA PEDALE sau în 2010 IA-ȚI 0 BICLĂ-Sectorull al mun. București în parteneriat cu Asoc. Green -Revolution

PS3- s-au amenajat în parcuri trasee pentru pietoni și trasee marcate pentru bicicliști

PS6-2 zone

Costuri mari

PS4- Parcul Lumea Copiilor

Orășelul Copiilor în desfășurare

Măsuri/

Acțiuni


1 .Respectarea și verificarea îndeplinirii măsurilor din planurile de acțiune pentru agenții economici ce dețin instalații. 1PPC ce produc poluarea aerului


2. Montare arzătoare cu NOx redus la IMA 12


Montare arzătoare cu NOx redus la IMA 16, inclusiv montarea unui sistem de monitorizare 1 online a emisiilor


Responsabil

APM București, Garda de Mediu- control, Agenții economici -implementarea măsurilor


CET SUD


CET SUDTermen

de

realizare al măsurii


Permanent


Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

Agenții economici și-au îndeplinit măsurile din planurile de acțiune iar GNM desfășoară periodic acțiuni de verificare și control al modului de implementare ale acestora


Consiliul de Administrație ELCEN a aprobat prin Decizia 12/02.11.20-11 scoaterea din funcțiune și sigilarea cazanelor de apă fierbinte CAE 11 și CAF 12 (aferente IMA 12) din CET Sud și prin Decizia 14/08.12.2011 scoaterea din funcțiune și valorificarea prin casare a CAF 16 (IMA 16) din CET Sud.


51


Estimarea costurilor/ Surse de finanțare


Observații

Nu au răspunsMăsuri/

Acțiuni

Responsabil

Termen

de

realizare

al măsurii

'-A    Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

Estimarea costurilor/ Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns |

Executare lucrare de casare/dezmemb rare/dezafectare a echipamentelor CAF 7 și 8

31.12.2011

-S-a elaborat Documentația Tehnică de Desființare a CAF 7 și 8, în vederea obținerii . Autorizației de Desființare

-S-a obținut de la ARPM București aprobarea pentru realizarea lucrării (Decizia

80/17.06.2011)

- S-a reînnoita certificatul de urbanism (document premergător obținerii Autorizației de Desființare)

1.090.000

lei/finanțare

proprie

După obținerea Autorizației de Desființare, SE București-CET Sud va executa lucrările de demolare cu forțe proprii, prin Uzina de mentenanță

- s-a depus Documentația Tehnică pentru Autorizația Tehnică de Desființare

Măsuri/ Acțiuni

Extinderea

ț’tmttrtt! tie--------

acoperire a cu lucrări edilitare la nivelul

Bucii reștiului.


Responsabil

Autoritățile pulTermen

de

realizare

măsură


31.12.2012


Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

PS1- s-au elaborat 3 studii de fezabilitate privindmodernizarea, -sistemului rutier;. în -plan mai sunt încă 22 de studii de fezabilitate, urmând a fi executate în 2011


PS2-Lucrări apa/canal-6 lucrări pe 7 străzi. Gaze naturale-lucrări pe 22 străzi Fibră optică-Bd. Basarabia Lucrări Electrica-8 locații, în curs de reabilitare se află 40 de străzi


PS4-Reabilitat carosabil supr. totală-129.000. mp reabilitat trotuarel 83.000 mp___

PS6- Lungimea lucrărilor edilitare - 7,1 km Lucrări de întreținere și reparații drumuri executate pe artere de circulație, străzi aferente ansamblurilor de locuințe, parcuri de agrement, alei stradale și pietonale, parcaje de reședință: 19.250 mp

- extindere rețea canalizare pe 8 străzi


-    alimentare cu apă șoseaua de legătură Crângași-Pasteur

-extindere rețea canalizare șoseaua de legătură Crângași

-    reabilitare sistem rutier Str. Parizanilor


Estimarea costurilor/ Surse de finanțare


3.762.000 lei/împrumut BCR . 499.500 lei/MDRT

499.500 lei/MDRT

940.500 lei/împrumut BCR


Observații

Realizat

în execuție în execuție

Realizat


Nu au răspuns

PS3, PS5


DISTRiLÂZ-număr de consumatori casnici conectați la 30.06.201 1-258.008; lungime rețea gaze naturale la 30.06.2011-2697 km; previziuni de creștere-16.000/an; lungime 5 krn/an

-723—

Lucrările se efectuează la solicitarea consumatorii or casnici4.10. Alte măsuri (Măsurile sunt prezentate în ordinea priorităților)

Măsuri/

Acțiuni

Responsabil

Termen

de

realizare al măsurii

Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

Estimarea costurilor/ Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns

1. îmbunătățirea activității de salubrizare a orașului

a) Introducerea etapizată de către firmele de salubritate mijloacelor mecanizate de salubrizare a trotuarelor

__

Operatorii de salubrizare

Permanent

REBU-Achiziționarea a 3 mijloace mecanizate de salubrizare a trotuarelor-realizat

784093

lei/surse proprii

REBU dispune de 6 aspiratoare stradale și 6 autoperii. Trotuarele și rigolele se spală zilnic cu jet de apă sub presiune montat la toate utilajele

O2\-

n

V

realizată

ROMPREST-în dotarea societății există 5 aspiratoare tip Glutton, cu grad ridicat de aspirare. Aspiratoarele se utilizează pe trotuare, locuri publice. Acestea au o viteză de deplasare de 6 km/h, consum 1 1 benzină fără plumb. Capacitatea rezervorului este de 20 1 pentru

\Măsuri/

Acțiuni

Responsabil

Termen

de

realizare al măsurii

Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

Estimaivă costurilor/ Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns

funcționare 15-20 ore. Recipientul de colectare este de 240 litri ce poate fi golit manual sau . direct în autogunoieră. Spălare mecanizată carosabil -și-tfetuare. Verificări-privind respectarea programului de lucru aprobat. Verificări privind calitatea prestației

...........................

