Hotărârea nr. 120/2012

HOTARAREnr. 120 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI - REGIMUL DE AMPLASARE A STATIILOR DE DISTRIBUTIE A CARBURANTILOR PENTRU ALIMENTAREA AUTOVEHICULELOR IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 195/2004 ANEXELE NR. 1 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 6/2013


HOTĂRÂRE privind aprobarea

Regulamentului - regimul de amplasare a stațiilor de distribuție a carburanților pentru alimentarea autovehiculelor în municipiul București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 195/2004

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

Luând în considerare Decizia nr. 25/21.06.2010 a Consiliului Concurenței, care a stabilit că prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 195/2004 încalcă art. 9, alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Concurenței, a dispus, în articolul 2 al Deciziei, în scopul restabilirii mediului concurențial pe piața comercializării cu amănuntul de carburanți în municipiul București, modificarea 'art. 6 al Regulamentului care face obiectul HCGMB nr. 195/2004, în sensul eliminării interdicției de construire de noi stații de distribuție a carburanților, în Zona I din Regulament (așa cum este definită și delimitată de către acesta);

Cu respectarea faptului că actuala formă a “Regulamentului de amplasare a stațiilor de distribuție a carburanților pentru alimentarea autovehiculelor în municipiul București” a fost prezentat Consiliului Concurentei, care a avizat favorabil;

în conformitate cu prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările C

-    Hotărârii    i

General de l


CONFORM,,


(CC ORIGINALUL

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/x1.12.2 privind 1 aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completurile ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionțală în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

înjtemeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2b lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

! CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘ TE:

i

Art.1 Se aprobă Regulamentul - regimul de amplasare a stațiilor de distribuție a carburanților pentru alimentarea autovehiculelor în municipiul București, conform anexei 1.

. Art.2 Se aprobă Delimitarea zonelor de amplasare a noilor stații de distribuție a carburanților pe teritoriul municipiului București, conform anexei 2.

. Art.3 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 195/2004, se abrogă.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor sectoarelor 1 - 6'ale

municipiului București și se aduce la cunoștința-publică, conform.legii.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezenței hotărâri;

i

!

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de^W^2012.București, 30.08.2012; Nr. 120;

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel,: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

7    /C ■ +> f A?/2STAȚIILOR DE DISTRIBUȚIE A CARBURANȚILOR PENTRU ALIMENTAREA AUTOVEHICULELOR, IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Capitolul 1. PRINCIPII GENERALE.

art. 1. Prevederile prezentului Regulament se vor aplica stațiilor de distribuție a carburanților pentru alimentarea autovehiculelor (benzinării fixe, denumite in continuare benzinării si puncte de alimentare) ce urmează a fi construite după aprobarea sa prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.    ,    •    -

arte 2. Din prezentul Regulament face parte integrantă anexa 1.1 (formularea definițiilor ce stau la baza acestui document).

Capitolul 2. PALIERE DE REGLEMENTARE.

art. 3. In plan strategic, se afirmă opțiunea pentru dezvoltarea durabilă și protejarea valorilor sociale, culturale și naturale ale Capitalei și se precizează componentele strategiei pe termen scurt, mediu și lung cu privire la amplasarea stațiilor de distribuție a carburanților (benzinării) în contextul urban al municipiului București.

art. 4. în plan operațional, prin prezentul Regulament, se determină condițiile de amplasare, in teritoriul administrativ al municipiului București, a noilor stații de distribuție a carburanților pentru alimentarea autovehiculelor (benzinării si puncte de alimentare).

Capitolul 3. CONDIȚII DE AMPLASARE.

3.1 REGLEMENTĂRI GENERALE, STRATEGICE

art. 5. Terenurile destinate amplasării stațiilor de distribuție a carburanților pentru autovehicule (benzinării sau puncte de alimentare) pot aparține Municipiului București sau altor persoane juridice/fizice.


art. 8. Noile (stații de distribuție a carburanților vor putea fi amplasate pe teritoriul municipiului Bjucurești, în următoarele condiții:

► în zonașl se vor putea construi puncte de alimentare si stații de distribuție a carburanților cu maximuim 4 (patru) pompe de distribuție, cu clădiri anexa, fără clădiri auxiliare;

NOTA: delimitarea zonei I (de-a lungul inelului principal de circulație al orașului):

