Hotărârea nr. 119/2012

HOTARAREnr. 119 din 2012-08-30 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRANSMITEREA BUNURILOR IMOBILE CU TERENUL AFERENT AMPLASAMENTULUI "ESPLANADA", SITUAT IN BDUL UNIRII, SECTOR 3, BUCURESTI, DIN PROPRIETATEA PRIVATA A STATULUI IN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 38/2014

privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea bunurilor imobile cu terenul aferent amplasamentului „Esplanada”, situat în B-dul Unirii, sector 3, București, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a

municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Administrare Patrimoniu ;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadru! Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind prorietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se solicită Guvernului României .emiterea unei hotărâri de transmitere a bunurilor imobile cu terenul aferent amplasamentului „Esplanada”, situat în municipiul București, B-dul Unirii, sector 3, în suprafață de circa 106.000 mp, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București.

(2) Terenul se identifică potrivit planului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București, din data de 30.


PREȘEDINTE

O Ițea nu QrisîîECRETAR GENERAL NICIPIULUI BUCUREȘTI

udor Tî


Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021

305 55 00; www.pmb.ro