.................-........-......

SUPERCOM-spălare cu jet puternic de apă-506.976 mp/săpt

-    stropit carosabil-8.378.765 mp/săpt

-    măturat mecanizat și aspirare-3.985.112 mp/săpt

măturat mecanizat trotuare-2.434.208 . mp/săpt

URBAN-există 23 aspiratoare de trotuare cu grad mare de aspirare și 3 utilaje mecanizate de măturat trotuarele

ROSAL- se folosesc 100 buc mașini de măturat cu tracțiune manuală Picobello și 7 utilaje speciale pentru salubrizarea trotuarelor

PS1-5 aspiratoare pentru trotuare

X

zj? *

fer--'-.

4a

?\

O'

\ ? 1 5

tV

)

PS4-momentan nu se poate aplica

Operația de măturat mecanic nu a putut fi introdusă

momentan

din cauza imposibilități i execuției acesteia în practică datorită autovehiculel or parcate pe

A'

b''

f-0 v? ?C/^

55


Măsuri/

Acțiuni

Responsabil

Termen

de

realizare al măsurii

Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

--?'• ;• A-bl-

Estimai ea costurilor/ Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns

trotuar ce nu

permit

executarea

operației pe

întreaga

suprafață a

trotuarului

PS6-respectarea programelor de salubrizare a trotuarelor

în prezent

funcționează

23

aspiratoare de praf și 3 utilaje mecanizate de măturat trotuarelor 1 mc. Suprafața de trotuar salubrizată lunar este aprox.

213870 mp

b) Operatorii de salubritate vor stabili un program de m ăt u rare5^=======

colecUțW^șeuri

pen,^S5a^p<crea

Operatorii de salubrizare

A O\

Permanent

PS1 -Măsură administrativa, REALIZATA Programul de salubrizare stradala aprobat funcționează conform intervalelor orare stabilite in masuri.

Pe străzile principale cu trafic intens prestațiile se executa in schimbul 3 pt. a nu perturba traficul pietonal. Preponderenta este operațiunea

dișfeîw^S

■ 1F* A KvStsrc

și

ciriteffîikV

4 y y

de întreținere a curățeniei

Controlul prestației este asigurat de către Inspector de mediu, cu resurse proprii, și de către responsabilii Primăriei .Sectorului 1 București. Numărul -proceselor verbale

autow^^klor^

' *

/ 4


Măsuri/

Acțiuni

Responsabil

Termen

de

realizare al măsurii

Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

EstimaiAâ costurilor/ Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns

încheiate = 2.

Comunicarea permanentă cu responsabilii .Primăriei.Sectorului 1 București pentru .

7

planificare și control se face fără antrenarea de consumuri valorice suplimentare celor contractuale.

PS4-S-a stabilit ca operațiile de măturat mecanizat și spălat pe bulevardele intens circulate să se desfășoare preponderent în intervalul orar 22-6    C.

Operațiile de măturat mecanizat, stropit și spălat se desfășoară cu utilaje

performante, dedicate acestui tip de operație, ce produc un nivel minim de poluare fonică

PS6-respectarea programului de colectare deșeuri

120 ha spații verzi

salubrizate

,/|Xa

V< X?-— x< x

î\°\

M

/ X/

\/

REBU-s-au stabilit programele de măturare și colectare deșeuri în 3 schimburi

Salubrizarea

stradală se

realizează

conform

programului

de prestări

servicii

încheiat cu

Primăria

Sectorului4

t'Q./ /o 6*7

Măsuri/

Acțiuni

Responsabil

Termen

de

realizare

al măsurii

--(" • •• >, f---

' ’    Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

Estimai Că costurilor/ Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns

SUPERCOM- stropit carosabil zilnic între orele 19.00-9.00 pe 404 artere; măturat mecanizat pe 13 artere; creșterea frecvenței de • colectare a deșeurilor prin patrularea autospecialelor 24/24 ore

Colectarea deșeurilor se realizează pe timpul nopții pentru arterele principale, dar și pe timpul zilei pe arterele slab

iluminate

URBAN-Operațiunile de măturare și colectare a deșeurilor se desfășoară pe timpul nopții pentru arterele principale, iar pe timpul zilei pentru arterele slab luminate. Pe arterele principale există permanent personal care asigură salubritatea, preponderente fiind operațiunile de întreținere și curățenie

/?< O' / -    \

o\

realizat

ROMPREST-Programul pentru lucrul cu aspiratoarele existente: zilnic, 8 ore/zi, între orele 8-16

Pe străzile principale cu trafic intens prestațiile se execută în schimbul 3 pentru a nu perturba traficul pietonal. Preponderentă este operațiunea de întreținere a curățeniei.

tjbd-'

y

ROSAL- programul de măturare și colectare a deșeurilor este stabilit pe schimburile 1 și 3 pentru a nu se crea disconfort fonic și a nu întrerupe circulația.

c) salarizarea -sț stradtwHfe^ss^ zonele în care prima bandă e ocupată de

Operatorii de salubrizare

Permanent

PMB - Măsura a fost prevăzută în HCGMB nr.123/30.06.2010 privind unele măsuri de asigurare a salubrizării prin spălarea cu jet de apă sub presiune a carosabilului.

58

/c, v'/ zc/2.


