Hotărârea nr. 121/2012

HOTARAREnr. 121 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA ELABORARII UNUI STUDIU DE FUNDAMENTARE CARE SA PROSPECTEZE POSIBILITATEA DEMARARII UNUI PROIECT DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT REFERITOR LA GESTIUNEA SERVICIILOR ENERGETICE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI


HOTĂRÂRE

privind aprobarea elaborării unui studiu de fundamentare care să prospecteze posibilitatea demarării unui proiect de parteneriat public - privat referitor la gestiunea serviciilor energetice aflate în administrarea municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadru! Consiliului General al Municipiului București;

în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin Protocolul de la Kyoto și a obiectivelor stabilite la nivel național prin „Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020”;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.,14, art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă elaborarea unui studiu de fundamentare care să prospecteze posibilitatea demarării unui proiect de parteneriat public - privat referitor la gestiunea serviciilor energetice aflate în administrarea municipiului București.

Art.2 Direcțiile din cadru! aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București, din data de 30.08.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


OLTEANU CRISTIANBucurești, 30.08.2012 NR. 121

Spiaiul Independenței Nr. 291-233, Cod postai: 060042, sector 3, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro