Hotărârea nr. 12/2012

HOTARAREnr. 12 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. NEAJLOVULUI NR. 11, SECTOR 1, BUCURESTI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str. Neajlovului nr. 11, sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Generale Dezvoltare Urbană -Direcției Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanișm și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU - DU a PMB:aviz de urbanism nr. 7/04.07.2011;

-    Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură și Patrimoniul Național a Municipiului București: aviz nr. 143/S/11.02.2011;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 19280/97/05.12.2011;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română : aviz nr. 20404/849/19.09.2011;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 950295/29.11.2010;

-    Comisia tehnică de circulație: aviz nr. 15561/26.10.2010;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 279/21.12.2000 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice Zonale, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Neajlovului nr. 11, sector 1, București pentru o suprafață care a generat PUD de 198,76 mp din măsurători cadastrale, este proprietate privată persoane fizice.

Conform Regulamentului Local de Urbanism - PUG, aprobat cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010 amplasamentul este cuprins în subzona „L2a”- subzona locuințelor individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P-P+2 niveluri situate în afara zonei protejate.

Indicatorii urbanistici reglementați prin RLU - PUG aprobat cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010 - POT max.=45%; CUT= 0,9 pentru P+1E și 1,3 pentru P+2E.

Funcțiunea și regimul de construire avizat (pentru parcela care a generat PUD):

Funcțiune: locuință;

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax.=45%,CUTmax.=0,9; RHmax.=P+1E; Hmax.=8,75m

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

ani.


Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2(doi)

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.


SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI TudorTornaSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucurestl-primaria.ro

Pag2PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism


Nr. 1011594/5694/


.2011

AVIZ DE URBANISM nr. "¥/    _

PUD-STR. NEAJLOVULUI NR. 11, SEC TOR 1, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: Lazarescu Dan

ELABORATOR: S.C. ARH. SQUAD SRL - arh. Alexandra Victoria Navrescu


PARCELA CARE A GENERAT PUD : 198,76 mp din măsurători cadastrale, este proprietate privată persoane fi£îce. AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Parcela studiată prin PUD se află în apropierea Cimitirului Dămăroaia, Municipiul București, sector 1.

PREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR: Conform RLU - PUG, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 și H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, amplasamentul este cuprins în subzona „L2a”- subzona locuințelor individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P-P+2 niveluri situate în afara zonei prolejate.

Indicatorii urbanistici reglementați: Conform RLU- PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 și H.C.G.M.B. nr. 324/17.11,2010 -- POT max “45%; CUT= 0,9 pentru P+1E și 1,3 pentru P12L.

CERTIFICATUL DE URBANISM nr, 1330/922248 din 01.09.2010 emis de Primăria Municipiului București.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC DE DETÂL1U,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULU1 SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCH1MBARE FUNCȚIUNEA AVIZATĂ: locuință

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI (pentru parcela care a generat PUD):

POTmax. = 45%; CUTmax.= 0,9 ; RHmax.=P+l E, Hmax.= 8,75m

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/2006. ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Avizul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, avizul Agenției Regionale pentru Proiecția Mediului București, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație a PMB, avizul Autorității Aeronautice Civile Române, avize conform legislației în vigoare.

în conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină - C.G.M.B.: Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUD; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora. Acordul notarial al proprietarilor imobilelor spre care se realizează calcane, din Str. Neajlovului nr. 7 și Str. Steluței nr. 31, sector I, pentru soluția urbanistica ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T, nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Decizia privind aprobarea PUD aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin lege. Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 2 (doi) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

în conformitate cy prevederile H.C.G.M.B. nr. 340/17.12.2010, avizul se taxează cu 13 lei, chitanța nr. 3 Q 85y/    .Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEO.RGTTE PĂTRAȘCU

/ ’•


Referent, (Pi ing.PLAN URBANISTIC DE DE

STRADA NEAJLOVULUI, nr. 11, sector 1, B PROPUNERI REGLEMENTARI
A GENERAT P.U.O. 98,76mp


CIRCULAȚII CAROSABILE


CIRCULAȚII PIETONALE


ZONA LOCUINȚE

EDIFICABIL PROPUS PRIN PUD regim h. max. P+1E

REGIM DE ÎNĂLȚIME


H=3,00rn la streasina (PARTER) H-6,00m la streasina (P+1E) H=7,00m la streasina (P+1E+M)

REGIM TEHNIC EXISTENT_

(conform R.L.U. - P.U.G. aprobat cu H.C.G.M.B. nr.269/2000)

Subzona L2a - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri POT maxim = 45%

CUȚ maxim pentru înălțimi P +1E = 0’9 CUT maxim pentru înălțimi P +2E = 1,3 REGIM. TEHNIC PROPUS