Af

Măsuri/

Acțiuni


Responsabil

Termen    Acțiuni

de

realizare    Stadiul măsurii raportat

al măsurii


Estimai ca costurilor/ Surse de finanțare


Observații

Nu au răspuns

autovehiculele staționate se va realiza prin

inijtoacr de------------

aspirare și spălare cu jet puternic de apă pe sub

autovehiculele

parcate


Se folosesc utilaje de spălare cu jet, de către operatorii de salubrizare, astfel:

-    sectorul 1- 4 utilaje

— sectorul 2- 1 2 ut baje.....-

-    sectorul 3- 10 utilaje

-    sectorul 4- 17 utilaje

-    sectorul 5-12 utilaje

-    sectorul 6 - 8 utilaje


PS1 - Măsură administrativa, REALIZATA .. . Salubrizarea stradală în zonele în care prima bandă e ocupată de autovehiculele staționate se realizează prin mijloace de aspirare și spălare cu jet puternic de apă pe sub autovehiculele parcate, însoțiți de echipaje de politie rutiera si sau comunitara, după caz_____.

PS 6 - Măsură administrativa, REALIZATA, conform contractului intre 19-07. Stropitul se realizează intre 07-19. pe arterele principale in 12 intersecții exista permanent personal care asigura salubritatearealizat


în prezent funcționează 5 autoperii mecanizate care spală cu jet puternic de a


ROMPREST-Salubrizarea stradală în zonele în care prima bandă este ocupată de autovehicule staționate se realizează prin mijloace de aspirare și spălare cu jet puternic de apă pe sub autovehiculele parcate, însoțiți de echipaje de poliție rutieși/sau comunitară._

URBAN-Pentru a asigura aspirarea și spălarea pe sub autovehiculele parcate, operațiunea de salubrizare stradală se realizează cu ajutorul a 4 autospeciale prevăzute cu sistem de aspirare și spălare cu jet de apă._


59
/b 2c/


Măsuri/

Acțiuni

Responsabil

Termen

de

realizare al măsurii

Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

--L.țdifil-

EstimaT&ă costurilor/ Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns

ROSAL- în zonele în care prima bandă e ocupată de autovehiculele staționate, salubrizarea stradală se realizează o dată la 3 zile, prin mijloace de aspirare și spălare cujet puternic de apă pe sub autovehiculele parcate.

o\

REBU-s-au achiziționat 4 pompe, 6 aparate de spălat cu presiune, 3 bazine de 7000 1, 1 autostropitoare

509132

lei/surse proprii

Trotuarele, carosabilul de la rigolă, parcările se spală zilnic cu aparate de spălat cu jet de apă cu presiune montate la 10 autospeciale, iar alte 13 autospeciale folosite la această operație au fost montate din

construcție

aceste

instalații

/

' 2\^^rpfttt-er5nfortn^ii cu prevederile documente

or urbanistice și de mediu aprobate

a) (Ajțf olul^ *^/

respectăm i prevederilor

autorizațiilor de construire, acordurilor de mediu, a altor avize de

Autoritățile publice locale, GNM

Permanent

PMB- Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, prin Direcția Control - Serviciul Control Ecologie și Protecția Mediului a efectuat:

-verificarea respectării legislației privind protecția mediului din cadrul șantierelor de construcției;

-verificarea organizărilor de șantier amplasate

PS3,PS4, PS5

L4$/-    /& o? l.c/2

60

Măsuri/

Acțiuni


specialitate la finalizarea obiectivului de -investiții-aprebat


Responsabil

Termen

de

realizare al măsurii


Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

pe domeniul public /privat al municipiului București;

-verificarea stării tehnice a drumurilor și eGlwpamentelor-■ tebnico-edilitare- amplasate, pe. principalele artere ale municipiului București;

- controlul modului în care sunt respectate prevederile legale referitoare la lucrările edilitare, executate pe terenul aparținând domeniului public/privat al municipiului București de către principalii deținători de rețele,    .

și a întocmit Procese Verbale de Inspecție și. Procese Verbale de Constatare și Sancționare, Până la 30.11.2011, polițiștii locali din cadrul Direcția de Control

au efectuat controale tematice atât la organizările de șantier cât și pe întreg domeniul public al municipiului București, verificând respectarea legislației privind protecția mediului:

-    au fost efectuate 21000 controale

-    au fost întocmite 6075 Procese Verbale de Inspecție

-au fost aplicate 615 sancțiuni

contravenționale

în valoare de 1.301.150 iei.


PSl-în derulare


-'--Vfib-

EstimatVă costurilor/ Surse de finanțare


Observații

Nu au răspuns


PS2- In perioada 1.01-25.03.2011 au intrat în programul de verificare și monitorizare 79 de amplasamente (șantiere) pe raza sect 2


PS6-dezafe.ctare chioșcuri pe bd. luliu Maniu 220-220A prin Dispoziția de Primar nr. 4844/16.09.2011, panouri publicitare și chioșcuri prin Dispoziția de Primar nr. 4753/13.09.2011 și Dispoziția de Primar nr. 4601/24.08.2011Măsuri/

Acțiuni


b) Controlul modului în care


organizările pentru șantierele de construcții respectă prevederile legislației de mediu și condițiile specifice stipulate în actele de reglementare /deținute. Se vor

/amenaja puncte ' de spălare a \ autovehiculelor

la ieșirea dinResponsabil

Termen

de

realizare al măsurii

’ '    Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

Estimai-ea costurilor/ Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns

GNM - s-au efectuat 23 de controale la șantierele de pe raza Mun. București cu privire la respectarea condițiilor stabilite prin Acordul de Mediu, respectiv Avizele de specialitate. S-a aplicat sancțiune contravențională în valoare de 40.000 lei la SC bauMax Romania SRL, pentru neasigurarea spațiului verde aferent

Complexului Comercial Chitila

S-au aplicat 12 sancțiuni contravenționale în valoare de 1 12.500 lei pentru nerespectarea măsurilor din Planurile de gestionare a calității. aerului

PMB- au fost identificate și demolate construcțiile neautorizate amplasate pe spațiile verzi / domeniul public și au fost redate aceste spații destinațiilor inițiale: au fost desființate 274 construcții nelegal realizate, amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului București.