Bd. Iarfcu de Hunedoara, Șoseaua Ștefan cel Mare, Șoseaua Mihai Bravu, prelungire Șoseaua Mihai Bravu, Calea Vacarestilor, Str. Nitu Vasile, Str. Izvorul Rece, Drumul Găzarului, Str. Grigore Vodă, străpungere peste Șoseaua Giurgiului pana la intersecția cu prelungirea Str. Progresului (adiacenta CF Progresului), Str. Progresului, Ba. Gemului, Șoseaua Grozăvești, Pasaj Basarab, Șoseaua Nicolae Titulescu pana la Bd. Iancu de Hunedoara.    _

O

C

§ ° 2 52

O -n

£ 2


în zonă II (cuprinsă între limita zonei I și inelul median de circulație al orașului) se vor putea construi puncte de alimentare si stații de distribuție a carburanților cu 4 sau mai mult de 4 pompe de distribuție, cu clădiri anexa, fără clădiri auxiliare, funcție de contextul urbanistic.

NOTA) delimitarea zonei II (de-a lungul inelului median de circulație al orașului):

Șoseaup Petricani, Str. Doamna Ghica, prelungire Str. Doamna Ghica, Bd. Chișinău, Bd. Nicolae Grigorescu, prelungire Bd. Nicolae Grigorescu, Drumul la Sere, Șoseaua Vitan Barzesți, Str. C. Iriceanu, Str. Turnu Măgurele, Str. Luica, Str. Anghel Alexandru, Str. Zețarilor, străpungere intre intersecția str. Zețarilor/sos. Giurgiului si intersecția dintre St Brașov si Prelungirea .Ghencea/Bd. Ghencea (descriere: Str. Risipitu Samoila, Str. Artur Gorovei, Intrarea Humulesti, Str. Bradeana, Str. Caracal, traversare Calea Rahovei in zona adiacenta autobazei Alexandriei/capat tramvai, traseu pe terenuri libere de construcții pana la intersecția cu Prelungirea Ghencea/Bd. Ghencea/Str. Brașov), Str. Brașov, str. Lujerului, Șoseaua Virtuții, Bd. Constructorilor, pasaj traversare supraterana a Caii Grivitei a zonei CF, Calea Grivitei, traseu in zona CF București - Constanta, pana la intersecția cu Șoseaua Petricdni.


►    In zona III (cuprinsă între limita zonei II si limita administrativă a municipiului București) se vor (putea construi puncte de alimentare si stații de distribuție a carburanților cu 4 sau mai mult cțe 4 pompe de distribuție, cu sau fără clădiri auxiliare (magazine, spații de cazare, spălătorii de mașini, ateliere de reparații pentru autovehicule, parcaje, etc.), funcție de contexjtul urbanistic.

►    Se vor asigura/respecta zonele de protecție, conform legislației in vigoare si protecție stabilite prin documentațiile de urbanism aprobate.


f

art. 9. Se interzice amplasarea stațiilor de distribuție a carburanților:

în piejțe publice;

pe spății verzi (pădure, parcuri, grădini, scuaruri) existente sau propuse și aprobate P.U4., P.U.Z.;

în Zoția «Centrului Istoric» și în zona «București 2 000» (până la aprobarea P.U.Z.).

art. 10. Pentrju protejarea vecinătăților de sursa generatoare de poluare, noile stații de distribuție a carburanților jvor fi amplasate la o distanța (măsurată de la limita de incintă a benzinăriei) de minimum 15j m față de clădire^^^^ăriîșpropiată având funcțiunea de locuire si cu condiția realizării pe Amplasament a u^rițdnrifațiriperphetrale de minimum 20% din total parcela pe care se va construi stația propusa, fșjta'a afifct^yizdriiitatba in circulație.
3.2 REGLEMENTĂRI URBANISTICE. IMAGINE URBAN art. 11. Benzinăriile se vor constitui în semnale în cadrul urban, ușor de reperai 7__ Amplasate, în general, în zone cu trafic intens, ele vor avea o imagine simplă dar pregnantîg§L_ luminată, constituită cu rigoare geometrică și design elegant. /Astfel, prin relativa uniformitat, amplasării lor în teritoriul urban, benzinăriile vor contribui și la agrementarea zonelor cu deficit de1'' imagine.

A.


art. 12. Se promovează intenția unor proiecte specifice pentru firmele beneficiare, astfel încât prin expresie arhitecturală ele să se autodefinească în textura urbană.

art. 13. Obiectele propuse nu vor concura cadrul urban valoros, constituindu-se în repere urbane subordonate, sobre, exprimând funcția lor strict utilitară.

