Hotărârea nr. 123/2012

HOTARAREnr. 123 din 2012-08-30 PENTRU PUNEREA IN APLICARE A ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 16/2011 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 20/1994, PRIVIND MASURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, IN VEDEREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE INTERVENTIE LA SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA


consiliul General al Municipiului București

c.-7. :.v-, ij>;f,2Sxn;if-T •;    *v -    - -___-T    ’

HOTĂRÂRE

pentru punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 16/2011 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, proprietatea persoanelor fizice, situate în clădirile incluse în programe - anuale

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General ai Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și investiții - Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Ordonanței .-Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă finanțarea de ia bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor pentru proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, proprietatea persoanelor fizice, situate în construcții cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.

Art.2 Imobilele precizate la art. 1 sunt cuprinse în progrartful^A anual/centraîizatorul construcțiilor cu destinația de locuință multie-lajat; încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, î^tocpii anual de Primăria Municipiului București, aprobat de Primarul General ș


1avizat de către Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, conform anexelor nr. 17 și nr. 23 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Guvern nr. 20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1364/2001, modificată și corrjpietată prin Hotărârea de Guvern nr. 206/2012.

I Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului Generai ai Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

; Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Genera! al Municipiului București, din data de 30.08.2ȚTȘȚ^Ț"ȚAw


tata .PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

/,

Olteanu Cristian Marian /74Ț

/ (A

București, 30.08.2012 Nr.;123J

laiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tei.: +4021 30b 55 00; www.bucuresti-primaria.rg

Pag