-a fost verificat modul în care organizările pentru șantierele de construcții respectă prevederile legislației de mediu și condițiile stipulate în actele de reglementare deținute :216 PVCSC în valoare de 398.950 le

-au fost verificați transportatorii de deșeuri rezultate din construcții și demolări, privind respectarea normelor de evacuare a acestora: 23 PVCSC - în valoare de

75.550 lei

- au fost monitorizate o serie de depozite necontrolate de deșeuri: 357 PVCSC - în valoare de 509.100 lei

Măsura a fost prevăzută în 1ICGMB

62Măsuri/

Acțiuni


Responsabil

Termen

de

realizare al măsurii


Acțiuni
Stadiul măsurii raportat

Estimai va costurilor/ Surse de finanțare


Observații

Nu au răspuns

Se vor folosi mijloace ele izolare pentru


Tlmitarea.....- -.......

emisiilor de pulberi. Mașinile care transportă deșeurile din construcții și material excavat vor fi acoperite cu prelate.


nr.122/30.06.2010

privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru organizările de șantiere de construcții și

...................—demolări diumunicipiulllucurești..........................PSl-în derulare; Dâmbovița Center-în partenriat cu PMB și Comisariatul Gărzii de Mediu_.

PS2-Serviciile specializate din cadrul PS2 și Poliția Locală s2 verifică în permanență modul în care organizările de șantier respectă prevederile legale în vigoare (modul de depozitare a deșeurilor, prevenirea răspândirii prafului, spălarea autovehiculelor ce părăsesc organizarea de șantier, etc) orice încălcare constatată fiind sancționată contravențional l’S3-Serviciile specializate din cadrul Direcției Generale de Poliție Locala Sector 3 verifică în permanență modul în care organizările de șantier respectă prevederile legale în vigoare (modul de depozitare al deșeurilor, prevenirea răspândirii prafului, spălarea autovehiculelor ce părăsesc organizarea de șantier, etc) orice încălcare constatată fiind sancționată contravențional. S-au aplicat 133 sancțiuni_

GNM- s-au efectuat 35 de controale la șantierele de construcție de pe raza Mun. București.

S-au aplicat un nr. de 29 de sancțiuni


Sancțiuni pentru lipsa plaselor de protecție,/4(.t


Masuri/

Acțiuni

Responsabil

Termen

de

realizare al măsurii

l-; -    Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

EstimaXa costurilor/ Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns

contravenționale in valoare totala de 420.000 lei Sancțiunile au fost aplicate conform prevederilor OU 243/200, privind protecția atmosferei, respectiv Legea 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, inclusiv prin alte acte normative care au condus la poluarea aerului înconjurător.

neamenajarea

spatiilor

pentru spălat

rotile,

transferul

pământului

excavat pe

carosabil,

depozitari

necontrolate

de deșeuri de

construcții.

c) Respectarea termenului limita pentru executarea unei lucrări edilitare , in special a lucrărilor de reparații ale drumurilor publice

Autoritățile

publice locale-

control,

implementare

agenții

economici

Permanent

PSl-In derulare Serviciul Inspecție Lucrări • Edilitare/DGPC sect 1

Predare amplasament 153

Recepții preliminare 77 întârzieri 4

Ax

A

a

PS2-Lucrări finalizate-5 intrări

Lucrări în curs de finalizare-5 străzi

Lucrări noi: Zona Gherghiței-16 străzi

Zona Plumbuita-17 străzi

Zona Grădinile Fundgni-12 străzi

Completare străzi-10 străzi

291.000 ron 1.107.000 ron 3.357,000 ron 6.210.000 ron 5.118.000 ron 650.000 ron

W'a

PS6-au    fost    verificate    120    lucrări

edilitare/reparații drumuri publice

3. IrfttfobareaX'^

1 terenurilor virane, a pastilelor verzi din jurul

Autoritățile publice locale, A.D.P

Permanent

PS1-56.000 mp

PS4, PS5

Ci7 /p&J? Le/i?

77

Măsuri/

Acțiuni


arborilor din

aliniament

stradal


4. Plantări de arbori


Responsabil

Termen

de

realizare al măsurii


PermanentAcțiuni

Stadiul măsurii raportat

PS2- lucrări derulate până-înprezent: Gieeârliei-, șoș.Tancului,b-dul.Chișinău,    Chișinău-

Pantelimon, bd. Basarabia, bd. Biruinței, Calea Moșilor, șoș. Ștefan cel Mare, șoș. Petricani, Glinka, Colentina, D-na. Ghica, ansambluri locuințe cartier Hățișului, Vatra Luminoasă) Tei (str. Mașina de Pâine-integral), programul va continua până la sfârșitul anului cu- Maior Băcilă, Gureni, mal Râu Colentina (tronson cuprins între Pod Colentina-Făgărășanu) etc. •


PS3 -    17985 mp suprafață gazonață în

jiliniamente stradale ________

PS6- Aranjamente florale prin amplasarea vaselor florale cu arbori.

