Hotărârea nr. 125/2012

HOTARAREnr. 125 din 2012-08-30 PRIVIND TRANSMITEREA CATRE CENTRUL MILITAR ZONAL BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STR. ICOANEI NR. 27, SECTOR 2, IN FOLOSINTA GRATUITA, PE TERMEN DE 20 DE ANI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 46/2014 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 230/2017

Consiliu! General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind transmiterea către Centrul Militar Zonal București a imobilului situat în str. Icoanei nr. 27, sector 2, în folosință gratuită, pe termen de 20 de ani

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții și Administrației Fondului Imobiliar;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 35 lit. e) din Legea nr, 45/1994 a apărării naționale a României, cu modificările și completările ulterioare; art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 414/1997 pentru aprobarea Normelor maximale privind dotarea centrelor militare județene, municipale și ale sectoarelor municipiului București; art. 76 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.’ c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea către Centrul Militar Zonal-București a imobilului situat în str. Icoanei nr. 27, sector 2, compus din construcție în suprafață de 639,90 mp (corp A, B, C) și teren în suprafață de 832,46 mp, în folosință gratuită, pe termen de 20 de ani, pentru desfășurarea activităților specifice.

(2) Imobilul se identifică conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Toate operațiunile de Carte funciară cad în sarcina Centrului Militar Zonal București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului


București din data de 30.08.2012.PREȘEDINTE DE ȘEJ

Olteanu Cristi

A-

București, 30,08.2012 Nr. 125