Hotărârea nr. 126/2012

HOTARAREnr. 126 din 2012-08-30 PENTRU MODIFICAREA ART. 117 PUNCTUL NR. 1 DIN ANEXA NR. 3 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 174/2010 PRIVIND REDUCEREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI SI APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL, A APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CGMB SI A SERVICIILOR/INSTITUTIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI, CONFORM PREVEDERILOR ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 63/2010 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR. 273/2006 PRIVIND FINANTELE PUBLICE LOCALE, PRECUM SI PENTRU STABILIREA UNOR MASURI FINANCIARE

Consiliu! General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 117 punctul nr. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/2010 privind reducerea numărului total de posturi și

aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului General, a aparatului permanent de lucru ai CGMB și a serviciilor/ instituțiilor publice de interes local ale municipiului București, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile art. 63 alin. (5) lit. a), lit. c) și lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.15 alin. (1) din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cumodificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b și ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art.117 punctul nr.1 din anexa nr.3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/2010 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.117 Serviciul Audit Public Intern pentru InstituțiLși Servicii Publice -atribuții

J


1.| Auditează instituțiile și serviciile publice de interes local, prevăzute în Capitolul II - Relații Funcționale, art.19 punctul B) din anexa nr.3 la HCGMB np174/2010.”

Art.II Regulamentul de Organizare și Funcționare prevăzut în Anexa np 3 la H.C.G.M.B. nr. 174/2010 se modifică corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art.II! Primarul General și compartimentele din cadrul aparatului de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2