S-au gazonat 28.000 mp, plantat material floricol 27.000 buc, bulbi lalele 5400 buc, însămânțat ierburi perene 10.000 mp, cosit 133 ha, greblat 145 ha


PS1- 2087 arbori plantați


PS3- 3063 buc


PS5-Plantări material dendricol și floricol-arbori, arbuști 920 buc, 120.080 fire flori


PS6- Plantări material dendrofloricol. S-au plantat 500.000 buc flori, 2071 arbori, 85.000 arbuști, plantări arbori și amplasat ghivece cu arbori 73 1 buc, plantat gard viu 84800 fire,


Observații

Tnlerbarea.........

terenurilor/pa stilelor/platba udelor are ca scop

creșterea calității aerului prin evitarea depunerii de materiale în suspensie pe trotuar și pe carosabil


1.200.000 RON


650.000 RON


Nu au răspuns

PS2, PS4
Măsuri/

Acțiuni


Responsabil

Termen

de

realizare al măsurii


•Acțiuni
Stadiul măsurii raportat

Estimăica costurilor/ Surse de finanțare


Observații

Nu au răspuns

toaletări arbori 1752 buc, reduceri coronament 159 buc, tăiat gard viu 46780 ml Modernizare urbanistică spații verzi în cartierul Drumul Taberei delimitat de str. Drumul Taberei, str. Râul Doamnei, Prelungirea Ghencea și str. Brașov


Modernizare urbanistică spații verzi în cartierul Militari delimitat de șoș. Virtuții. Str. Arieșul Mare, str. Baia de Arieș, bd. luliu Maniu


Amenajare parc ANL Brâncuși


Modernizare arhitecturală și peisagistică a Parcului Drumul Taberei .


34.786.114,17

lei


27.181.199,16 lei ■


2.292.491,10

lei


75.188.177,45


Proiectul se află în fază de

precontractar

e

Proiectul se află în fază de

precontractar

e

Durata implementare este de 12 luni'din data de 16.05 2011-16.05. 2010

Proiectul selei


află în fază de

precontractar

e


5.Acordarea de facilități la impozitarea pe clădire pentru clădirile care au amenaj ate_țerage_ \ verzi


CGMB


30.12.2010


PMB- Pentru implementarea acestei măsuri, PMB-Direcția de Mediu a încheiat Contractul nr.330/22.1 1.2010 de realizare a Studiului de fezabilitate pentru realizarea acoperișurilor verzi în vederea îmbunătățirii microclimaluiluiurban și a calității București.

Studiul de fezabilitate Direcției de Mediu, economici au fost nr.l 15/30.06.2011.


aerului în municipiul

a fost finalizat și predat iar indicatorii tehnico-aprobați cu HCGMB


66


/& o te/2

A/


Măsuri/

Acțiuni


Responsabil

Termen

de

realizare al măsurii


b. Acțiuni
Stadiul măsurii raportat

Estimai v a costurilor/ Surse de


Observații

Nu au răspuns


mobilul stradal existent cu respectarea prevederilor „Cartei mobilierului urban pentru 'municipiul București”, aprobata prin


Permanent


Au fost încheiate acorduri de asociere cu Universitatea Politehnică București, Universitatea de Medicină și Farmacie

București.-------    -................~...................................-............

Se va elabora un regulament care să reglementeze modul de acordare a unei asemenea facilități, documentele și condițiile de acordare necesare, compartimentul de specialitate competent a elibera documentul în baza căruia se acordă scutirea, reguli și proceduri clare necesare introducerii unei astfel de reglementări în proiectul de hotărâre privind, stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale în municipiul București pe anul 2012. în acest sens s-a constituit un grup de lucru format din    reprezentanți    ai    direcțiilor    de

specialitate    din PMB și    ai    Direcțiilor    de

Impozite și    Taxe Locale    ale    primăriilor    de

sector.

în urma discuțiilor purtate în cadrul în cadrul Grupului de lucru, s-a solicitat punct de vedere de la Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Administrației și Internelor, față de prevederile

Codului Fiscal._l___

PSl-mobilierul urban a fost înlocuit


finanțare

]


PS2, PS5, PS6Măsuri/

Acțiuni


HCGMB

213/2005.


nr.


7. Finalizarea. Proiectului LIFE AIR AWARE constând in implementarea sistemului de prognoză-avertizare-monitorizare a calității aerului din mun. București și stabilirea planurik


Responsabil

ARPMB, Administrația Națională de Meteorologie, CPUMB, Autoritatea de Sănătate Publică a MB, Institutul de BiologieTermen

de

realizare al măsurii


Permanent


Stadiul măsurii raportat

PS3- reparații bănci 121 buc, reparații coșuri de gunoi 22 buc, reparații gard metalic 948 ml, montat bănci în miniparcuri și locuri dejoacă 204 buc

Reabilitare prin alte firme: bănci 4082 buc,coșuri 4527 buc, rastel biciclete 90 buc, lăzi stocabile 40 buc, complexe piramidale 66 buc; ghivece dreptunghiulare 20 buc_■ ,

PS4-reparații/înlocuiri elemente din lemn și metal deteriorate la pergole, bănci, jardiniere, suporți, coșuri, garduri, elemente protecție arbori-11,34 mp, montat stâlpi de protecție-402 buc, montat gard-9748, montat bănci-259 buc, montat coșuri de gunoi-1792 buc, montat plase-28 buc, montat stâlpi plase-92 buc____

ARPM Realizat: sistemul este funcțional, și poate emite avertizări' și recomanda măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului și limitarea efectelor nocive asupra populației


Estimai < a costurilor/ Surse de finanțare

Observații


Nu au răspuns
Măsuri/

Acțiuni

Responsabil

Termen

de

realizare al măsurii

MV    Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

Est im a teu costurilor/ Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns

protejare a populație

8. Promovarea unei atitudini corespunzătoare a cor

-permanent.


a; Promovarea.......

