Hotărârea nr. 118/2012

HOTARAREnr. 118 din 2012-08-30 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRECEREA CONSTRUCTIE SI A TERENULUI AFERENT IN COTA INDIVIZA, SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 22-24, SECTOR 3 DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SI ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME " ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT" IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 298/2017

H O T Ă R A R E

pnvina înaintarea către Guvernul Româniși a cererii ce emitere a unei hotărâri pemru trecerea construcției și a terenului aferent în cotă indiviză, situat în Csîea victoriei nr. zz - z4, sector 3, din domeniul privat ai statului șl administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Staf în domeniul public ai municipiului București și administrarea Consiliului General al M u n I c i p I u lui B u c u re ș11

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai ai Municipiului București și raportul de specialitate ai Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei - patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței de Urgență nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imcbiSeior, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația PatrimoniuMi-Protocoiuiui de Stat”, precum și pentru modificarea unor acte normative;

-    Legii nr. 213/1S9S privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare încheierea nr. 241564 a Oficiului de Cadastru și Publicitate imobiliară București Sector 3 în Dosarul nr. 241564/27.05.2010 prin care a fost înscris dreptul de proprietate publică al municipiului București în Cartea Funciară specială cu nr. 102321 nedefinitivă, imobilul având nr. Cadastral 12260/1;

în temeiul prevedenlor ari. 36 alin. (2) ilt. c) și art. 45 aim. (31 Pin Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H O T Ă R A Ș T Ei

Art. 1 Se aprobă solicitarea către Guvernul României, de transmitere a construcției și a terenului aferent în cotă indiviză de 21,74 mp, situat în Calea Victoriei nr. 22 - 24, sector 3, din domeniul privat al statului si administrarea /' Regiei Autonome ,,Administratlăț:Patrlmcrrț<Țui Protocolului de Stat" în domeniul / public al municipiului București-'cbn aondiflstrarea Consiliului General al Municipiului București.


Ari. 2 Prezenta hotărâre se conslde'ă cererea Consinuari Generai ai Municipiului Cuceresc aoresats Guvernului României, Or veoerea promovării anei Hotămn ce Guvern.

Am 3 Girec/ie cin cadra; aoararuiui de speciaAme m Primsru'u- Generai ai TT.c'licipGG; Bacursștl aer adaos ia înoeoTnlre prevederile prezentei hotărâm

Această hotărâre a foc: adoptată în eeoința ominară a ConsAulul Generai ai iMurîicioiuiui București, cin data de 30.08.2012.

/

Z/’î Z-?


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ. 7/16/ 7 77^

Olteana Cristian Marian / / T/A

i    Z 7/


SECRETAT GENERAL mA. al MUNICIPIULUI BUCURE3'

,T ud or Tom s


B u p u re ști. 3 Q. 0 S. 2 0 12 Nu ii i n '


'OO

V '
ciiO in-jvuenusniei .i.sa.-2a.s, sector o, »?.ucurești, ><o.Tuni£ tel.: -mcm. 305 55 OO?: ee’evA'Ocyxosți-!?-'iroaria,ro

Pag 2


.ZZ/rZ/AG/ Zri Cp/ Zc/G_

/Xd