Hotărârea nr. 122/2012

HOTARAREnr. 122 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE MASURI PENTRU IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU CONSUMATORII FINALI DE ENERGIE DIN INSTITUTIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTĂR ÂRE

privind aprobarea programului de măsuri pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru consumatorii finali de energie din instituțiile publice de interes local ale municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare raportul de inspecție, înregistrat la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei cu nr. 40687/28.09.2011, iar la Cabinet Primar Genera! cu nr. 3447/04.10.2011 și adresa Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 785/09.01.2012;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a • surselor regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 precum și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H O TĂ RĂ.Ș TE:

Art.1 Se aprobă programul energetice pentru consumatori/fLn
rApentru îmbunătățirea eficienței e'rgiș din instituțiile publice de
interes local aie municipiului București, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ari.2 Instituțiile publice de interes local ale municipiului București, direcțiile? din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București care coordonează aceste instituții și Direcția Utilități Publice l- Compartimentul Eficiență Energetică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Splaiul Inți

ependenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 OO; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

LA CONSUMA TORI FINALI

A. CONSUMATORI FINALI DE ENERGIE

CU UN CONSUM ANUAL MAI MARE DE 1000 TONE ECHIVALENT PETROL

1) Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București - A.L.P.A.B. -

S-a efectuat auditul energetic de către firma SC- ROENER ENERGYPRO SRL în urma căruia a

rezultat următorul „Plan de acțiuni”-.

-    Măsuri pe termen mediu (1-3 ani) -

o Se vor instala senzori de temperatură pentru comandă cazan; o Se vor instala robineți cu cap termostatic pe radiatoare;


2) S.C.Luxten Lighting Company S.A. - L.L.C.-

- Măsuri pe termen mediu (1-3 ani) -

i

>    Se Va realiza auditului energetic al SIP și monitorizarea proiectelor existente și implementate în SIP;

>    Se Vor implementa tehnologii care să vizeze realizarea de economii la consumul de energie electrică și care să se susțină financiar din economiile realizate;

>    Sei’vor implementa tehnologii care să ducă la economii de energie și costuri de întreținere în lintița propunerii de buget pentru anul 2012, ce conduc la reducerea consumului energetic cu 106-54 tep/an, respectiv de 1.238.830 KWh/an și care constau în:

■ 'ț 1.000 puncte luminoase cu LED;

11 ' 2.000 puncte luminoase cu balast electronic;

*    i 1.500 puncte luminoase la un număr de 10 economizoare de energie electrică;

*    ! Pentru un număr de- '740 BMPIP - implementare concept SMART ENERGY -; Telegestiune _ monitorizare și control parametri tehnico-funcționali SIP.

Aceste soluții și tehnologii se vor derula și în perioada următoare, 2013-2014.

- Măsurii pe termen lung (3-6 ani) -

>    Se vor înlocui' balasturi electromagnetice cu balasturi electronice - 4000 buc./an - cu o edonomie de energie esimată la 161.56 tep/an;

i

>    Se vor înlocui corpuri cu sursă HPS cu corpuri cu sursă LED - 2000 buc./an - cu o

i

economie de energie esimată la 39.48 tep/an;

>    Se va introduce sistemul integrat de telegestiune a SIP, cu o economie de energie esimată la 2ț56.60 tep/an;3) Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București - A.S.S.M.B.-

- Măsuri pe termen mediu (1-3 ani) -


Se vor monta debitmetre și contoare pentru fluide și energie ;

>    Se vor izola termic conductele care transportă fluide calde;

>    Se vor monta condensatoare pe traseul de evacuare a gazelor de a Se vor controla temperaturile interioare (în incintele instituției);

- Măsuri pe termen lung (3-6 ani) -

>    Instalarea sistemului centralizat de gestiune (management) pentru monitorizarea funcționării serviciilor și instalațiilor energetice fără necesitatea unei prezențe permanente în timp de 100% a personalului.

>    Se vor aduce îmbunătățiri transformatoarelor electrice de alimentare a spitalelor de la rețeaua electrică exterioară, în vederea eficientizării consumului de energie electrică. ;

>    Se vor monta ventile în exteriorul incintelor în scopul izolării diferitelor secțiuni ale instalațiilor energetice.

>    Se vor automatiza centralele termice ;

B. CONSUMATORI FINALI DE ENERGIE CU UN CONSUM ANUAL CUPRINS ÎNTRE 200 ȘI 1000 TONE ECHIVALENT PETROL

1) Administrația Grădina Zoologică București -- măsuri pe termen mediu (1-3 ani) -

> Se vor înlocui becurile normale cu becuri economice;


> Se vor înlocui utilajele existente ce deservesc transportul nranei către amplasamentele de aniijnale și a celor ce preiau gunoiul de grajd, cu utilaje cu un consum diminuat de energie achiziționate la finele anului 2011;

>    sej va înlocui iluminatul public din incinta parcului zoo cu iluminat alimentat prin panouri foitovoltaice.

i

>    S.e vor înlocui centralele termice existente, ce funcționează cu gaz metan, cu centrale tefrmice ce funcționează pe bază de peleți, prin programe susținute de Ministerul Mediului;

>    Se vor monta panouri solare pentru prepararea apei calde și a căldurii la unele ■ amplasamente, prin programe susținute de Ministerul Mediului.