activităților eco-educative în instituțiile de învățământ, instituții publice, dar și în rândul operatorilor economici cu privire la importanța măsurilor de prevenire a poluării aerului ambiant, inclusiv prin • promovarea unui transport nepoluant, și a măsurilor de extindere și întreținere a spatiilor verzi


-Autoritățile-.......

publice locale,


ARPMB

Garda

Mediu,

Direcția

Sănătate

Publică,


de


deunităților locale în legătură cu importanța masurilor de reducere a poluării aerului

PAUL Direcția de Mediu a organizat până la -

30.11.2011, următoarele acțiuni:

-    153 de activități în 75 de unități de

învățământ și 13 instituții

publice

-    activități practice de plantare și curățenie,

conform    prevederilor    PICGMB

nr.304/31.08.2009, privind aprobarea Normelor

de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul.

municipiului București care abrogă PICGMB

nr. 10/2001;

- seminal ii și dezbateri, lecții interactive și concursuri

cu următoarele terne:

- Teme:

-    Omul și mediul înconjurător

-    Povestea Pământului

-    Deșeurile - o consecință a progresului

-    încălzirea globală și schimbările climatice

-    Mediul înconjurător în pericol

-    Salvați Planeta Pământ!

-    Luna Pădurii - Sufletul Hârtiei

-    Ziua Mondială a Apei - Apa pentru orașe

-    Schimbarea suntem noi - Ora Pământului

-    Să îngrijim natura

-    Să protejăm mediul înconjurător

-    Ziua păsărilor și a arborilor

-    Să ocrotim păsările și arborii

-    Ziua Mediului - Bucureștiul Verde

-    Ziua Mediului - Legea picnicului

-    Ziua Grădinilor Zoologice.

-    Verde pentru bicicleta

t&f ■/O & V


Măsuri/

Acțiuni


Responsabil

Termen

de

realizare al măsurii


/    Acțiuni
Stadiul măsurii raportat

Estimar da

costurilor/ Surse de

finanțare

___1__


Observații

Nu au răspuns

-    Ziua Internaționala a Păcii

-    Săptămâna Mobilității

-    Ziua circulației fără mașini

-    Ziua Mondială a Curățeniei


S-au realizat 129 de activități în :

- 63 de unități de învățământ și 1 3 instituții publice


ALPAB a organizat a doua ediție a

evenimentului “Zâmbete în parc”, dedicat copiilor din centrele instituționalizate, în cadrul căruia, li s-a explicat importanța acțiunilor și'a activităților lor asupra mediului înconjurător. . împreună cu organizații neguvernamentale, ALPAB organizează evenimente cu impact major ecologic. Ex.: Proiectul „Bee Green”, din . Parcul Tineretului, în cadrul căruia vor participa aproximativ 5.000 de elevi, clasele I-VIII, alături de profesori și părinți. Proiectul de educație ecologică urmărește introducerea și explicarea noțiunilor de bază din ecologie în școli. Este un concept nou și interactiv prin care li se explică copiilor rolul protejării naturii, resurselor și impactul activității noastre asupra mediului înconjurător.

Un alt proiect derulat este cel de amenajare totală a spațiului verde existent în interiorul Centrului de Plasament Robin Plood. în lunile septembrie-noiembrie, ALPAB a organizat alături de organizații eco neguvernamentale, în cadrul campaniei “Capitala Creste Verde” a PMB, 4 acțiuni ample de plantare, la care au fost angrenați 400 de voluntari.


70


Măsuri/

AcțiuniResponsabil

Termen

de

realizare al măsurii

W    Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

Estimai\;k costurilor/ Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns

PS2-24.01-19.11.2011 se desfășoară programul „Primăvara Școlilor-2011” ediția a X-a, ce are ca obiective:

-..........t. — fortHHt'ett cotișiitofei eeologiee,.............-

sensibilizarea, conștientizarea, responsabilizarea cetățenilor asupra problemelor privind mediul

2.    atragerea elevilor în acțiuni ecologice,

concursuri și spectacole pe teme legate de cunoașterea, conservarea și protecția mediului înconjurător    .

3.    dezvoltarea sentimentului de respect și dragoste pentru natură, conștientizând efectele negative ale activității umane . asupra factorilor de mediu

4.    încurajarea și consilierea elevilor în redactarea și derularea propriilor proiecte vizând protecția mediului

5.    crearea

centrelor/laboratoarelor/cluburilor școlare ecologice

6.    schimbarea comportamentului cetățenilor, inclusiv al elevilor, față de problema acută pe care o reprezintă deșeurile

7.    creșterea responsabilității față de zonele verzi aflate în vecinătatea unităților de învățământ

8.    dezvoltarea simțului civic al locuitorilor Sectorului 2 prin exemplul elevilor

în perioada 3-20.11.2011 s-a desfășurat programul „Toamna la plantat de pomi” ce are ca obiective:

1. sporirea contribuției .elevilor participând la programul de educație ecologică

__

71
Măsuri/

Acțiuni

Responsabil

Termen

de

realizare al măsurii

Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

Estimai‘ăi costurilor/ Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns

. Â

;WxZ

- ■—X.--„w- V-

XXX

„Primăvara Școlilor” la creșterea suprafeței de spațiu verde pe cap de . locuitor al Sectorului 2

2.    formarea conștiinței ecologice, sensibilizarea, conștientizarea, responsabilizarea cetățenilor asupra problemelor privind mediul

3.    dezvoltarea sentimentului de respect și

dragoste pentru natură, conștientizând efectele negative ale activității umane' asupra factorilor de mediu    .    V.

