Hotărârea nr. 124/2012

HOTARAREnr. 124 din 2012-08-30 PENTRU PUNEREA IN APLICARE A ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 16/2011 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 20/1994, PRIVIND MASURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, IN VEDEREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND EXPERTIZA TEHNICA A LOCUINTELOR PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICEHOTĂRÂRE

pentru punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr.16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, în

vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind expertizarea tehnică a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Investiții;

Văzând raportul. Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic alconstrucțiilor existente;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin.(9) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂ ȘTE:

Art.1 Se aprobă finanțarea de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind expertizarea tehnică a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice.

Art.2 Imobilele precizate la art.1 sunt cuprinse în centralizatorul listelor de priorități întocmit anual de, Primăria Municipiului București, aprobat de Primarul General, conform anexei nr. 9 din Normele


metodologice de aplicare a Ordon măsuri pentru reducerea risciw republicată, cu modificările șfo

j

' Hotărârea de Guvern nr. 1364/2001, modificată și completată prin Hotjărârea de Guvern nr. 206/2012.

I Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONFORM CU ORIGINALUL


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00: ww wbucuresț Rgrimaria.ro    Pag 2


2