C. CONSUMATORI FINALI DE ENERGIE CU UN CONSUM ANUAL MAI MIC DE 200 TONE ECHIVALENT PETROL

1) - APjCUB - Centrul de Proiecte Culturale

- măsurile termen mediu (1-3 ani)-

>    se vot monta echipamente automatizațe...pejriru controlul și utilizarea optimă a energiei electrice


>    se vor înlocui becurile clasice c#vcecuri ecoi    ice;

>    se var monta robineti termosț

se va reduce consumul de carburant la autovehicolele din dotare prin utilizarea cu preponderență a vehicmelor cu un consum redus de carburanți, precum și utilizarea unor trasee descongestionate, la ore de trafic redus;

se va construi și se va monta un nou-distribuitor eliminându-se pierderile de apă;

se va îmbunătății sistemul de ridicare a presiunii apei (hidroforul), prin achiziționarea unui nou

echipament cu randament ridicat;


CONFORM CU ORIGINALUL

- măsuri pe termen lung(3-6 ani)-

>    se va utiliza eficient sistemul de încălzire și climatizare prin eliminarea pierderilor datorate neetanșeității ușilor și a ferestrelor clădirii;

>    se va moderniza sistemul de iluminat în sala de spectacole;


>    se va construi un sistem de ventilare controlată a aerului.

2) - Direcția Spațiu Locativ și cu Altă Destinație -

- măsuri pe termen mediu(l-3 ani)-

> Se vor evalua energetic cele 13 imobile administrate în vederea obținerii Certificatelor de Performanță Energetică pentru toate imobilele ;

- măsuri pe termen lung(3-6 ani)-

>    Se vor reabilita energetic clădirile administrate;

>    Se vor eficientiza serviciile de încălzire pentru ansamblul de locuințe;

3) - Autoritatea Pentru Supravegherea și Protecția Animalelor -

Bazele: Pallady și Mihăilești/Giurgiu

măsuri pe termen mediu (1-3 ani)-

>    se va diminua consumul lunar de carburant, pentru automobile, de la 170 1/lună la 100 1/lună;


>    se vor înlocui becurile noi    : b^cun&Qonomice;

>    se vor achiziționa mașini au un consum șcăzuț deseneilsî

măsuri pe termen lung(3-6 ani) -

> se ya utiliza-energia electrică în intervalul orar 08:00 - 16:00, cu excepția cazurilor când

sur# desfășurate activități peste programul normal de lucru.

i


4) - Centrul de Protecție a Plantelor —

măsuri pe termen mediu (1-3 ani) -

>    se va diminua consumul lunar de carburant, energie electrică și gaze naturale

>    se va qrmări îmbunătățirea randamentului centralei termice prin dotarea acestora cu echipamente automatizate de eficientizare a consumului energetic;

> se vor


■ înlocui tuburile fluorescente cu becuri economice:

CONFORM CU ORIGINALUL


> se vor {monta senzori de mișcare pentru aprinderea iluminatului intern.

măsuri pe termen lung( 3 - 6 ani) -

>    se va planifica utilizarea mijloacelor de transport auto în afara orelor de vârf, prin rute mai piițin aglomerate, pentru desfășurarea tuturor activităților specifice instituției.

>    se vor iniția programe în vederea anvelopării clădirilor administrate;

5) - Diijecția Generală de Asistență Socială a Municipiului București -

măsuri pe termen mediu (1-3 ani) -

i

>    se vof achiziționa echipamente automatizate în vederea funcționării eficiente a utilajelor cu gaze naturale (mașini de gătit, aragaze, marmite, centrale termice, ș.a.);

>    se vot înlocui becurile normale cu becuri economice;

i

>    se va!reduce consumul de carburant la autovehico lele din dotare prin utilizarea cu preponderență

i

a vehiculelor cu un consum redus de carburanți, precum și utilizarea unor trasee descongestionate, la ore de trafic redus;

I

I

I

- măsuri pe termen lung(3-6 ani) -

>    $e vor înlocui lăzile frigorifice vechi cu altele noi cu clasa energetică A+;

i

>    Se vor dota cantinele sociale și căminele de bătrâni cu utilaje consumatoare de gaz metan


6) Biblioteca Metropolitană București -

- măsuri pe termen mediu (1-3 ani) -

Se vor înlocui becurile normale cu becuri economice; Se va implementa un program de utilizare eficientă a


consumatorilor de energie electrică și


gaz metan și înlocuirea treptată a acestora cu alți consumatori eficienți energetic;


măsuri pe termen lung( 3-6 ani) -

y se va realiza reabilitarea termică a clădirilor administrate.

CONFORM CU ORIGINALUL


7) CreArt — Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București

măsuri pe termen mediu t( 1 - 3 ani) -

>    Se vor înlocui becurile normale cu becuri economice;

>    Se vor înlocui monitoarele existente ce au tuburi cinescop cu monitoare tip LCD.

măsuri pe termen lung( 3-6 ani) -

>    Se vor implementa dispozitive automatizate de aprindere a instalațiilor de iluminat intern prin utilizarea întrerupătoarelor cu senzori de mișcare;

>    Se va realiza reabilitarea termică a clădirii administrate.; -

>    Se va îmbunătăți sistemul de ventilație al clădirii,, prin utilizarea sistemelor de ventilo-convectori asistați de termostate de ambianță.

8) Direcția Cultură, învățământ, Turism

măsuri pe termen mediu (1-3 ani) -

>    Se vor înlocui becurile normale cu becuri economice;

>    Se vor monta dispozitive economizoare la punctele de alimentare;

>    Se vor instala întrerupătoare cu senzori de mișcare pentru iluminatul intern al clădirilor;

măsuri pe termen lung (3-6 ani)^

>    se va realiza reabilitarea '

>    Se va îmbunătăți sistem, convectori asistați de ter


• fi x    te Ai vri- '