4.    creșterea gradului de participare și implicare a locuitorilor sectorului 21a. programele de conștientizare privind , problemele de mediu

5.    ameliorarea calității spațiului verde public prin plantarea de arbori și arbuști, valoroși folosind specii adaptate condițiilor de microclimat .și sol specifice Bucureștiului

ameliorarea vieții în mediul urban prin creșterea gradului de confort în locuri cu destinație specifică (zone de agrement, parcuri)

PS3 - s-au organizat 64 de acțiuni cu caracter educativ și de conștientizare în școli generale și grădinițe

PS 4 -Programul educativ Reciclați NU poluați desfășurat în 10 unități de învățământ cl. 1-IV Programul Păstrează mediul curat și fii premiat desfășurat în 20 de unități de învățământ cl. I-VIII

DSP- în fiecare an la 5 iunie se celebrează în lume Ziua Mondiala a Mediului. Anul 2011 este “ Anul internațional al pădurilor” . în acest

Realizat

X

p

pMăsuri/

Acțiuni


Responsabil

Termen

de

realizare al măsurii


Acțiuni
Stadiul măsurii raportat

Es timar Gr costurilor/ Surse de finanțare


Observații

Nu au răspuns


context sloganul campaniei de celebrare a Zilei Mondiale a Mediului la nivel național este: “ . Pădurile și natura în serviciul dumneavoastră, ■ i injH'euua jurați u sănătate”...............-......- -    - -......

Scopul campaniei : atragerea atenției asupra riscurilor pentru sănătate reprezentate de distrugerea pădurilor, “ Pământul Terrei”

Obiectivul principal al campaniei -promovarea unui stil de viata ecologic

Propuneri Acțiuni cu caracter punctual / continuu:    . P

- Amenajarea unei zone exclusiv pietonale în centrul Municipiului București - de comun acord cu Primăria Generala a Capitalei-, respectiv interzicerea circulației tuturor autovehiculelor, în ziua de 5 iunie a fiecărui an pt. celebrarea “Zilei Mondiale a Mediului”. In acest perimetru vor fi amplasate standuri cu materiale informative pe teme ecologice ( parteneri: fundații, ONG-uri, Primăria Generala, Ministerul Sănătății,etc) și.vor fi derulate activități pentru susținerea unui stil de viață ecologic.


- Selectarea unui număr de 2 școli / sector (clasele II și VI)- parteneri DSP- care vor participa sub îndrumarea profesorului de biologie la toate acțiunile care vor avea ca obiectiv protejarea mediului înconjurător și vor fi derulate în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică.


- Realizarea unui “colț verde” în școlile selectate, îngrijit de elevii claselor selectate implicați direct în plantarea diferitelor specii de


Realizat: Școala Gen 169 și 117, sect. 6


Realizat
Reprogramar e după 3.01.2012


Măsuri/ Responsabil Acțiuni

Termen    Acțiuni

de

realizare    Stadiul măsurii raportat

al măsurii


pomi/ plante și întreținerea spațiului verde din curtea școlilor.


- Realizarea unui concurs de referate dotat cu premii ( participanți: elevii din 6 licee -2/sector) cu tema: “ Apără pădurea , iar ea te va apăra pe tine”


-    Inițierea unui concurs de desene cu tema: , “Sănătatea pădurii = sănătatea noastră”, desene ce vor fi expuse și premiate în ziua de 5 iunie.

-    Realizarea unui concurs de eseuri “ Turism • oriunde dar nu oricum! ” (participanți elevii claselor a V-VI prin care se va evidenția atitudinea “turistului fata de natura”


EstimăTca costurilor/ Surse de finanțare


Observații

în derulare


Nu au răspuns


/bRUroinovărea acțimă^ggtte voluntariat in cadru organizat in activități vizând

supravegherea stării factorilor dc mediu,- Tipărirea, multiplicarea și distribuirea materialelor informative ca suport logistic în susținerea Campaniei de promovarea a unui stil de viata ecologic.


Ministerul Sănătății , prin .Institutul Național de Sănătate Publică asigură coordonarea la nivel național a acestei campanii.


Itoritățile publice locale. ARPM București, Garda Mediu,


de


Autoritatea de

Sănătate

Publică,


permanent


PS2- Primăvara 19.11.2011


ȘcoIilor-2011”    24.01-


Toanma la plantat de pomi” 3-20.11.2011


PS3- campania „Mediul Curat Contează” cu scopul de a promova acțiunile administrației locale în ceea ce privește reabilitarea domeniului public, prin comunicate de presă, editarea Buletinului Informativ, prin intermediul


Aprilie mai 2012

în funcție de Buget alocat /2012pe PNS V.l -

„promovarea unui stil de viata

sănătos”, în vederea tipăririi mat. inf.
Măsuri/

Acțiuni

Responsabil

Termen

de

realizare al măsurii

Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

EstimafAT costurilor/ Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns

extinderea și întreținerea spatiilor verzi

site-ului Primăriei Sector 3, a scrisorilor anuale ale Primarului Sector 3 și a emisiunilor radiofonice la care au participat primarul și

-ptrWiee,---------------------

viccpi miat ui Sectorului 3.

verificarea implementării masurilor prevăzute in prezentul program, al altor programe, planuri, masuri legislative in legătură cu poluarea aerului

- s-au desfășurat 30 de activități practice de întreținere a spațiului verde, colectare și ecologizare în școli generale și grădinițe

DSP- Nr. de acțiuni întreprinse = 2

i

A

rezultatelor,A .

scopul formarii unei culturi a respectului fata de mediu ,

, responsabilizării cetățenilor

MVoritățile

publice locale,

Mpm

^București, AZîarda    de

Mediu,

Autoritatea de sănătate

Publică,

permanent

PS2- Primăvara Școlilo'r-2011”    24.01-

19.11.2011

Toamna la plantat de'pomi” 3-20.11.2011

DSP- Afișare pe site-ul DSP , a materialelor informativ -educative destinate derulării