3.3 REGLEMENTĂRI SPECIFICE.

art. 14. La amplasarea unei stații de distribuție carburanți vor fi respectate distantele minime de siguranța intre obiectele cu pericol de incendiu sau explozie din stație si unele categorii de construcții si instalații sau amenajări vecine, conform tabelului 4.5, din „Normativul pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si post-utilizarea stațiilor de distribuție carburanți la autovehicule”, (revizuire si comasare NP 004 - 03, aprobat prin Ordinul nr. 174 din 15.02.2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor si Turismului).

art. 15. Traversarea rezervoarelor de carburanți de către conducte de canalizări publice (altele decât cele proprii),, precum și de linii electrice^ tensiune, nu este admisă.

electrice sau sau joasă


Capitolul 4. CONDIȚII DE FUNCȚIONARE.

4.1 CONDIȚII GENERALE DE FUNCȚIONARE.


art. 16. Organizarea incintei stației de distribuție a carburanților la autovemcîffirse face in scopul dispunerii distincte a zonelor cu activități, clasificate în funcție de pericolul de explozie, pentru asigurarea deplinei funcționalități a stației.    -art. 17. Circulația în stație se organizează prin amenajări constructive și marcaje speciale, astfel încât să asigure:

-    accesul, circulația în incintă, staționarea și ieșirea în condiții de siguranța a vehiculelor;

-    accesul direct la pompele de livrare a carburanților;

-    un parcurs minim al vehiculelor in incinta stației;

-    separarea fluxurilor de alimentare de cele pentru funcțiunile anexe (spălătorie de mașini, service, restaurant, etc.);

-    accesul direct al autocisternelor cu carburanți la locul de descărcare;

-    accesul ușor a unităților de pompieri, în caz de incendiu.

art. 18. Este obligatoriu ca fiecare stație nou construită în vederea distribuției carburanților pentru alimentarea autovehiculelor să fie dotată cu grupuri sanitare cu acces public.

art. 19. In incinta stațiilor de distribuție a carburanților nou construite nu se vor comercializa produse din tutun si băuturi alcoolice pe distantele reglementate de lege.

4.2. CONDIȚII SPECIFICE DE FUNCȚIONARE. MĂSURI TEHNICE ȘI CONSTRUCTIVE OBLIGATORIU A FI ADOPTATE PRIN PROIECTARE, EXECUȚIE ȘI UTILIZARE PENTRU ELIMINAREA RISCURILOR DE POLUARE A MEDIULUI, DE INCENDIU ȘI DE EXPLOZIE.

ȚgTfc.nm

art. 20. Materialele utilizate în construcția stațiilor de distribuție a carburanților surit din clasaj^ț combustibilitâjd.Co (incombustibile).art. 21. Dispunferea obiectelor în incinta va avea în vedere zonarea mediilor cu pericol de explozie și asigurarea masurilor specifice de protecție, urmărind atât protecția utilizatorilor și a echipelor de intervenție, cât jgi a vecinătăților.

art. 22. Pe tirțpul descărcării autocisternelor cu carburanți, în zona gurilor de descărcare este interzisă circulația altor autovehicule, accesul persoanelor neautorizate, precum și focul deschis și fumatul.    j

art. 23. Zona pompelor de distribuție a carburanților va fi prevăzută cu borduri, pante de scurgere, sisteme colectoare care să asigure preluarea eventualelor scurgeri de carburanți.

art. 24. Nu esțe admisă montarea conductelor pentru carburanți deasupra sau sub construcții ori instalații, altele decât cele pentru care sunt destinate.

art. 25. Alimentarea cu apa a consumatorilor din incinta unei stații de benzină se va face numai din surse a căror apă îndeplinește condițiile de potabilitate. In cazul in care benzinăriile sunt amplasate in zone in care'nu sunt rețele de apa potabila, debitul necesar consumului menajer va fi asigurat prin puțuri forate siiprotejate conform normelor sanitare.

art. 26. La amplasarea rețelelor de apă se vor lua măsuri de protejare a calității apei prin adoptarea de masuri care sa elimine riscul contaminării prin orice sursă.

art. 27. Apele) impurificate cu produse petroliere se vor colecta și se vor evacua prin intermediul rigolelor și gurilor de scurgere la separatoarele de hidrocarburi. Este interzis ca în sistemul de canalizare să fie deversate alte produse decât apa convențional curată.