Măsuri/

Acțiuni

Responsabil

Termen

de

realizare al măsurii

' 7    Acțiuni

Stadiul măsurii raportat

Estimafea costurilor/ Surse de finanțare

Observații

Nu au răspuns

campaniilor/ conștientizării si responsabilizării populației față de mediu

PS6-4 comunicate de presă

PS3- A fost promovată HCL sector 3 nr. 70/05.08.2008 privind aprobarea strategiei de salubrizare a sectorului, a Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Sectorului 3 și a Managementului integrat al deșeurilor din sectorul 3.    • ,

- a fost publicat bilanțul de activitate anuală pe site-ul Primăriei Sector 3 și în media. Au fost 4. distribuiți fluturași informativi care au cuprins punctual investițiile privind modernizarea locurilor dejoacă, a spațiilor verzi aferente blocurilor, etc.Situația măsurilor în anul 2011

Măsura

Responsabil

Motivul nerealizării

Introducerea inspecției tehnice de poluare pentru autovehiculele cu masa. maximă Autorizată sub 3,5 tone cu nprma de poluare

Euro 0,- Eșuro 1, Euro 2 cu valabilitate de 1 an    - '

Legiferare

CGMB,

RAR

La întâlnirea dintre reprezentații RAR și MMP din data de 12.03.2012 s-au discutat toate aspectele referitoare la această măsură și s-a stabilit ca propunerea de modificare a RTNR 1 trebuie sa vină din ' partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, inițiatorul acestui a.ct normativ.

Montare; arzătoare cu NOx redus la EMA 12

I

!

CET SUD

Prin adresa nr. 27104/15.12.2011 SEB informează ARPMB că IMA 12 și IMA 16 de la CET Sud au fost scoase din exploatare și, ca urmare, CAF-urile 11, 12 și 16 nu sunt • funcționale și nu- mai constituie o sursă de poluare, renunțându-se astfel la montarea de arzătoare cu NOx redus.


.Q>

A \Număr măsuri

Măsuri realizate

Măsuri nerealizate

Măsuri permanente și în curs de realizare

43

6

2

35

Majoritatea măsurilor în curs de derulare au caracter permanent și, în general, necesită liin timp mai mare de 1 an pentru evaluare; măsurile care necesită legiferare de către Consiliul General al mun. București vor fi puse în aplicare după parcurgerea procedurilor specifice (întocmirea referatelor de specialitate, a memoriilor, etc), unele dintre ele!fiind deja cuprinse în această procedură.

Raportările transmise au fost mai complete și de o calitate mai bună decât în anii precedenți, însă pentru măsurile care priveau stabilirea unor condiții în autorizația de construire, (măsura „Aprobarea pentru realizarea oricărei construcții noi pe suprafețe mai mari de 1000 mp va fi condiționată de amenajarea și întreținerea corespunzătoare a unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 30 % din suprafața totală a parcelei afectată proiectului, din care cel puțin 2/3 Va fi pe sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului care să permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor sau pomilor mici și condiții de drenare a    umiditate” și

măsura „Obligativitatea amenajării parcărilor pentru biciclete la ins£îw®e Sbbâ^ri^nități de învățământ, centre comerciale și în parcările publice auto”) se motivează eronat lipsa cadrului legal de impunere, prin faptul că HCGMB 234/2010 privind aprobarea PIGCA nu poate stabili măsuri suplimentare ce nu sunt incluse în PUG. Deci, se așteaptă modificarea PUG înainte de introducerea măsurilor în autorizațiile de construire.


Se observă o îmbunătățire majoră în ceea ce privește demararea proiectelor de construire de parcări, atât de reședință, cât și în zona centrală a orașului.

Se mențin, totuși, dificultăți în derularea programului datorate nerespectării termenelor raportării și a formatului Programului, comunicării și fluența personalului responsabil cu PIGCA și a raportărilor generale, fără indicatori clari.

Numărul de depășiri ale valorilor limită în anul 2011

Stația/poluantul

SO2

NO2

PM10

CO

03

(permise max 3 depășiri în an

calendaristic a valorii de 350 pg/mc)-

(permise max 18 depășiri în an

calendaristic a valorii de-.

. 200 pg/mc)

(permise max 35 depășiri în an

calendaristic a valorii de 50 pg/mc)

(permise

0 depășiri a valorii de 10 mg/mc)

(permise max 25 depășiri în an

calendaristic a valorii de 120 pg/mc)

Cercul Militar

. 0

1

25

0

0

Mi hai Bravu

0

1

39

0

0

Titan

0

0

69

0

0

Drumul

Taberei

0

1

79

0

0

Balotești

0

0

. ' 41

0

0

Măgurele

0

■ 0

. 54

0

0

Lacul Morii

0

0

69

0

o

Berceni

0

0

49

0

0Vjalori medii anuale 201 1

Stația/pc

iluantul

NO2 (

VL=40

ug/mc)

PM10

(VL=40 ug/mc)

Cercul Militar

58

37

Mihai Bravu

50

39

Titan

22

36

Drumul

Taberei

42

43

Baloteșt

â

6

38

Măgure

e

8

37

Lacul Morii

20

39

Berceni

21

33Evoluția concentrației poluantului PM10 în anii 2008-2011


2008

2009

2010

2011

Cercul

Militar

53

50

41

37

Mihai

Bravu

55

51

42

39

Titan

43

39

36

36

Drumul

Taberei

53

50

38

43

Baloteșt

i

28

29

24

38

Măgure

e

44

41

34

37

Lacul Morii

45

43

o C

J J

39

Berceni

49

42

31

o m79