art. 28. Este interzisă colectarea în bazine (gropi deschise) improvizate, în incinta benzinăriei a oricăror reziduuri de lichide combustibile. '

art. 29. Eventualele scurgeri accidentale de carburanți vor fi îndepărtate prin spălare cu apă și vor fi preluate de separatorul de hidrocarburi si/'sau instalații de pre-epurare.. Este interzisă deversarea în râuri, iazuri, Jacuri sau pe terenul din zona benzinăriei a apelor de spălare rezultate în urma îndepărtării scurgerilor accidentale de carburanți.

art. 30. Este interzisă efectuarea oricăror modificări ale construcțiilor și instalațiilor tehnologice sau utilitare ale behzinăriei fără o documentație elaborată și avizată conform prevederilor legale.

-4A~£X4 •/./ la Rej^ulumenî

TERMINOLdcil^ONFORM x

.    ' DIRECȚIA

\,|ASiSTENTÂTEHNICÂpi|

ȘNURICțCĂ


L2k OR/G?NAf UU

BENZINĂRIE FIXA (BENZINĂRIE)1: incintă în care sunt amplasate construcți^s^^^mif (rezervoare subterane, pompe de livrare carburanți, trasee de conducte) pentru depozitarea, vehicularea si livrarea carburanților (benzine si motorine) la autovehicule, precum si construcții anexe si auxiliare specifice sau pentru diverse servicii la utilizatori (cabina stație, magazine de piese de schimb si lubrifianți, de produse alimentare si nealimentare, spălătorii auto, atelier de întreținere si service auto, punct de alimentație publica, restaurant, motel etc.).

PUNCT DE ALIMENTARE: benzinărie de capacitate mică, ce funcționează cu maximum doua pompe de distribuție, cu construcții anexe și utilități strict necesare, fără construcții auxiliare.

CARBURANT : lichid combustibil obținut din țiței, cu sau fără aditivi, utilizat la motoarele cu ardere internă ale autovehiculelor (benzine, motorine).

DEPOZIT DE CARBURANȚI: incinta sau zona in care se amplasează rezervoare subterane pentru stocarea carburanților, in cuva sau direct îngropate in pământ si traseele de conducte aferente.

REZERVOR SUBTERAN (ÎNGROPAT): vas etanș pentru depozitarea carburanților, cu amplasament fix, montat cu partea superioară cu cel puțin 0,20 m mai jos de cota terenului înconjurător, pe distanța medie de 6,00 m de la manta.

POMPA DE DISTRIBUȚIE : utilaj care distribuie carburantul din depozitul benzinăriei în rezervoarele autovehiculelor.

SISTEM DE RECUPERARE A VAPORILOR : instalație pentru captarea și reținerea vaporilor eliminați în timpul operațiunilor de distribuție sau încărcare a carburanților, la pompe sau depozite. .

CONDUCTE DE AERISIRE : țevi din metal care asigură legătura între partea superioara a rezervorului și atmosfera, echipate la capătul aerian cu opritor deflacără.

OPRITOR DE FLACĂRĂ : dispozitiv special montat de capătul conductelor, cu rol de a nu permite trecerea flăcărilor sau a scânteilor.

SEPARATOR DE HIDROCARBURI : construcție subterană, din zidărie sau din beton, cuva subterană, care nu permite deversarea hidrocarburilor în rețeaua publică de canalizare.

ZONARE : delimitare a spațiilor în funcție de probabilitatea apariției unui amestec exploziv.

CONSTRUCȚII ANEXE : construcții și spatii, de regulă supra-terane, necesare funcționării unei benzinării (birouri gestionar/cabina stație, grupuri sanitare, separatoare hidrocarburi, copertine peste pompe stație electrica/post trafo/stație, stație hidrofor, centrala termica).

CONSTRUCȚII AUXILIARE : construcții și spații supra-terane (cu sau fara subsol) destinate unor activități conexe - construcții/spatii comerciale, construcții/spatii alimentație publica, construcții/ pentru cazare^&gălătgrie auto, ateliere de reparații curente.p    /fdTcMO 7 \ ■

tare, dezafectare si post-utilizare a stațiilor de distribțfțf^^ prin Ordinul nr. 174 din 15.02.2005 al Ministerului Transporturilor,

i

___________________

a a, na2. 4~i V j    vti


5r